Δύο…παγκόσμια ρεκόρ σε έναν αγώνα, σαν σήμερα 28 Ιουνίου

Είκο­σι χρό­νια συμπλη­ρώ­νο­νται από δύο παγκό­σμια ρεκόρ σε ένα αγώ­να. Μία ημε­ρα σαν σήμε­ρα, στις 28 Ιου­νί­ου 1994 στο Στάν­φορντ της Καλι­φόρ­νια, στην ανα­μέ­τρη­ση για το Μου­ντιάλ των ΗΠΑ, ανά­με­σα σε Ρωσία και Καμε­ρούν (6–1), που ήταν τελευ­ταία για τον 2ο όμι­λο (συμ­με­τεί­χαν Βρα­ζι­λία και Σου­η­δία επί­σης), σημειώ­θη­καν δύο ρεκόρ που αντέ­χουν μέχρι τις μέρες μας. … Συνε­χί­στε να δια­βά­ζε­τε το Δύο…παγκόσμια ρεκόρ σε έναν αγώ­να, σαν σήμε­ρα 28 Ιου­νί­ου.