Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

Δύο Παλαιστίνιοι σκοτώθηκαν και 55 τραυματίστηκαν από πυρά Ισραηλινών στρατιωτών στη Γάζα

Δύο Παλαι­στί­νιοι σκο­τώ­θη­καν σήμε­ρα από πυρά Ισραη­λι­νών στρα­τιω­τών σε δύο δια­φο­ρε­τι­κά σημεία κατά τη διάρ­κεια δια­δη­λώ­σε­ων και συγκρού­σε­ων κατά μήκος του φρά­χτη ασφα­λεί­ας που χωρί­ζει τη Λωρί­δα της Γάζας από το Ισραήλ.

Σύμ­φω­να με το παλαι­στι­νια­κό υπουρ­γείο Υγεί­ας, οι δυο άνδρες, ηλι­κί­ας 29 και 18 ετών, σκο­τώ­θη­καν κοντά στην κεντρι­κή Γάζα, ο ένας στα ανα­το­λι­κά της πόλης και ο δεύ­τε­ρος ανα­το­λι­κά του προ­σφυ­γι­κού καταυ­λι­σμού αλ Μπου­ρέιτζ. Του­λά­χι­στον 55 άνθρω­ποι τραυ­μα­τί­στη­καν από τα πυρά.

Ο ισραη­λι­νός στρα­τός ανέ­φε­ρε ότι οι δυνά­μεις του βρέ­θη­καν αντι­μέ­τω­πες με 9.500 δια­δη­λω­τές, ορι­σμέ­νοι εκ των οποί­ων εκτό­ξευαν πέτρες και έβα­λαν φωτιά σε ελα­στι­κά. Μια εκπρό­σω­πος δήλω­σε ότι οι στρα­τιώ­τες απά­ντη­σαν “με μέσα για τη διά­λυ­ση των ταρα­χών” και πυρο­βό­λη­σαν ακο­λου­θώ­ντας τις καθο­ρι­σμέ­νες διαδικασίες.

Η σημε­ρι­νή δια­δή­λω­ση οργα­νώ­θη­κε πριν από τη μεγά­λη κινη­το­ποί­η­ση που οργα­νώ­νουν οι Παλαι­στί­νιοι με την ευκαι­ρία της συμπλή­ρω­σης ενός έτους από τη “Μεγά­λη Πορεία της επι­στρο­φής”. Το κίνη­μα αυτό ξεκί­νη­σε στις 30 Μαρ­τί­ου 2018 με αίτη­μα την άρση του απο­κλει­σμού της Γάζας και την επι­στρο­φή των Παλαι­στί­νιων προ­σφύ­γων στα εδά­φη όπου κατοι­κού­σαν πριν από την ίδρυ­ση του Ισρα­ήλ, το 1948.

Από τον Μάρ­τιο του 2018 έχουν σκο­τω­θεί από ισραη­λι­νά πυρά του­λά­χι­στον 257 Παλαι­στί­νιοι — οι περισ­σό­τε­ροι κοντά στα σύνο­ρα- και δύο Ισραη­λι­νοί στρατιώτες.

 

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο