Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

Δύο πρωτοποριακές επεμβάσεις από το Παιδοκαρδιοχειρουργικό του «Αγία Σοφία»

Δύο επι­τυ­χείς πρω­το­πο­ρια­κές επεμ­βά­σεις για διόρ­θω­ση σπά­νιων συγ­γε­νών καρ­διο­πα­θειών στο Νοσο­κο­μείο Παί­δων «Η ΑΓΙΑ ΣΟΦΙΑ» αξί­ζουν να μνη­μο­νευ­τούν, μιας και είναι απο­τέ­λε­σμα μιας επί­μο­νης επι­στη­μο­νι­κής δου­λειάς τριών δεκα­ε­τιών. Το Παι­δο­καρ­διο­χει­ρουρ­γι­κό Τμή­μα με την αμέ­ρι­στη στή­ρι­ξη των συγ­γε­νών παι­διών με καρ­διο­πά­θεια και την ακά­μα­τη προ­σπά­θεια των για­τρών έδω­σε ζωή σε πολ­λά παι­διά, στη­ρί­ζει εκα­το­ντά­δες οικογένειες.

Όσο για τη στά­ση της πολι­τεί­ας, την περι­γρά­φει επι­στο­λή των γονιών τέσ­σε­ρα χρό­νια πριν όταν ο υπουρ­γό πήρε την από­φα­ση να κλεί­σει το συγκε­κρι­μέ­νο τμή­μα: «Ας είμα­στε ειλι­κρι­νείς. Η ύπαρ­ξη αυτού του κέντρου, που εξε­λισ­σό­ταν δυνα­μι­κά ενο­χλού­σε ιδιω­τι­κά συμ­φέ­ρο­ντα. Γι΄αυτό, εδώ και τρία χρό­νια οδη­γή­θη­κε συνει­δη­τά σε πορεία συρ­ρί­κνω­σης, αφού δεν καλύ­πτο­νταν τα κενά σε ιατρι­κό προ­σω­πι­κό, στη συνέ­χεια Τμή­μα­τά του “συγ­χω­νεύ­θη­καν” με τη δικαιο­λο­γία της υπο­στε­λέ­χω­σης, και,τέλος, τον Οκτώ­βριο του 2011 έκλει­σε με απα­ρά­δε­κτες προφάσεις».

***

1η περίπτωση:

Στις 25/9/2017 στο Νοσο­κο­μείο Παί­δων «Η ΑΓΙΑ ΣΟΦΙΑ» χει­ρουρ­γή­θη­κε βρέ­φος, κορι­τσά­κι, ηλι­κί­ας 2 μηνών και 26 ημε­ρών και με βάρος σώμα­τος 4,55kg, το οποίο έπα­σχε από «ανώ­μα­λη έκφυ­ση της αρι­στε­ρής στε­φα­νιαί­ας αρτη­ρί­ας από την κύρια πνευ­μο­νι­κή αρτη­ρία» (Anomalous Left Coronary Artery from Pulmonary Artery- ALCAPA), με απο­τέ­λε­σμα ανε­πάρ­κεια μιτροει­δούς βαλ­βί­δας και καρ­δια­κή ανεπάρκεια.

Η «ανώ­μα­λη έκφυ­ση της αρι­στε­ρής στε­φα­νιαί­ας αρτη­ρί­ας από την πνευ­μο­νι­κή αρτη­ρία» είναι πολύ σπά­νια συγ­γε­νής καρ­διο­πά­θεια (μία περί­πτω­ση ανά 30.000–300.000 γεν­νή­σεις ζώντων), στην οποία η αρι­στε­ρά στε­φα­νιαία αρτη­ρία, που αιμα­τώ­νει το αρι­στε­ρό μέρος της καρ­διάς, εκφύ­ε­ται από την πνευ­μο­νι­κή αρτη­ρία, με απο­τέ­λε­σμα η αρι­στε­ρή καρ­διά να τρο­φο­δο­τεί­ται με αίμα που έχει χαμη­λή πίε­ση και λίγο οξυ­γό­νο (φλε­βι­κό αίμα) από τη δεξιά καρ­διά. Ετσι, η παρο­χή οξυ­γό­νου στο μυο­κάρ­διο της αρι­στε­ρής καρ­διάς, που είναι η πιο σημα­ντι­κή για­τί υπο­στη­ρί­ζει τη συστη­μα­τι­κή κυκλο­φο­ρία, είναι πολύ σοβα­ρά μειω­μέ­νη, με απο­τέ­λε­σμα ισχαι­μία (έμφραγ­μα) και δυσλει­τουρ­γία της αρι­στε­ρής καρ­διάς (αρι­στε­ρή καρ­δια­κή ανε­πάρ­κεια) αμέ­σως μετά τη γέν­νη­ση. Η έγκαι­ρη χει­ρουρ­γι­κή διόρ­θω­ση, πριν η δυσλει­τουρ­γία της αρι­στε­ρής καρ­διάς γίνει μη ανα­στρέ­ψι­μη, είναι το κλει­δί για την επι­βί­ω­ση, αφού χωρίς αυτήν το 90% των ασθε­νών θα πεθά­νουν στον πρώ­το χρό­νο της ζωής τους. Λόγω της αρι­στε­ρής καρ­δια­κής ανε­πάρ­κειας, οι ασθε­νείς αυτοί μπο­ρεί να χρεια­στούν μηχα­νι­κή υπο­στή­ρι­ξη της καρ­διάς με μηχα­νι­κά μέσα (Εξω­σω­μα­τι­κή Μεμ­βρά­νη Οξυ­γό­νω­σης – ECMO ή Σύστη­μα Υπο­στή­ρι­ξης Κοι­λί­ας – VAD), ακό­μα και μέσα στο χειρουργείο.

Στο χει­ρουρ­γείο, με τη χρή­ση εξω­σω­μα­τι­κής κυκλο­φο­ρί­ας (επέμ­βα­ση ανοι­κτής καρ­διάς) έγι­νε μετεμ­φύ­τευ­ση της ανώ­μα­λης αρι­στε­ρής στε­φα­νιαί­ας αρτη­ρί­ας από την κύρια πνευ­μο­νι­κή αρτη­ρία στη φυσιο­λο­γι­κή της θέση, την αορ­τή. Η ασθε­νής βγή­κε από το χει­ρουρ­γείο χωρίς να χρεια­στεί μηχα­νι­κή υπο­στή­ρι­ξη της καρ­δια­κής λει­τουρ­γί­ας, την οποία είχε εκ των προ­τέ­ρων εξα­σφα­λι­σθεί με συσκευή ECMO, που είχε παραγ­γελ­θεί και είχε έρθει στο Νοσο­κο­μείο για τη συγκε­κρι­μέ­νη περί­πτω­ση και που θα έπρε­πε να δια­θέ­τει το Νοσο­κο­μείο. [έχει από χρό­νια ζητη­θεί, αλλά ακό­μα δεν την έχει αγο­ρά­σει το Νοσο­κο­μείο, όταν και τα άλλα τρία (ιδιω­τι­κά) παι­δο­καρ­διο­χει­ρουρ­γι­κά Κέντρα της χώρας (Ωνά­σειο, ΜΗΤΕΡΑ, ΙΑΣΩ) τη διαθέτουν).

Η μετεγ­χει­ρη­τι­κή πορεία του βρέ­φους ήταν ομα­λή. Νοση­λεύ­θη­κε για 11 ημέ­ρες στην Καρ­διο­χει­ρουρ­γι­κή Εντα­τι­κή Μονά­δα (ΚΕΜ) στο Καρ­διο­λο­γι­κό Τμή­μα. Στις 16/11/2017, πήρε εξι­τή­ριο από το Νοσο­κο­μείο σε εξαι­ρε­τι­κή κατάσταση.

Η επέμ­βα­ση αυτή είναι η πρώ­τη επι­τυ­χής επέμ­βα­ση στο Νοσο­κο­μείο Παί­δων «Η ΑΓΙΑ ΣΟΦΙΑ» (πιθα­νό­τα­τα το βρέ­φος είναι το μικρό­τε­ρο σε ηλι­κία και βάρος που χει­ρουρ­γή­θη­κε στην Ελλάδα).

2η περίπτωση:

Ενα περί­που χρό­νο πριν, στις 5/12/2016, χει­ρουρ­γή­θη­κε στο Νοσο­κο­μείο Παί­δων “Αγία Σοφία” νεο­γνό, που δια­κο­μί­σθη­κε από επαρ­χια­κό νοσο­κο­μείο της νησιω­τι­κής Ελλά­δας και έπα­σχε από σύν­δρο­μο Shone: σοβα­ρή στέ­νω­ση ισθμού αορ­τής, υπο­πλα­στι­κό αορ­τι­κό τόξο, δυσπλα­στι­κή και στε­νω­τι­κή μιτροει­δής βαλ­βί­δα (με έναν θηλοει­δή μυ), υπερ­βαλ­βι­δι­κή μεμ­βρά­νη μιτροει­δούς και, επι­πλέ­ον, μεγά­λο έλλειμ­μα μεσο­κοι­λια­κού και μεσο­κολ­πι­κού δια­φράγ­μα­τος. Το σύν­δρο­μο Shone είναι σπά­νια πολύ­πλο­κη συγ­γε­νής καρ­διο­πά­θεια (0,6% όλων συγ­γε­νών καρ­διο­πα­θειών – η συχνό­τη­τα των συγ­γε­νών καρ­διο­πα­θειών είναι 08,% στις γεν­νή­σεις ζώντων) χαρα­κτη­ρί­ζε­ται από πολ­λα­πλές στε­νώ­σεις στην αρι­στε­ρή πλευ­ρά της καρ­διάς και της συστη­μα­τι­κής κυκλο­φο­ρί­ας, δια­φό­ρου βαθ­μού, και είναι από τις χει­ρό­τε­ρες ως προς την πρό­γνω­σή τους συγ­γε­νείς καρ­διο­πά­θειες, διό­τι χρειά­ζο­νται πολ­λές χει­ρουρ­γι­κές και άλλες επεμ­βά­σεις και η θνη­τό­τη­τα στις πιο σοβα­ρές μορ­φές, όπως στην προ­κει­μέ­νη περί­πτω­ση, είναι μεγάλη.

Το νεο­γνό ήταν σε καρ­δια­κή και ανα­πνευ­στι­κή ανε­πάρ­κεια και δια­σω­λη­νω­μέ­νο. Στις 5/12/2016, σε ηλι­κία 20 ημε­ρών και με βάρος σώμα­τος 3,5kg, οδη­γή­θη­κε στο χει­ρουρ­γείο, όπου με χρή­ση εξω­σω­μα­τι­κής κυκλο­φο­ρί­ας και βαθειά ψύξη του σώμα­τος (θερ­μο­κρα­σία 18οC), έγι­νε διόρ­θω­ση της στέ­νω­σης ισθμού αορ­τής και του υπο­πλα­στι­κού αορ­τι­κού τόξου, αφαί­ρε­ση της υπερ­βαλ­βι­δι­κής μεμ­βρά­νης της μιτροει­δούς βαλ­βί­δας και σύγκλει­ση των ελλειμ­μά­των του μεσο­κοι­λια­κού και του μεσο­κολ­πι­κού δια­φράγ­μα­τος. Η μιτροει­δής βαλ­βί­δα με τη συγκε­κρι­μέ­νη ανα­το­μία, δεν μπο­ρού­σε να διορ­θω­θεί ούτε να αντι­κα­τα­στα­θεί σε αυτήν την ηλι­κία. Η μετεγ­χει­ρη­τι­κή πορεία του νεο­γνού ήταν δύσκο­λη. Νοση­λεύ­τη­κε στην Καρ­διο-χει­ρουρ­γι­κή Εντα­τι­κή Μονά­δα για 4 εβδο­μά­δες και στη συνέ­χεια στη Β’ Μονά­δα Εντα­τι­κής Νοση­λεί­ας Νεο­γνών του Νοσο­κο­μεί­ου. Πήρε εξι­τή­ριο στις 23/06/2017 σε καλή κατάσταση.

Πριν μία εβδο­μά­δα, επα­νήλ­θε για επα­νέ­λεγ­χο. Ηταν σε πολύ καλή κατά­στα­ση και είχε πάρει βάρος (9kg).

Η επέμ­βα­ση αυτή είναι η πρώ­τη που γίνε­ται στο Νοσο­κο­μείο Παί­δων “Η Αγία Σοφία” και στην Ελλάδα!!!

Οι επι­τυ­χείς και πρω­το­πο­ρια­κές αυτές επεμ­βά­σεις είναι απο­τέ­λε­σμα ομα­δι­κής δου­λειάς πολ­λών ειδι­κο­τή­των και κλά­δων και συγκεκριμένα:

Χει­ρουρ­γι­κή ομά­δα: Γεώρ­γιος Καλα­βρου­ζιώ­της, Αντώ­νιος Καλ­λι­κούρ­δης, Πανα­γιώ­της Σχο­ρε­τσα­νί­της, Νικό­λα­ος Αντωνόπουλος

Αναι­σθη­σιο­λο­γι­κή ομά­δα: Χρι­στιά­να Προ­δρό­μου, Ελε­ά­να Γαρί­νη, Νίκη Κού­να, Γεώρ­γιος Νούτσος

Τεχνι­κός Εξω­σω­μα­τι­κής Κυκλο­φο­ρί­ας: Κων/νος Μιντζαρίδης,

Προ­σω­πι­κό του Χειρουργείου

Ιατροί Καρ­διο­χει­ρουρ­γι­κής Εντα­τι­κής Μονά­δας: Ξαν­θή Αγρο­γιάν­νη, Πρά­πα Μαρι­λέ­να, Τζα­λα­βρά Σοφία και οι Επι­στη­μο­νι­κοί Υπεύ­θυ­νοι Θεο­δώ­ρα Κονι­τσιώ­τη και Πανα­γιώ­της Καλαμπαλίκης.
Νοση­λευ­τι­κό προ­σω­πι­κό Καρδιοχειρ/κής Εντα­τι­κής Μονά­δας (Προϊ­στα­μέ­νη Γεωρ­γία Στεφανούλη).

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο