Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

Δύο τραγούδια για τον Νίκο Μπελογιάννη

30 Μάρ­τη 1952. Ο Νίκος Μπε­λο­γιάν­νης και οι σύντρο­φοί του Δ. Μπά­τσης, Ν. Καλού­με­νος και Ηλί­ας Αργυ­ριά­δης mpelogiannis6εκτε­λού­νται στου Γου­δί, πίσω από το νοσο­κο­μείο Σωτη­ρία. Τιμώ­ντας την επέ­τειο το περιο­δι­κό αφιε­ρώ­νει τις λογο­τε­χνι­κές του στή­λες στον Νίκο Μπελογιάννη.

Δύο τρα­γού­δια για τον Νίκο Μπε­λο­γιάν­νη. Το πρώ­το σε μου­σι­κή Λάκη Χατζή και στί­χους Δημή­τρη Ραβά­νη — Ρεντή με τη φωνή της Μαρί­ας Δημητριάδη:

Ο Μπε­λο­γιάν­νης ζει

Τον ξέρου­νε τα ελά­τια, τα πλατάνια
ίδιος μ’ αυτά, περή­φα­νος, στητός
αχούν απ’ τη φωνή του τα ρουμάνια
μπρος για τη νίκη, για το κόμ­μα μπρος.

Ο Μπε­λο­γιάν­νης ζει μες στην καρ­διά μας,
ο Μπε­λο­γιάν­νης ζει πα στις κορφές
ο Μπε­λο­γιάν­νης ζει κι είναι κοντά μας
στων τρα­γου­διών τις λεύ­τε­ρες στροφές.

Ζει σ’ όλους τους και­ρούς, σ’ όλους τους τόπους
το κάθε σπί­τι, σπί­τι του δικό.
Ζει ο Μπε­λο­γιάν­νης, ζει με τους ανθρώπους
που χτί­ζουν έναν κόσμο σοσιαλιστικό.

Ο Μπε­λο­γιάν­νης ζει μες στην καρ­διά μας,
ο Μπε­λο­γιάν­νης ζει πα στις κορφές
ο Μπε­λο­γιάν­νης ζει κι είναι κοντά μας
στων τρα­γου­διών τις λεύ­τε­ρες στροφές

Και το δεύ­τε­ρο του Γιάν­νη Θεο­δω­ρά­κη που μελο­ποί­η­σε ο Μίκης Θεο­δω­ρά­κης και τρα­γού­δη­σε ο Γιώρ­γος Ντα­λά­ρας. Ακού­στη­κε στην ται­νία «Ο άνθρω­πος με το γαρύ­φαλ­λο» το 1980:

Ο Μπε­λο­γιάν­νης

Ο Μπε­λο­γιάν­νης
βρο­χή μέσα στους κάμπους
στην πέτρα στο στάχυ
στου σπι­τιού μας τη σκεπή

Στο χώμα μας βαθιά η αγκα­λιά σου
κρα­τά­ει η πέτρα τη λευτεριά
κόκ­κι­νη γαρουφαλλιά
του ήλιου φωτιά

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο