Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

Δώδεκα ιδιαίτερες στιγμές από το Μουντιάλ της Ρωσίας

Ο Μέσι ανοίγει τον δρόμο για την πρόκριση

Mudial 1

Η Αργε­ντι­νή βρέ­θη­κε αντι­μέ­τω­πη με το φάσμα του απο­κλει­σμού. Το τελευ­ταίο παι­χνί­δι των ομί­λων απέ­να­ντι στη μαχη­τι­κή Νιγη­ρία ήταν η τελευ­ταία ευκαι­ρία της να σώσει την παρ­τί­δα. Ήταν η ώρα του Λιο­νέλ Μέσι. Ο σού­περ σταρ της Μπαρ­τσε­λό­να πέτυ­χε το πρώ­το γκολ νωρίς, δεί­χνο­ντας για άλλη μια φορά το σπά­νιο ταλέ­ντο του. Οι Αργε­ντί­νοι πέρα­σαν τελι­κά διά πυρός και σιδή­ρου νικώ­ντας με 2–1.

Πάθος και… παρεκτροπές
Mudial 2

Ο Ντιέ­γκο Μαρα­ντό­να έζη­σε το ματς της Αργε­ντι­νής απέ­να­ντι στη Νιγη­ρία με ιδιαί­τε­ρα έντο­νο τρό­πο. Στο δεύ­τε­ρο, νικη­τή­ριο γκολ των Αργε­ντι­νών λίγο πριν τη λήξη του ματς, η θρυ­λι­κή μορ­φή της ποδο­σφαι­ρι­κής Αργε­ντι­νής εκτρο­χιά­στη­κε κάνο­ντας άσε­μνες χει­ρο­νο­μί­ες από την εξέδρα.

Το Περού και το μαγικό «36»

Mudial 3

Ήταν το δέκα­το έβδο­μο λεπτό του αγώ­να Περού — Αυστρα­λία. Ο Αντρέ Καρί­γιο σου­τά­ρει από τα 20 μέτρα, πετυ­χαί­νο­ντας ένα υπέ­ρο­χο γκολ για τους Λατι­νο­α­με­ρι­κά­νους. Ήταν το πρώ­το τέρ­μα των Περου­βια­νών σε Μου­ντιάλ έπει­τα από 36 ολό­κλη­ρα χρό­νια. Η τελι­κή νίκη του Περού με 2–0 πανη­γυ­ρί­στη­κε δεό­ντως παρά τον απο­κλει­σμό της ομά­δας από τη συνέ­χεια της διοργάνωσης.

Οι «Φαραώ» επέστρεψαν

Mudial 4

Η Εθνι­κή Αιγύ­πτου ξανα­βρέ­θη­κε σε Μου­ντιάλ για πρώ­τη φορά μετά το 1990 στην Ιτα­λία. Δυστυ­χώς για τους Αιγύ­πτιους, οι ελπί­δες τους για πρό­κρι­ση δια­ψεύ­στη­καν. Οι «Φαραώ» ηττή­θη­καν και στα τρία ματς του ομί­λου τους, παρά το γεγο­νός ότι είχαν τελι­κά στις τάξεις τους τον αστέ­ρα της Λίβερ­πουλ Μοχά­μεντ Σαλάχ (φωτ.), ο οποί­ος ξεπέ­ρα­σε τον τραυ­μα­τι­σμό του.

Ο… «παππούς» του Μουντιάλ

Mudial 5

Ο αιγύ­πτιος τερ­μα­το­φύ­λα­κας Εσάμ Αλ Χαντά­ρι έγι­νε ο γηραιό­τε­ρος παί­κτης που έπαι­ξε ποτέ σε Παγκό­σμιο Κύπελ­λο. Σε ηλι­κία 45 ετών και 161 ημε­ρών αγω­νί­στη­κε στην ήττα των Αιγυ­πτί­ων απέ­να­ντι στη Σαου­δι­κή Αρα­βία με 2–1.

Ο Παναμάς γράφει ιστορία

Mudial 6

Ο Πανα­μάς συμ­με­τεί­χε για πρώ­τη φορά σε τελι­κή φάση Παγκο­σμί­ου Κυπέλ­λου. Παρά τις βαριές ήττες από το Βέλ­γιο και (κυρί­ως) από την Αγγλία, η μικρή χώρα έγρα­ψε ιστο­ρία με το παρ­θε­νι­κό της γκολ σε Μου­ντιάλ, το οποίο πέτυ­χε ο Φελί­πε Μπα­λόι. Αν και ο Πανα­μάς συνε­τρί­βη με 6–1 από τους Άγγλους, ο σκό­ρερ πνί­γη­κε στις αγκα­λιές των συμπα­τριω­τών του στις κερκίδες.

Το ξέσπασμα του Νεϊμάρ

Mudial 7

Μετά την αγχω­τι­κή νίκη με 2–0 επί της Κόστα Ρίκα, ο ακρι­βό­τε­ρος παί­κτης του κόσμου πέφτει στα γόνα­τα, κλαί­γο­ντας με τα χέρια στο πρό­σω­πο. Ο βρα­ζι­λιά­νος σού­περ σταρ, που δέχε­ται πολ­λές επι­κρί­σεις για τη συμπε­ρι­φο­ρά του στον αγω­νι­στι­κό χώρο, ξέσπα­σε μέσω instagram, τονί­ζο­ντας πόσα πέρα­σε για να κατα­φέ­ρει να ξεπε­ρά­σει τον σοβα­ρό τραυ­μα­τι­σμό του και να παί­ξει στο Μουντιάλ.

Ο Κρόος λυτρώνει τη Γερμανία

Mudial 9

Ο «μαέ­στρος» της Εθνι­κής Γερ­μα­νί­ας είχε τη λύση λίγο πριν την εκπνοή των καθυ­στε­ρή­σε­ων απέ­να­ντι στους Σου­η­δούς. Μετά την ήττα από το Μεξι­κό στην πρε­μιέ­ρα με 1–0, οι Γερ­μα­νοί έπαι­ζαν με την πλά­τη στον τοί­χο. Το υπέ­ρο­χο γκολ του Τόνι Κρό­ος από στη­μέ­νη φάση κρά­τη­σε τη «Νατσιο­νάλ­μαν­σαφτ» ζωντα­νή στη μάχη της πρό­κρι­σης, δίνο­ντάς τους τη νίκη με 2–1.

Όλη η χώρα στο πλευρό της Ισλανδίας

Mudial 10

Η παρ­θε­νι­κή συμ­με­το­χή της Ισλαν­δί­ας σε Παγκό­σμιο Κύπελ­λο γιορ­τά­στη­κε δεό­ντως στη μικρή χώρα των μόλις 330.000 κατοί­κων. Μετά το 1–1 της πρε­μιέ­ρας απέ­να­ντι στην Αργε­ντι­νή του Μέσι, οι Ισλαν­δοί ξεχύ­θη­καν στους δρό­μους του Ρέι­κια­βικ, πανη­γυ­ρί­ζο­ντας για την εθνι­κή τους ομά­δα. Παρά τον απο­κλει­σμό της από τη διορ­γά­νω­ση, η Εθνι­κή Ισλαν­δί­ας έχει στο πλευ­ρό της ολό­κλη­ρη τη χώρα.

Ιρανές στις κερκίδες

Mudial 11

Λίγο πριν τον αγώ­να του Ιράν απέ­να­ντι στο Μαρό­κο, η κυβέρ­νη­ση στην Τεχε­ρά­νη απα­γό­ρευ­σε το public viewing σε υπαί­θριους χώρους και σε στά­δια. Κατά τη διάρ­κεια του ματς στην Αγία Πετρού­πο­λη γυναί­κες από το Ιράν έδω­σαν το «παρών», ζητώ­ντας στή­ρι­ξη στην προ­σπά­θειά τους για άρση του απο­κλει­σμού των γυναι­κών από τα γήπεδα.

Με κεκτημένη ταχύτητα η οικοδέσποινα

Mudial 12

Πριν την έναρ­ξη του Μου­ντιάλ αρκε­τοί δεν πίστευαν ότι η Ρωσία θα κατά­φερ­νε να προ­κρι­θεί στην επό­με­νη φάση. Ορι­σμέ­νοι έκα­ναν λόγο για «την πιο αδύ­να­μη οικο­δέ­σποι­να» στην ιστο­ρία του θεσμού. Ωστό­σο, οι Ρώσοι τους διέ­ψευ­σαν πετυ­χαί­νο­ντας δύο εμφα­τι­κές νίκες στους ομί­λους και ελπί­ζουν να κάνουν την έκπλη­ξη και στη συνέχεια.

Τέσσερα τραγούδια και… ένα δάχτυλο

Mudial 13
Στην τελε­τή έναρ­ξης του Μου­ντιάλ, υπό το βλέ­μα του επι­κε­φα­λής της FIFA Τζιά­νι Ινφα­ντί­νο και του ρώσου προ­έ­δρου Βλα­ντι­μίρ Πού­τιν, ο βρε­τα­νός αστέ­ρας της ποπ Ρόμπι Ουί­λιαμς τρα­γού­δη­σε τέσ­σε­ρα τρα­γού­δια. Στο τελευ­ταίο έδει­ξε στην κάμε­ρα το μεσαίο του δάχτυ­λο. Από τότε όλοι ανα­ρω­τιού­νται σε ποιον απευ­θυ­νό­ταν. Στους επι­κρι­τές του στη χώρα του; Στον πρό­ε­δρο Πού­τιν; Σε όλον τον κόσμο;

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο