Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

Δ. Αβραμόπουλος: ΝΔ και ΣΥΡΙΖΑ πρέπει να τα βρουν, «σε τελευταία ανάλυση τα ίδια πράγματα θα κάνουν»

Άλλη μια παρέμ­βα­ση, αυτή τη φορά από τον Δημή­τρη Αβρα­μό­που­λο, πρώ­ην κοι­νο­τι­κό επί­τρο­πό και πρώ­ην υπουρ­γό της ΝΔ, ήρθε να κατα­γρά­ψει ότι δεν υπάρ­χουν ουσια­στι­κές δια­φο­ρές ανά­με­σα στη ΝΔ, τον ΣΥΡΙΖΑ και το ΠΑΣΟΚ. 

Μίλη­σε για «εθνι­κή συνεν­νό­η­ση μπρο­στά στα μεγά­λα θέμα­τα, εσω­τε­ρι­κά και εξω­τε­ρι­κά και επι­κα­λέ­στη­κε υπο­θε­τι­κά κάποιο θαμώ­να σε ένα καφε­νείο που λέει «δεν μπο­ρεί­τε να τα βρεί­τε; Σε τελευ­ταία ανά­λυ­ση τα ίδια πράγ­μα­τα θα κάνε­τε», για να κατα­δεί­ξει ότι ο κόσμος γνω­ρί­ζει πως δεν έχουν ουσια­στι­κές δια­φο­ρές τα αστι­κά κόμματα.

Ανέ­φε­ρε ότι «οι ιδε­ο­λο­γι­κές δια­φο­ρές έχουν αμβλυν­θεί, για αυτό και οι έννοιες δεξιά και  κεντρο­α­ρι­στε­ρά έχουν αλλά­ξει περιε­χό­με­νο», ενώ στο ερώ­τη­μα αν βλέ­πει κυβερ­νη­τι­κές συνερ­γα­σί­ες μετά τις επι­κεί­με­νες εκλο­γές απά­ντη­σε «δεν το αποκλείω».

Μερι­κά 24ωρα πριν κατα­γρά­φη­καν ανά­λο­γες παρεμ­βά­σεις. Ο Ευάγ­γε­λος Απο­στο­λά­κης, πρώ­ην υπουρ­γός Άμυ­νας της κυβέρ­νη­σης ΣΥΡΙΖΑ-ΑΝΕΛ, στε­νός συνερ­γά­της πλέ­ον του Αλέ­ξη Τσί­πρα δεν απέ­κλει­σε συνερ­γα­σία ΝΔ και ΣΥΡΙΖΑ. Η Νόρα Μπα­κο­γιάν­νη δήλω­σε πως «επί των στρα­τη­γι­κών επι­λο­γών της χώρας δεν υπάρ­χουν δια­φο­ρές» μετα­ξύ της ΝΔ και του ΣΥΡΙΖΑ.

Επι­πλέ­ον, ο Δημή­τρης Αβρα­μό­που­λος ανα­φέρ­θη­κε στα ελλη­νο­τουρ­κι­κά και παρα­δέ­χθη­κε ότι έχει χρε­ω­κο­πή­σει ο μύθος ότι το ΝΑΤΟ είναι η ασπί­δα προ­στα­σί­ας της Ελλά­δας λέγο­ντας: «Να μην υπάρ­χει αφέ­λεια στη χώρα, δεν πρό­κει­ται κανείς να προ­στρέ­ξει σε βοή­θεια της Ελλά­δας αν προ­κύ­ψει ένα μεί­ζον θέμα εθνι­κό, μόνοι μας είμαστε…».

Οσο για την επί­σκε­ψη Μπλίν­κεν εκτί­μη­σε ότι «είχε ένα συγκε­κρι­μέ­νο σκο­πό, να φέρει πλη­σιέ­στε­ρα την Ελλά­δα και την Τουρ­κία για­τί στους στρα­τη­γι­κούς σχε­δια­σμούς του ΝΑΤΟ και της Αμε­ρι­κής οι δυο αυτές χώρες, όπως και την επο­χή του ψυχρού πολέ­μου, πρέ­πει να είναι κοντά». Δηλα­δή επι­κα­λέ­στη­κε την συνο­χή του ΝΑΤΟ στην περιο­χή, που είναι το στρα­τη­γι­κό ζητού­με­νο των ΗΠΑ, και με βάση αυτό οδη­γού­νται οι εξε­λί­ξεις προς επώ­δυ­νες «διευ­θε­τή­σεις».

902.gr

«Ναι, αλλά ο Στά­λιν…», του Νίκου Μόττα

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο