Δ. Γληνός: Αριστερά, ολοένα προς τ’ αριστερά

Γρά­φει ο Ηρα­κλής Κακα­βά­νης // «Η αλλη­λεγ­γύη των εργα­ζο­μέ­νων όλων των χωρών είναι η μόνη δύνα­μη που μπο­ρεί να εμπο­δί­σει το βάρ­βα­ρο καπι­τα­λι­σμό να βάψει πάλι τη γη με το αίμα των εργα­ζο­μέ­νων. Πόλε­μος ενα­ντί­ον του πολέ­μου». Ο Δημή­τρης Γλη­νός γεν­νή­θη­κε στις 22 Αυγού­στου του 1882 στη Σμύρ­νη. Γεν­νή­θη­κε, μεγά­λω­σε, αγω­νί­στη­κε και πέθα­νε μέσα στις … Συνε­χί­στε να δια­βά­ζε­τε το Δ. Γλη­νός: Αρι­στε­ρά, ολο­έ­να προς τ’ αρι­στε­ρά.