Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

Δ. Κουμπούρης: Θανατηφόρα για τους συνταξιούχους όσα συμφωνήθηκαν στο Eurogroup

Τα νέα μέτρα είναι θανα­τη­φό­ρα για τους συντα­ξιού­χους και έρχο­νται να προ­στε­θούν στα προη­γού­με­να, τα οποία κυριο­λε­κτι­κά έχουν τσα­κί­σει τη ζωή μας και τώρα έρχο­νται να απο­τε­λειώ­σουν ό,τι πλη­ρώ­σα­με με τη δου­λειά μας.

Σχο­λιά­ζο­ντας τα επι­χει­ρή­μα­τα της κυβέρ­νη­σης επι­σή­μα­νε ότι εκεί­νο που ανα­κάμ­πτει είναι  τα κέρδ­δη των επι­χει­ρη­μα­τιών και εκεί­νος που την «πλη­ρώ­νει» αυτή την ανά­καμ­ψη είναι αυτός που παρά­γει τον πλούτο.

Τι ανά­καμ­ψη έχου­με όταν ο εργα­ζό­με­νος δου­λεύ­ει 12–15 ώρες για ένα μερο­κά­μα­το πεί­νας, ο συντα­ξιού­χος λιμο­κτο­νεί, το μικρο­μά­γα­ζο κλεί­νει, και το χωρά­φι του αγρό­τι θα το πάρουν οι επι­χει­ρη­μα­τι­κοί όμιλοι;

Ο Δήμος Κου­μπού­ρης, πρό­ε­δρος της Ομο­σπον­δί­ας Συντα­ξιού­χων Ελλά­δας, σχο­λιά­ζει τη συμ­φω­νία για το κλεί­σι­μο της β’ αξιο­λό­γη­σης (Eurogroup 7/4/2017), στην εκπο­μπή ΑΤΕΧΝΩΣ της ΕΡΤopen.

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο