Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

Δ. Κουσουρής: «Ναζιστικό κόμμα με συστατικό στοιχείο την όξυνση» η Χρυσή Αυγή 

«Από το 2012 που μπή­κε η Χρυ­σή Αυγή στο Κοι­νο­βού­λιο, υπήρ­χε η αντί­λη­ψη ότι πλέ­ον θα αμβλυν­θούν τα χαρα­κτη­ρι­στι­κά της. Όποιος όμως γνω­ρί­ζει τι σημαί­νει ναζι­στι­κό κόμ­μα, αντι­λαμ­βά­νε­ται πως η δρά­ση της εντά­θη­κε, για­τί η όξυν­ση, η αίσθη­ση στους υπο­στη­ρι­κτές της, ότι “είμα­στε δυνα­τοί και μπο­ρού­με να χτυ­πή­σου­με όποιον θέλου­με” είναι συστα­τι­κό στοι­χείο του πώς ανα­πτύσ­σε­ται ένα ναζι­στι­κό κόμμα».

Ο καθη­γη­τής Ιστο­ρί­ας στο πανε­πι­στή­μιο της Βιέν­νης, Δημή­τρης Κου­σου­ρής, κατέ­θε­σε στην δίκη για την εγκλη­μα­τι­κή οργά­νω­ση, την πεποί­θη­σή του πως η Χρυ­σή Αυγή, της οποί­ας υπήρ­ξε και ο ίδιος θύμα, το 1998, είναι «μία ανοι­κτά ναζι­στι­κή οργά­νω­ση» η οποία σε όλα τα χρό­νια της ύπαρ­ξής της εμφα­νί­ζει ακρι­βώς την ίδια δράση.

Στην κατά­θε­ση του ο καθη­γη­τής περιέ­γρα­ψε την επί­θε­ση που είχε δεχθεί έξω από τα δικα­στή­ρια της Ευελ­πί­δων, στις 16 Ιου­νί­ου 1998, από ομά­δα μελών της Χρυ­σής Αυγής, με αρχη­γό τον Γιώρ­γο Ανδρου­τσό­που­λο ή Περί­αν­δρο, ο οποί­ος τότε ήταν μέλος του Πολι­τι­κού Συμ­βου­λί­ου και επι­κε­φα­λής των λεγό­με­νων ταγ­μά­των εφόδου.

Όπως κατέ­θε­σε ο κ. Κου­σου­ρής, η επί­θε­ση είχε γίνει για­τί ως φοι­τη­τής είχε έντο­νη δρα­στη­ριό­τη­τα, ως μέλος της ΕΦΕΕ, στις κινη­το­ποι­ή­σεις που γίνο­νταν τότε κατά του νόμου Αρσέ­νη για την εκπαί­δευ­ση. Για την επί­θε­ση αυτή, ο Ανδρου­τσό­που­λος, που φυγο­δι­κού­σε επί επτά χρό­νια, κατα­δι­κά­στη­κε σε 12 χρό­νια κάθειρξης.

Ο μάρ­τυ­ρας τόνι­σε στο δικα­στή­ριο, πως οι επι­θέ­σεις της Χρυ­σής Αυγής παρου­σιά­ζουν κοι­νά χαρα­κτη­ρι­στι­κά, αφε­τη­ρία των οποί­ων είναι «η συγκρό­τη­ση τάγ­μα­τος εφό­δου». Όπως ανέ­φε­ρε ο καθη­γη­τής, η ομά­δα των οπλι­σμέ­νων που δρα­στη­ριο­ποιεί­ται, μετά την στο­χο­ποί­η­ση του αντι­πά­λου, λει­τουρ­γεί με πανο­μοιό­τυ­πο τρό­πο σε όλες σχε­δόν τις περι­πτώ­σεις: «Πηγαί­νει, χτυ­πά­ει και φεύ­γει». Και η επί­θε­ση, σύμ­φω­να με τον μάρ­τυ­ρα, γίνε­ται με τον ίδιο τρό­πο κάθε φορά: «Απο­μό­νω­ση του στό­χου, ώστε να υπάρ­χει δυνα­τό­τη­τα πλή­ξης του».

Είπε επί­σης ο κ. Κου­σου­ρής, πως ο τρό­πος λει­τουρ­γί­ας φαί­νε­ται να έχει εξε­λι­χθεί και να έχει γίνει «πιο απο­τε­λε­σμα­τι­κός με την πάρο­δο του χρό­νου». Σε ερώ­τη­ση μάλι­στα της προ­έ­δρου να εξη­γή­σει τι εννο­εί με την παρα­τή­ρη­ση του αυτή, ο κ. Κου­σου­ρής απά­ντη­σε: «Εγώ δέχθη­κα επί­θε­ση με ρόπα­λα, ο Φύσ­σας δέχθη­κε δύο μαχαιριές».

Ο μάρ­τυ­ρας ανέ­φε­ρε στην κατά­θε­σή του, πως αφού πλέ­ον είχε κατα­δι­κα­στεί ο Ανδρου­τσό­που­λος και πλέ­ον είχε αρχί­σει η έρευ­να για την Χρυ­σή Αυγή, είδε στα ΜΜΕ στοι­χεία από συνο­μι­λία του «Περί­αν­δρου» στην οποία ανέ­φε­ρε πως για την επί­θε­ση κατά του κ. Κου­σου­ρή και άλλων δύο, είχε δεχθεί εντο­λές από τον Μιχα­λο­λιά­κο και πως παρών σε όσα είχαν γίνει έξω από τα δικα­στή­ρια ήταν και ο νυν βου­λευ­τής, Ηλί­ας Παναγιώταρος.

Ο μάρ­τυ­ρας ανα­φέρ­θη­κε σε «δεσμούς» που δια­τη­ρεί η Χρυ­σή Αυγή με «κομ­μά­τι της Ελλη­νι­κής Αστυ­νο­μί­ας» κάτι που φαί­νε­ται, όπως είπε, από «το γεγο­νός ότι δρουν με βεβαιό­τη­τα ασυλίας».

Σύμ­φω­να με τον μάρ­τυ­ρα, αυτό ανα­δεί­χθη­κε στην περί­πτω­ση της δολο­φο­νί­ας Φύσ­σα. Στην δική του περί­πτω­ση, όπως επε­σή­μα­νε ο κ. Κου­σου­ρής, η επί­θε­ση που δέχθη­καν από την ομά­δα των χρυ­σαυ­γι­τών, έγι­νε λίγα λεπτά αφού είχε απο­χω­ρή­σει η κλού­βα των ΜΑΤ από την Ευελπίδων.

Ανα­φε­ρό­με­νος στην επί­θε­ση κατά του ΠΑΜΕ, ο κ. Κου­σου­ρής τόνι­σε, πως έγι­νε μετά από τις δηλώ­σεις της ηγε­σί­ας της Χρυ­σής Αυγής: «Η ίδια η πολι­τι­κή παρέμ­βα­ση ανα­κοι­νώ­νει την συγκε­κρι­μέ­νη παρα­στρα­τιω­τι­κή δράση».

Σε ερώ­τη­ση από την πλευ­ρά της υπε­ρά­σπι­σης των κατη­γο­ρου­μέ­νων, αν ο μάρ­τυ­ρας δια­κρί­νει οικο­νο­μι­κά συμ­φέ­ρο­ντα από «την εγκλη­μα­τι­κή οργά­νω­ση, όπως απο­κα­λεί­τε την Χρυ­σή Αυγή» ο κ. Κου­σου­ρής απάντησε:

«Ασφα­λώς ναι, όπως προ­κύ­πτει από την επι­λο­γή πολι­τι­κών αντι­πά­λων και στό­χων. Από τις επι­θέ­σεις σε αδύ­να­μα κομ­μά­τια εργα­ζο­μέ­νων, αλλά και στο οργα­νω­μέ­νο συν­δι­κα­λι­στι­κό κίνη­μα, δηλα­δή σε θεσμούς που διεκ­δι­κούν καλύ­τε­ρες συν­θή­κες εργα­σί­ας και βελ­τί­ω­ση μισθών».

Τέλος, ο μάρ­τυ­ρας επε­σή­μα­νε, ότι δεν είναι τυχαί­ες εκφρά­σεις και χαρα­κτη­ρι­σμοί που επι­λέ­γο­νται από την Χρυ­σή Αυγή για τους αντι­πά­λους τους, όπως η λέξη «κατσα­ρί­δες» για μετα­νά­στες: «Η απαν­θρω­πο­ποί­η­ση του πολι­τι­κού αντι­πά­λου, απο­τε­λεί συγκε­κρι­μέ­νο στά­διο για να περά­σουν τα μέλη στην πρά­ξη. Για να άρουν τους όποιους ενδοια­σμούς, όπως με τους Εβραί­ους στην ναζι­στι­κή Γερ­μα­νία, που ονο­μά­ζο­νταν «φιγού­ρες» αντί για άνθρω­ποι. Είναι μία δια­δι­κα­σία που έχει μελε­τη­θεί ιστορικά».

 

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο