Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

Δ. Κουσούμπας: ΝΔ-ΣΥΡΙΖΑ απέρριψαν την πρόταση του ΚΚΕ για αλλαγή του νόμου περί ευθύνης υπουργών

Στην τρα­γω­δία των Τεμπών ανα­φέρ­θη­κε ξεκι­νώ­ντας τη συνέ­ντευ­ξή του ο ΓΓ της ΚΕ του ΚΚΕ Δημή­τρης Κου­τσού­μπας στην τηλε­ό­ρα­ση του «ΑΝΤ1», το πρωί της Πέμ­πτης 29 Φλε­βά­ρη. Όπως τόνι­σε, είναι βαρύ χρέ­ος και υπό­σχε­ση του ΚΚΕ αλλά και της πλειο­ψη­φί­ας του λαού, από την πρώ­τη στιγ­μή, ότι θα αγω­νι­στεί για να φτά­σει το μαχαί­ρι στο κόκ­κα­λο, για να εξε­τα­στούν όλες οι πολι­τι­κές και ποι­νι­κές ευθύ­νες για την τρα­γω­δία. Κατήγ­γει­λε την προ­σπά­θεια συγκά­λυ­ψης των ευθυ­νών όλων των κομ­μά­των που κυβέρ­νη­σαν, ΝΔ, ΣΥΡΙΖΑ, ΠΑΣΟΚ κι έβα­λαν το λιθα­ρά­κι τους στην υπό­θε­ση της ιδιω­τι­κο­ποί­η­σης των σιδη­ρο­δρό­μων, ενώ σημεί­ω­σε και τις ποι­νι­κές ευθύ­νες που φέρουν εκτός των υπουρ­γών στον τομέα των Μετα­φο­ρών οι περι­φε­ρεια­κές αρχές, ειδι­κά στην τελευ­ταία φάση η Περι­φέ­ρεια Θεσ­σα­λί­ας, ο κρα­τι­κός μηχα­νι­σμός, η ιδιω­τι­κή ιτα­λι­κή εται­ρεία που δια­χει­ρί­ζε­ται τμή­μα του σιδη­ρο­δρό­μου, η δημό­σια ΤΡΑΙΝΟΣΕ κ.ά.

Σημεί­ω­σε ακό­μα τις ευθύ­νες και της δικαιο­σύ­νης για τις καθυ­στε­ρή­σεις που σημειώ­θη­καν σε διά­φο­ρες φάσεις της δια­δι­κα­σί­ας εξέ­τα­σης του εγκλή­μα­τος, όπως η μη κατά­σχε­ση του υλι­κού των καμε­ρών από τους σταθ­μούς όπου έφυ­γαν τα δύο τρέ­να για να δια­πι­στω­θεί τι κου­βα­λού­σαν στο μοι­ραίο ταξί­δι που κατέ­λη­ξε σε μία μεγά­λη έκρη­ξη, εκτός της σύγκρουσης.

Υπεν­θύ­μι­σε ότι το ΚΚΕ ζητά εδώ και χρό­νια στην ανα­θε­ώ­ρη­ση του Συντάγ­μα­τος την αλλα­γή του νόμου περί ευθύ­νης υπουρ­γών με συγκε­κρι­μέ­νη πρό­τα­ση που κατα­θέ­τει, αλλά όλες οι κυβερ­νή­σεις και τα κόμ­μα­τα την έχουν απορ­ρί­ψει κι έτσι δεν κάθε­ται στο σκα­μνί κανέ­νας υπουρ­γός, όπως οι υπό­λοι­ποι πολίτες.

Ο Δ. Κου­τσού­μπας σημεί­ω­σε πως το μόνο ελπι­δο­φό­ρο μήνυ­μα των ημε­ρών είναι ο κοι­νός αγώ­νας, η ‑για πρώ­τη φορά- έκφρα­ση της συμ­μα­χί­ας των εργα­ζο­μέ­νων ιδιω­τι­κού και δημό­σιου τομέα, των αγρο­τών, των επαγ­γελ­μα­τιών, βιο­τε­χνών κι εμπό­ρων, των επι­στη­μό­νων, φοι­τη­τών και μαθη­τών, των συντα­ξιού­χων, είναι μία μεγά­λη παρα­κα­τα­θή­κη που πρέ­πει να δια­φυ­λα­χθεί, επι­σή­μα­νε χαρακτηριστικά.

Έφε­ρε ως χαρα­κτη­ρι­στι­κό παρά­δειγ­μα την χθε­σι­νή απερ­γία, κατά την οποία χιλιά­δες λαού διεκ­δί­κη­σαν να μη συγκα­λυ­φθεί το αίτη­μα στα Τέμπη, στή­ρι­ξε τα δίκαια αιτή­μα­τα των αγρο­τών, ζήτη­σε να γίνουν μαζι­κές προ­σλή­ψεις στην Υγεία, να μην περά­σει ο νόμος για τα ιδιω­τι­κά Πανε­πι­στή­μια, ενά­ντια στο φορο­λο­γι­κό νομο­σχέ­διο που τσα­κί­ζει τους ΕΒΕ, να μην πάει ελλη­νι­κή φρε­γά­τα στην Ερυ­θρά Θάλασ­σα. Όλα αυτά, σημεί­ω­σε, πρέ­πει να εκφρα­στούν όχι μόνο στις ευρω­ε­κλο­γές, αλλά και στη συνέ­χεια του αγώ­να με τις απερ­γί­ες που είναι μπρο­στά μας, σε αυτό το σημείο βρί­σκε­ται η πραγ­μα­τι­κή αλη­θι­νή αντι­πο­λί­τευ­ση, πρό­σθε­σε ο Δ. Κουτσούμπας.

Ερω­τη­θείς για τις ευρω­ε­κλο­γές σημεί­ω­σε ότι ο λαός έχει και την πεί­ρα και το κρι­τή­ριο να κρί­νει εάν η ΕΕ είναι προς όφε­λος της ζωής του και επι­κα­λού­με­νος πρό­σφα­τη δημο­σκό­πη­ση που ανα­δει­κνύ­ει πως το 35% του λαού λέει ξεκά­θα­ρα όχι στην ΕΕ, σημεί­ω­σε πως το ΚΚΕ τους καλεί να συμπο­ρευ­θούν μαζί του, ώστε στις ευρω­ε­κλο­γές να στα­λεί ένα μήνυ­μα και στην Ελλά­δα, απέ­να­ντι στην κυβέρ­νη­ση και τα άλλα κόμ­μα­τα που συμ­φω­νούν με αυτή την πολι­τι­κή, αλλά και πανευ­ρω­παϊ­κό μήνυ­μα για την κατα­δί­κη της πολι­τι­κής που εφαρ­μό­ζε­ται και τσα­κί­ζει τη ζωή του ελλη­νι­κού και των άλλων ευρω­παϊ­κών λαών που επί­σης κινη­το­ποιού­νται. Η μόνη γνή­σια αντι­πο­λί­τευ­ση για αντι­πα­ρά­θε­ση, για αλλα­γές προς όφε­λος του λαού και κρι­τι­κή στην ΕΕ είναι μόνο το ΚΚΕ, σημεί­ω­σε ο Δ. Κουτσούμπας.

 

 

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο