Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

Δ. Κουτσούμπας: Αγωνιστική αισιοδοξία και ελπίδα για το αύριο, να γίνει ο λαός πρωταγωνιστής των εξελίξεων με ισχυρό ΚΚΕ σε όλες τις μάχες

Ο γ.γ. της Κ.Ε. του ΚΚΕ, Δημή­τρης Κου­τσού­μπας επι­σκέ­φθη­κε, σήμε­ρα το πρωί, τη «Στέ­γη Γερό­ντων — Ίδρυ­μα Πετρή» στη Στυ­λί­δα. Στην αντι­προ­σω­πεία, μετα­ξύ άλλων, συμ­με­τεί­χαν ο Κώστας Μπασ­δέ­κης, μέλος της Κ.Ε. του ΚΚΕ, ο Τάσος Χρο­νάς, περι­φε­ρεια­κός σύμ­βου­λος με τη Λαϊ­κή Συσπεί­ρω­ση και ο Γιώρ­γος Δελί­χας, δημο­τι­κός σύμ­βου­λος Λαμί­ας με τη Λαϊ­κή Συσπείρωση.

Ο Δ. Κου­τσού­μπας φτά­νο­ντας στον χώρο της «Στέ­γης» συνα­ντή­θη­κε με τον μητρο­πο­λί­τη Φθιώ­τι­δας Συμε­ών. Στη διάρ­κεια της συνά­ντη­σής τους ο μητρο­πο­λί­της δώρι­σε στον Δημή­τρη Κου­τσού­μπα κάδρο που απει­κο­νί­ζει τους εργα­ζό­με­νους της ΛΑΡΚΟ. Ο μητρο­πο­λί­της ευχα­ρί­στη­σε τον γ.γ. της Κ.Ε. του ΚΚΕ για τον αγώ­να που δίνει το ΚΚΕ για τους εργα­ζό­με­νους της ΛΑΡΚΟ. Ο Δ. Κου­τσού­μπας απο­δε­χό­με­νος το δώρο, έκα­νε την ακό­λου­θη δήλω­ση: «Σας ευχα­ρι­στώ πάρα πολύ. Είναι το καλύ­τε­ρο δώρο που θα μπο­ρού­σα να έχω για­τί τα παι­διά της ΛΑΡΚΟ, οι οικο­γέ­νειες τους δίνουν έναν μεγά­λο αγώ­να, έναν πραγ­μα­τι­κά ηρω­ι­κό αγώ­να εδώ και πολ­λά χρό­νια και ελπί­ζου­με με τη βοή­θεια τη δική μας, τη δική σας, όλων μας να τον κερδίσουν».

Ο γ.γ. της Κ.Ε. του ΚΚΕ πριν την ξενά­γη­σή του στον χώρο ευχα­ρί­στη­σε για την υπο­δο­χή, λέγο­ντας πως «η ψυχή μας, η καρ­διά μας, ο νους μας αυτές τις μέρες βρί­σκε­ται κοντά στους συναν­θρώ­πους μας που υπο­φέ­ρουν, ιδιαί­τε­ρα στους ηλι­κιω­μέ­νους εδώ στη Στέ­γη των ηλι­κιω­μέ­νων της Μητρό­πο­λης Φθιώ­τι­δας, ο οποί­ος είναι ένας πάρα πολύ σημα­ντι­κός χώρος για­τί φιλο­ξε­νεί ανθρώ­πι­νες ψυχές, τους πατε­ρά­δες μας, τους παπ­πού­δες μας, τις για­γιά­δες μας και έχουν την ανά­γκη μας, ιδιαί­τε­ρα αυτές τις μέρες που ο κόσμος γιορ­τά­ζει, είναι τα Χρι­στού­γεν­να και έρχε­ται ο νέος χρό­νος σε λίγες μέρες».

Ο Δ. Κου­τσού­μπας σημεί­ω­σε επί­σης πως «είναι πάρα πολύ σημα­ντι­κό για­τί αυτός ο λαός έχει υπο­φέ­ρει πάρα πολ­λά, συνε­χί­ζει να υπο­φέ­ρει. Όλος ο κόσμος περ­νά­ει πάρα πολύ δύσκο­λα στην Ευρώ­πη, σε όλο τον κόσμο και τη χώρα μας με πάρα πολ­λά προ­βλή­μα­τα αλλά ατε­νί­ζου­με και το παρόν και το μέλ­λον με αγω­νι­στι­κή αισιο­δο­ξία. Τα πάντα κρί­νο­νται, πιστεύ­ου­με, από τους αγώ­νες όλων μας, από την προ­σπά­θεια που όλοι κάνου­με, από την αλλη­λεγ­γύη, από τη συλ­λο­γι­κή δρά­ση, από τα ορά­μα­τα και τα ιδα­νι­κά. Αυτά που πρέ­πει να έχει ο νέος άνθρω­πος, που πρέ­πει να έχει όλη η ανθρω­πό­τη­τα για να ξημε­ρώ­σουν καλύ­τε­ρες μέρες για εμάς, για όλους μας, για τους λαούς, για τα παι­διά μας, για τις γενιές που έρχονται».

Αμέ­σως μετά την ολο­κλή­ρω­ση της επί­σκε­ψής του στους χώρους της «Στέ­γης» ο Δ. Κου­τσού­μπας έκα­νε την ακό­λου­θη δήλωση:

«Θα ήθε­λα να ευχη­θώ χρό­νια πολ­λά, με το καλό να έρθει ο και­νούρ­γιος χρό­νος. Τα προ­βλή­μα­τα που αντι­με­τω­πί­ζει η ανθρω­πό­τη­τα, η Ευρώ­πη, η χώρα μας, ο λαός μας, είναι τερά­στια, έχου­με όμως αγω­νι­στι­κή αισιο­δο­ξία, την ελπί­δα για το αύριο. Για αυτό αγω­νι­ζό­μα­στε. Αγω­νι­ζό­μα­στε στην πραγ­μα­τι­κό­τη­τα, για να γίνει ο λαός μας πρω­τα­γω­νι­στής των εξε­λί­ξε­ων, για να έρθει ο ίδιος ο λαός, οι εργα­ζό­με­νοι και οι πραγ­μα­τι­κές σύγ­χρο­νες ανά­γκες τους στο προ­σκή­νιο, για­τί δεν μπο­ρού­με να περι­μέ­νου­με από κάποιους πολι­τι­κούς «μεσ­σί­ες», δεν υπάρ­χουν τέτοιοι στο πολι­τι­κό σύστη­μα. Αντί­θε­τα συνα­ντά­με γύρω μας βαρ­βα­ρό­τη­τα, βία, κατα­στο­λή, εκμε­τάλ­λευ­ση ανθρώ­που από άνθρω­πο. Σε όλα αυτά πρέ­πει να ενα­ντιω­θού­με συλ­λο­γι­κά, ως συλ­λο­γι­κό­τη­τες, ως εργα­τι­κό λαϊ­κό κίνη­μα, ως λαός. Το ΚΚΕ μπαί­νει μπρο­στά σε αυτά, όπως λέει και το σύν­θη­μά μας «μόνο ο λαός μπο­ρεί να σώσει τον λαό», στον δρό­μο της ανα­τρο­πής, των πραγ­μα­τι­κών αλλα­γών με ακό­μα πιο δυνα­τό ΚΚΕ παντού, σε όλες τις μάχες».

Ακό­μα, σχε­τι­κά με τη «Στέ­γη Γερό­ντων — Ίδρυ­μα Πετρή» ο Δ. Κου­τσού­μπας δήλω­σε: «Βρε­θή­κα­με σε έναν χώρο πολύ φιλό­ξε­νο, που έχει την ευθύ­νη η Μητρό­πο­λη Φθιώ­τι­δας, ο σεβα­σμιό­τα­τος Μητρο­πο­λί­της Συμε­ών. Είδα­με πραγ­μα­τι­κά ζεστούς, φιλό­ξε­νους χώρους, ανθρώ­πους εργα­ζό­με­νους, νοσο­κό­μες με τις στο­λές τους που με αυτο­θυ­σία, με πραγ­μα­τι­κό ενδια­φέ­ρον για τους ηλι­κιω­μέ­νους δίνουν καθη­με­ρι­νά τη μάχη της αλλη­λεγ­γύ­ης, της συντρο­φι­κό­τη­τας, της εξυ­πη­ρέ­τη­σης. Και βεβαί­ως είμα­στε στο πλευ­ρό τους».

«Μέσα σε όλα τα άλλα, ετοί­μα­σαν μια τερά­στια έκπλη­ξη για μένα. Συνα­ντή­σα­με εδώ μια φιλο­ξε­νού­με­νη, ηλι­κιω­μέ­νη, που ήταν φυλα­κι­σμέ­νη στο ‘Αου­σβιτς. Μια γυναί­κα, ηρω­ί­δα πραγ­μα­τι­κά της Αντί­στα­σης, του αγώ­να του ελλη­νι­κού λαού, που βέβαια μετά δυσκο­λεύ­τη­κε εκεί­να τα πέτρι­να χρό­νια ακό­μη και να βρει δου­λειά για­τί ήταν χαρα­κτη­ρι­σμέ­νη ως αγω­νί­στρια της Αντί­στα­σης, ως κομ­μου­νί­στρια. Είναι τα γνω­στά ζητή­μα­τα που πέρα­σε ένας λαός που έδω­σε τα πάντα για να απαλ­λα­γεί η πατρί­δα μας από τον κατα­κτη­τή, από τον φασι­σμό, για να ξημε­ρώ­σουν καλύ­τε­ρες μέρες για τον λαό και τον τόπο» πρό­σθε­σε και κατέ­λη­ξε στη δήλω­σή του: «Θα ήθε­λα να ευχα­ρι­στή­σω για την υπο­δο­χή και τον σεβα­σμιό­τα­το. Νιώ­θω μεγά­λη συγκί­νη­ση, μεγά­λη τιμή και χαρά που βρί­σκο­μαι εδώ. ‘Αλλω­στε η Φθιώ­τι­δα είναι ο γενέ­θλιος χώρος μου, η πατρί­δα μου, στη Λαμία γεν­νή­θη­κα. Και από αυτή την άπο­ψη η χαρά και η συγκί­νη­ση είναι διπλή και τρι­πλή, ιδιαί­τε­ρα αυτές τις μέρες των Χρι­στου­γέν­νων και της Πρω­το­χρο­νιάς που έρχεται».

Πηγές: ΑΠΕ-ΜΠΕ, 902.gr

«Ναι, αλλά ο Στά­λιν…», του Νίκου Μόττα

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο