Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

Δ. Κουτσούμπας από Θεσσαλονίκη: Να κοκκινίσουν ξανά η Τούμπα, η Καλαμαριά και οι άλλες εργατογειτονιές (ΦΩΤΟ)

Με μια μεγά­λη συγκέ­ντρω­ση στον υπαί­θριο χώρο του Πολι­τι­στι­κού Κέντρου Τού­μπας, στην οποία έδω­σαν παλ­μό άνθρω­ποι κάθε ηλι­κί­ας, ολο­κλη­ρώ­θη­κε η περιο­δεία του ΓΓ της ΚΕ του ΚΚΕ, Δημή­τρη Κου­τσού­μπα, στη Θεσσαλονίκη.

«Από τη λαϊ­κή γει­το­νιά της Τού­μπας που ανέ­δει­ξε το ΚΚΕ τρί­το κόμ­μα, με τη σημε­ρι­νή μας συγκέ­ντρω­ση στέλ­νου­με μήνυ­μα ότι το ΚΚΕ είναι εδώ, δίνει δύνα­μη κι ελπί­δα στον λαό», σημεί­ω­σε ο Θανά­σης Σγού­ρος, Γραμ­μα­τέ­ας της Τομε­α­κής Οργά­νω­σης Δήμου Θεσ­σα­λο­νί­κης και μέλος του Γρα­φεί­ου Περιο­χής Κεντρι­κής Μακε­δο­νί­ας καλω­σο­ρί­ζο­ντας την Δημή­τρη Κου­τσού­μπα. Στην τελι­κή ευθεία μπρο­στά στην κάλ­πη, κάλε­σε τον καθέ­να και την καθε­μία στη μάχη «να μη χαθεί ούτε μια ψήφος, να μη στε­ρη­θεί ο λαός ούτε έναν βου­λευ­τή αγω­νι­στή, μαχη­τή στο πλάι του».

Το «παρών» στη συγκέ­ντρω­ση έδω­σαν η Θεα­νώ Καπέ­τη, μέλος του ΠΓ και Γραμ­μα­τέ­ας της Κομ­μα­τι­κής Οργά­νω­σης Κεντρι­κής Μακε­δο­νί­ας, τα μέλη της ΚΕ Ευθύ­μης Δημά­κης και Θανά­σης Χρι­στί­δης, ο Ζήσης Λυμπε­ρί­δης, μέλος της Γραμ­μα­τεί­ας της ΚΕ, ο Χρή­στος Κόφας, για χρό­νια στέ­λε­χος του Κόμ­μα­τος που διε­τέ­λε­σε και μέλος της ΚΕ, καθώς και πλή­θος υπο­ψη­φί­ων βου­λευ­τών με τα ψηφο­δέλ­τια του ΚΚΕ.

Μετά την ομι­λία ακο­λού­θη­σε λαϊ­κό γλέ­ντι με τον Βασί­λη Κασού­ρα και τον Στά­θη Τουμανίδη.

Να κοκκινίσουν ξανά η Τούμπα, η Καλαμαριά και οι άλλες εργατογειτονιές

Παρα­θέ­του­με την ομι­λία του ΓΓ της ΚΕ του ΚΚΕ:

Το μήνυ­μά μας αυτές τις μέρες, μετα­φέ­ρε­ται παντού. Σε κάθε λαϊ­κή γει­το­νιά και συνοι­κία. Πόρ­τα- πόρ­τα, στό­μα με στό­μα, φθά­νει σε πιο πολ­λούς ότι ο λαός μας μπο­ρεί να βγει πιο δυνα­τός. Μπο­ρού­με να τα κατα­φέ­ρου­με. Με ακό­μα πιο δυνα­τό το ΚΚΕ, με το ΚΚΕ πιο ψηλά παντού! Ειδι­κά στις λαϊ­κές γει­το­νιές της Θεσσαλονίκης!

Και το είχα­με πει φίλες και φίλοι. Να κοκ­κι­νί­σουν ξανά η Τού­μπα, η Καλα­μα­ριά, οι άλλες εργα­το­γει­το­νιές και συνοι­κί­ες. Και όντως, κάνα­με το πρώ­το βήμα. Το ΚΚΕ βρέ­θη­κε με αυξη­μέ­να τα ποσο­στά του, με χιλιά­δες νέες ψήφους στην 3η, 2η, ακό­μα και στην 1η θέση σε πολ­λά εκλο­γι­κά δια­με­ρί­σμα­τα σε όλη την Ελλά­δα. Βρέ­θη­κε 3ο κόμ­μα εδώ στην Τούμπα!

Τώρα πρέ­πει να τα κατα­φέ­ρου­με ξανά. Να γίνουν τα επό­με­να βήμα­τα, να κάνου­με το άλμα. Με ΚΚΕ ακό­μα πιο δυνα­τό. Τη μόνη γνή­σια, λαϊ­κή μαχη­τι­κή αντι­πο­λί­τευ­ση. Τώρα, υπάρ­χουν πιο πολ­λές προ­ϋ­πο­θέ­σεις, ώστε να κάνουν πιο πολ­λοί το απο­φα­σι­στι­κό βήμα. Να ξεπε­ρα­στούν πιο μαζι­κά φόβοι, δισταγ­μοί, προ­κα­τα­λή­ψεις. Να φτά­σουν περισ­σό­τε­ροι μέχρι τέλους με το ψηφο­δέλ­τιο του ΚΚΕ στο χέρι και να το ρίξουν απο­φα­σι­σμέ­νοι στην κάλ­πη. Για­τί τώρα προ­στέ­θη­κε κι άλλη πεί­ρα ακό­μη και μέσα στην προ­ε­κλο­γι­κή περί­ο­δο. Απο­δεί­χθη­κε σε όλους πια, αυτό που έλε­γε το ΚΚΕ, ότι τα τρία κόμ­μα­τα, έχουν κοι­νό αντι­λαϊ­κό πρό­γραμ­μα, ότι συμ­φω­νούν στα βασι­κά, καί­ρια, στρα­τη­γι­κά ζητήματα.

Τώρα δεν μπο­ρούν να εκβιά­σουν με τον ίδιο τρό­πο που το έκα­ναν μέχρι την προη­γού­με­νη προ­ε­κλο­γι­κή περί­ο­δο. Με τα διλήμ­μα­τα περί «κυβέρ­νη­σης ή ακυ­βερ­νη­σί­ας» ή με το δίλημ­μα «μού­φα» περί «προ­ο­δευ­τι­κής» κυβέρ­νη­σης. Όλα αυτά κατέρ­ρευ­σαν στις 21 Μαΐου.

Τώρα πλέ­ον όλοι ξέρουν στην πρά­ξη και όχι στα λόγια, ότι κάθε ψήφος στο ΚΚΕ, υπη­ρε­τεί άμε­σα, από την επό­με­νη κιό­λας μέρα, τον αγώ­να. Μέσα στις τελευ­ταί­ες δέκα μέρες απο­δεί­χτη­κε σε κάθε γωνιά της Ελλά­δας, από την Καλα­μιά Κοζά­νης μέχρι τη Ναυ­πη­γο­ε­πι­σκευα­στι­κή Ζώνη στο Πέρα­μα, και από εκεί στην υπε­ρά­σπι­ση των λαϊ­κών σπι­τιών από τα κορά­κια των funds.

Η άνο­δος σε ποσο­στά και ψήφους του ΚΚΕ ενί­σχυ­σε και τρο­φο­δό­τη­σε νέους αγώ­νες που ξέσπα­σαν αμέ­σως μετά τις εκλο­γές. Οι βου­λευ­τές και οι υπο­ψή­φιοι του ΚΚΕ ήταν εκεί, όπου τους χρειά­στη­κε ο λαός, στην πρώ­τη γραμ­μή, παλι­κα­ρί­σια, δίπλα στον λαό, στους εργα­ζό­με­νους, στην εργα­τι­κή τάξη. Αυτή είναι και η μόνη, πραγ­μα­τι­κή αντι­πο­λί­τευ­ση που χρειά­ζε­ται και έχει ανά­γκη ο λαός μας.

Το κυβερνητικό πρόγραμμα της «επόμενης μέρας» είναι δεδομένο

Για­τί πλέ­ον υπάρ­χουν συγκε­κρι­μέ­να δεδο­μέ­να που πρέ­πει να συνυ­πο­λο­γί­σει ο καθέ­νας πηγαί­νο­ντας προς την κάλ­πη. Είναι δεδο­μέ­νο το κυβερ­νη­τι­κό πρό­γραμ­μα της «επό­με­νης ημέ­ρας», της νέας αντι­λαϊ­κής κυβέρ­νη­σης της ΝΔ. Είναι καθα­ρό και δεν χωρά παρερ­μη­νεί­ες. Έχει την υπο­γρα­φή της Κομι­σιόν, του Ταμεί­ου Ανά­καμ­ψης, αλλά και τις Αμε­ρι­κα­νο­ΝΑ­ΤΟι­κές υπο­γρα­φές. Το πρό­γραμ­μά τους περι­λαμ­βά­νει όλα εκεί­να που θα δυσκο­λέ­ψουν ακό­μα πιο πολύ τη ζωή του λαού.

Για­τί το φιρ­μά­νι από την ΕΕ μιλά για: Περιο­ρι­σμό δαπα­νών και περι­κο­πή ακό­μη και αυτών των πενι­χρών επι­δο­μά­των κοροϊ­δί­ας, με το όποιο δίχτυ προ­στα­σί­ας προ­σέ­φε­ραν, στα πολύ φτω­χά τμή­μα­τα του πλη­θυ­σμού, δια­κο­πή επι­δο­τή­σε­ων στους λογα­ρια­σμούς ενέρ­γειας, που με το χρη­μα­τι­στή­ριο ενέρ­γειας θα χτυ­πούν συνε­χώς κόκ­κι­νο, πάγω­μα των αυξή­σε­ων στον κατώ­τα­το μισθό λόγω προ­ϋ­πη­ρε­σί­ας μέχρι το 2029 του­λά­χι­στον, ζήσε Μάη μου να φας τρι­φύλ­λι, δηλα­δή, νέους φόρους για τον λαό για να χρη­μα­το­δο­τη­θούν οι επεν­δύ­σεις των λίγων, για­τί πρέ­πει να «διευ­ρυν­θεί η φορο­λο­γι­κή βάση» όπως λένε, και παράλ­λη­λα να υπάρ­χει φορο­λο­γι­κό σύστη­μα «πιο φιλι­κό» για επεν­δύ­σεις, επι­τά­χυν­ση των πλει­στη­ρια­σμών και άλλων «μεταρ­ρυθ­μί­σε­ων» όπως η εμπο­ρευ­μα­το­ποί­η­ση της Παι­δεί­ας, η παρα­πέ­ρα εμπο­ρευ­μα­το­ποί­η­ση της Υγείας.

Και δεν φτά­νουν όλα αυτά, άλλα έχου­με και τις Αμε­ρι­κα­νο­ΝΑ­ΤΟι­κές δεσμεύ­σεις που επι­βάλ­λουν και τη μεγα­λύ­τε­ρη εμπλο­κή της χώρας μας στον πόλε­μο στην Ουκρα­νία, αλλά και την επι­τά­χυν­ση της διευ­θέ­τη­σης στο Αιγαίο με σχέ­διο αλά «Πρέ­σπες». Και εδώ στη Μακε­δο­νία, ξέρε­τε πολύ καλά τι σημαί­νει αυτό.

Είναι δεδο­μέ­να επί­σης, χωρίς παρερ­μη­νεί­ες τα απο­τε­λέ­σμα­τα της ανά­πτυ­ξης που δια­φη­μί­ζει η ΝΔ. Θέλει πολύ θρά­σος βέβαια, να δια­φη­μί­ζει μια ανά­πτυ­ξη που πλέ­ον η μονά­δα μέτρη­σής της, είναι οι νεκροί μας. Για να γεμί­σουν από κέρ­δη οι τσέ­πες τους, επι­βλή­θη­κε εδώ και χρό­νια από όλες τις κυβερ­νή­σεις η κυριαρ­χία της μερι­κής απασχόλησης.

Το 1/3 των εργα­ζο­μέ­νων, πλέ­ον δου­λεύ­ει με σχέ­σεις μερι­κής απα­σχό­λη­σης. Για κάθε 100 προ­σλή­ψεις, έχου­με 95 απο­λύ­σεις, για­τί έχει γεμί­σει η αγο­ρά εργα­σί­ας με συμ­βά­σεις 2μηνες, 3μηνες, 6μηνες και 8μηνες. Η στα­θε­ρή δου­λειά είναι όνει­ρο απα­τη­λό, ειδι­κά για τους νέους. Για να κατα­γρά­φουν αυτοί οι λίγοι ρεκόρ αυξή­σε­ων στα κέρ­δη, οι εργά­τες μετρούν ρεκόρ θανά­των και εργα­τι­κών ατυ­χη­μά­των. Ενώ γελά­ει ο κόσμος για τη συζή­τη­ση που ανα­πτύσ­σε­ται για τη μεσαία τάξη, όταν το μεγα­λύ­τε­ρο κομ­μά­τι των Ελλή­νων, δεν έχει καλά — καλά 1.000 ευρώ απο­τα­μιευ­μέ­να. Αυτή είναι η ανά­πτυ­ξή τους. Και ήδη ο λαός μας την πλή­ρω­σε πολύ ακριβά.

Το κεφάλαιο θέλει σταθερή κυβέρνηση και διαθέσιμη αντιπολίτευση

Γι’ αυτό τον λόγο, φίλες και φίλοι, χρειά­ζο­νται τη «στα­θε­ρό­τη­τα». Τη στα­θε­ρή συνέ­χεια και εφαρ­μο­γή όλων αυτών θέλει να εξα­σφα­λί­σει η επό­με­νη κυβέρ­νη­ση της ΝΔ. Για αυτό και το ΚΚΕ απο­κά­λυ­ψε από την πρώ­τη στιγ­μή ότι στα­θε­ρό­τη­τα για το κεφά­λαιο, σημαί­νει μεγα­λύ­τε­ρη αστά­θεια και ανα­σφά­λεια για τον λαό.

Στον στό­χο, όμως, αυτής της στα­θε­ρό­τη­τας για το κεφά­λαιο, συνα­ντιού­νται και η ΝΔ και ο ΣΥΡΙΖΑ και το ΠΑΣΟΚ, ανε­ξάρ­τη­τα τι λένε, ή μάλ­λον τι δεν λένε. Όμως, προ­σέξ­τε, δεν εννο­ούν απλά στα­θε­ρή κυβέρ­νη­ση. Θέλουν ακό­μη περισ­σό­τε­ρο και μια στα­θε­ρή αντι­πο­λί­τευ­ση. Έτοι­μη, δια­θέ­σι­μη οποια­δή­πο­τε στιγ­μή χρεια­στεί για να συν­δρά­μει στις δύσκο­λες στιγ­μές, να προ­σφέ­ρει κρί­σι­μες ψήφους για να σώσει το σύστη­μα. Αλλά και ταυ­τό­χρο­να, αντι­πο­λί­τευ­ση ικα­νή να εγκλω­βί­ζει να ενσω­μα­τώ­νει κόσμο που απο­γοη­τεύ­ε­ται, από την κάθε φορά αντι­λαϊ­κή κυβέρνηση.

Για­τί όση ανά­γκη έχει το κεφά­λαιο από μια κυβέρ­νη­ση που θα υλο­ποιεί τους στό­χους του, άλλο τόσο έχει ανά­γκη και από μια αντι­πο­λί­τευ­ση «συναι­νε­τι­κή», «συστη­μι­κή», μια αντι­πο­λί­τευ­ση που θα «βάζει πλά­τη» στα σημα­ντι­κά και κρί­σι­μα, θα επι­διώ­κει να εξα­σφα­λί­ζει την εργα­τι­κή — λαϊ­κή συναί­νε­ση για να αυξά­νο­νται τα κέρ­δη των λίγων.

Και τέτοια «αντι­πο­λί­τευ­ση» είχε και έχει: Είναι ο ΣΥΡΙΖΑ και το ΠΑΣΟΚ. Τα κόμ­μα­τα, που για να μην πάμε πολύ μακριά, τα τέσ­σε­ρα προη­γού­με­να χρό­νια, ψήφι­σαν το 50% και το 70% των νόμων της ΝΔ αντί­στοι­χα. Ζητού­σαν υπουρ­γούς κοι­νής απο­δο­χής με τον Μητσο­τά­κη. Απο­θέ­ω­ναν την κοι­νω­νι­κή συνο­χή και καλού­σαν σε υπο­τα­γή και συναί­νε­ση σε κρί­σι­μες στιγ­μές που ο λαός μας δοκι­μα­ζό­ταν και έπρε­πε να παλέ­ψει για να σωθεί!

Την ώρα όμως που αυτοί έψα­χναν σε τι ποσο­στό τα βρί­σκουν με τη ΝΔ, 50 ή 70%, υπήρ­χε και υπάρ­χει ένα κόμ­μα που είναι 100% απέ­να­ντι και σε αυτή και στην πολι­τι­κή της. Ένα κόμ­μα που θα ασκή­σει 100% λαϊ­κή, μαχη­τι­κή αντι­πο­λί­τευ­ση! Το ΚΚΕ.

Με την πολι­τι­κή τους και τη στά­ση τους και ο ΣΥΡΙΖΑ και το ΠΑΣΟΚ έδω­σαν αρκε­τό χρό­νο στην κυβέρ­νη­ση της ΝΔ και στο σάπιο καπι­τα­λι­στι­κό σύστη­μα για να σωθούν αυτοί, σε βάρος του ελλη­νι­κού λαού. Το ίδιο θα ξανα­κά­νουν, για­τί συμ­φω­νούν στις στρα­τη­γι­κές επι­λο­γές του κεφα­λαί­ου και της ΕΕ.

Και όχι μόνο αυτό, αλλά έκα­ναν και κάτι ακό­μα χει­ρό­τε­ρο. Επέ­βα­λαν ‑με την πολι­τι­κή τους και τη στά­ση τους- στο μυα­λό πολ­λών, καλο­προ­αί­ρε­των, προ­ο­δευ­τι­κών ανθρώ­πων, ότι δεν υπάρ­χει «εναλ­λα­κτι­κή». Τους έσπρω­ξαν έτσι, ακό­μη και στην ψήφο προς τη ΝΔ.

Άλλη μια προσφορά του ΣΥΡΙΖΑ στο σύστημα η αναβάπτιση του ΠΑΣΟΚ ως «προοδευτικού»

Πλέ­ον υπάρ­χει πεί­ρα δεκα­ε­τιών. Ούτε το ΠΑΣΟΚ, ούτε ο ΣΥΡΙΖΑ, μπό­ρε­σαν να δώσουν απά­ντη­ση από τη σκο­πιά των λαϊ­κών συμ­φε­ρό­ντων, είτε σαν κυβέρ­νη­ση, είτε σαν αντιπολίτευση.

Το απέ­δει­ξε, άλλω­στε, και η κυβερ­νη­τι­κή τους πορεία όταν ψήφι­σαν τα μνη­μό­νια το ένα μετά το άλλο, όταν έφε­ραν νέα αντι­λαϊ­κά μέτρα, όταν συγκυ­βέρ­νη­σαν με τη Δεξιά: το ΠΑΣΟΚ δύο φορές με τη ΝΔ, ο ΣΥΡΙΖΑ με τους ΑΝΕΛ, όταν με ευκο­λία πλαι­σί­ω­ναν τα ψηφο­δέλ­τιά τους γνω­στοί «δεξιοί», όταν στή­ρι­ξαν όλες τις κατευ­θύν­σεις της ΕΕ, του ΝΑΤΟ και τόσα άλλα.

Το απέ­δει­ξαν, τα «συν­θέ­σι­μα» προ­γράμ­μα­τα που κατέ­θε­σαν προ­ε­κλο­γι­κά και όλα υπη­ρε­τού­σαν τους ίδιους στρα­τη­γι­κούς στό­χους και τις κοι­νές τους επι­λο­γές. Γι’ αυτό, άλλω­στε, όλη η συζή­τη­ση πριν τις 21 Μαΐ­ου ήταν με ποια σύν­θε­ση και ποιες συνερ­γα­σί­ες θα μπο­ρεί να προ­κύ­ψει η επό­με­νη κυβέρ­νη­ση και όχι φυσι­κά τι θα υλο­ποι­ή­σει και για ποιον. Για αυτό το ΠΑΣΟΚ φιγού­ρα­ρε ως δια­θέ­σι­μο είτε με ΝΔ είτε με ΣΥΡΙΖΑ.

Και σήμε­ρα πάλι ξανα­δη­λώ­νει δια­θέ­σι­μο, με βάση δηλώ­σεις στε­λε­χών του, αν η ΝΔ δεν κατα­φέ­ρει να βγά­λει αυτο­δυ­να­μία. Και εδώ έχου­με ακό­μη μια τερά­στια προ­σφο­ρά του ΣΥΡΙΖΑ στο σύστη­μα, από τις πολ­λές! Κατά­φε­ρε να ανα­βα­πτί­σει το ΠΑΣΟΚ ως «προ­ο­δευ­τι­κό» με τη γνω­στή συζή­τη­ση περί «προ­ο­δευ­τι­κής» κυβέρνησης.

Το ΠΑΣΟΚ που σωστά το έφτυ­σε το 2012 ο λαός μας. Το ΠΑΣΟΚ των ΜΑΤ, των αντι­λαϊ­κών νόμων του «εκσυγ­χρο­νι­σμού», των ματω­μέ­νων στό­χων ανά­πτυ­ξης, του ευρώ και της Ολυ­μπιά­δας που χρυ­σο­πλή­ρω­σε ο λαός. Το ΠΑΣΟΚ των μνη­μο­νί­ων, των κομ­μέ­νων μισθών και συντά­ξε­ων, της πολε­μι­κής εμπλο­κής της χώρας στον πόλε­μο της Γιου­γκο­σλα­βί­ας, του Ιράκ και τόσους άλλους, της παρά­δο­σης του Οτσα­λάν. Αυτό το ΠΑΣΟΚ κατά­φε­ρε ο ΣΥΡΙΖΑ να το βαφτί­ζει και να το ξεπλέ­νει ξανά ως «προ­ο­δευ­τι­κό». Εργο­λα­βία πλυ­ντη­ρί­ων από τον κ. Τσί­πρα και το κόμ­μα του.

Ο ΣΥΡΙΖΑ και το ΠΑΣΟΚ στην πραγ­μα­τι­κό­τη­τα θα κατα­λά­βουν τα «υπουρ­γεία αντι­πο­λί­τευ­σης» στην επό­με­νη αντι­λαϊ­κή κυβέρ­νη­ση της ΝΔ. Δεί­τε τώρα, εδώ και μια εβδο­μά­δα συζη­τούν ‑υπο­τί­θε­ται- για τη φορο­λο­γία. Το φέρ­νουν από εδώ, το πάνε από εκεί. Μπερ­δεύ­ουν τα νού­με­ρα, κάνουν σαρ­δάμ, κανείς δεν κατα­λα­βαί­νει στο τέλος τι λένε.

Δεν το κάνουν όμως τυχαία. Θέλουν να κρύ­ψουν τη μεγά­λη τους συμ­φω­νία για το βασι­κό. Ποιος θα πλη­ρώ­νει όλους αυτούς τους φόρους και ποιος θα είναι στο απυ­ρό­βλη­το. Γι’ αυτό κανείς τους δεν τολ­μά να πει και να αγγί­ξει τα δύο νού­με­ρα που είναι όλη η αλή­θεια της φορο­λο­γι­κής τους πολι­τι­κής: 95–5. 95% των φόρων πλη­ρώ­νει ο λαός, 5% πλη­ρώ­νει το μεγά­λο κεφά­λαιο. Γι’ αυτό κανείς δεν τολ­μά να πει τσι­μου­διά για την «εθε­λο­ντι­κή» φορο­λο­γία στους εφο­πλι­στές. Για αυτό κανείς τους δεν ανοί­γει το στό­μα του να ψελ­λί­σει έστω κάτι για την ανα­βο­λή φόρου στις τράπεζες.

Αν νοιά­ζο­νταν όλοι αυτοί για τον λαό και ειδι­κά για τους ελεύ­θε­ρους επαγ­γελ­μα­τί­ες, θα στή­ρι­ζαν και θα υπερ­ψή­φι­ζαν στη βου­λή, έστω κάποιες από τις προ­τά­σεις του ΚΚΕ.

Το ΚΚΕ βρί­σκε­ται δίπλα στους μικρο­με­σαί­ους αυτο­α­πα­σχο­λού­με­νους, που παλεύ­ουν, όπως όλοι, με καθα­ρό μέτω­πο για την επι­βί­ω­ση των οικο­γε­νειών τους. Ειδι­κά εδώ στην Τούμπα,στο 4ο και στο 5ο δια­μέ­ρι­σμα της Θεσ­σα­λο­νί­κης, περιο­χές που είναι γεμά­τες ακό­μα από μικρο­μά­γα­ζα και ΕΒΕ που παλεύ­ουν να τα βγά­λουν πέρα με νύχια και με δόντια, κόντρα στο κρά­τος και τις μεγά­λες καπι­τα­λι­στι­κές επι­χει­ρή­σεις και αλυ­σί­δες. Καλού­με κάθε ελεύ­θε­ρο επαγ­γελ­μα­τία να μάθει, να ακού­σει τις προ­τά­σεις και τις διεκ­δι­κή­σεις που έχει κατα­θέ­σει το ΚΚΕ, για­τί τον συμφέρουν.

Το ΚΚΕ είναι το μόνο που παλεύ­ει μέσα και έξω από τη βου­λή για επι­βο­λή αφο­ρο­λό­γη­του ορί­ου στις 12.000, κατάρ­γη­ση του τέλους επι­τη­δεύ­μα­τος, κατάρ­γη­ση του ΦΠΑ στα είδη πλα­τιάς λαϊ­κής κατα­νά­λω­σης, κατάρ­γη­ση του Ειδι­κού Φόρου Κατα­νά­λω­σης και των υπό­λοι­πων χαρα­τσιών στα καύ­σι­μα, θέσπι­ση ειδι­κού επι­δό­μα­τος μητρό­τη­τας για όλες τις αυτο­α­πα­σχο­λού­με­νες στο ύψος του βασι­κού μισθού για 8 μήνες, πάγω­μα των ατο­μι­κών ασφα­λι­στι­κών εισφο­ρών για το 2023.

Αυτές όλες ήταν προ­τά­σεις του ΚΚΕ μέσα στη βου­λή, που σύσ­σω­μη η κυβέρ­νη­ση με τα υπό­λοι­πα κόμ­μα­τα απέρριψαν.

Για­τί οι «αντο­χές» της οικο­νο­μί­ας τους χωρούν μόνο 300% αύξη­ση κερ­δών των εισηγ­μέ­νων στο χρη­μα­τι­στή­ριο επι­χει­ρή­σε­ων και όχι ελα­φρύν­σεις για τον λαό και τους μικρο­με­σαί­ους αυτο­α­πα­σχο­λού­με­νους. Και οι αυτο­α­πα­σχο­λού­με­νοι, λοι­πόν, μαζί με το ΚΚΕ, μαζί με τους εργα­ζό­με­νους, για να χτί­σου­με μια πλα­τιά λαϊ­κή συμ­μα­χία, που να εκφρα­στεί και στην κάλ­πη. Εδώ είναι η ελπίδα!

Ευρεία συναίνεση ΝΔ, ΣΥΡΙΖΑ, ΠΑΣΟΚ και μικρότερων «χρήσιμων» για το σύστημα κομμάτων

Τρό­μα­ξαν πολ­λοί για το πώς θα αντι­με­τω­πι­στεί μια «παντο­δύ­να­μη» ΝΔ. Ο δε ΣΥΡΙΖΑ, τώρα λέει μέσα στην απελ­πι­σία του, ψηφί­στε με του­λά­χι­στον να μην είναι μεγά­λη η δια­φο­ρά, να υπάρ­χει ένα «αντί­πα­λο δέος», για να υπάρ­χει αξιω­μα­τι­κή αντι­πο­λί­τευ­ση. Και τσι­μπά­νε με αυτό και κάποιοι καλο­προ­αί­ρε­τοι αφελείς.

Καλά θα μας τρε­λά­νουν; Την προη­γού­με­νη τετρα­ε­τία που ήταν μικρό­τε­ρη η δια­φο­ρά ΝΔ — ΣΥΡΙΖΑ, που ο ΣΥΡΙΖΑ είχε 31%, άλλα­ξε κάτι; Απο­τέ­λε­σαν σε οποια­δή­πο­τε στιγ­μή τα τελευ­ταία χρό­νια το «αντί­πα­λο δέος» της ΝΔ; Αντί­θε­τα, ήταν στις πιο κρί­σι­μες στιγ­μές ο καλύ­τε­ρος φίλος για τη ΝΔ. Έπαι­ξαν τον ρόλο του πιο απο­τε­λε­σμα­τι­κού πυρο­σβε­στή­ρα, όταν χρειάστηκε.

Αυτό έκα­ναν όταν φού­ντω­νε η λαϊ­κή οργή για τη δια­χεί­ρι­ση της παν­δη­μί­ας με το «θα λογα­ρια­στού­με μετά». Αυτό έκα­ναν απέ­να­ντι στο λαϊ­κό συναί­σθη­μα για τη μη εμπλο­κή της Ελλά­δας στον πόλε­μο με την Ουκρα­νία, νομι­μο­ποιώ­ντας με την παρου­σία τους στη βου­λή, τους Ναζί του Αζόφ. Αυτό έκα­ναν όταν απέ­να­ντι στις νεο­λαι­ί­στι­κες κινη­το­ποι­ή­σεις, δήλω­νε ότι πρέ­πει να υπάρ­ξει «σύνε­ση» και να περι­μέ­νουν οι νέοι τις κάλπες.

Εμείς λέμε ανοι­χτά στον λαό. Αν για κάτι πρέ­πει όντως να ανη­συ­χεί είναι, ότι πραγ­μα­τι­κά δια­μορ­φώ­νε­ται στη βου­λή ένας συσχε­τι­σμός αρνη­τι­κός. Με ευρεία συναί­νε­ση ανά­με­σα στη ΝΔ, το ΣΥΡΙΖΑ και το ΠΑΣΟΚ που φτά­νει το 73%, αλλά και μικρό­τε­ρα κόμ­μα­τα που είναι έτοι­μα, να παί­ξουν τον ρόλο της χρή­σι­μης «τσό­ντας» στο σύστη­μα, όπο­τε χρεια­στεί. Άλλω­στε αυτό δεν χρειά­ζε­ται να γίνει καν από ένα κόμ­μα ολό­κλη­ρο. Αρκεί πολ­λές φορές να βρουν τους 1–2 βου­λευ­τές που χρειά­ζο­νται. Πρέ­πει επί­σης να ανη­συ­χεί για την εμφά­νι­ση νέων κομ­μά­των που εμφα­νί­ζο­νται τώρα από το που­θε­νά για να αρπά­ξουν ξανά την ψήφο του λαού.

Από το που­θε­νά εμφα­νί­στη­κε και η κ. Κων­στα­ντο­πού­λου η οποία ως νέα celebrity στα ιδιαί­τε­ρα φιλό­ξε­να μαζί της μέσα ενη­μέ­ρω­σης προ­βάλ­λει το κόμ­μα της ως δήθεν αντι­συ­στη­μι­κή δύνα­μη. Όμως επει­δή ανα­φέρ­θη­κε και στην παρου­σία του ΚΚΕ στη Βου­λή απα­ντά­με αυτό που είπα­με και χτες εδώ στη Θεσ­σα­λο­νί­κη. Πάνω από 600 ερω­τή­σεις και ανα­φο­ρές για τα προ­βλή­μα­τα των εργα­ζο­μέ­νων της περιο­χής εδώ, κατέ­θε­σαν στα 4 χρό­νια οι δύο βου­λευ­τές του ΚΚΕ. Βέβαια το αν μια πολι­τι­κή δύνα­μη είναι αντι­συ­στη­μι­κή, αυτό δεν κρί­νε­ται από το αν κάνει σόου στη Βου­λή και μάλι­στα για να έρχο­νται οι ναζί βου­λευ­τές να ψηφί­ζουν, κρί­νε­ται από την πολι­τι­κή της πρό­τα­ση και από τη στά­ση της κυρί­ως έξω από τη Βου­λή, στους αγώ­νες του λαού από τους οποί­ους το κόμ­μα αυτό, είναι απών.

Αν το ΚΚΕ διεκ­δι­κεί στις εκλο­γές περισ­σό­τε­ρους ψήφους, περισ­σό­τε­ρους βου­λευ­τές, είναι για­τί αυτή την εκλο­γι­κή του δύνα­μη την επό­με­νη μέρα θα την αξιο­ποι­ή­σει για να δυνα­μώ­σουν οι αγώ­νες του λαού μας. Αυτό είναι το κρι­τή­ριο για το ποιος παλεύ­ει ενά­ντια στο σάπιο εκμε­ταλ­λευ­τι­κό σύστη­μα και ποιος με τον τρό­πο του το υπηρετεί.

Βέβαια μιλά­με για κόμ­μα­τα που δεν έχουν καν πρό­γραμ­μα, γι’ αυτό αερο­λο­γούν, έχουν όμως αρχη­γούς με γνω­στό σεση­μα­σμέ­νο παρελ­θόν. Άλλα κόμ­μα­τα βέβαια έχουν πρό­γραμ­μα, όπως αυτό το «Νίκη», που όμως ανα­τρι­χιά­ζεις με αυτά που γρά­φουν. Μέχρι και κατα­να­γκα­στι­κή εργα­σία για όσους δεν μπο­ρούν να απο­πλη­ρώ­σουν τις δανεια­κές τους υπο­χρε­ώ­σεις μιλούν! Σαν πολύ ναζι­στι­κά ακού­γο­νται όλα αυτά, θα έλε­γε κανείς.

Κανένας συσχετισμός δεν είναι ανίκητος, όσο δυναμώνει το ΚΚΕ

Αν για κάτι πρέ­πει όμως να είναι σίγου­ρος ο λαός μας, είναι ότι εδώ υπάρ­χει ΚΚΕ. Και κανέ­νας συσχε­τι­σμός δεν μας τρο­μά­ζει! Κανέ­νας συσχε­τι­σμός δεν είναι ανί­κη­τος, όσο δυνα­μώ­νει το ΚΚΕ.

Και τώρα ο λαός μας έχει μια ευκαι­ρία να το πάει ακό­μα πιο ψηλά. Να δώσει δύνα­μη στη δύνα­μη του. Να ενι­σχύ­σει τη μονα­δι­κή επι­λο­γή που μπο­ρεί πραγ­μα­τι­κά να τους τρο­μά­ξει: το ΚΚΕ.

Όντως ο λαός έχει τα δύσκο­λα μπρο­στά του με την επό­με­νη αντι­λαϊ­κή κυβέρ­νη­ση. Για αυτό πρέ­πει να σκε­φτεί καλά ποιον εμπι­στεύ­ε­ται να είναι δίπλα του, κάθε στιγ­μή που θα το χρεια­στεί, στα απλά, αλλά κρί­σι­μα και σημα­ντι­κά που θα συμ­βαί­νουν στη ζωή του. Ποιον θα εμπι­στευ­τεί για να είναι αύριο στους χώρους δου­λειάς, στα εργο­στά­σια, στα γρα­φεία, στις επι­χει­ρή­σεις, όταν η εργο­δο­σία θα ζητά­ει περισ­σό­τε­ρες θυσί­ες, παλεύ­ο­ντας για να υπο­γρα­φούν περισ­σό­τε­ρες Συλ­λο­γι­κές συμβάσεις.

Το ΚΚΕ, οι βου­λευ­τές του, οι συν­δι­κα­λι­στές και τα απλά μέλη του ξέρει ότι θα είναι μαζί του και δεν θα είναι μαζί του, αυτοί οι οποί­οι κατήρ­γη­σαν τις Συλ­λο­γι­κές συμ­βά­σεις, τα έδω­σαν όλα στην εργο­δο­σία, όπως έκα­νε ο ΣΥΡΙΖΑ και το ΠΑΣΟΚ.

Αλή­θεια, ποιος θα είναι αύριο στις γει­το­νιές, όταν οι λαϊ­κές οικο­γέ­νειες θα κιν­δυ­νεύ­ουν να χάσουν το σπί­τι τους από τα κορά­κια των funds και των τρα­πε­ζών; Μπο­ρεί κανείς να εμπι­στευ­τεί όσους πέρα­σαν τους νόμους που ξεπού­λη­σαν τα λαϊ­κά σπί­τια στα funds, που μετέ­τρε­ψαν σε ιδιώ­νυ­μο έγκλη­μα τις λαϊ­κές κινη­το­ποι­ή­σεις απέ­να­ντι στους πλει­στη­ρια­σμούς; Ξέρει σίγου­ρα ότι εκεί θα είναι το ΚΚΕ και οι βου­λευ­τές του, τα εργα­τι­κά σωμα­τεία και το λαϊ­κό κίνημα.

Ποιος θα είναι αύριο απέ­να­ντι στην κυβέρ­νη­ση όταν θα ζητά­ει νέες θυσί­ες για να φορ­τώ­σει στον λαό τα βάρη μιας πιθα­νής νέας κρί­σης για να σωθούν ξανά οι επι­χει­ρη­μα­τι­κοί όμι­λοι και οι τρά­πε­ζες; Ο ΣΥΡΙΖΑ ή το ΠΑΣΟΚ που φόρ­τω­σαν με τα μνη­μό­νια τους τα βάρη της προη­γού­με­νης κρί­σης στον λαό και τώρα υπερ­θε­μα­τί­ζουν για το Ταμείο Ανά­καμ­ψης, το νέο υπε­μνη­μό­νιο; Δίπλα στον λαό θα είναι το ΚΚΕ που παλεύ­ει δια­χρο­νι­κά για να πλη­ρώ­σει το κεφά­λαιο και όχι ο λαός.

Ποιος θα είναι αύριο απέ­να­ντι στη νέα λιτό­τη­τα, στις νέες περι­κο­πές κοι­νω­νι­κών δαπα­νών στην Παι­δεία, την Υγεία, την Πρό­νοια, στο όνο­μα των πρω­το­γε­νών πλε­ο­να­σμά­των; Φυσι­κά, το ΚΚΕ που μπή­κε μπρο­στά και μέσα στην παν­δη­μία μαζί με τον λαό για την προ­στα­σία της υγεί­ας του.

Μπο­ρεί ο λαός μας να εμπι­στευ­θεί τις τύχες αυτού του αγώ­να στο ΠΑΣΟΚ που έκλει­σε σωρη­δόν τα νοσο­κο­μεία το 2012–15 μαζί με τη ΝΔ; Όπως κι εδώ στην περιο­χή σας με το νοσο­κο­μείο Λοι­μω­δών; Ή τον ΣΥΡΙΖΑ που συνέ­χι­σε την ίδια πολι­τι­κή, που δεν έκα­νε τίπο­τα για να ανοί­ξουν ξανά τα νοσο­κο­μεία και έφθα­σε στο σημείο να προ­τεί­νει υπουρ­γό Υγεί­ας κοι­νής αποδοχής;

Ποιος θα εμπο­δί­σει ακό­μη και αντι­δρα­στι­κές αλλα­γές που έχει στα σχέ­διά της η ΝΔ, με μια συνταγ­μα­τι­κή ανα­θε­ώ­ρη­ση, για παρά­δειγ­μα για το άρθρο 16; Οι φοι­τη­τές για παρά­δειγ­μα θα εμπι­στευ­τούν τους κομ­μου­νι­στές μέσα στα πανε­πι­στή­μια που δίνουν τη μάχη για δωρε­άν Παι­δεία με την «Παν­σπου­δα­στι­κή» πρώ­τη δύνα­μη! Είναι δυνα­τόν να πιστέ­ψει κάποιος τον ΣΥΡΙΖΑ που δια στό­μα­τος Τσί­πρα, άφη­σε ανοι­χτή την ίδρυ­ση ιδιω­τι­κών πανε­πι­στη­μί­ων, αρκεί να είναι τύπου Χάρβαρντ;

Και κυρί­ως ποιος θα είναι μπρο­στά, ώστε να ανοί­ξει ο δρό­μος για να γίνει ο ίδιος ο λαός πρω­τα­γω­νι­στής των εξε­λί­ξε­ων, να ανα­λά­βει ο ίδιος την εξου­σία με καθα­ρό εργα­τι­κό — φιλο­λαϊ­κό πρό­γραμ­μα, κεντρι­κού επι­στη­μο­νι­κού σχε­δια­σμού της οικο­νο­μί­ας, των υπη­ρε­σιών, με άμε­ση συμ­με­το­χή και εργα­τι­κό — λαϊ­κό έλεγ­χο, σε μια νέα κοι­νω­νία ανα­τρο­πής της σημε­ρι­νής σαπί­λας και βαρβαρότητας;

Σε αυτή την κοι­νω­νία για την οποία παλεύ­ει το ΚΚΕ, με το πρό­γραμ­μα εξου­σί­ας-δια­κυ­βέρ­νη­σης, που δια­θέ­τει, το οποίο προ­βλέ­πει να πάρει ο λαός τις τύχες του στα χέρια του, να μην ενα­πο­θέ­τει τις ελπί­δες του σε επί­δο­ξους «σωτή­ρες». Προ­βλέ­πει κοι­νω­νι­κο­ποί­η­ση των μέσων παρα­γω­γής και κεντρι­κό σχε­δια­σμό για την αξιο­ποί­η­σή τους, για την αξιο­ποί­η­ση του εργα­τι­κού δυνα­μι­κού. Προ­βλέ­πει παρα­γω­γή που θα μπει σε κίνη­ση με στό­χο την ικα­νο­ποί­η­ση των κοι­νω­νι­κών ανα­γκών. Με στό­χο τη δημιουρ­γία συν­θη­κών στους χώρους δου­λειάς, στις πόλεις που αντι­στοι­χούν στον 21ο αιώνα.

Όπως και εδώ, στην πόλη της Θεσ­σα­λο­νί­κης, στην περιο­χή της Τού­μπας. Μπο­ρεί­τε να πάρε­τε μια γεύ­ση για ποια κοι­νω­νία παλεύ­ει το ΚΚΕ, μέσα από τις διεκ­δι­κή­σεις του για την περιο­χή σας. Όπως είναι η διεκ­δί­κη­ση παρεμ­βά­σε­ων βελ­τί­ω­σης της κατά­στα­σης ιδιαί­τε­ρα όσον αφο­ρά το πρά­σι­νο, αλλά και τις κοι­νό­χρη­στες υπο­δο­μές στον χώρο της Αλά­νας της Τού­μπας. Νέες αθλη­τι­κές υπο­δο­μές, χωρίς να ανή­κουν σε ιδιώ­τες που θα καλύ­πτουν τις ανά­γκες για όλα τα αθλή­μα­τα. Απαλ­λο­τρί­ω­ση και χαρα­κτη­ρι­σμό οικο­πέ­δων για οικο­δό­μη­ση νέων σχο­λι­κών μονά­δων, νηπια­γω­γεί­ων, παι­δι­κών σταθ­μών. Να μπουν σε προ­τε­ραιό­τη­τα κατα­σκευ­ής το νηπια­γω­γείο και ο παι­δι­κός σταθ­μός, που η ανέ­γερ­σή τους προ­βλέ­πε­ται στα σχέ­δια, αλλά καθυ­στε­ρεί χρό­νια. Υπο­δο­μές πολι­τι­κής προ­στα­σί­ας, αντι­πλημ­μυ­ρι­κή θωρά­κι­ση με παρεμ­βά­σεις στα ρέμα­τα και στην Περι­φε­ρεια­κή Τάφρο. Αντι­σει­σμι­κή θωρά­κι­ση, επι­και­ρο­ποί­η­ση των σχε­δί­ων έκτα­κτης ανά­γκης (με βάση και τις νέες παρεμ­βά­σεις) και εκπαί­δευ­ση του πλη­θυ­σμού. Επέ­κτα­ση του Μετρό προς την Τού­μπα — Δ’ Δια­μέ­ρι­σμα και τις όμο­ρες περιο­χές του Δ. Πυλαί­ας και πολ­λά άλλα.

Ξέρου­με όλοι την απά­ντη­ση λοι­πόν. Για όλα αυτά το μόνο κόμ­μα που μπο­ρεί να εμπι­στευ­τεί ο λαός είναι το ΚΚΕ.

Μπρο­στά θα είναι το ΚΚΕ. Τα μέλη, τα στε­λέ­χη του, οι βου­λευ­τές του, που δεν πρέ­πει να χαθεί ούτε ένας! Για­τί η ψήφος στο ΚΚΕ θα γίνει άμε­σα αγώ­νας και διεκ­δί­κη­ση. Για­τί ψήφος στο ΚΚΕ θα πει συνέ­πεια, στα­θε­ρό­τη­τα για τον λαό.

Ψήφος στο ΚΚΕ σημαί­νει ψήφος στις ζωές μας και όχι στα κέρ­δη τους. Ψήφος στο ΚΚΕ μετα­φρά­ζε­ται σε σύγκρου­ση, σε ανυ­πα­κοή σε όλα αυτά που μας αγα­να­κτούν. Ψήφος στο ΚΚΕ σημαί­νει πάνω από όλα ελπί­δα και αισιο­δο­ξία, ότι θα τα κατα­φέ­ρου­με. Ότι οι λαοί θα νικήσουν.

Τώρα να κάνου­με το άλμα! Να μη χαθεί καμία ψήφος! Να φτά­σουν όλοι οι ψηφο­φό­ροι του ΚΚΕ στην κάλ­πη. Για να μη χαθεί ούτε ένας βου­λευ­τής που κέρ­δι­σε το ΚΚΕ για τον λαό. Μπορούμε!

Προ­χω­ρά­με, λοι­πόν, δυνα­μι­κά. Δεν εφη­συ­χά­ζου­με με τα όσα πετύ­χα­με. Λέμε σε όσους στρέ­φουν τώρα τα βλέμ­μα­τά τους και τις ελπί­δες τους προς το ΚΚΕ: Εμπρός λοι­πόν, όλοι στη μάχη να ενι­σχυ­θεί το ΚΚΕ απο­φα­σι­στι­κά σε όλους τους δήμους και τις λαϊ­κές συνοι­κί­ες της Θεσσαλονίκης!

902.gr

Αλή­θειες και ψέμα­τα για το λιμό στην Ουκρα­νία, Νίκος Μόττας

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο