Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

Δ. Κουτσούμπας για Μητσοτάκη: «Αντί να ειρωνεύεται με μπούρδες για το χαβιάρι, να πάρει μέτρα κατά της ακρίβειας, να αυξήσει μισθούς και συντάξεις»

Να ανοί­ξει τη ΛΑΡΚΟ κάλε­σε την κυβέρ­νη­ση ο ΓΓ της ΚΕ του ΚΚΕ, Δημή­τρης Κου­τσού­μπας, που συνα­ντή­θη­κε την Τετάρ­τη με αντι­προ­σω­πεί­ες των Διοι­κη­τι­κών Συμ­βου­λί­ων των Σωμα­τεί­ων της επιχείρησης.

Στην αρχή της συνά­ντη­σης ο Δ. Κου­τσού­μπας έκα­νε την ακό­λου­θη δήλωση:

«Ο κύριος Μητσο­τά­κης αντί να ειρω­νεύ­ε­ται με τις μπούρ­δες για το χαβιά­ρι όλους εκεί­νους που αμφι­σβη­τούν το “καλά­θι του νοι­κο­κυ­ριού του” και συνο­λι­κά την αντι­λαϊ­κή του πολι­τι­κή, καλά θα κάνει να πάρει μέτρα κατά της ακρί­βειας, να αυξή­σει τους μισθούς και τις συντά­ξεις, να στα­μα­τή­σει τους πλει­στη­ρια­σμούς πρώ­της κατοι­κί­ας, να ανοί­ξει τη ΛΑΡΚΟ, να την εκσυγ­χρο­νί­σει, σε ενιαία λει­τουρ­γία, με όλους τους εργα­ζό­με­νους με πλή­ρη δικαιώ­μα­τα. Να στα­μα­τή­σει αυτό το έγκλη­μα για την οικο­νο­μία της χώρας, για τη λαϊ­κή περιου­σία, για τους εργαζόμενους».

Στη συνά­ντη­ση οι εκπρό­σω­ποι των σωμα­τεί­ων εξέ­φρα­σαν την ανη­συ­χία τους σε σχέ­ση με τη συνο­λι­κό­τε­ρη πορεία των εξε­λί­ξε­ων στη ΛΑΡΚΟ και ιδιαί­τε­ρα για το γεγο­νός ότι δεν υπάρ­χει σαφής δέσμευ­ση της κυβέρ­νη­σης για την ενιαία επα­να­λει­τουρ­γία της επι­χεί­ρη­σης, με όλους τους εργα­ζο­μέ­νους και το σύνο­λο των δικαιω­μά­των τους.

Ο Δημή­τρης Κου­τσού­μπας εξέ­φρα­σε την αλλη­λεγ­γύη και την αμέ­ρι­στη στή­ρι­ξη του Κόμ­μα­τος προς τους εργα­ζό­με­νους της ΛΑΡΚΟ και δια­βε­βαί­ω­σε ότι το ΚΚΕ θα προ­βεί σε όλες τις ανα­γκαί­ες ενέρ­γειες, μέσα κι έξω από τη Βου­λή, για τη συνέ­χι­ση της λει­τουρ­γί­ας της ΛΑΡΚΟ και την εξα­σφά­λι­ση των θέσε­ων εργα­σί­ας με πλή­ρη δικαιώματα.

«Θα συνε­χί­σου­με τον αγώ­να μας», δήλω­σαν μετά τη συνά­ντη­ση εκπρό­σω­ποι των σωματείων.

Ριζο­σπά­στης.

«Ναι, αλλά ο Στά­λιν…», του Νίκου Μόττα

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο