Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

Δ. Κουτσούμπας: Για πραγματική εξέταση των μαρτύρων να αποκαλυφθούν τα ονόματά τους

Ο ΓΓ της ΚΕ του ΚΚΕ Δημή­τρης Κου­τσού­μπας σε συνέ­ντευ­ξή του στον τ/σ «Σκάϊ» είπε ότι «για να υπάρ­ξει πραγ­μα­τι­κή εξέ­τα­ση των μαρ­τύ­ρων πρέ­πει να απο­κα­λυ­φθούν με τα ονό­μα­τά τους, πρέ­πει να μιλή­σουν κανο­νι­κά, να εξε­τα­στούν από την Επι­τρο­πή της Βου­λής και να πάρει η όλη δια­δι­κα­σία το δρό­μο της».

Υπεν­θύ­μι­σε ότι το ΚΚΕ είχε ταχθεί κατά του συγκε­κρι­μέ­νου νόμου, από την επο­χή της πρω­θυ­πουρ­γί­ας Κ. Σημί­τη και σημεί­ω­σε ότι «η προ­στα­σία των μαρ­τύ­ρων που είναι απα­ραί­τη­τη, γίνε­ται μόνο με την επω­νυ­μία, με τη δημο­σιό­τη­τα και με την ευθύ­νη που έχει η αστυ­νο­μία, οι υπη­ρε­σί­ες, οι αρχές να προ­στα­τεύ­ουν αυτούς τους μάρτυρες».

Για τις παρεμ­βά­σεις στη Δικαιο­σύ­νη, τόνι­σε ότι «η ευθύ­νη είναι των κυβερ­νή­σε­ων και των εκά­στο­τε υπουρ­γών Δικαιο­σύ­νης, οι οποί­οι κατά την άπο­ψη του ΚΚΕ είτε ανοι­χτά, είτε καλυμ­μέ­να παρεμ­βαί­νουν πολιτικά».

Όπως εξή­γη­σε στη συνέ­χεια αυτό ξεκι­νά από το γεγο­νός ότι δεν δέχο­νται την πρό­τα­ση των Δικα­στών, των Εισαγ­γε­λέ­ων, των Δικη­γό­ρων να εκλέ­γουν οι ίδιοι την ηγε­σία της Δικαιοσύνης.

«Πρέ­πει να αλλά­ξει ο νόμος, πρέ­πει η ηγε­σία της Δικαιο­σύ­νης να εκλέ­γε­ται από τους Δικα­στές. Όχι βέβαια ότι λύνε­ται ολο­σχε­ρώς το πρό­βλη­μα της παρέμ­βα­σης ή της μη παρέμ­βα­σης» πρό­σθε­σε, ανα­φέ­ρο­ντας ότι η εκλο­γή της ηγε­σί­ας της Δικαιο­σύ­νης από τους Δικα­στές είναι μια προ­ϋ­πό­θε­ση καθώς «ευθύ­νη για την ηγε­σία τους έχουν πλέ­ον οι ίδιοι και άρα μπο­ρούν να απο­τρέ­ψουν οποια­δή­πο­τε παρέμ­βα­ση. Είναι μετά το ζήτη­μα του ήθους, της εντι­μό­τη­τας του καθέ­να, του δικα­στι­κού λει­τουρ­γού που έχει δώσει και όρκο».

Κλη­θείς να σχο­λιά­σει την άπο­ψη ότι η όλη υπό­θε­ση ήταν «made in Maximou», απά­ντη­σε «αυτό είναι μία πολι­τι­κή εκτί­μη­ση, πιθα­νόν αυτών που την λένε. Το ζήτη­μα είναι να απο­δει­χθεί, για­τί βεβαί­ως σε κάθε περί­πτω­ση ένας υπουρ­γός δεν ενερ­γεί αυτο­βού­λως ή αν ενερ­γή­σει σε κάποιο ζήτη­μα αυτο­βού­λως, θα υπάρ­χει ένας πρω­θυ­πουρ­γός, ένας πολι­τι­κός προϊ­στά­με­νος που θα του τρα­βή­ξει το αυτί».

Ο Δ. Κου­τσού­μπας επα­νέ­λα­βε την θέση του ΚΚΕ ότι «η Εξε­τα­στι­κή Επι­τρο­πή έπρε­πε να πάει σε βάθος την υπό­θε­ση και γι’ αυτό έπρε­πε να βγουν οι “κου­κού­λες” και να γίνει εξέ­τα­ση των μαρ­τύ­ρων» και πρό­σθε­σε «γι’ αυτό και λέμε ότι δεν θα συνερ­γή­σου­με, θα δού­με την πορεία εξέ­λι­ξης αυτή την εβδο­μά­δα. Δεν θα συνερ­γή­σου­με μέχρι τέλος σε αυτήν την κοροϊ­δία τελι­κά της Εξε­τα­στι­κής Επιτροπής».

Ανα­φο­ρι­κά με το αν το ΚΚΕ θα πάει στην εξέ­τα­ση είπε «το αν θα πάμε θα το δού­με με βάση τους συγκε­κρι­μέ­νους όρους, που θέτουμε».

Ως προς την εξέ­λι­ξη της υπό­θε­σης εκτί­μη­σε ότι «πάλι δεν θα βγει τίπο­τα», για­τί, όπως είπε, «η ουσία του προ­βλή­μα­τος του σκαν­δά­λου της Novartis που είναι η εμπο­ρευ­μα­το­ποί­η­ση του φαρ­μά­κου και τα αντα­γω­νι­στι­κά συμ­φέ­ρο­ντα εγχώ­ριων και ξένων μονο­πω­λια­κών ομί­λων, δεν συζητιέται».

«Αυτό χρειά­ζε­ται άλλη πολι­τι­κή. Χρειά­ζε­ται δια­φο­ρε­τι­κά να αντι­με­τω­πί­σεις όλο αυτό το πλέγ­μα της δημό­σιας υγεί­ας, του φαρ­μά­κου, της φαρ­μα­κευ­τι­κής δαπά­νης» είπε ο Δ. Κου­τσού­μπας ο οποί­ος ερω­τη­θείς σχε­τι­κά είπε ότι «η “Αρι­στε­ρά της Δεξιάς” ή “Δεξιά της Αρι­στε­ράς”, κατ’ αντι­στοι­χία με τους προη­γού­με­νους κυβερ­νώ­ντες, δεν αντι­με­τώ­πι­σαν την ιδιω­τι­κο­ποί­η­ση της υγεί­ας, δεν αντι­με­τώ­πι­σαν τα μεγά­λα συμ­φέ­ρο­ντα. Αντί­θε­τα, συντά­χθη­καν με αυτά».

Ως προς τον «έλεγ­χο των αρμών της εξου­σί­ας» ανέ­φε­ρε, μετα­ξύ άλλων, ότι «εφό­σον υπάρ­χει αυτό το θεσμι­κό πλαί­σιο, αυτές οι πολι­τι­κές επι­λο­γές, αυτή η συγκε­κρι­μέ­νη υπη­ρέ­τη­ση συγκε­κρι­μέ­νων μεγά­λων οικο­νο­μι­κών συμ­φε­ρό­ντων είναι επό­με­νο να μην μπο­ρείς να τα βάλεις με την ουσία αυτών των αρμών που είναι αντι­λαϊ­κή. ‘Αρα, μόνο τους γκρε­μί­ζεις, λέμε εμείς, τους αλλά­ζεις εκ βάθρων, αυτή είναι η άπο­ψή μας».

Ανα­φο­ρι­κά με το μετα­να­στευ­τι­κό και τον Ερντο­γάν είπε ότι «ήδη έχου­με μπει σε μεγά­λη περι­πέ­τεια. Ο Ερντο­γάν και η τούρ­κι­κη γενι­κά άρχου­σα τάξη αυτό που έχει προ­γραμ­μα­τί­σει να κάνει, αυτό που έχει σχε­διά­σει να κάνει, θα το κάνει».

Πρό­σθε­σε ότι η τουρ­κι­κή άρχου­σα τάξη θέλει βήμα-βήμα να κατο­χυ­ρώ­σει τις διεκ­δι­κή­σεις της «πρώ­τα στη συνεί­δη­ση της διε­θνούς κοι­νής γνώ­μης, αλλά και μέσα στη δική της χώρα, και στη δική μας χώρα».

Ο Δ. Κου­τσού­μπας είπε ότι «ως λαός, ως ελλη­νι­κή κοι­νω­νία, ως ελλη­νι­κά κυριαρ­χι­κά δικαιώ­μα­τα θα τα υπερασπιστούμε».

Επα­νέ­λα­βε ότι το δίλημ­μα «απο­φυ­γή επει­σο­δί­ου ή απα­ρά­δε­κτος συμ­βι­βα­σμός με συνεκ­με­τάλ­λευ­ση στο Αιγαίο και παρα­χώ­ρη­ση κάποιων κυριαρ­χι­κών δικαιω­μά­των στην Τουρ­κία» είναι πάρα πολύ επι­κίν­δυ­νο και δεν εξα­σφα­λί­ζει ειρή­νη διό­τι «η συνεκ­με­τάλ­λευ­ση που θα ακο­λου­θή­σει, με την υπο­χώ­ρη­ση και το συμ­βι­βα­σμό σε κάποια κυριαρ­χι­κά δικαιώ­μα­τα, ανοί­γει τον ασκό του Αιό­λου για μεγα­λύ­τε­ρη αντιπαράθεση».

Για το Προ­σφυ­γι­κό είπε ότι «στα νησιά του Αιγαί­ου δεν πρέ­πει να υπάρ­χει κανέ­να hot spot και επί­σης δεν πρέ­πει να δημιουρ­γη­θεί καμία κλει­στή δομή» ενώ η πρό­τα­ση του ΚΚΕ για ανοι­χτές δομές σε όλη την Ελλά­δα συν­δυά­ζε­ται με συγκε­κρι­μέ­νες δια­δι­κα­σί­ες στε­λέ­χω­σης των δομών αυτών.

Τόνι­σε ότι προ­ϋ­πό­θε­ση είναι η καταγ­γε­λία της Συμ­φω­νί­ας του Δου­βλί­νου και της συν­θή­κης ΕΕ-Τουρ­κί­ας και η άσκη­ση μέγι­στης πίε­σης στην ΕΕ για την κατα­νο­μή των προ­σφύ­γων στα κρά­τη-μέλη της.

Ερω­τη­θείς για την πορεία της κυβέρ­νη­σης Μητσο­τά­κη, συμπε­ρι­λαμ­βα­νο­μέ­νου και του ασφα­λι­στι­κού νόμου, απά­ντη­σε ότι «από την πρώ­τη μέρα που ξεκί­νη­σε η δια­κυ­βέρ­νη­ση με τον κύριο Μητσο­τά­κη και τη ΝΔ έχου­με αλλε­πάλ­λη­λα νομο­θε­τή­μα­τα στη Βου­λή, τα οποία στρέ­φο­νται ενά­ντια στο εργα­τι­κό, το λαϊ­κό συμφέρον».

Είπε ότι δεν είναι μόνο ο ασφα­λι­στι­κός νόμος «Κατρού­γκα­λου-Βρού­τση» που «απο­δέ­χε­ται τον νόμο Κατρού­γκα­λου και τον προ­χω­ρά και παρα­πέ­ρα», αλλά και ο νόμος για τον περιο­ρι­σμό των απερ­για­κών συγκε­ντρώ­σε­ων που ακο­λου­θεί τον συν­δι­κα­λι­στι­κό νόμο «Βρού­τση-Αχτσιό­γλου».

«ΝΔ — ΣΥΡΙΖΑ είναι στην ίδια κατεύ­θυν­ση και βεβαί­ως πατώ­ντας στα χνά­ρια της δια­κυ­βέρ­νη­σης ΣΥΡΙΖΑ, η ΝΔ προ­χω­ρά πιο καθα­ρά και πιο γρή­γο­ρα από την προη­γού­με­νη πολι­τι­κή της» πρόσθεσε.

Τέλος, ερω­τη­θείς «όταν κάνει το ΠΑΜΕ ή το ΚΚΕ συγκέ­ντρω­ση θα πει­θαρ­χή­σει στο νόμο αυτόν», ο ΓΓ της ΚΕ του ΚΚΕ απά­ντη­σε «μα είναι δυνα­τόν να πει­θαρ­χή­σου­με; Είδα­τε προ­χθές. Η κορυ­φή της συγκέ­ντρω­σης είχε φτά­σει στη Βου­λή στο Σύνταγ­μα και το τέλος ήταν ακό­μα στην Ομό­νοια, ήταν όλη η Πανε­πι­στη­μί­ου. Δεκά­δες χιλιά­δες κόσμου, που να πάει αυτός;».

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο