Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

Δ. Κουτσούμπας για την απέλαση των Ρώσων διπλωματών

Ανα­φο­ρι­κά με την απέ­λα­ση Ρώσων διπλω­μα­τών “οι οποί­οι κινού­νταν ενα­ντί­ον της συμ­φω­νί­ας με τα Σκό­πια”, είπε οτι “δεν μπο­ρού­με να ξέρου­με τα ακρι­βή στοι­χεία, αλλά είναι γνω­στό αυτό το κυνή­γι μαγισ­σών και των πρακτόρων”.

Επι­σή­μα­νε ότι “είναι γνω­στό ότι η Ρωσία δεν προ­κρί­νει την έντα­ξη της ΠΓΔΜ στο ΝΑΤΟ. Δεν θέλει δηλα­δή να χάσει την όποια επιρ­ροή της έχει απο­μεί­νει στα Βαλ­κά­νια. Από την άλλη, οι ΗΠΑ είναι γνω­στό ότι κάνουν την ίδια δου­λειά, από τη δική τους σκο­πιά, προ­κει­μέ­νου να ελέγ­ξουν τα Βαλ­κά­νια, να τα μαντρώ­σουν στο ΝΑΤΟ, οι Γερ­μα­νοί επί­σης στην ΕΕ και πάει λέγοντας”.

“Κι όλοι αυτοί τσα­κώ­νο­νται μετα­ξύ τους σε βάρος των λαών. Υπάρ­χουν ισχυ­ροί αντα­γω­νι­σμοί, ισχυ­ρές ενδοϊ­μπε­ρια­λι­στι­κές αντι­θέ­σεις και βεβαί­ως η κυβέρ­νη­ση του ΣΥΡΙΖΑ μας εμπλέ­κει σε όλους αυτούς τους πολε­μι­κούς, στρα­τιω­τι­κούς, οικο­νο­μι­κούς κλπ αντα­γω­νι­σμούς για συμ­φέ­ρο­ντα άλλων. Εμπλέ­κει τον ελλη­νι­κό λαό, εμπλέ­κει τη χώρα μας και τους υπό­λοι­πους λαούς των Βαλ­κα­νί­ων” είπε ο κ. Κου­τσού­μπας προ­σθέ­το­ντας ότι είναι ανοι­χτό το πως θα εξε­λι­χθεί και τι επι­πτώ­σεις θα έχει η απέ­λα­ση, και τονί­ζο­ντας “αυτούς που πρέ­πει να απε­λά­σει κυρί­ως ο ελλη­νι­κός λαός είναι οι εκά­στο­τε κυβερ­νώ­ντες, που τον οδη­γούν σε τέτοια επι­κίν­δυ­να μονοπάτια”

Υπεν­θυ­μί­ζου­με ότι την απέ­λα­ση δύο Ρώσων διπλω­μα­τών και την απα­γό­ρευ­ση εισό­δου στην Ελλά­δα άλλων δύο για παρά­νο­μες ενέρ­γειες κατά της εθνι­κής ασφά­λειας απο­κα­λύ­πτει σήμε­ρα η εφη­με­ρί­δα «Καθη­με­ρι­νή».

Τη λήψη μέτρων κατά των Ρώσων διπλω­μα­τών επι­βε­βαί­ω­σε με δηλώ­σεις του ο κυβερ­νη­τι­κός εκπρό­σω­πος Δημή­τρης Τζα­να­κό­που­λος, χωρίς όμως να διευ­κρι­νί­σει αν τα δύο στε­λέ­χη της ρωσι­κής πρε­σβεί­ας στην Αθή­να έχουν ήδη εγκα­τα­λεί­ψει την Ελλάδα.

Με τον ίδιο τρό­πο ανα­μέ­νε­ται να απα­ντή­σει στην απέ­λα­ση των Ρώσων διπλω­μα­τών η Ρωσία, μετα­δί­δουν τα ρωσι­κά ΜΜΕ. “Η Ρωσία θα απα­ντή­σει με τον ίδιο τρό­πο στην απέ­λα­ση των Ρώσων διπλω­μα­τών από την Ελλά­δα σύμ­φω­να με την καθιε­ρω­μέ­νη πρα­κτι­κή για τέτοιες περι­πτώ­σεις”, δήλω­σε ο Ρώσος υπουρ­γός Εξω­τε­ρι­κών πριν λίγο.

Μια υπό­θε­ση που δεν είναι άσχε­τη με τις εξε­λί­ξεις στην ευρύ­τε­ρη περιο­χή των Βαλ­κα­νί­ων, την έντα­ξη της ΠΓΔΜ στο ΝΑΤΟ, του μικρού αλλά στρα­τη­γι­κά σημα­ντι­κού κρά­τους στο ΝΑΤΟ, σε μια περιο­χή όπου η Ρωσία και η Δύση χτυ­πιού­νται για το ποιος θα έχει επιρροή.

Ανε­πι­βε­βαί­ω­τες πλη­ρο­φο­ρί­ες ανα­φέ­ρουν ότι οι δύο Ρώσοι διπλω­μά­τες τους οποί­ους ο κυβερ­νη­τι­κός εκπρό­σω­πος κατη­γό­ρη­σε για «συμπε­ρι­φο­ρές που παρα­βιά­ζουν το διε­θνές δίκαιο» φέρο­νται να εμπλέ­κο­νται ακό­μη και σε χρη­μα­το­δό­τη­ση συγκε­ντρώ­σε­ων δια­μαρ­τυ­ρί­ας για το Σκο­πια­νό. Ο εκπρό­σω­πος του ελλη­νι­κού υπουρ­γεί­ου Εξω­τε­ρι­κών δεν έχει επι­βε­βαιώ­σει ‑αλλά ούτε έχει δια­ψεύ­σει- τις πλη­ρο­φο­ρί­ες αυτές.

 

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο