Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

Δ. Κουτσούμπας για τη νέα σχολική χρονιά: Καιρός να περπατήσουμε τον δρόμο του σύγχρονου σχολείου για όλους

«Ευχό­μα­στε καλή σχο­λι­κή χρο­νιά, δημιουρ­γι­κή, αγω­νι­στι­κή σε όλο τον κόσμο της εκπαί­δευ­σης. Στους μαθη­τές που θέλουν να βρουν απα­ντή­σεις στα μεγά­λα για­τί της επο­χής μας. Στους γονείς που θέλουν τα παι­διά τους να βάζουν φιλό­δο­ξους στό­χους, να τους παλεύ­ουν. Στους εκπαι­δευ­τι­κούς που θέλουν να τιμή­σουν τον ρόλο τους, να δια­παι­δα­γω­γή­σουν τη νέα γενιά με τις αξί­ες της γνώ­σης, της αλή­θειας, της αλλη­λεγ­γύ­ης», δήλω­σε για τη νέα σχο­λι­κή χρο­νιά ο γγ της ΚΕ του ΚΚΕ, Δημή­τρης Κουτσούμπας.

«Σε αυτά τα μεγά­λα “θέλω” δεν είναι μόνοι τους. Το ΚΚΕ, στο σχο­λείο, στη γει­το­νιά θα είναι δίπλα τους, για να γίνει επι­τέ­λους το αυτο­νό­η­το και λογι­κό. Κάθε σχο­λι­κή χρο­νιά να δυνα­μώ­νει την ελπί­δα για το καλύ­τε­ρο, για την ουσια­στι­κή πρό­ο­δο. Όχι το άγχος για το αν θα βγει κι αυτή η χρο­νιά, που φέτος προ­μη­νύ­ε­ται πολύ δύσκο­λη για τον λαό μας και τα παι­διά του και όχι για τους λίγους που χαί­ρο­νται τον πλού­το που παρά­γουν οι πολ­λοί», τόνι­σε ο κ. Κου­τσού­μπας και κατέ­λη­ξε: «Τον γερα­σμέ­νο δρό­μο του σχο­λεί­ου για λίγους κι εκλε­κτούς, τον ξέρου­με. Και­ρός να περ­πα­τή­σου­με τον δρό­μο του σύγ­χρο­νου σχο­λεί­ου για όλους και για όλες».

Αλή­θειες και ψέμα­τα για το λιμό στην Ουκρα­νία, Νίκος Μόττας

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο