Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

Δ. Κουτσούμπας: Δήλωση μετά την συνάντηση με τον πρωθυπουργό Κ. Μητσοτάκη

Με τον πρω­θυ­πουρ­γό Κυριά­κο Μητσο­τά­κη συνα­ντή­θη­κε το πρωί στη Βου­λή ο ΓΓ της ΚΕ του ΚΚΕ Δημή­τρης Κου­τσού­μπας, στο πλαί­σιο των συνα­ντή­σε­ων του πρω­θυ­πουρ­γού με τους αρχη­γούς των κοι­νο­βου­λευ­τι­κών κομμάτων.

Μετά τη συνά­ντη­ση, ο Δ. Κου­τσού­μπας έκα­νε δήλω­ση στα ΜΜΕ. Μετα­ξύ άλλων, ο Δ. Κου­τσού­μπας κάλε­σε το λαό να μη δεί­ξει καμία εμπι­στο­σύ­νη στις επι­λο­γές της κυβέρ­νη­σης και των άλλων αστι­κών κομ­μά­των, που έχουν ενα­πο­θέ­σει την ασφά­λεια, την ειρή­νη στην περιο­χή σε όλους αυτούς που έχουν δημιουρ­γή­σει τα προ­βλή­μα­τα στα κυριαρ­χι­κά δικαιώ­μα­τα της χώρας μας, με τις συγκρού­σεις, τους έντο­νους αντα­γω­νι­σμούς στην περιο­χή, που δεν είναι άλλοι από το ΝΑΤΟ, την ΕΕ, τις ΗΠΑ.

Ανα­λυ­τι­κά, στη δήλω­σή του ο Δ. Κου­τσού­μπας επισήμανε:

Για τις εξελίξεις στην περιοχή και την τουρκική προκλητικότητα

«Το συμπέ­ρα­σμα από τη σημε­ρι­νή συνά­ντη­ση και ενη­μέ­ρω­ση είναι ότι ο ελλη­νι­κός λαός δεν πρέ­πει να δεί­ξει καμία εμπι­στο­σύ­νη στις επι­λο­γές της κυβέρ­νη­σης, αλλά και των άλλων αστι­κών κομ­μά­των, οι οποί­οι έχουν ενα­πο­θέ­σει την ασφά­λεια, την ειρή­νη σε όλη αυτή την περιο­χή, σε όλους αυτούς που έχουν δημιουρ­γή­σει τα προ­βλή­μα­τα στα κυριαρ­χι­κά δικαιώ­μα­τα της χώρας μας, με τις συγκρού­σεις, τους έντο­νους αντα­γω­νι­σμούς στη περιο­χή, που δεν είναι άλλοι από την ΕΕ, από το ΝΑΤΟ, από τις ΗΠΑ.

Σε αυτές τις δύσκο­λες ώρες θέλου­με ξανά να εκφρά­σου­με την συμπα­ρά­στα­σή μας στους στρα­τευ­μέ­νους νέους μας, στα μόνι­μα στε­λέ­χη των Ενό­πλων Δυνά­με­ων της χώρας, στους φαντά­ρους που βρί­σκο­νται πραγ­μα­τι­κά μέσα σε μια δύσκο­λη κατά­στα­ση και έχουν να αντι­με­τω­πί­σουν πάρα πολ­λά σημα­ντι­κά προβλήματα».

Για τη Σύνοδο Κορυφής

«Επί­σης είχα­με την ευκαι­ρία με τον κ. Πρω­θυ­πουρ­γό να ανταλ­λά­ξου­με σκέ­ψεις για την Σύνο­δο Κορυ­φής. Εκφρά­σα­με την αντί­θε­ση και τις εκτι­μή­σεις του ΚΚΕ όσον αφο­ρά τις επι­χο­ρη­γή­σεις και τα δάνεια, τα οποία πάλι θα πλή­ξουν το λαϊ­κό εισό­δη­μα, θα παρ­θούν μέτρα ενά­ντια στα λαϊ­κά στρώ­μα­τα, στους εργα­ζό­με­νους της χώρας μας. Μιλά­με για μνη­μό­νια διαρ­κεί­ας, μιλά­με στην ουσία για νέα μνη­μο­νια­κά μέτρα, έστω και αν βαφτί­ζο­νται μεταρ­ρυθ­μί­σεις, ανα­διαρ­θρώ­σεις, που ακού­γο­νται όμορ­φα στα αυτιά».

Για κάποια επείγοντα ζητήματα που αφορούν ναυτεργάτες – συνταξιούχους ομογενείς – χρέη λαϊκών νοικοκυριών κ.ά

Ο Δημή­τρης Κου­τσού­μπας έθε­σε επί­σης στον πρω­θυ­πουρ­γό ορι­σμέ­να άμε­σα ζητή­μα­τα που επεί­γει η επί­λυ­σή τους για τα οποία είπε χαρακτηριστικά:

«Επί­σης, πήρα την ευκαι­ρία να θέσω στον κ. Πρω­θυ­πουρ­γό ορι­σμέ­να ζητή­μα­τα που αφο­ρούν εργα­ζό­με­νους της πατρί­δας μας. Το πρώ­το ζήτη­μα αφο­ρά τους ναυ­τι­κούς, τους ναυ­τερ­γά­τες που πρέ­πει να επα­να­πα­τρι­στούν. Λόγω της παν­δη­μί­ας, είναι μήνες τώρα σε λιμά­νια και αντι­με­τω­πί­ζουν σοβα­ρά προ­βλή­μα­τα αυτοί και οι οικο­γέ­νειές τους. Επί­σης αυτό το ζήτη­μα δημιουρ­γεί και το πρό­βλη­μα να μην μπαρ­κά­ρουν οι ναυ­τερ­γά­τες που βρί­σκο­νται εδώ και να βρί­σκο­νται πλέ­ον μαζι­κά στην ανερ­γία, να μην μπο­ρούν να επι­βιώ­σουν και άρα πρέ­πει η κυβέρ­νη­ση να δει ένα του­λά­χι­στον στοι­χειώ­δες επί­δο­μα για να μπο­ρούν να επιβιώσουν.

Το δεύ­τε­ρο ζήτη­μα που του έθε­σα, μετά την συνά­ντη­ση που είχα μάλι­στα χτες με την Επι­τρο­πή των Συντα­ξιού­χων Βορειοη­πει­ρω­τών, των ομο­γε­νών από την Αλβα­νία είναι ότι πρέ­πει να προ­χω­ρή­σει η προ­ε­κλο­γι­κή δέσμευ­σή του για κατάρ­γη­ση του άρθρου 7 του νόμου Κατρού­γκα­λου, που ουσια­στι­κά βάζει σοβα­ρά εμπό­δια στο να παίρ­νουν την εθνι­κή σύντα­ξη που δικαιού­νται οι ομο­γε­νείς από την Αλβα­νία, ενώ ταυ­τό­χρο­να η κυβέρ­νη­ση της ΝΔ δεν έχει προ­χω­ρή­σει στην υλο­ποί­η­ση του νόμου ‑που ψήφι­σε η προη­γού­με­νη κυβέρ­νη­ση- και προ­βλέ­πει για τους υπε­ρή­λι­κες ομο­γε­νείς από την Αλβα­νία να παίρ­νουν ένα επίδομα.

Και τέλος του επι­σή­μα­να την πρό­τα­ση νόμου του ΚΚΕ για την ανα­κού­φι­ση των λαϊ­κών νοι­κο­κυ­ριών, οι οποί­οι βρί­σκο­νται σε πολύ άσχη­μη κατά­στα­ση αυτή τη στιγ­μή, που προ­βλέ­πει μεί­ω­ση χρε­ών, μεί­ω­ση τόκων δανεί­ων κλπ, έτσι ώστε να υπάρ­χει μια στοι­χειώ­δης ανακούφιση.

Αυτά είναι τα βασι­κά ζητή­μα­τα που θέσα­με μαζί με άλλα προ­βλή­μα­τα που αφο­ρούν εργα­ζό­με­νους, όπως τους πρώ­την εργα­ζό­με­νους της “Ελευ­θε­ρο­τυ­πί­ας” ή άλλα τέτοια ζητή­μα­τα που θα τα πού­με και θα τα ανα­λύ­σου­με και στην πορεία».

902.gr

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο