Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

Δ. Κουτσούμπας: Δυνατό ΚΚΕ εκεί που παίρνονται οι αντιλαϊκές αποφάσεις, στην ΕΕ των λόμπι, των πολέμων, της εκμετάλλευσης και εκεί που ανατρέπονται, στους δρόμους του αγώνα

Ο ΓΓ της ΚΕ του ΚΚΕ, Δημή­τρης Κου­τσού­μπας, σε συνέ­ντευ­ξή του στην ιστο­σε­λί­δα «News247» επι­σή­μα­νε ότι «υπάρ­χει πολύ μεγα­λύ­τε­ρη συσ­σω­ρευ­μέ­νη πεί­ρα στον λαό μας σχε­τι­κά με τον ρόλο και τη φύση της ΕΕ, την ουσία της αντι­λαϊ­κής πολι­τι­κής της, που συν­δια­μορ­φώ­νουν οι κυβερ­νή­σεις όλων των “χρω­μά­των”» και τόνισε:

«Στις 9 Ιου­νί­ου έχου­με την επι­λο­γή είτε να πού­με “φτά­νει, ως εδώ”, που σημαί­νει απο­δυ­νά­μω­ση των κομ­μά­των που υπη­ρε­τούν ή εξω­ρα­ΐ­ζουν την ΕΕ, είτε να τους δώσου­με το “πρά­σι­νο φως” για να συνε­χί­σουν ακάθεκτοι».

Απα­ντώ­ντας στο ερώ­τη­μα «για­τί να ψηφί­σει κάποιος ΚΚΕ στις ευρω­ε­κλο­γές» είπε «για­τί μόνο το ΚΚΕ είναι αντί­θε­το με την ΕΕ, άρα μόνο με την ψήφο στο ΚΚΕ μπο­ρεί να εκφρά­σει την αντί­θε­σή του. Κάθε άλλη ψήφος σημαί­νει επι­βρά­βευ­ση αυτής της πολιτικής».

«Οι ευρω­βου­λευ­τές των άλλων κομ­μά­των ψηφί­ζουν τα ίδια στο ευρω­κοι­νο­βού­λιο σε ποσο­στό πάνω από 70%. Μόνο οι ευρω­βου­λευ­τές του ΚΚΕ στα­θε­ρά κατα­ψη­φί­ζουν κάθε αντι­λαϊ­κή οδη­γία, απο­κα­λύ­πτουν και ενη­με­ρώ­νουν τον λαό για αυτά που του ετοι­μά­ζουν, ώστε να μην αιφ­νι­διά­ζε­ται, φέρ­νουν και στο ευρω­κοι­νο­βού­λιο τη “φωνή” του και τα αιτή­μα­τά του.

Με δυο λόγια: δυνα­τό ΚΚΕ εκεί που παίρ­νο­νται οι αντι­λαϊ­κές απο­φά­σεις, στην ΕΕ των λόμπι, των πολέ­μων, της εκμε­τάλ­λευ­σης και εκεί που ανα­τρέ­πο­νται, στους δρό­μους του αγώ­να» υπογράμμισε.

Ερω­τη­θείς για την άνο­δο της ακρο­δε­ξιάς επι­σή­μα­νε μετα­ξύ άλλων ότι «“φραγ­μό” στην άνο­δο της ακρο­δε­ξιάς, δεν μπο­ρεί να βάλει η ΕΕ που έχει για επί­ση­μη ιδε­ο­λο­γία της το μεγα­λύ­τε­ρο “ξέπλυ­μα” της ακρο­δε­ξιάς και του φασι­σμού. Δεν μπο­ρούν να βάλουν ούτε οι δυνά­μεις εκεί­νες που άλλο­τε “ψαρεύ­ουν” ψηφα­λά­κια στα θολά νερά της ακρο­δε­ξιάς και άλλο­τε την τρο­φο­δο­τούν μέσω της πολι­τι­κής τους και με την απο­γο­ή­τευ­ση που σπέρ­νουν στον κόσμο που τους πιστεύει».

Σημεί­ω­σε ακό­μα ότι «και οι “φιλε­λεύ­θε­ρες” και οι σοσιαλ­δη­μο­κρα­τι­κές κυβερ­νή­σεις έχουν απο­δει­χθεί ικα­νό­τα­τες στη διά­λυ­ση των εργα­σια­κών δικαιω­μά­των και στην Ελλά­δα και σε ολό­κλη­ρη την ΕΕ. Αλλά και εκεί που έχουν ανα­δει­χθεί ακρο­δε­ξιές κυβερ­νή­σεις, όπως στην Ιτα­λία της Μελό­νι, η ίδια πολι­τι­κή συνε­χί­στη­κε απα­ρέ­γκλι­τα σε όλους τους τομείς».

«Κατά συνέ­πεια, μόνο οι λαοί με τον αγώ­να τους και τις πολι­τι­κές τους επι­λο­γές θα κλεί­σουν αυτούς τους σκε­λε­τούς στο χρο­νο­ντού­λα­πο της ιστο­ρί­ας» τόνισε.

Ανα­φο­ρι­κά με την ψήφο των ομο­γε­νών σημεί­ω­σε ότι αιτία της χαμη­λής συμ­με­το­χής είναι «το γεγο­νός ότι μεγά­λο μέρος των συμπα­τριω­τών μας που ζουν στο εξω­τε­ρι­κό, με ευθύ­νη και των κυβερ­νή­σε­ων, δεν έχουν κίνη­τρο για να ψηφί­σουν για­τί δεν νιώ­θουν ότι το απο­τέ­λε­σμα θα επη­ρε­ά­σει άμε­σα τη ζωή τους».

«Οι 50.000 ομο­γε­νείς που εγγρά­φη­καν τελι­κά, μπο­ρούν, ισχυ­ρο­ποιώ­ντας το ΚΚΕ, να δώσουν απά­ντη­ση σε αυτούς που τους αντι­με­τω­πί­ζουν σαν “κου­κιά”, ενώ είναι αυτοί που με την πολι­τι­κή τους τούς έδιω­ξαν από τη χώρα και τους κρα­τά­νε μακριά, που αρνού­νται να δώσουν λύσεις στα προ­βλή­μα­τά τους για τα οποία εμείς παλεύ­ου­με στα­θε­ρά» είπε, προ­σθέ­το­ντας, επί­σης, ότι «τα προ­βλή­μα­τα για τα οποία είχα­με προει­δο­ποι­ή­σει ως προς το αδιά­βλη­το δεν αφο­ρού­σαν την ψήφο της ομο­γέ­νειας, αλλά συγκε­κρι­μέ­να τη μέθο­δο της επι­στο­λι­κής ψήφου».

Ερω­τη­θείς για τις εξε­λί­ξεις στον ΣΥΡΙΖΑ και στο ΠΑΣΟΚ, απά­ντη­σε «στον ΣΥΡΙΖΑ φαί­νε­ται ο εκφυ­λι­σμός να μην έχει τελειωμό».

Σημεί­ω­σε, μετα­ξύ άλλων, ότι «τα στε­λέ­χη που απο­τε­λούν σήμε­ρα τη Νέα Αρι­στε­ρά, μόνο άμοι­ρα ευθυ­νών δεν είναι για αυτή την κατά­στα­ση. Οι “Κασ­σε­λά­κη­δες” είναι και δικό τους δημιούρ­γη­μα, αφού τόσα χρό­νια “επέν­δυ­σαν” κι αυτοί στη λογι­κή του μικρό­τε­ρου κακού, της έκπτω­σης των αξιών στο όνο­μα του εκλο­γι­κού οφέ­λους, ενώ η ουσία της πολι­τι­κής του ΣΥΡΙΖΑ δεν ήταν φυσι­κά δια­φο­ρε­τι­κή και με τον προη­γού­με­νο πρό­ε­δρό του».

«Το ΠΑΣΟΚ από την άλλη δεί­χνει να δυσκο­λεύ­ε­ται να καρ­πω­θεί οτι­δή­πο­τε από τη λαϊ­κή δυσα­ρέ­σκεια προς την κυβέρ­νη­ση της ΝΔ. Και είναι λογι­κό. Πρό­κει­ται για το κόμ­μα που έχει ταυ­τι­στεί όσο κανέ­να άλλο με την πολι­τι­κή της ΝΔ, την αντι­λαϊ­κή πολι­τι­κή που έχει ανά­γκη το σύστη­μα» πρό­σθε­σε και τόνισε:

«Ο λαός μας δεν πρέ­πει ούτε να συμ­βι­βα­στεί με την πολι­τι­κή κυριαρ­χία της ΝΔ, ούτε να επι­διώ­ξει την “νεκρα­νά­στα­ση” ενός δικομ­μα­τι­σμού. Στις ευρω­ε­κλο­γές μπο­ρεί να “κόψει τη φόρα” και την αλα­ζο­νεία της ΝΔ και να ακυ­ρώ­σει τα σχέ­δια της αμαρ­τω­λής σοσιαλ­δη­μο­κρα­τί­ας, με ένα πολύ πιο δυνα­τό ΚΚΕ».

Ο Δ. Κου­τσού­μπας χαρα­κτή­ρι­σε «εγκλη­μα­τι­κά επι­κίν­δυ­νη για τον λαό μας και άδι­κη για τους άλλους λαούς» τη στά­ση της χώρας μας «ένα­ντι της ρωσο-ουκρα­νι­κής σύγκρου­σης και του Παλαι­στι­νια­κού ζητή­μα­τος», ενώ επι­σή­μα­νε ότι «δεν είναι τυχαία η “ομερ­τά” που υπάρ­χει γύρω από αυτά τα πολύ σοβα­ρά ζητή­μα­τα στην προ­ε­κλο­γι­κή περί­ο­δο. Είναι όλοι τους ζυγι­σμέ­νοι-στοι­χι­σμέ­νοι με τους ευρω­α­τλα­ντι­κούς σχε­δια­σμούς, άρα δεν έχουν σε τι να διαφωνήσουν».

«Εμείς θα συνε­χί­σου­με να τα θέτου­με ψηλά στην ατζέ­ντα, να τα κάνου­με και βασι­κό κρι­τή­ριο ψήφου. Ξέρου­με ότι στον λαό μας υπάρ­χουν σοβα­ρές αντι­στά­σεις και η επι­θυ­μία για απε­μπλο­κή της χώρας από τους ιμπε­ρια­λι­στι­κούς πολέ­μους, για να επι­στρέ­ψουν όλα τα ελλη­νι­κά στρα­τεύ­μα­τα που βρί­σκο­νται εκτός συνό­ρων, να κλεί­σουν όλες οι βάσεις του θανά­του» υπογράμμισε.

Ερω­τη­θείς για την «αίσθη­ση που απο­κό­μι­σε από την επί­σκε­ψή του στο Κολού­μπια» απάντησε:

«Μας συνε­πή­ρε η αγω­νι­στι­κή φλό­γα των φοι­τη­τών αυτών των μεγά­λων πανε­πι­στη­μί­ων που ζητού­σαν να στα­μα­τή­σει η σφα­γή στη Γάζα, η στή­ρι­ξη των ΗΠΑ στο Ισρα­ήλ, αλλά και η συνερ­γα­σία των ιδρυ­μά­των τους με το κρά­τος-δολο­φό­νο και Ισραη­λι­νές εταιρείες.

Είναι απο­λύ­τως λογι­κό, όταν συμ­βαί­νει μια τέτοια αγριό­τη­τα, η κρα­τι­κή προ­πα­γάν­δα να μην πιά­νει πλέ­ον τόσο εύκο­λα, να αλλά­ζουν συνει­δή­σεις και αυτό απο­τυ­πώ­νε­ται. Γι’ αυτό και η “προ­ο­δευ­τι­κή” κυβέρ­νη­ση Μπάι­ντεν προ­χώ­ρη­σε, ξημε­ρώ­μα­τα Πρω­το­μα­γιάς, σε μια πρω­το­φα­νή επι­χεί­ρη­ση κατα­στο­λής στο Κολού­μπια, με ελι­κό­πτε­ρα, πλα­στι­κές σφαί­ρες και δακρυ­γό­να, που τη ζήλε­ψε και ο Τραμπ. Ματαιο­πο­νούν όμως. Ο αγώ­νας για το δίκιο θα συνεχιστεί».

«Με την ευκαι­ρία, ελπί­ζω η επί­σκε­ψή μου εκεί να βοή­θη­σε τον κ. Μητσο­τά­κη και τον κ. Πιερ­ρα­κά­κη και να έχουν μια καλύ­τε­ρη εικό­να για το τι συμ­βαί­νει και τι όχι στα μεγά­λα πανε­πι­στή­μια των ΗΠΑ και να μην εκτί­θε­νται στο μέλ­λον λέγο­ντας ότι οι αγώ­νες και οι κατα­λή­ψεις είναι απο­κλει­στι­κά ελλη­νι­κό φαι­νό­με­νο…» είπε, κατα­λή­γο­ντας, ο Δ. Κουτσούμπας.

 

 

 

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο