Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

Δ. Κουτσούμπας: Είμαστε σίγουροι ότι θα έχουμε μεγάλες κινητοποιήσεις των λαών

Ο γενι­κός γραμ­μα­τέ­ας της Κεντρι­κής Επι­τρο­πής του ΚΚΕ, Δημή­τρης Κου­τσού­μπας, σε συνέ­ντευ­ξή του στον «Οικο­νο­μι­κό Ταχυ­δρό­μο», κάνει λόγο για «πολύ δύσκο­λο χει­μώ­να», σημειώ­νο­ντας ότι οι αιτί­ες του ενερ­γεια­κού προ­βλή­μα­τος της χώρας — οι οποί­ες εντο­πί­ζο­νται στις οδη­γί­ες, κατευ­θύν­σεις και απο­φά­σεις της ΕΕ και των κρα­τών μελών — προ­ϋ­πήρ­χαν του πολέ­μου στην Ουκρα­νία, ο οποί­ος επι­τά­χυ­νε τις εξελίξεις.

Τόνι­σε ότι το ΚΚΕ υπο­στη­ρί­ζει πως πρέ­πει να αξιο­ποι­η­θούν όλες οι εγχώ­ριες πηγές ενέρ­γειας. Πρό­σθε­σε ότι αυτή η αξιο­ποί­η­ση πρέ­πει να γίνει με κεντρι­κό σχέ­διο και πρό­σθε­σε: «Είναι ένα ολό­κλη­ρο σχέ­διο στην οικο­νο­μία και αφο­ρά πρω­τί­στως την ενέρ­γεια, για­τί είναι απ’ τους σημα­ντι­κό­τε­ρους και κρί­σι­μους οικο­νο­μι­κούς τομείς που καθο­ρί­ζουν το μέλ­λον μιας χώρας, αλλά αυτά τα πράγ­μα­τα δεν γίνο­νταν, ούτε γίνο­νται με οποια­δή­πο­τε κυβέρ­νη­ση. ‘Αρα, πρέ­πει να σκε­φτού­με, τι πολι­τι­κές επι­λο­γές κάνου­με, και τι σχέ­διο και στην οικο­νο­μία και στο πολι­τι­κό σύστη­μα πρέ­πει να οικοδομήσουμε».

Ερω­τη­θείς για την πολι­τι­κή της ΕΕ στην αντι­με­τώ­πι­ση της ενερ­γεια­κής κρί­σης, ανέ­φε­ρε ότι «η Ευρώ­πη με τις επι­λο­γές που έκα­νε και με τις απο­φά­σεις που πήρε, έβγα­λε η ίδια τα ματά­κια της», ενώ πρό­σθε­σε ότι «ενιαία άπο­ψη (για την αντι­με­τώ­πι­ση της ενερ­γεια­κής κρί­σης) δεν μπο­ρεί να υπάρ­ξει». Είπε ακό­μα ότι αυτά τα ζητή­μα­τα δεν λύνο­νται με την «αλλα­γή καυ­στή­ρων», σημειώ­νο­ντας ότι «δημιουρ­γού­νται αντι­κει­με­νι­κά σοβα­ρά προ­βλή­μα­τα, τα οποία είναι άλυ­τα για έναν λαϊ­κό άνθρω­πο, για μια λαϊ­κή οικο­γέ­νεια, που έχει και τη φορο­λο­γία, τις δυσκο­λί­ες στο μισθό, στη δου­λειά, στη σύνταξη».

Ο Δ. Κου­τσού­μπας ανα­φέρ­θη­κε και σε επι­σι­τι­στι­κή κρί­ση και άλλα προ­βλή­μα­τα που προ­κα­λεί η ακρί­βεια, σημειώ­νο­ντας ότι «η κατά­στα­ση θα οδη­γή­σει αντι­κει­με­νι­κά σε όξυν­ση της δυσα­ρέ­σκειας, σε οργή, θα οδη­γή­σει σε εξεγέρσεις».

Όπως είπε η κινη­το­ποί­η­ση των λαών που ήδη συμ­βαί­νει σε πολ­λές χώρες του κόσμου «είναι ανα­ντί­στοι­χη των προ­βλη­μά­των, όμως όσα δε φέρ­νει ο χρό­νος τα φέρ­νει η ώρα. Και περι­μέ­νου­με, είμα­στε σίγου­ροι — αυτή είναι η εκτί­μη­ση μας δηλα­δή — ότι θα έχου­με τέτοιες μεγά­λες κινη­το­ποι­ή­σεις». Πρό­σθε­σε ότι «θα έχου­με έντα­ση της δικτα­το­ρί­ας του κεφα­λαί­ου, των κατα­σταλ­τι­κών νόμων, των μηχανισμών».

Ως προς την προ­ο­πτι­κή απο­κα­τά­στα­σης των σχέ­σε­ων Ρωσί­ας-ΕΕ, σημεί­ω­σε, μετα­ξύ άλλων, ότι «αντι­κει­με­νι­κά εφό­σον τα οικο­νο­μι­κά της συμ­φέ­ρο­ντα (της Ρωσί­ας), της αστι­κής της τάξης δηλα­δή, όχι του λαού της, έρχο­νται σε αντί­θε­ση με τα συμ­φέ­ρο­ντα άλλων ισχυ­ρών κρα­τών, είτε της Ευρώ­πης, είτε της Αμε­ρι­κής, είτε άλλων χωρών, ανα­ζη­τά δια­φο­ρε­τι­κούς συμμάχους».

Ως προς τη θέση της Ελλά­δας και τη θωρά­κι­ση των συμ­φε­ρό­ντων της στην παρού­σα συγκυ­ρία σημεί­ω­σε ότι «ανα­βαθ­μί­ζε­ται η αστι­κή τάξη της χώρας — ή θέλει να ανα­βαθ­μι­στεί, δεν ξέρω πόσο θα το κατα­φέ­ρει — όσον αφο­ρά τα κέρ­δη της, τον έλεγ­χο που έχει σε μερί­δια αγο­ρών σε άλλες χώρες στην περιο­χή. Σ’ αυτή τη λογι­κή κινεί­ται και η γραμ­μή της ελλη­νι­κής κυβέρ­νη­σης, των ελλη­νι­κών κυβερ­νή­σε­ων μέχρι τώρα, υπη­ρε­τώ­ντας αυτά τα συμ­φέ­ρο­ντα. Η ανα­βάθ­μι­ση των συμ­φε­ρό­ντων της χώρας, απ’ τη σκο­πιά του λαϊ­κού παρά­γο­ντα, του λαού, το τι ενδια­φέ­ρει και τι έχει να κερ­δί­σει ο λαός, δεν γίνε­ται. Αντί­θε­τα, εμπλέ­κε­ται όλο και περισ­σό­τε­ρο σ’ αυτή τη σύγκρου­ση και γίνε­ται και στό­χος επί­θε­σης και αντι­ποί­νων» σε περί­πτω­ση όξυν­σης της κατάστασης.

Ανα­φο­ρι­κά με την «γεω­πο­λι­τι­κή ζυγα­ριά» με την Τουρ­κία, είπε ότι «ο λαός της Ελλά­δας είναι σίγου­ρα χαμέ­νος και ο λαός της Τουρ­κί­ας, επί­σης, είναι χαμέ­νος». Επι­σή­μα­νε ότι σε περί­πτω­ση σύγκρου­σης η Ελλά­δα «θα είναι μόνη» καθώς «ΝΑΤΟ, ΗΠΑ το έχουν πει μ’ όλους τους τρό­πους, αλλά και η ΕΕ δεν πρό­κει­ται να κου­νή­σει το χερά­κι της για να κάνει οτι­δή­πο­τε». Δεν απέ­κλει­σε την πιθα­νό­τη­τα αιφ­νι­δια­στι­κής επί­θε­σης εκ μέρους της Τουρ­κί­ας, σημειώ­νο­ντας ότι «και ο Ερντο­γάν κινεί­ται σ’ αυτή την κατεύ­θυν­ση προ­ε­τοι­μά­ζο­ντας το έδα­φος, με τη ‘Γαλά­ζια Πατρί­δα’, με τις διεκ­δι­κή­σεις για αλλα­γή συνό­ρων». Πρό­σθε­σε την εκτί­μη­ση ότι «η υπο­χώ­ρη­ση σε κυριαρ­χι­κά δικαιώ­μα­τα έχει ήδη απο­φα­σι­στεί και δρο­μο­λο­γη­θεί» καθώς και ότι το ΝΑΤΟ «θα στη­ρί­ξει την Τουρκία».

Ανα­φο­ρι­κά με το θέμα των υπο­κλο­πών είπε ότι «φοβού­μα­στε ότι βρι­σκό­μα­στε σε δια­δι­κα­σία εξα­κο­λού­θη­σης της συγκά­λυ­ψης και με ακό­μα πιο έντο­νους ρυθ­μούς και πιο ξεκά­θα­ρα με την κυβέρ­νη­ση του κ. Μητσο­τά­κη». Υπεν­θύ­μι­σε ότι οι καταγ­γε­λί­ες του ΚΚΕ ξεκί­νη­σαν από το 2016 και ανέ­φε­ρε χαρα­κτη­ρι­στι­κά: «Δεν ήμουν μόνο εγώ ο παρα­κο­λου­θού­με­νος στο τηλε­φω­νι­κό κέντρο, ήταν όλα τα στε­λέ­χη, τα μέλη του ΠΓ, της ΚΕ, όλη η κοι­νο­βου­λευ­τι­κή ομά­δα του κόμ­μα­τος, άλλα στε­λέ­χη που ήμα­σταν μέσα εκεί, το οποίο είναι απα­ρά­δε­κτο φαι­νό­με­νο». Είπε ότι δεν έγι­ναν οι απα­ραί­τη­τοι έλεγ­χοι και πρό­σθε­σε, μετα­ξύ άλλων: «Εμείς έχου­με συγκε­κρι­μέ­να στοι­χεία, στη Βου­λή του­λά­χι­στον 25 ερω­τή­μα­τα είχα βάλει εγώ. Οι βου­λευ­τές μας τώρα στην εξε­τα­στι­κή επι­τρο­πή, έβα­λαν άλλα τόσα, αλλά δυστυ­χώς οι αρμό­διοι, είτε δεν καλού­νται από την κυβερ­νη­τι­κή πλειο­ψη­φία στην επι­τρο­πή, είτε όσοι καλού­νται επι­κα­λού­νται το απόρ­ρη­το, δεν μπο­ρούν να μιλήσουν».

Ως προς το πακέ­το παρο­χών που εξήγ­γει­λε ο πρω­θυ­πουρ­γός, είπε ότι «δεν είναι επαρ­κές», επι­ση­μαί­νο­ντας, όμως, ότι η κρι­τι­κή του ΚΚΕ επι­κε­ντρώ­νε­ται στο ότι «ακό­μη αυτά τα λίγα, τα ανε­παρ­κή που δίνει, στην ουσία πάλι τα πλη­ρώ­νει ο ελλη­νι­κός λαός» μέσω της άμε­σης και έμμε­σης φορολογίας.

Ο Δ. Κου­τσού­μπας απέ­κλει­σε το ενδε­χό­με­νο κυβερ­νη­τι­κής συνερ­γα­σί­ας με ΣΥΡΙΖΑ, ΠΑΣΟΚ/ΚΙΝΑΛ και ΜέΡΑ 25, σημειώ­νο­ντας ότι υπάρ­χει δυνα­τό­τη­τα για κυβέρ­νη­ση συνερ­γα­σί­ας μετα­ξύ ΝΔ, ΣΥΡΙΖΑ και ΠΑΣΟΚ που συμ­φω­νούν τα κεντρι­κά ζητή­μα­τα της χώρας.

«Το ΚΚΕ και το επε­σή­μα­να από τη ΔΕΘ στην ομι­λία μου, να μην το βάλουν στο κάδρο. Διό­τι το ΚΚΕ έχει στα­θε­ρή θέση. Όσο υπάρ­χουν αυτές οι πολι­τι­κές, όσο στα κεντρι­κά, τα βασι­κά, τα κύρια ζητή­μα­τα και όχι σε κάποια επι­μέ­ρους, υπάρ­χει αυτή η κατεύ­θυν­ση, το ΚΚΕ θα βρί­σκε­ται στην αντί­πε­ρα όχθη» υπο­γράμ­μι­σε. Κάλε­σε τέλος, τον λαό «να μην είναι σε ανα­μο­νή, αλλά να κινη­το­ποι­η­θεί για­τί μόνο έτσι μπο­ρεί να έχει κάποιες ανά­σες ανα­κού­φι­σης και κυρί­ως μπο­ρεί να ανοί­γει ένας δρό­μος για το αύριο, έτσι ώστε να υπάρ­χουν πολι­τι­κές που πραγ­μα­τι­κά θα υπη­ρε­τούν τα λαϊ­κά συμφέροντα».

Αλή­θειες και ψέμα­τα για το λιμό στην Ουκρα­νία, Νίκος Μόττας

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο