Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

Δ. Κουτσούμπας: Είναι η ώρα της συμπόρευσης με το ΚΚΕ, για να ανασάνει ο λαός από τη σημερινή μαυρίλα

«Είναι η ώρα της συμπό­ρευ­σης με το ΚΚΕ», είναι το μήνυ­μα που έστει­λε από την Άρτα, κατά την πολι­τι­κή του ομι­λία ο γενι­κός γραμ­μα­τέ­ας του ΚΚΕ, Δημή­τρης Κου­τσού­μπας. Στο κάλε­σμα του ο κ. Κου­τσού­μπας τόνι­σε πως απέ­να­ντι στην ανη­συ­χία, τον προ­βλη­μα­τι­σμό, τη λαϊ­κή οργή, η επι­λο­γή είναι η συμπό­ρευ­ση με το ΚΚΕ, για­τί όπως είπε, ρεα­λι­στι­κό είναι, ό,τι συμ­φέ­ρει το λαό και όχι τί συμ­φέ­ρει το κεφάλαιο.

«Ναι, τώρα είναι η ώρα να πορευ­τού­με μαζί. Να πάρε­τε όλοι και όλες τη θέση σας δίπλα στο ΚΚΕ στους αγώ­νες, σε όλες τις μάχες παντού και στις εκλο­γές με τη στή­ρι­ξη των ψηφο­δελ­τί­ων του ΚΚΕ. Μόνο έτσι μπο­ρού­με να ξανα­φέ­ρου­με την ελπί­δα, την αισιο­δο­ξία. Για να ανα­σά­νει ο λαός από τη σημε­ρι­νή μαυ­ρί­λα», τόνι­σε και άσκη­σε κρι­τι­κή στην ΝΔ, στον ΣΥΡΙΖΑ και το ΠΑΣΟΚ, τα οποία χαρα­κτή­ρι­σε, «κόμ­μα­τα της αστι­κής διαχείρισης».

Ο Δημή­τρης Κου­τσού­μπας υπο­γράμ­μι­σε πως η μάχη δίνε­ται με τον λαό, για­τί με δική του δρά­ση και κινη­το­ποί­η­ση, σε συμπό­ρευ­ση με το ΚΚΕ, μπο­ρεί κάτι θετι­κό να προ­κύ­ψει, ενώ ανα­φέρ­θη­κε στις 5 τρο­πο­λο­γί­ες που κατέ­θε­σε η κοι­νο­βου­λευ­τι­κή ομά­δα του ΚΚΕ και απορ­ρί­φθη­καν. «Μέσα σε δύο εβδο­μά­δες η κυβέρ­νη­ση της ΝΔ, ο ΣΥΡΙΖΑ και το ΠΑΣΟΚ απέρ­ρι­ψαν χωρίς συζή­τη­ση πέντε τρο­πο­λο­γί­ες που κατέ­θε­σε η κοι­νο­βου­λευ­τι­κή ομά­δα του ΚΚΕ για την ανα­κού­φι­ση του λαού. Την τρο­πο­λο­γία, για την παύ­ση των πλει­στη­ρια­σμών σε βάρος της πρώ­της κύριας κατοι­κί­ας και άλλων περιου­σια­κών στοι­χεί­ων των λαϊ­κών στρω­μά­των, την απέρ­ρι­ψαν. Την τρο­πο­λο­γία, για την επα­να­φο­ρά και κατα­βο­λή του 13ου και 14ου μισθού και σύντα­ξης στους εργα­ζό­με­νους στο Δημό­σιο και τους συντα­ξιού­χους, την απέρ­ρι­ψαν. Την τρο­πο­λο­γία για τη ρύθ­μι­ση των χρε­ών ατο­μι­κής ασφά­λι­σης προς τα ασφα­λι­στι­κά ταμεία των μη μισθω­τών και των ασφα­λι­σμέ­νων στον ΟΓΑ, που θα ανα­κού­φι­ζε πολ­λούς βιο­πα­λαι­στές αγρό­τες, την απέρ­ρι­ψαν. Την τρο­πο­λο­γία για την επα­να­λει­τουρ­γία της ΛΑΡΚΟ, με πλή­ρη εργα­σια­κά δικαιώ­μα­τα για όλους τους εργα­ζό­με­νους, όπως προ­βάλ­λουν με τον ηρω­ι­κό αγώ­να τους οι εργά­τες της επι­χεί­ρη­σης, την απέρ­ρι­ψαν. Όμως εμείς δεν στα­μα­τά­με εκεί.. Γι αυτό και συνεχίζουμε».

Ο γ.γ. του ΚΚΕ χρη­σι­μο­ποί­η­σε σκλη­ρή γλώσ­σα για τις ευθύ­νες του κρά­τους ανα­φο­ρι­κά με τις τρα­γω­δί­ες, στις Σέρ­ρες, τον 16χρονο Ρομά που πυρο­βο­λή­θη­κε στην Θεσ­σα­λο­νί­κη για το ζήτη­μα των υπο­κλο­πών. «Αλή­θεια, σαν πολ­λά δεν μαζευ­τή­καν; Παι­διά πυρο­βο­λού­νται στο δρό­μο, παι­διά σκο­τώ­νο­νται μέσα στο προ­αύ­λιο του σχο­λεί­ου τους, παι­διά κακο­ποιού­νται στις διά­φο­ρες Κιβω­τούς του “ Τρό­μου”. Πολ­λά τρα­γι­κά περι­στα­τι­κά και ταυ­τό­χρο­να πολ­λές απο­δεί­ξεις μαζεύ­ο­νται, για το ότι αυτό το σάπιο σύστη­μα και το κρά­τος του, το οποίο έχει πετά­ξει από πάνω του την ευθύ­νη για την προ­στα­σία της ζωής του παι­διού, δεν μπο­ρεί να εξαν­θρω­πι­στεί πλέ­ον. Μπο­ρεί μόνο να ανα­τρα­πεί. Γι’ αυτό δεν κάνεις πίσω, ούτε λες δεν με αφο­ρά, μπαί­νεις μπρο­στά, “ έχεις το νου σου στο παι­δί”, όπως λέει και το τρα­γού­δι, αλλά και συνε­χώς σκέ­φτε­σαι για το πώς, “ πρέ­πει να σωθεί το παι­δί”. Όταν λοι­πόν, από παντού ανα­δύ­ε­ται η δυσω­δία και η σαπί­λα του συστή­μα­τος, όπως συμ­βαί­νει και με τις υπο­κλο­πές και τις παρα­κο­λου­θή­σεις που στην ουσία βάζουν στο στό­χα­στρο τον «εχθρό λαό», τότε χρειά­ζε­ται να δεις πίσω από τους σικέ καβγά­δες των δια­φό­ρων δια­χει­ρι­στών αυτής της σαπί­λας. Να ανα­κα­λύ­ψεις αυτό που όλοι, κυβέρ­νη­ση και αντι­πο­λί­τευ­ση, θέλουν να κρύ­ψουν. Κι αυτό, δεν είναι άλλο, από τη δια­μόρ­φω­ση ενός ακό­μα πιο απο­τε­λε­σμα­τι­κού οπλο­στα­σί­ου μαζι­κής και προ­λη­πτι­κής κρα­τι­κής παρα­κο­λού­θη­σης», ανέφερε.

Ο Δημή­τρης Κου­τσού­μπας, ολο­κλη­ρώ­νο­ντας την ομι­λία, απευ­θύν­θη­κε «σε όλους όσοι κατά βάθος δεν εμπι­στεύ­ο­νται κανέ­να από τα αστι­κά κόμ­μα­τα», τεί­νο­ντας χέρι συμπό­ρευ­σης. «Τα μεγά­λα προ­βλή­μα­τα του λαού δεν θα τα λύσει καμιά στα­θε­ρή αντι­λαϊ­κή κυβέρ­νη­ση, ούτε της ΝΔ, ούτε του ΣΥΡΙΖΑ με πιθα­νό συνέ­ται­ρο το ΠΑΣΟΚ. Αντί­θε­τα, θα τα πολ­λα­πλα­σιά­σει», υπο­γράμ­μι­σε και συνέ­χι­σε: «Λύσεις μπο­ρεί να κερ­δί­σει το εργα­τι­κό — λαϊ­κό κίνη­μα που δυνα­μώ­νει, ανα­συ­ντάσ­σε­ται, κρα­τά­ει στα­θε­ρό τιμό­νι και δεν κάνει στά­ση ‚“ για να αλλά­ξει ο Μανω­λιός και να βάλει τα ρού­χα του, αλλιώς”, αλλά κοι­τά­ει μπρο­στά, βάζει στό­χο, ο λαός να κάνει κου­μά­ντο στην οικο­νο­μία, την κοι­νω­νία, με τη δική του λαϊ­κή δια­κυ­βέρ­νη­ση και εξου­σία. Είναι οι ίδιοι, που δεν πέφτουν στη παγί­δα του ΣΥΡΙΖΑ που πιπι­λά­ει ξανά το όνο­μα της δήθεν “ προ­ο­δευ­τι­κής κυβέρ­νη­σης”. “ Παλιά ξινά στα­φύ­λια…”. Οι εργα­ζό­με­νοι της χώρας μας, ψάχνουν την πρό­ο­δο και δεν την βρί­σκουν, ούτε στη δια­κυ­βέρ­νη­ση του ΣΥΡΙΖΑ πριν, ούτε στην αντι­πο­λί­τευ­σή του τα τελευ­ταία χρό­νια, όπου, μαζί με το ΠΑΣΟΚ, έβα­λαν πλά­τη στη ΝΔ, ψηφί­ζο­ντας το 50% των νομο­σχε­δί­ων της κυβέρ­νη­σης Μητσο­τά­κη. Οι εργα­ζό­με­νοι ψάχνουν την πρό­ο­δο και δεν την βρί­σκουν ούτε στην αντι­δρα­στι­κή ΕΕ, που έχει κάνει σημαία τον αντι­κομ­μου­νι­σμό. Δεν τη βρί­σκουν ούτε στα σχέ­δια των ΗΠΑ και του ΝΑΤΟ που υλο­ποί­η­σαν και ως κυβέρ­νη­ση. Ψάχνουν την πρό­ο­δο και δε τη βρί­σκουν στο σάπιο σύστη­μα της βαρ­βα­ρό­τη­τας, τον καπι­τα­λι­σμό. Την πρό­ο­δο τη βρί­σκουν μόνο μέσα στον λαό, στους αγώ­νες του για μια καλύ­τε­ρη ζωή. Κι εκεί συνή­θως, βρί­σκει κανείς μόνο τους κομ­μου­νι­στές και τους άλλους αγω­νι­στές, που χωρίς να υπο­λο­γί­ζουν κόπο και εμπό­δια, δίνουν τη μάχη για τη χει­ρα­φέ­τη­ση του λαού. Σε όλους αυτούς λοι­πόν απευ­θυ­νό­μα­στε, στα μεγά­λα τμή­μα­τα του λαού, που βλέ­πουν στο ΚΚΕ αξιο­πι­στία, μαχη­τι­κό­τη­τα, συνέ­πεια, κόντρα στον και­ρό. Για­τί εμείς “ καβά­λα πάμε στον και­ρό”. Ναι, αυτοί είμα­στε. Ασπί­δα για το σήμε­ρα, ελπί­δα για το αύριο είναι το ΚΚΕ, που με την πολι­τι­κή του πρό­τα­ση δίνει διέ­ξο­δο στο λαό. Τέτοιο πρό­γραμ­μα έχει το ΚΚΕ, τέτοια πρό­τα­ση δια­κυ­βέρ­νη­σης και εξουσίας».

«Ναι, αλλά ο Στά­λιν…», του Νίκου Μόττα

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο