Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

Δ. Κουτσούμπας: Είναι τραγικό να δίνεις τέτοιο πεσκέσι στην αμερικάνικη πολεμική βιομηχανία σε μια τραγική περίοδο για τη ζωή του λαού μας

Η ελλη­νι­κή κυβέρ­νη­ση έδω­σε πάρα πολ­λά στις ΗΠΑ, είπε ο γγ της ΚΕ του ΚΚΕ, Δ. Κου­τσού­μπας σε συνέ­ντευ­ξή του στο ρ/σ Real FM, ανα­φέ­ρο­ντας ότι “η δήθεν στή­ρι­ξη Τραμπ, των ΗΠΑ δηλα­δή προς την Ελλά­δα είχε τον χαρα­κτή­ρα ενός καλού στρι­πτίζ ή ενός ανα­το­λί­τι­κου οριε­ντάλ που το πολύ-πολύ κάποιος δίνει ένα φιλο­δώ­ρη­μα στον χορευ­τή ή στην χορεύτρια”.

Είπε ότι η Ελλά­δα δεσμεύ­τη­κε για την ανα­βάθ­μι­ση της Σού­δας και άλλων στρα­τιω­τι­κών βάσε­ων στην Ελλά­δα, “αυτό υπο­νό­η­σαν και οι δύο”, δεσμεύ­σεις για συνέ­χεια σε πολε­μι­κούς εξο­πλι­σμούς για τα σχέ­δια του ΝΑΤΟ “και ξέρου­με τι σημαί­νει αυτό σε περί­ο­δο οικο­νο­μι­κής κρί­σης και ανέ­χειας για τον λαό μας”.

Σε αυτό το σημείο υπεν­θύ­μι­σε “ότι η ΕΑΒ έχει τερά­στιες δυνα­τό­τη­τες σήμε­ρα και μάλι­στα έχει φθά­σει (να κατα­σκευά­ζει) περί­που το 30% της ατρά­κτου των μαχη­τι­κών αμε­ρι­κά­νι­κων αερο­σκα­φών, των F‑16, απο­τε­λώ­ντας μάλι­στα τον μονα­δι­κό υπο­κα­τα­σκευα­στή των F‑16 παγκοσμίως”.

“Είναι τρα­γι­κό να δίνεις τέτοιο πεσκέ­σι στην αμε­ρι­κά­νι­κη πολε­μι­κή βιο­μη­χα­νία σε μια τρα­γι­κή περί­ο­δο για τη ζωή του λαού μας με την οικο­νο­μι­κή κατά­στα­ση που έχει η χώρα” υπο­γράμ­μι­σε, προ­σθέ­το­ντας “και βέβαια έχου­με την εξυ­πη­ρέ­τη­ση όλων των ενερ­γεια­κών σχε­δί­ων των αμε­ρι­κά­νι­κων μονο­πω­λί­ων στην περιοχή”.

Ερω­τη­θείς αν πρέ­πει η Ελλά­δα να κρα­τή­σει την αμυ­ντι­κή ισορ­ρο­πία στο Αιγαίο, την στιγ­μή που η Τουρ­κία εξο­πλί­ζε­ται με F‑35 και ρωσι­κούς πυραύ­λους, είπε ότι η συγκε­κρι­μέ­νη αγο­ρά (των F‑16) γίνε­ται για τις ανά­γκες του ΝΑΤΟ, και αυτό επι­βε­βαιώ­νε­ται από την σχε­τι­κή έκθε­ση του Κογκρέ­σου που εγκρί­νει την αγο­ρά αυτή.

Τόνι­σε ότι η λει­τουρ­γία της βάσης της Σού­δας δίνει τη δυνα­τό­τη­τα διε­ξα­γω­γής στρα­τιω­τι­κών επι­χει­ρή­σε­ων και εκτέ­λε­σης βομ­βαρ­δι­σμών, στη Συρία, στο Αφγα­νι­στάν, στο Ιράκ, στη Λιβύη παλιότερα.

“Αυτό δημιουρ­γεί ρεύ­μα­τα προ­σφύ­γων και το ερώ­τη­μα ‘μπο­ρού­με να κάνου­με κάτι με τις βάσεις έτσι όπως είμα­στε μόνοι;’, το λένε διά­φο­ρες δυνά­μεις που τάσ­σο­νται ενά­ντια στους πρό­σφυ­γες και δεν βλέ­πουν ποια είναι η αιτία. Έχει τερά­στια ευθύ­νη και η ελλη­νι­κή κυβέρ­νη­ση με τις απο­φά­σεις της και η αμε­ρι­κά­νι­κη κυβέρ­νη­ση και οι συμ­μα­χί­ες στις οποί­ες συμ­με­τέ­χου­με όπως το ΝΑΤΟ” πρόσθεσε.

Ερω­τη­θείς αν η Ελλά­δα έχει άλλη επι­λο­γή πέραν των σχέ­σε­ων με την μόνη υπερ­δύ­να­μη που είναι οι ΗΠΑ, είπε ότι συγκρού­ο­νται στην περιο­χή “μεγά­λα βου­βά­λια”, όπως ανέ­φε­ρε χαρα­κτη­ρι­στι­κά, (ΗΠΑ, Κίνα, Ρωσία, ΕΕ) και ανέ­λυ­σε τις αντι­θέ­σεις τους, προ­σθέ­το­ντας ότι η Ελλά­δα εμπλέ­κε­ται όλο και περισ­σό­τε­ρο και “όταν εμείς είμα­στε με το μέρος των ΗΠΑ και τα δίνου­με όλα ‘φόρα παρ­τί­δα’ όντας στο ΝΑΤΟ και συμ­με­τέ­χου­με σε απο­στο­λές εκτός συνό­ρων με στρα­τιω­τι­κούς, όπλα και μέσα, όταν εγκα­θί­στα­νται εδώ αμε­ρι­κά­νι­κες βάσεις, αυτά όλα δεν μπο­ρεί να μας επα­να­παύ­ουν, δεν μπο­ρεί να είμα­στε μέσα στην ‘τρε­λή χαρά’ και να μιλά­με για come back της ελλη­νι­κής οικο­νο­μί­ας λόγω του Τράμπ και όλων αυτών”.

Ο κ. Κου­τσού­μπας, είπε επί­σης ότι η βάση του Αρά­ξου προ­ε­τοι­μά­ζε­ται για την υπο­δο­χή πυρη­νι­κών όπλων “και θα το δού­με το επό­με­νο διά­στη­μα, ενώ δεν μας εφη­συ­χά­ζουν οι δια­ψεύ­σεις της κυβέρ­νη­σης, αυτό κάνουν πάντα μέχρι να βγει η αμε­ρι­κά­νι­κη κυβέρ­νη­ση το 2010 να πει ότι έφυ­γε το τελευ­ταίο αμε­ρι­κά­νι­κο πυρη­νι­κό όπλο από τον Άρα­ξο, γεγο­νός που επι­βε­βαί­ω­σε και ο τότε υπουρ­γός Άμυ­νας της ελλη­νι­κής κυβέρ­νη­σης που μέχρι τότε ‘τσι­μου­διά’ στις καταγ­γε­λί­ες του ΚΚΕ στην Βουλή”.

“Οι ΗΠΑ και ο Τραμπ γίνε­ται όλο και περισ­σό­τε­ρο δια­βο­λι­κός και για τον αμε­ρι­κά­νι­κο λαό και για τον ελλη­νι­κό λαό και για τους λαούς της περιο­χής, για­τί για όλους αυτούς ανοί­γουν οι πύλες της κόλα­σης. Ο Τραμπ είναι καλός για τα μονο­πώ­λια των ΗΠΑ, για τις δικές του επι­χει­ρή­σεις, για το στρα­τιω­τι­κο­βιο­μη­χα­νι­κό σύμπλεγ­μα των ΗΠΑ” υπογράμμισε.

Ερω­τη­θείς αν ενο­χλεί περισ­σό­τε­ρο το ότι μια κυβέρ­νη­ση που δηλώ­νει αρι­στε­ρή κάνει άνοιγ­μα στις ΗΠΑ, είπε ότι αυτός είναι ένας επι­πλέ­ον λόγος αν ακού­σει κανείς τι έλε­γε ο κ. Τσί­πρας πριν και μετά την εκλο­γή Τράμπ, αλλά και τι έλε­γε πριν από τρία χρό­νια, ενώ εστί­α­σε κυρί­ως στο “τι εισέ­πρατ­τε ο ελλη­νι­κός λαός ως θέσεις του κ. Τσί­πρα και του ΣΥΡΙΖΑ ως αντι­πο­λί­τευ­ση και πώς εξε­λίσ­σε­ται σήμε­ρα ως κυβέρνηση”.

Τόνι­σε ότι το ΚΚΕ δεν είχε καμία αυτα­πά­τη, καμία προσ­δο­κία και καμία ελπί­δα “ότι δεν θα έκα­νε αυτά που κάνει ο κ. Τσί­πρας και άλλα χει­ρό­τε­ρα που θα δού­με στο μέλ­λον για­τί οι επι­πτώ­σεις όλων αυτών των πολι­τι­κών, των δεσμεύ­σε­ων και των συμ­φω­νιών θα φανούν στο επό­με­νο διάστημα”.

Απα­ντώ­ντας σε σχε­τι­κή ερώ­τη­ση είπε ότι με τη στά­ση που κρά­τη­σε ο κ. Τσί­πρας στις ΗΠΑ “αντα­πο­κρί­θη­κε και με το παρα­πά­νω στις παρο­τρύν­σεις του κ. Μητσο­τά­κη”, ενώ ως προς την κρι­τι­κή που άσκη­σε η ΝΔ στον πρω­θυ­πουρ­γό για “λίγα ανταλ­λάγ­μα­τα ένα­ντι αυτών που έδω­σε” δια­πί­στω­σε αμη­χα­νία της ΝΔ “διό­τι και η ΝΔ δεν απευ­θυ­νό­ταν στον ελλη­νι­κό λαό, αλλά στις ΗΠΑ, σε μεγά­λους επεν­δυ­τές και σε μονο­πω­λια­κούς ομίλους”.

Ως προς την “έξο­δο από το μνη­μό­νιο”, την έλευ­ση επεν­δύ­σε­ων και από τις ΗΠΑ και την “αλλα­γή σελί­δας μετά τον Αύγου­στο”, ο κ. Κου­τσού­μπας είπε ότι ενώ παλαιό­τε­ρα έλε­γε ότι “πρέ­πει να κρα­τά­με μικρό καλά­θι”, τώρα βάσει των εξε­λί­ξε­ων και όσων έρχο­νται στο φως της δημο­σιό­τη­τας “θα έλε­γα να μην κρα­τά­με καθό­λου καλάθι”.

Ο κ. Κου­τσού­μπας είπε ότι η κατά­στα­ση δεν είναι καλή και αυτό δεν έχει να κάνει απο­κλει­στι­κά και μόνο με την πολι­τι­κή αυτής της κυβέρ­νη­σης, έκα­νε λόγο για πολύ ασθε­νι­κή ανά­καμ­ψη η οποία “αν έλθει, θα αφο­ρά τα κέρ­δη των λίγων, δεν θα υπάρ­χει ανά­καμ­ψη ουσια­στι­κή και πραγ­μα­τι­κή για τον λαό”.

“Είμα­στε σε μόνι­μη επι­τρο­πεία, αυτό θα κρα­τή­σει του­λά­χι­στον για 50 χρό­νια, πρέ­πει να ανα­σκου­μπω­θού­με όλοι, πρώ­τα-πρώ­τα το ΚΚΕ και οι εργα­ζό­με­νοι να μην υπο­κύ­ψουν ούτε σε εκβια­σμούς, ούτε σε συμ­βι­βα­σμούς και να ανα­πτύ­ξουν την πάλη τους για να βγού­με πραγ­μα­τι­κά από την κρί­ση αυτή σε όφε­λος του λαού”, κατέληξε.

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο