Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

Δ. Κουτσούμπας: Εδώ και τώρα κατάργηση έμμεσων φόρων και αυξήσεις μισθών

Είναι μεγά­λη υπο­κρι­σία αυτά που είπε ο πρω­θυ­πουρ­γός και οι υπουρ­γοί καθώς βλέ­πουν ότι η οικο­νο­μία έχει αντο­χές για τους λίγους επι­χει­ρη­μα­τι­κούς ομί­λους και όταν πρό­κει­ται να μιλή­σει για τους εργα­ζό­με­νους, τα λαϊ­κά στρώ­μα­τα τότε η οικο­νο­μία δεν έχει αντο­χές, τόνι­σε ο ΓΓ της ΚΕ του ΚΚΕ Δημή­τρης Κου­τσού­μπας από την Πτο­λε­μα­ΐ­δα σε δήλω­σή του για τα μέτρα της κυβέρ­νη­σης για την ακρίβεια.

Σημεί­ω­σε ότι χρειά­ζε­ται άμε­ση κατάρ­γη­ση του ΦΠΑ και Ειδι­κών Φόρων Κατα­νά­λω­σης, προ­στα­σία του εισο­δή­μα­τος με αυξή­σεις μισθών εδώ και τώρα.

Επί­σης χαρα­κτή­ρι­σε την απο­λι­γνι­το­ποί­η­ση εγκλη­μα­τι­κή πολι­τι­κή όλων των κυβερνήσεων.

Η δήλω­ση έγι­νε μετά τη συνά­ντη­ση που είχε με τον δήμαρ­χο Εορ­δαί­ας Πανα­γιώ­τη Πλα­κε­ντά στο πλαί­σιο της επί­σκε­ψης στη Δυτι­κή Ελλάδα.

Τον Δ. Κου­τσού­μπα συνο­δεύ­ουν οι: Λουί­ζα Ράζου, μέλος του ΠΓ της ΚΕ του ΚΚΕ, Κώστας Αβρα­μό­που­λος, μέλος της ΚΕ του ΚΚΕ, Νίκος Γεωρ­γα­κό­που­λος, γραμ­μα­τέ­ας της ΤΕ Ενέρ­γειας Δυτι­κής Μακε­δο­νί­ας του ΚΚΕ, Τίνα Κου­ζιά­κη και Νώντας Στολ­τί­δης, μέλη του Γρα­φεί­ου Περιο­χής Δ. Μακε­δο­νί­ας του ΚΚΕ.

Ναπο­λέ­ων Σου­κα­τζί­δης Το μεγα­λείο ενός αγω­νι­στή της Αντί­στα­σης, του Θέμου Κορνάρου

 

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο