Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

Δ. Κουτσούμπας: Ενισχύουμε παντού το ΚΚΕ για να είναι δυνατός ο λαός και αδύναμη η επόμενη αντιλαϊκή κυβέρνηση

«Το πραγ­μα­τι­κό δίλημ­μα, χωρίς περι­στρο­φές, είναι ένα: Ή θα είναι δυνα­τός ο λαός και το κίνη­μά του και αδύ­να­μη η όποια αντι­λαϊ­κή κυβέρ­νη­ση, ή θα είναι δυνα­τή η επό­με­νη αντι­λαϊ­κή κυβέρ­νη­ση, όποια κι αν είναι αυτή, ό,τι χρώ­μα κι αν έχει, και ο λαός θα είναι αδύ­να­μος και ανασφαλής.

Όσοι και όσες θέλουν, να είναι πραγ­μα­τι­κά δυνα­τός ο λαός, χωρίς δεύ­τε­ρη σκέ­ψη, τώρα να πουν: Ενι­σχύ­ου­με παντού το ΚΚΕ, το κάνου­με πολύ πιο δυνα­τό και απο­τε­λε­σμα­τι­κό» υπο­γράμ­μι­σε ο ΓΓ της ΚΕ του ΚΚΕ, Δημή­τρης Κου­τσού­μπας, σε απο­ψι­νή του ομι­λία στο Αγρίνιο.

Είπε ότι το σάπιο καπι­τα­λι­στι­κό σύστη­μα θα μεγα­λώ­νει συνε­χώς τα αδιέ­ξο­δα στη ζωή του λαού, «ανε­ξάρ­τη­τα από το ποιά αστι­κή πολι­τι­κή δύνα­μη, φιλε­λεύ­θε­ρη ή σοσιαλ­δη­μο­κρα­τι­κή, η ΝΔ ή ο ΣΥΡΙΖΑ, μόνη της ή με βοή­θεια από το ΠΑΣΟΚ ή άλλους πρό­θυ­μους, παίρ­νει την κυβερ­νη­τι­κή σκυ­τά­λη για να δια­χει­ρι­στεί αυτά τα αδιέξοδα.».

Κάλε­σε σε στα­μά­τη­μα της «κοροϊ­δί­ας από τη ΝΔ και τον ΣΥΡΙΖΑ για τον κατώ­τα­το μισθό» και επι­σή­μα­νε ότι «ενί­σχυ­ση του λαϊ­κού εισο­δή­μα­τος σημαί­νει ουσια­στι­κές αυξή­σεις στους μισθούς και υπο­γρα­φή Συλ­λο­γι­κών Συμ­βά­σε­ων Εργα­σί­ας, επα­να­φο­ρά των τριε­τιών, κατάρ­γη­ση των ελα­στι­κών μορ­φών εργα­σί­ας και συνο­λι­κά του αντερ­γα­τι­κού πλαισίου.».

«Για όλα αυτά η κυβέρ­νη­ση της ΝΔ, ο ΣΥΡΙΖΑ και το ΠΑΣΟΚ «κάνουν την πάπια»…» συμπλήρωσε.

Είπε, ακό­μα, ότι το ΚΚΕ κατέ­θε­σε δύο φορές τρο­πο­λο­γί­ες στη Βου­λή για μέτρα-ανά­σα για το λαϊ­κό εισό­δη­μα τις οποί­ες «τα άλλα κόμ­μα­τα απέρ­ρι­ψαν ασυ­ζη­τη­τί», καθώς και τρο­πο­λο­γί­ες στή­ρι­ξης των δίκαιων αιτη­μά­των των βιο­πα­λαι­στών αγρο­τών και κτηνοτρόφων.

Ο Δ. Κου­τσού­μπας χαρα­κτή­ρι­σε την κατά­στα­ση των κέντρων υγεί­ας την Αιτω­λο­α­καρ­να­νί­ας και των νοσο­κο­μεί­ων Αγρι­νί­ου και Μεσο­λογ­γί­ου ως «μικρο­γρα­φία της τρα­γι­κής κατά­στα­σης που επι­κρα­τεί συνο­λι­κά στο δημό­σιο σύστη­μα υγείας.».

Είπε ότι η κυβέρ­νη­ση της ΝΔ επι­κα­λέ­στη­κε αυτή την τρα­γι­κή κατά­στα­ση για να προ­χω­ρή­σει «με τον πρό­σφα­το νόμο για το ΕΣΥ, το επό­με­νο μεγά­λο αντι­λαϊ­κό βήμα να οδη­γή­σει τους εργα­ζό­με­νους στα “κορά­κια” της ιδιω­τι­κής υγεί­ας κάθε μορ­φής ή να θέτουν σε κίν­δυ­νο την υγεία και τη ζωή τους, μένο­ντας για μήνες στις λίστες ανα­μο­νής στα δημό­σια νοσοκομεία.».

Σημειώ­νο­ντας ότι με την δήθεν αρμο­νι­κή συνύ­παρ­ξη δημό­σιου και ιδιω­τι­κού τομέα στην Υγεία συμ­φω­νούν και ο ΣΥΡΙΖΑ και το ΠΑΣΟΚ, πρό­σθε­σε ότι «όσο υπάρ­χει αυτή η επι­χει­ρη­μα­τι­κή δρά­ση, όσο η υγεία του λαού γίνε­ται εμπό­ρευ­μα, τόσο θα γιγα­ντώ­νε­ται η υπο­βάθ­μι­ση και η παρα­πέ­ρα ιδιω­τι­κο­ποί­η­ση του δημό­σιου συστή­μα­τος Υγεί­ας, με ό,τι συνέ­πειες μπο­ρεί να έχει αυτό για την ίδια τη ζωή του λαού.».

Ανα­φέρ­θη­κε στις προ­τά­σεις του ΚΚΕ για την εξο­μά­λυν­ση της κατά­στα­σης με τα φάρ­μα­κα, ενώ υπο­γράμ­μι­σε, ακό­μα, ότι «τίπο­τα λιγό­τε­ρο δεν μπο­ρεί να γίνει ανε­κτό πέρα από την εξα­σφά­λι­ση της πλή­ρους στε­λέ­χω­σης των Παι­δια­τρι­κών Νοσο­κο­μεί­ων της χώρας και της έγκαι­ρης και ασφα­λούς δημό­σιας και δωρε­άν περί­θαλ­ψης των μικρών παιδιών.».

Ο Δ. Κου­τσού­μπας ανα­φέρ­θη­κε στην κλι­μά­κω­ση του «ιμπε­ρια­λι­στι­κού πολέ­μου στην Ουκρα­νία, ανά­με­σα στο ευρω­α­τλα­ντι­κό μπλοκ και τη Ρωσία, με την Ελλά­δα να έχει χωθεί ως το λαι­μό σ’ αυτόν τον πόλε­μο» και σημεί­ω­σε ότι «με αυτή την επι­κίν­δυ­νη εμπλο­κή, την οποία στη φάση αυτή τρέ­χει η κυβέρ­νη­ση της ΝΔ, στο όνο­μα της δήθεν ευρω­ΝΑ­ΤΟϊ­κής αλλη­λεγ­γύ­ης, συμ­φω­νούν και ο ΣΥΡΙΖΑ και το ΠΑΣΟΚ.».

Μίλη­σε για την όξυν­ση των αντα­γω­νι­σμών διε­θνών παι­κτών με την όξυν­ση αυτή να εκφρά­ζε­ται στην περιο­χή μας «και στις ελλη­νο­τουρ­κι­κές σχέ­σεις, η οποία είναι πολύ πιθα­νό το επό­με­νο διά­στη­μα να πάρει ακό­μα και τη μορ­φή ενός «θερ­μού επεισοδίου».

«Όλα δεί­χνουν ότι το επό­με­νο διά­στη­μα θα έχου­με εξε­λί­ξεις, κλι­μά­κω­ση των εκβια­σμών για να απο­δε­χτεί ο λαός επώ­δυ­νους και επι­κίν­δυ­νους συμ­βι­βα­σμούς, κομ­μέ­νους και ραμ­μέ­νους στα συμ­φέ­ρο­ντα της αστι­κής τάξης και των ΝΑΤΟϊ­κών συμ­μά­χων της» σημεί­ω­σε και τόνι­σε στη συνέχεια:

«Μόνο το ΚΚΕ απο­κα­λύ­πτει ότι ο στό­χος της λεγό­με­νης «ΝΑΤΟϊ­κής συνο­χής», που κυριαρ­χεί στην ατζέ­ντα όποιας κυβέρ­νη­σης κι αν εκλε­γεί, οδη­γεί σε συμ­βι­βα­σμούς επι­κίν­δυ­νους για τον λαό και τα κυριαρ­χι­κά δικαιώ­μα­τα της χώρας.».

Ανα­φέρ­θη­κε και στην «σαπί­λα και τη δια­φθο­ρά» που «ανα­δύ­ε­ται, από κάθε πόρο αυτού του σάπιου συστή­μα­τος όπως φανε­ρώ­νουν τα διά­φο­ρα σκάν­δα­λα με τους Πάτση­δες και τις Καϊ­λή, που φύτρω­σαν στο έδα­φος της «νομι­μό­τη­τας» και της λει­τουρ­γί­ας του κρά­τους του κεφα­λαί­ου, και των ενώ­σε­ών του, όπως είναι το ίδιο το δια­φθο­ρείο της ΕΕ που όλοι προσκυνούν.».

Ο Δ. Κου­τσού­μπας τόνι­σε ότι «το πραγ­μα­τι­κά κρί­σι­μο σήμε­ρα είναι η όποια αντι­λαϊ­κή κυβέρ­νη­ση, να είναι όσο γίνε­ται πιο αδύ­να­μη, και δυνα­τός να είναι ο λαός. Και αυτό σημαί­νει μόνο δυνα­τό ΚΚΕ.».

«Μόνο μια τέτοια προ­ο­πτι­κή μπο­ρεί να εξα­σφα­λί­σει στα­θε­ρό­τη­τα κι ασφά­λεια για το λαό και όχι βέβαια, η λεγό­με­νη «κυβερ­νη­τι­κή στα­θε­ρό­τη­τα», αυτός ο μόνι­μος εκβια­σμός που στην πραγ­μα­τι­κό­τη­τα σημαί­νει αστά­θεια και ανα­σφά­λεια για το λαό» είπε και πρόσθεσε:

«Στα­θε­ρό­τη­τα για το λαό σημαί­νει να έχει μια στα­θε­ρή δου­λειά, με έναν καλό μισθό, να μπο­ρεί να ζήσει, να μην αγω­νιά τι θα κάνει άμα αρρω­στή­σει, να μπο­ρεί να σπου­δά­σει τα παι­διά του. Να μη νιώ­θει φόβο και ανα­σφά­λεια για­τί η χώρα του συμ­με­τέ­χει σε έναν πόλε­μο με τη σημαία των ΗΠΑ και του ΝΑΤΟ»

Ανέ­φε­ρε ότι αυτή η στα­θε­ρό­τη­τα δεν έχει καμία σχέ­ση «με το σκιά­χτρο της κυβερ­νη­τι­κής στα­θε­ρό­τη­τας που κου­νά­ει ο Μητσοτάκης»

Μιλώ­ντας για τον ΣΥΡΙΖΑ και το ΠΑΣΟΚ είπε ότι «ξανα­σερ­βί­ρουν την ξινι­σμέ­νη σού­πα της δήθεν προ­ο­δευ­τι­κής κυβέρ­νη­σης για να εγκλω­βί­σουν ξανά τους προ­ο­δευ­τι­κούς ανθρώ­πους» και ανέ­φε­ρε, μετα­ξύ άλλων, χαρα­κτη­ρι­στι­κά: «Τι σχέ­ση έχει η πρό­ο­δος, με τα πάνω από τα μισά νομο­σχέ­δια της κυβέρ­νη­σης της ΝΔ που ψήφι­σε ο ΣΥΡΙΖΑ, τι σόϊ προ­ο­δευ­τι­κό πρό­γραμ­μα είναι αυτό που χωρά­νε από τις συμ­βά­σεις του Ταμεί­ου Ανά­καμ­ψης, τη στρα­τη­γι­κή της πρά­σι­νης ανά­πτυ­ξης, τους σχε­δια­σμούς των ΗΠΑ και του ΝΑΤΟ;».

Σημειώ­νο­ντας ότι αυτά βρί­σκο­νται και στο κυβερ­νη­τι­κό πρό­γραμ­μα της ΝΔ και του ΠΑΣΟΚ πρό­σθε­σε «να για­τί υπάρ­χουν οι προ­ϋ­πο­θέ­σεις, όταν και αν το σύστη­μα χρεια­στεί, να βρε­θούν όλοι αυτοί, μαζί σε μια κυβέρ­νη­ση συνεργασίας.».

«Γι’ αυτό τους λέμε: Ας αφή­σουν έξω από τα βρώ­μι­κα παι­χνί­δια τους το ΚΚΕ. Το ΚΚΕ κλα­κα­δό­ρος στην κακο­στη­μέ­νη παρά­στα­ση με τίτλο: “προ­ο­δευ­τι­κή δια­κυ­βέρ­νη­ση” που περιέ­χει από πρώ­ην υπουρ­γούς κυβερ­νή­σε­ων ΝΔ — ΠΑΣΟΚ, υπο­στη­ρι­κτές παλιών και νέων µνη­µο­νί­ων, έως και “πλυ­ντή­ρια” της ακρο­δε­ξιάς και του ΝΑΤΟ, δεν θα γίνει. Η ψήφος στο ΚΚΕ θα είναι και θα μεί­νει εκεί που πρέ­πει: Στους νέους μεγά­λους αγώ­νες και δίκαιες διεκ­δι­κή­σεις των εργα­ζο­μέ­νων, για να βάλου­με φρέ­νο στα χει­ρό­τε­ρα, απαι­τώ­ντας ό,τι αξί­ζει σήμε­ρα στον λαό και τα παι­διά του» υπο­γράμ­μι­σε ο Δ. Κουτσούμπας.

«Επει­δή το ΚΚΕ έχει θέσεις και πρό­γραμ­μα σύγκρου­σης με το σημε­ρι­νό αδιέ­ξο­δο δρό­μο εξέ­λι­ξης. Επει­δή δεν έχει δεσμεύ­σεις στην ΕΕ, στην καπι­τα­λι­στι­κή εργο­δο­σία και την εξου­σία του κεφα­λαί­ου. Επει­δή δεν δέχε­ται να δέσει τα χέρια του στο πλαί­σιο μιας αντι­λαϊ­κής κυβέρ­νη­σης, γι’ αυτό το λόγο και μπο­ρεί να πρω­το­στα­τή­σει σε μια μεγά­λη εργα­τι­κή — λαϊ­κή αντε­πί­θε­ση που αφο­ρά τόσο το σήμε­ρα, τα άμε­σα κι επεί­γο­ντα προ­βλή­μα­τα του λαού, όσο κυρί­ως το αύριο των παι­διών μας, την προ­ο­πτι­κή με στό­χο μια μεγά­λη, πραγ­μα­τι­κή, ιστο­ρι­κή λαϊ­κή νίκη. Για το ωραίο, το μεγά­λο, το συγκλο­νι­στι­κό, τον σοσιαλισμό!

Με δύνα­μη και απο­φα­σι­στι­κό­τη­τα από σήμε­ρα οργώ­νου­με ξανά όλο το νομό. Όχι μόνο για να εκλέ­ξου­με τον βου­λευ­τή που δικαιού­ται το ΚΚΕ εδώ, αλλά και για να πάρου­με ένα πολύ ακό­μα πιο υψη­λό ποσο­στό, κάτι να αρχί­ζει να αλλάζει.

Για­τί μόνο ο λαός μπο­ρεί να σώσει το λαό, στον δρό­μο της ανα­τρο­πής, με ένα πολύ πιο δυνα­τό ΚΚΕ» κατέ­λη­ξε στην ομι­λία του ο Δ. Κουτσούμπας.

«Ναι, αλλά ο Στά­λιν…», του Νίκου Μόττα

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο