Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

Δ. Κουτσούμπας: Εντελώς ανεπαρκή τα κυβερνητικά μέτρα και πολλά είναι σε επικίνδυνη κατεύθυνση — #Covid-19

Εντε­λώς ανε­παρ­κή χαρα­κτή­ρι­σε τα κυβερ­νη­τι­κά μέτρα ο ΓΓ της ΚΕ του ΚΚΕ Δημή­τρης Κου­τσού­μπας προ­σθέ­το­ντας ότι πολ­λά είναι σε επι­κίν­δυ­νη κατεύ­θυν­ση και έρχο­νται για να μεί­νουν σε βάρος των εργαζομένων.

Μιλώ­ντας στην ΕΡΤ1 τόνι­σε ότι πρέ­πει να ακυ­ρω­θούν όλες οι απο­λύ­σεις, να κατα­βλη­θεί το δώρο του Πάσχα, να καταρ­γη­θεί η ΠΝΟ για τη μεί­ω­ση έως και 50% του μισθού, να καταρ­γη­θεί οποιο­δή­πο­τε μέτρο κατά της συν­δι­κα­λι­στι­κή δράσης.
Επί­σης τόνι­σε ότι πρέ­πει να υπάρ­ξει απαλ­λα­γή για χρέη σε ρεύ­μα, νερό, τηλε­πι­κοι­νω­νί­ες και να καταρ­γη­θούν οι πλει­στη­ρια­σμοί. Σημεί­ω­σε ότι πρέ­πει να υπάρ­ξουν ουσια­στι­κά μέτρα για τους αυτο­πα­σχο­λού­με­νους, να εντα­χθούν και οι επι­στή­μο­νες στο πενι­χρό επί­δο­μα των 800 ευρώ.
Για την Υγεία τόνι­σε ότι πρέ­πει τώρα να ενι­σχυ­θεί με την επί­τα­ξη των ιδιω­τι­κών μονά­δων και την έντα­ξη και των ιδιω­τών για­τρών σε ένα ενιαίο σύστημα.
Για τις Πανελ­λα­δι­κές Εξε­τά­σεις υπο­γράμ­μι­σε ότι πρέ­πει άμε­σα να μειω­θεί η ύλη και να ορι­στεί ημε­ρο­μη­νία για την διε­ξα­γω­γή τους, ενώ για την τηλεκ­παί­δευ­ση ανέ­φε­ρε ότι πρέ­πει να εξα­σφα­λι­στούν συν­δέ­σεις γρή­γο­ρου ίντερ­νετ και υπο­λο­γι­στών σε όλους τους μαθη­τές και τους εκπαιδευτικούς.

Όλη η συνέ­ντευ­ξη έχει ως εξής:

-Καλη­μέ­ρα σας.
Καλημέρα.

-Τώρα σπί­τι κι εσείς υποθέτω.
Στα γρα­φεία αυτή τη στιγμή.

Κουτσούμπας ΕΡΤ-      Όχι σπί­τι. Στο σπί­τι του λαού.
Για­τί χρειά­ζε­ται. Δεν είμα­στε όλοι σπί­τι
.
Κι αυτοί που μένουν σπί­τι πρέ­πει να σκέ­φτο­νται σωστά, να σκέ­φτο­νται και να προ­ε­τοι­μά­ζουν και το αύριο. Αλλά κυρί­ως οι υπό­λοι­ποι, για­τί δεν είμα­στε όλοι σπίτι.
Οι υγειο­νο­μι­κοί για παρά­δειγ­μα, οι για­τροί, οι νοση­λευ­τές είναι στα πόστα τους, είναι στα νοσο­κο­μεία, οι άλλοι εργα­ζό­με­νοι είναι σε διά­φο­ρες υπη­ρε­σί­ες των νοσοκομείων.
Οι εργα­ζό­με­νοι, οι μισθω­τοί επί­σης, του ιδιω­τι­κού και του δημό­σιου τομέα δου­λεύ­ουν, είναι σε μεγά­λους εργα­σια­κούς χώρους, συνω­στί­ζο­νται κι εκεί.
Περ­νά­νε αυτή τη δυσκο­λία και ταυ­τό­χρο­να αντι­με­τω­πί­ζουν και μια σει­ρά άλλα προ­βλή­μα­τα, όπως ξέρου­με όλοι. Διό­τι, η μεγά­λη εργο­δο­σία, δυστυ­χώς, βρί­σκει ευκαι­ρία και με αφορ­μή τον κορω­νο­ϊό, αυτή την παν­δη­μία, να πάρει μέτρα ενά­ντια στους εργαζόμενους.

-κ. Κου­τσού­μπα, η κυβέρ­νη­ση θα ανα­κοι­νώ­σει ένα ευρύ­τε­ρο πακέ­το μέτρων, σε λίγη ώρα, που θα αφο­ρά επι­χει­ρή­σεις από ότι κατα­λα­βαί­νω και μισθω­τούς. Εσείς προ­φα­νώς και ως ΚΚΕ δεν είστε ευχα­ρι­στη­μέ­νοι με αυτά που έχουν ανα­κοι­νω­θεί μέχρι αυτή την ώρα

Κουτσούμπας ΕΡΤΕίναι κρί­σι­μα τα ζητή­μα­τα. Όχι μόνο είναι εντε­λώς ανε­παρ­κή τα μέτρα, αλλά πολ­λά από αυτά έρχο­νται για να μεί­νουν, είναι σε επι­κίν­δυ­νη κατεύθυνση.
Εμείς θεω­ρού­με ότι πρέ­πει να επι­λυ­θεί άμε­σα το ζήτη­μα της ακύ­ρω­σης όλων των μέχρι σήμε­ρα απο­λύ­σε­ων, το τελευ­ταίο χρο­νι­κό διά­στη­μα, με αφορ­μή την παν­δη­μία. Πρέ­πει να δοθούν τα απα­ραί­τη­τα, όπως είναι το δώρο του Πάσχα, που έρχε­ται σε λίγες ημέρες.
Πρέ­πει να καταρ­γη­θεί η ΠΝΠ, ο νόμος που μιλά­ει πλέ­ον για δυνα­τό­τη­τα των εργο­δο­τών να μειώ­νουν κατά 50% τους μισθούς, για­τί δίνει αυτή τη δυνα­τό­τη­τα στους εργο­δό­τες. Να στα­μα­τή­σει η απα­ρά­δε­κτη επι­βο­λή της ευε­λι­ξί­ας της εργα­σί­ας που καταρ­ρα­κώ­νει εργα­σια­κές σχέ­σεις, ωρά­ρια, μισθούς, άλλα δικαιώ­μα­τα των εργα­ζο­μέ­νων. Και βεβαί­ως χρειά­ζε­ται, να το πού­με από τώρα, να νομο­θε­τη­θεί μάλι­στα, αυτό προ­τεί­νου­με, αυτό­μα­τη κατάρ­γη­ση οποιον­δή­πο­τε μέτρων, όπως είναι αυτές οι απα­ρά­δε­κτες απα­γο­ρεύ­σεις, στη συν­δι­κα­λι­στι­κή κυρί­ως δρά­ση, για την υπε­ρά­σπι­ση δικαιω­μά­των των εργα­ζο­μέ­νων, όπως και όποιων βλα­πτι­κών μετα­βο­λών έχουν γίνει για τους εργα­ζό­με­νους μέχρι σήμερα.
Χρειά­ζε­ται να υπάρ­ξει διαρ­κής απαλ­λα­γή, όλο αυτό το χρο­νι­κό διά­στη­μα, για χρέη σε ρεύ­μα, σε νερό, σε τηλε­φω­νι­κές επι­κοι­νω­νί­ες, σε φυσι­κό αέριο, να μην υπάρ­ξει καμία δια­κο­πή για όσους χρω­στά­νε, ανα­στο­λή πλη­ρω­μών, κατάρ­γη­ση όλων των πλει­στη­ρια­σμών, λόγω οφει­λών σε τρά­πε­ζες κλπ. Αυτά είναι κάποια μέτρα, στοι­χειώ­δους, του­λά­χι­στον, ανα­κού­φι­σης όχι ότι κι αυτά λύνουν όλο το πρό­βλη­μα, για­τί είναι τερά­στια τα προβλήματα.
Και πρέ­πει να κατα­λά­βου­με όλοι μας, το ξέρου­με άλλω­στε, αλλά πρέ­πει να το ανα­δεί­ξου­με ότι ο ελλη­νι­κός λαός, οι εργα­ζό­με­νοι πλη­ρώ­νουν εδώ και δέκα χρό­νια τα μνη­μο­νια­κά μέτρα, για να βγού­με από την καπι­τα­λι­στι­κή κρί­ση και χωρίς να έχει καταρ­γη­θεί κανέ­να από αυτά τα μνη­μο­νια­κά μέτρα, όπως υπό­σχο­νταν όλες οι μέχρι σήμε­ρα κυβερ­νή­σεις, τώρα έρχο­νται και επι­βάλ­λο­νται και νέα, με ευθύ­νη κυρί­ως των μεγά­λων εργο­δο­τών, οι οποί­οι βλέ­που­με πάλι να κερ­δο­σκο­πούν και να κερ­δο­φο­ρούν σε βάρος της υγεί­ας και των δικαιω­μά­των των εργαζομένων.

-κ. Κου­τσού­μπα να σας ρωτή­σω κάτι. Εσείς πιστεύ­ε­τε ότι η ελλη­νι­κή οικο­νο­μία, η οποία τώρα παλεύ­ει να βγει, τους τελευ­ταί­ους μήνες από την κρί­ση, πόσο μπο­ρεί να αντέ­ξει; Σε τι βάθος μπο­ρεί να αντέ­ξει αυτή την κρί­ση; Και αν μπο­ρεί η ελλη­νι­κή οικο­νο­μία και η κυβέρ­νη­ση να στη­ρί­ξει έμπρα­κτα το επό­με­νο διά­στη­μα επι­χει­ρή­σεις και εργαζομένους.

Κουτσούμπας ΕΡΤΔυστυ­χώς, έχου­με πει έγκαι­ρα ότι βαδί­ζου­με και σε όλη την Ευρω­ζώ­νη και την ΕΕ, αλλά και σε άλλες ισχυ­ρές καπι­τα­λι­στι­κές οικο­νο­μί­ες σε νέα κρί­ση που ενδέ­χε­ται να είναι βαθιά ή και πιο βαθιά από την προη­γού­με­νη.
Ο κορω­νο­ϊ­ός απλώς θα επι­τα­χύ­νει αυτή τη δια­δι­κα­σία, λει­τουρ­γεί αν θέλε­τε ως κατα­λύ­της μιας ήδη υπάρ­χου­σας κατά­στα­σης ύφε­σης και κρί­σης, κι αυτό το βλέ­που­με να έρχε­ται. Το θέμα είναι ότι τα μόνι­μα υπο­ζύ­για είναι οι εργα­ζό­με­νοι. Άρα, από αυτή τη σκο­πιά θα πρέ­πει συνο­λι­κά να προ­ε­τοι­μά­ζο­νται, οι εργα­ζό­με­νοι, η εργα­τι­κή τάξη, άλλα κοι­νω­νι­κά στρώ­μα­τα. Να συνει­δη­το­ποι­ή­σου­νε ότι χρειά­ζε­ται να βάλου­με βαθιά το μαχαί­ρι στο κόκ­κα­λο, μόλις βγού­με από αυτήν την κρί­ση, ας την πού­με έτσι, της παν­δη­μί­ας του κορω­νοϊ­ού για ένα, δυο, τρεις μήνες, όσο διαρ­κέ­σει, για όσο διά­στη­μα διαρκέσει.
Κι από αυτή τη σκο­πιά θα πρέ­πει να είμα­στε κάθε­τοι όχι μόνο απέ­να­ντι στην ασυ­δο­σία της εργο­δο­σί­ας, αλλά και σε όλα τα μέτρα που έχουν έρθει κι αυτά που έρχο­νται, με αφορ­μή την παν­δη­μία. Είπα και πριν κάποια ζητή­μα­τα άμε­σης προ­τε­ραιό­τη­τας που πρέ­πει να ανα­δεί­ξου­με, το ταξι­κό συν­δι­κα­λι­στι­κό κίνη­μα, όλοι μας να τα παλέ­ψου­με. Εμείς αυτό προ­σπα­θού­με και στη βου­λή. Και βεβαί­ως, πρέ­πει να δού­με και τα ζητή­μα­τα των αυτο­α­πα­σχο­λου­μέ­νων, αυτών που λέμε μεσαί­ων στρω­μά­των, των μικρών επι­χει­ρη­μα­τιών, οι οποί­οι δεν αντέ­χουν άλλο αυτή την κατά­στα­ση. Το ΚΚΕ έχει προ­βάλ­λει ζητήματα.
Δεν φτά­νουν τα 800 ευρώ για 45 ημέ­ρες, ούτε αυτή η ολι­γό­μη­νη 3–4 μήνες ανα­στο­λή των φορο­λο­γι­κών και ασφα­λι­στι­κών υπο­χρε­ώ­σε­ων που έχουν, για­τί αμέ­σως μετά μπαί­νουν σε έναν νέο Γολ­γο­θά και παλιών και νέων ρυθ­μί­σε­ων και χρε­ών που πρέ­πει να αντι­πα­λέ­ψουν. Λέμε ότι εδώ και τώρα χρειά­ζε­ται γεν­ναία στή­ρι­ξη των αυτο­α­πα­σχο­λου­μέ­νων, ιδιαί­τε­ρα εμείς επι­ση­μαί­νου­με αυτούς που έχουν ετή­σιο εισό­δη­μα μέχρι 12.000 ευρώ.
Γι’ αυτό χρειά­ζε­ται κατάρ­γη­ση εντε­λώς του Τέλους Επι­τη­δεύ­μα­τος, κατάρ­γη­ση του ΕΝΦΙΑ, απαλ­λα­γή από εισφο­ρές ασφά­λι­σης για το επό­με­νο του­λά­χι­στον τετρά­μη­νο, ανα­στο­λή των Δημο­τι­κών Τελών, ανα­στο­λή πλει­στη­ρια­σμών, κατα­σχέ­σε­ων, και κάθε μέσο ανα­γκα­στι­κής είσπρα­ξης προς το Δημό­σιο, προς τις τρά­πε­ζες, προς τις ΔΕΚΟ, χωρίς όρους και προ­ϋ­πο­θέ­σεις. Αυτά είναι ορι­σμέ­να βασι­κά στοι­χεία που χρειά­ζε­ται όσον αφο­ρά τους εργα­ζό­με­νους είτε είναι στον ιδιω­τι­κό και δημό­σιο τομέα ως μισθω­τοί, είτε είναι στην αυτο­α­πα­σχό­λη­ση και αυτό αφο­ρά επαγ­γελ­μα­τί­ες βιο­τέ­χνες, εμπό­ρους και επι­στή­μο­νες, οι οποί­οι δεν πρέ­πει να εξαι­ρε­θούν έστω κι από αυτό το πενι­χρό επίδομα.

-Κύριε Γραμ­μα­τέα ήθε­λα να ρωτή­σω το εξής: Εσείς έχε­τε παρα­φρά­σει αυτό το σύν­θη­μα «Μένου­με σπί­τι», λέτε «Μένου­με Δυνα­τοί, αλλά δεν μένου­με σιω­πη­λοί». Θεω­ρεί­τε ότι κάποια από τα μέτρα που έχουν παρ­θεί για τους εργα­ζό­με­νους κρύ­βουν κάτι άλλο. Θεω­ρεί­τε ότι αφό­του περά­σει αυτή η κρί­ση θα έχουν έναν μόνι­μο χαρακτήρα;

Κουτσούμπας ΕΡΤΔυστυ­χώς, φοβό­μα­στε πως ναι.
Κάθε μέτρο και με αφορ­μή μια παν­δη­μία ή με αφορ­μή ένα άλλο έκτα­κτο γεγο­νός πυρο­δο­τεί νομο­θε­τή­μα­τα και ΠΝΠ που δήθεν έρχο­νται για να αντι­με­τω­πί­σουν αυτό το συγκε­κρι­μέ­νο γεγο­νός της συγκε­κρι­μέ­νη στιγ­μή, όμως τελι­κά βλέ­που­με να μένουν. Ούτε ένας νόμος από αυτούς που τέθη­κε κάτω από ειδι­κές κατα­στά­σεις και σήμαι­νε περισ­σό­τε­ρη κατα­στο­λή, περισ­σό­τε­ρο αυταρ­χι­σμό, περισ­σό­τε­ρα εμπό­δια στις συν­δι­κα­λι­στι­κές και πολι­τι­κές ελευ­θε­ρί­ες δεν πάρ­θη­κε πίσω μετά από ένα έκτα­κτο γεγο­νός, μετά από μία κρί­ση. Επει­δή υπάρ­χει μεγά­λη πεί­ρα και στο εργα­τι­κό κίνη­μα και σε όλους εμάς και στον ελλη­νι­κό λαό πλέ­ον, θα πρέ­πει να είμα­στε σε επι­φυ­λα­κή και να αντι­με­τω­πί­σου­με αυτά τα ζητήματα.
Και φυσι­κά να λύσου­με τώρα τα ζητή­μα­τα, για­τί έχει προ­τε­ραιό­τη­τα το ζήτη­μα της δημό­σιας υγεί­ας κι αυτό αφο­ρά και τους υγειο­νο­μι­κούς. Δεν μπο­ρεί να κλεί­νου­με τα αυτιά στις φωνές των υγειο­νο­μι­κών, των για­τρών, των νοση­λευ­τών, που κάθε μέρα φωνά­ζουν ότι λεί­πουν μέτρα προ­στα­σί­ας. Δεν μας επα­να­παύ­ουν οι διά­φο­ρες δια­βε­βαιώ­σεις των κυβερ­νη­τι­κών εκπρο­σώ­πων που βγαί­νουν κάθε μέρα. Δεν μπο­ρεί να λένε ψέμα­τα οι για­τροί! Λένε την αλή­θεια! Άρα χρειά­ζε­ται άμε­ση ενί­σχυ­ση όλης αυτής της προ­στα­σί­ας, για­τί θα την πλη­ρώ­σουν ακρι­βά οι άνθρω­ποι, που με αυτο­θυ­σία σώζουν τις ζωές των συμπο­λι­τών μας. Και βεβαί­ως χρειά­ζε­ται αυτό που έχου­με πει: Επί­τα­ξη της ιδιω­τι­κής υγεί­ας. Κατα­λα­βαί­νε­τε τι σημαί­νει 60.000 ιδιω­τι­κοί για­τροί εάν εντα­χθούν σε αυτό το ενιαίο κεντρι­κό σύστη­μα, σ’ αυτό τον σχε­δια­σμό; Λύνο­νται πάρα πολ­λά προβλήματα.
Οι κλί­νες στις ΜΕΘ δεν επαρ­κούν ‑όσο κι αν έχου­με δια­βε­βαιώ­σεις ότι καλά πάμε- όταν χρειά­ζο­νται 3.500 κλί­νες σε κανο­νι­κές συν­θή­κες, μόνο με μια απλή επο­χια­κή γρί­πη, κατα­λα­βαί­νε­τε ότι αυτές οι κλί­νες τις οποί­ες ανα­φέ­ρει η κυβέρ­νη­ση και δίνο­νται ως στοι­χείο, δεν επαρ­κούν καθό­λου. Οι 3.100 κλί­νες για παρά­δειγ­μα, που ανα­κοί­νω­σε ο υπουρ­γός, προ­κύ­πτουν κυρί­ως από το υπο­χρε­ω­τι­κό άδεια­σμα άλλων κλι­νών, την μετα­κί­νη­ση προ­σω­πι­κού κλπ. Εδώ έχου­με ‑θα έρχο­νται και στα δικά σας αυτιά, στα δημο­σιο­γρα­φι­κά γρα­φεία- ανα­βο­λή εξε­τά­σε­ων και θερα­πειών σε ανθρώ­πους με πολύ σοβα­ρά, χρό­νια νοσή­μα­τα, καρ­κι­νο­πα­θείς κλπ. Ανέ­στει­λαν τη λει­τουρ­γία των περι­φε­ρεια­κών και αγρο­τι­κών ιατρεί­ων, για να μετα­κι­νή­σουν προ­σω­πι­κό από αγρο­τι­κούς για­τρούς σε νοσο­κο­μεία, αφή­νο­ντας έτσι εκτε­θει­μέ­νους τους κατοί­κους της υπαί­θρου. Αυτό δεν είναι λύση.
Η εκμί­σθω­ση, επί­σης, κλι­νών από ιδιώ­τες και μάλι­στα να πλη­ρώ­νει το κρά­τος από 800 ευρώ την κλί­νη στον ιδιώ­τη καπι­τα­λι­στή επι­χει­ρη­μα­τία της υγεί­ας, σε 1600 ευρώ, δηλα­δή το διπλά­σιο ποσό, μέσα σε συν­θή­κες παν­δη­μί­ας και μεγά­λων οικο­νο­μι­κών προ­βλη­μά­των της χώρας, είναι απα­ρά­δε­κτο γεγο­νός. Αυτό δεν έχει να κάνει με επί­τα­ξη, ούτε με πρό­θε­ση επίταξης.

-Μάλι­στα, κ. Κου­τσού­μπα, να σας ευχα­ρι­στή­σου­με πολύ.

Κουτσούμπας ΕΡΤΘα ήθε­λα επει­δή, άκου­σα πριν την κα Κερα­μέ­ως, την υπουρ­γό Παι­δεί­ας, να κάνω μόνο ένα σχό­λιο μόνο.
Για­τί ‑εκτός από τα εργα­σια­κά των μισθω­τών, των αυτο­α­πα­σχο­λου­μέ­νων και τα ζητή­μα­τα υγεί­ας του πλη­θυ­σμού, όπως και του υγειο­νο­μι­κού προ­σω­πι­κού για την κατά­στα­ση στα νοσο­κο­μεία- κρί­σι­μο ζήτη­μα είναι το πρό­βλη­μα της παι­δεί­ας για­τί αφο­ρά εκα­το­ντά­δες χιλιά­δες μαθη­τές, φοι­τη­τές, όλων των τομέ­ων της εκπαί­δευ­σης, αφο­ρά τους γονείς τους κλπ.
Πρέ­πει εδώ και τώρα να ανα­κοι­νω­θεί η μεί­ω­ση της ύλης για τις πανελ­λα­δι­κές εξε­τά­σεις. Δεν πρέ­πει να χαθεί ούτε άλλη μια ώρα για αυτό, ώστε τα παι­διά να μπο­ρέ­σουν να μαζέ­ψουν το μυα­λό τους, να δουν τι έχουν να δια­βά­σουν αυτές τις μέρες της καρα­ντί­νας, έτσι ώστε να είναι προ­ε­τοι­μα­σμέ­να. Να απο­κλει­στεί ο Σεπτέμ­βριος και βεβαί­ως να ανα­κοι­νω­θεί, πάλι έγκαι­ρα, εγώ θα έλε­γα μέσα στις επό­με­νες μέρες, η ημε­ρο­μη­νία των εξε­τά­σε­ων. Μπο­ρεί να τεθεί η ημε­ρο­μη­νία, δεν είναι το πρό­βλη­μα για μια εβδο­μά­δα ή δυο εβδο­μά­δες μετά, αν πού­με για παρά­δειγ­μα τέλος Ιού­νη. Να καθο­ρι­στεί από τώρα και να πού­με περί­που πότε. Δεν θα αγχώ­νο­νται τα παι­διά αν θα είναι 2,3,4,5 μέρες πάνω κάτω. Μπο­ρεί να λυθεί αυτό το ζήτη­μα, όπως μπο­ρούν να ληφθούν και μέτρα, εκεί που θα δίνουν τα παι­διά εξε­τά­σεις ώστε να μην συνω­στί­ζο­νται, να μην είναι το ένα δίπλα στο άλλο, και μια σει­ρά τέτοια ζητήματα.
Πρέ­πει να λυθούν επί­σης ζητή­μα­τα με το θέμα της τηλε-εκπαί­δευ­σης, που είναι πάρα πολύ σοβα­ρό ζήτη­μα, όμως υπάρ­χουν τερά­στια κενά. Χρειά­ζε­ται δωρε­άν σύν­δε­ση γρή­γο­ρου ιντερ­νέτ, χρειά­ζε­ται εξα­σφά­λι­ση ηλε­κτρο­νι­κών υπο­λο­γι­στών ή tablet σε οικο­γέ­νειες, σε μαθη­τές, που δεν έχουν και σε εκπαι­δευ­τι­κούς επί­σης, που έχουν έλλει­ψη. Πρέ­πει να δημιουρ­γη­θεί, θεω­ρού­με εμείς, κεντρι­κή ομά­δα τεχνι­κής υπο­στή­ρι­ξης στο υπουρ­γείο Παι­δεί­ας για να στη­ρί­ζει αυτό το έργο των εκπαι­δευ­τι­κών, δεν μπο­ρεί να επα­φί­ε­ται μόνο στην καλή θέλη­ση του κάθε εκπαι­δευ­τι­κού, ο οποί­ος και ο ίδιος πρέ­πει να κατα­λά­βου­με ότι βιώ­νει πολ­λά προ­βλή­μα­τα με τον εγκλει­σμό, με την καρα­ντί­να, οικο­γε­νεια­κά, μπο­ρεί να έχει άρρω­στους ανθρώ­πους, μπο­ρεί να έχει παι­διά, μπο­ρεί να έχει μια σει­ρά άλλα ζητή­μα­τα. Όλα αυτά τα θέμα­τα τα έχου­με θέσει στην υπουρ­γό, μέσω του εκπρο­σώ­που του Τμή­μα­τος Παι­δεί­ας της ΚΕ. Νομί­ζου­με άμε­σα πρέ­πει να προωθηθούν.

-Αν δεν δώσουν πάντως κε γραμ­μα­τέα οι ειδι­κοί, οι λοι­μω­ξιο­λό­γοι του ΕΟΔΥ, το πρά­σι­νο φως για να ορι­στεί ημε­ρο­μη­νία πανελ­λα­δι­κών, αντι­λαμ­βά­νε­στε ότι αυτό είναι φύσει αδύ­να­τον, να βγει απλά ένας υπουρ­γός και να πει τότε θα γίνουν οι πανελλαδικές.

Κουτσούμπας ΕΡΤΑκού­στε με κ. Πιτ­τα­ρά, δεν είναι θέμα μόνο μιας προ­σω­πο­πα­γούς από­φα­σης ενός υπουρ­γού. Ούτε η κρι­τι­κή αφο­ρά απο­κλει­στι­κά την κα Κεραμέως.
Εγώ τοπο­θε­τού­μαι με βάση τη θέση του ΚΚΕ, τι θεω­ρού­με εμείς ότι πρέ­πει να γίνει και βεβαί­ως οι αρμό­διοι, οι υπεύ­θυ­νοι για τη δια­χεί­ρι­ση του δημό­σιου συστή­μα­τος υγεί­ας και οι λοι­μω­ξιο­λό­γοι και οι υπό­λοι­ποι επι­στή­μο­νες, καθη­γη­τές, που κάνουν αξιό­λο­γο και πάρα πολύ δύσκο­λο έργο μπο­ρούν να πάρουν υπό­ψη τους και να συνυ­πο­λο­γί­σουν όλες τις παρα­μέ­τρους, τι βοη­θά­ει τα παι­διά μας, τι βοη­θά­ει το μέλ­λον μας και να απο­φα­σί­σουν πολύ σύντομα.

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο