Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

Δ. Κουτσούμπας: Ευθύνες ΕΕ και κυβερνήσεων για την μεγάλη τραγωδία ανοιχτά της Πύλου (VIDEO)

Τις πολι­τι­κές ευθύ­νες της ΕΕ και των κυβερ­νή­σε­ων για τη μεγά­λη τρα­γω­δία ανοι­χτά της Πύλου ανέ­δει­ξε ο ΓΓ της ΚΕ του ΚΚΕ Δημή­τρης Κου­τσού­μπας μιλώ­ντας στο κεντρι­κό δελ­τίο ειδή­σε­ων του «STAR» και στη δημο­σιο­γρά­φο Μάρα Ζαχαρέα.

Τόνι­σε ότι συγκλό­νι­σε όλο το κόσμο το δρά­μα που έζη­σαν όσοι δια­σώ­θη­καν και όπως είπε είχαν το τρό­μο στα μάτια τους, όταν τους είδε στην Καλα­μά­τα που μετέ­βη αμέ­σως μόλις έγι­νε γνω­στό το πολύ­νε­κρο ναυάγιο.

Σημεί­ω­σε ότι πρέ­πει να καταρ­γη­θεί η κοι­νή δήλω­ση ΕΕ — Τουρ­κί­ας και πρό­σθε­σε ότι η συμ­φω­νία Δου­βλί­νο 2 εγκλω­βί­ζει πρό­σφυ­γες και μετα­νά­στες στην 1η χώρα υπο­δο­χής, όπως είναι η Ελλά­δα. Πρό­σθε­σε ότι αυτές τις πολι­τι­κές ενστερ­νί­στη­καν και εφάρ­μο­σαν οι ελλη­νι­κές κυβερ­νή­σεις. Υπο­γράμ­μι­σε ότι μπο­ρεί να τελειώ­σει η τρα­γω­δία αν γίνο­νται δια­δι­κα­σί­ες ασύ­λου έγκαι­ρα στην Τουρ­κία όπως είχε προ­τεί­νει από την πρώ­τη στιγ­μή το ΚΚΕ.

Εθε­σε ερω­τη­μα­τι­κά ο Δημή­τρης Κου­τσού­μπας για το αν αξιο­λο­γή­θη­κε σωστά και με ακρί­βεια η επι­κιν­δυ­νό­τη­τα της κατά­στα­σης στο σαπιο­κά­ρα­βο και αν έγι­ναν όλες οι κατάλ­λη­λες ενέρ­γειες με βάση τη διε­θνή σύμ­βα­ση για την προ­στα­σία της ανθρώ­πι­νης ζωής στη θάλασσα.

Για τις εκλο­γές, κάλε­σε όσους ψήφι­σαν το ΚΚΕ να το πρά­ξουν ξανά και να μην κάνουν απο­χή, και για όσους σκέ­φτη­καν να ψηφί­σουν ΚΚΕ στις προη­γού­με­νες κάλ­πες αλλά δεν το έκα­ναν να ψηφί­σουν τώρα το ΚΚΕ για να είναι δυνα­τή 100% λαϊ­κή αντι­πο­λί­τευ­ση μέσα και έξω από τη Βουλή.

Αποσπάσματα από τη συνέντευξη του ΓΓ της ΚΕ του ΚΚΕ Δημήτρη Κουτσούμπα

«Να καλω­σο­ρί­σου­με στο στού­ντιο του STAR τον Γενι­κό Γραμ­μα­τέα της Κεντρι­κής Επι­τρο­πής του ΚΚΕ, κ. Δημή­τρη Κου­τσού­μπα. Καλη­σπέ­ρα σας και ευχα­ρι­στού­με που είστε από­ψε κοντά μας. 

Καλη­σπέ­ρα σας, εγώ ευχαριστώ.

Θα ξεκι­νή­σω με το τρα­γι­κό ναυά­γιο. Είσα­στε νομί­ζω, αν δεν κάνω λάθος, ο πρώ­τος πολι­τι­κός αρχη­γός που έσπευ­σε στην Καλα­μά­τα. Θέλω να μεί­νου­με καταρ­χάς στο ανθρώ­πι­νο. Τι ήταν αυτό που σας συγκλό­νι­σε περισ­σό­τε­ρο; Τι ήταν αυτό που αντι­κρί­σα­τε αυτές τις πρώ­τες ώρες; 

Ήταν επό­με­νο νομί­ζω να συγκλο­νί­σει όλο τον ελλη­νι­κό λαό και όχι μόνο, όλη την Ευρώ­πη, όλο τον κόσμο, για­τί ακρι­βώς έβλε­πες ανθρώ­πους εξα­ντλη­μέ­νους, μιλώ τώρα γι’ αυτούς που είδα­με εμείς στο λιμά­νι που είχαν τοπο­θε­τη­θεί εκεί από τις δομές που είχε φτιά­ξει ο Δήμος, που είχαν δια­σω­θεί. Eκα­τόν τόσοι άνθρω­ποι οι οποί­οι είχαν τον τρό­μο στα μάτια τους όταν σε κοι­τού­σαν και βεβαί­ως οι μαρ­τυ­ρί­ες τους ότι έψα­χναν τη γυναί­κα τους, το παι­δί τους.

Άρα ταξί­δευαν και ολό­κλη­ρες οικο­γέ­νειες μαζί;

Βέβαια και η ενη­μέ­ρω­ση που είχα­με και η εκτί­μη­ση των αρμό­διων εκεί αρχών, από το λιμε­νι­κό, από τον Δήμο, τις άλλες αρχές εκεί της περιο­χής, αλλά και γενι­κό­τε­ρα για­τί ήταν και από τα κεντρι­κά επι­τε­λεία εκεί, μας είπαν ότι αυτό είναι φανε­ρό και από τις μαρ­τυ­ρί­ες, αλλά και από αυτό που είδαν πάνω και από τα ελι­κό­πτε­ρα της Frontex, από τα παρα­πλέ­ο­ντα σκά­φη, υπο­λο­γί­ζουν ότι πρέ­πει να ήταν γύρω στους 750.

Αυτό είναι συγκλο­νι­στι­κό που μας λέτε. 

Είναι συγκλο­νι­στι­κό για­τί σωθή­κα­νε μόνο 104 άνθρωποι.

Όχι μόνο αυτό, αλλά για­τί μέσα σε αυτούς δεν έχου­με δει γυναί­κες, δεν έχου­με δει μικρά παι­δά­κια να έχουν δια­σω­θεί, δηλα­δή έχουν δια­σω­θεί οι άντρες της οικο­γέ­νειας –να το πω έτσι- και έχουν χάσει τις γυναί­κες και τα παι­διά τους. 

Ναι, έτσι ακρι­βώς, για­τί οι άνδρες, ο μικρό­τε­ρος που δια­σώ­θη­κε ήταν 16 χρο­νών, από 16–17 χρο­νών και πάνω ήταν αυτοί που ήταν στο κατά­στρω­μα. Απ’ ότι φαί­νε­ται όλοι οι υπό­λοι­ποι ήταν στα αμπά­ρια του πλοί­ου, η μεγά­λη πλειο­ψη­φία και βυθί­στη­κε αύταν­δρο. Πρό­κει­ται για μεγά­λη τρα­γω­δία. Υπάρ­χουν φυσι­κά ευθύ­νες και πρέ­πει να αναζητηθούν.

Αυτό ήθε­λα να σας ρωτή­σω. Υπάρ­χει μία κρι­τι­κή, κυρί­ως από τον ΣΥΡΙΖΑ γίνε­ται αυτή την ώρα, αλλά ήθε­λα να σας ρωτή­σω αν και εσείς κατα­λά­βα­τε κάτι εκεί στην Καλα­μά­τα που πήγα­τε, ότι θα μπο­ρού­σε το ελλη­νι­κό λιμε­νι­κό να κάνει κάτι πριν βυθι­στεί το πλοίο το οποίο δεν έγινε; 

Δεν μπο­ρώ να σας πω με ακρί­βεια, πάντως ειλι­κρι­νά πρέ­πει να πω ότι μου δημιουρ­γή­θη­καν ερω­τή­μα­τα και από τις ενη­με­ρώ­σεις εκεί, αλλά και γενι­κό­τε­ρα παρα­κο­λου­θώ­ντας την κατά­στα­ση. Για παρά­δειγ­μα, είναι ζήτη­μα: αξιο­λο­γή­θη­κε έγκαι­ρα, σωστά και με ακρί­βεια το γεγο­νός ότι αυτό το σαπιο­κά­ρα­βο, που το βλέ­πα­νε ότι ήταν τέτοιο, που ήταν με τους δια­κι­νη­τές-εγκλη­μα­τί­ες, τα κυκλώ­μα­τα αυτά τα επι­κίν­δυ­να που στοι­βά­ζουν ανθρώ­πι­νες ψυχές, γυναι­κό­παι­δα πάνω σε ένα σαπιο­κά­ρα­βο για να ταξι­δέ­ψουν στις θάλασ­σες της Μεσο­γεί­ου, είχαν αξιο­λο­γή­σει έγκαι­ρα και με ακρί­βεια την επι­κιν­δυ­νό­τη­τα αυτή; Φαί­νε­ται πως είχαν. Αν δεν είχαν, για­τί δεν είχαν αξιο­λο­γή­σει ενώ όλοι λένε ότι ήταν φανε­ρό ότι αυτό κιν­δύ­νευε να βου­λιά­ξει ανά πάσα στιγ­μή και να χαθούν οι ζωές; Αν δεν είχαν τέτοια εκτί­μη­ση για­τί δεν έγι­νε με ακρί­βεια ο υπο­λο­γι­σμός, ποιος ευθύ­νε­ται γι’ αυτό; Ή το ερώ­τη­μα: έγι­ναν όλες οι απα­ραί­τη­τες, οι κατάλ­λη­λες κινή­σεις με βάση τη διε­θνή σύμ­βα­ση για την προ­στα­σία της ανθρώ­πι­νης ζωής στη θάλασ­σα, την SOLAS, όπως συνη­θί­ζου­με να την λέμε, που προ­βλέ­πει συγκε­κρι­μέ­νες κινή­σεις και ενέρ­γειες από τα παρα­πλέ­ο­ντα σκά­φη, τις λιμε­νι­κές αρχές, από αυτούς που δια­χει­ρί­ζο­νται μία τέτοια κρίση;

Το λιμε­νι­κό έχει πει ότι αρνιό­ταν ο καπε­τά­νιος κάποια βοή­θεια και έλε­γε το μόνο που θέλου­με είναι να πάμε στην Ιταλία. 

Ναι, σύμ­φω­νοι το ξέρω αυτό, για­τί μας ενη­με­ρώ­σα­νε γι’ αυτό. Προ­φα­νώς θέλα­νε να πάνε στην Ιτα­λία, προ­φα­νώς ο δια­κι­νη­τής, ο καπε­τά­νιος και οι υπό­λοι­ποι, αυτοί που συνε­λή­φθη­σαν, οι άλλοι που δεν ξέρου­με ποιοι είναι ακό­μα και ποιοι ήταν, είχαν πάρει τα χρή­μα­τα και δεν θέλα­νε να συλ­λη­φθούν από τις ελλη­νι­κές αρχές και να έχουν τις επι­πτώ­σεις που αντι­κει­με­νι­κά θα είχαν στη συνέ­χεια. Δηλα­δή, σε αυτές τις περι­πτώ­σεις πάντα αρνού­νται να έρθουν στην Ελλά­δα, θέλουν τον τελι­κό τους προ­ο­ρι­σμό ή θέλουν στη χει­ρό­τε­ρη περί­πτω­ση να μεί­νουν στα διε­θνή ύδα­τα έστω και αν βάζουν σε κίν­δυ­νο ζωές. Γι’ αυτό πρέ­πει όλα αυτά να ερευ­νη­θούν, να τα σκε­φτού­με και για να απο­τρέ­ψου­με νέες τρα­γω­δί­ες, όσο φυσι­κά περ­νά­ει από το χέρι μας, διό­τι εγώ όταν ξεκί­νη­σα λέγο­ντας “ευθύ­νες” στο μυα­λό μου είχα κυρί­ως τις πολι­τι­κές ευθύ­νες και εννοώ τις πολι­τι­κές ευθύ­νες που έχει η ΕΕ εξαι­τί­ας των πολι­τι­κών της στο προσφυγικό-μεταναστευτικό.

Καλά κάνε­τε και το θίγε­τε αυτό για­τί είχα­με μία δήλω­ση της Επι­τρό­που, της κας Γιό­χαν­σον, λίγο νωρί­τε­ρα, η οποία είπε ότι “η Ευρώ­πη θα έπρε­πε να βρει καλύ­τε­ρο συντο­νι­σμό”. Λίγο αργά δεν είναι όταν πνί­γο­νται στα συγκε­κρι­μέ­να νερά άνθρω­ποι δέκα χρό­νια τώρα; 

Πάρα πολύ αργά για­τί έκα­νε και τρα­γι­κές επι­λο­γές η ΕΕ. Να ξεκι­νή­σου­με από το Δου­βλί­νο; Το Δου­βλί­νο για παρά­δειγ­μα είναι αυτό που εγκλω­βί­ζει ανθρώ­πους στην πρώ­τη χώρα υπο­δο­χής, όπως είναι η Ελλά­δα. Όλη αυτή η κατά­στα­ση που έχου­με βρε­θεί να πνί­γο­νται στο Αιγαίο, να πνί­γο­νται στη Μεσό­γειο, να μένουν σε δομές — φυλα­κές, στρα­τό­πε­δα συγκέ­ντρω­σης στην ουσία, να μην υπάρ­χει όλη αυτή η σωστή δια­δι­κα­σία, που θα έπρε­πε για το άσυ­λο και τους πρό­σφυ­γες με βάση τη Συν­θή­κη της Γενεύ­ης, οφεί­λε­ται στο Δου­βλί­νο 2 και σε συνέ­χεια οφεί­λε­ται στην πολι­τι­κή που ενστερ­νί­στη­καν όλες οι κυβερ­νή­σεις μέχρι σήμε­ρα στην Ελλά­δα και την υλο­ποί­η­σαν αυτή την πολι­τι­κή. Εμείς έχου­με ζητή­σει κατάρ­γη­ση της κοι­νής δήλω­σης ΕΕ – Τουρ­κί­ας που στην ουσία έδω­σε το δικαί­ω­μα στην Τουρ­κία να εργα­λειο­ποιεί τους πρό­σφυ­γες, να τους σπρώ­χνει να περ­νά­νε με αυτά τα σαπιο­κά­ρα­βα και να χάνο­νται ανθρώ­πι­νες ψυχές στο Αιγαίο και σε συνέ­χεια να εγκλω­βί­ζο­νται στις δομές αυτές χωρίς να παίρ­νουν άσυ­λο κλπ. Εμείς από την αρχή είχα­με πει ότι έπρε­πε να τεθεί άμε­σα ζήτη­μα και βέτο και επει­δή στην Τουρ­κία ήταν σε στρα­τό­πε­δα όλοι αυτοί οι πρό­σφυ­γες που ερχό­ντου­σαν από το Πακι­στάν, από το Αφγα­νι­στάν, από τη Συρία από άλλες χώρες της Ασί­ας ή της Β. Αφρι­κής, εκεί να μένουν και με ευθύ­νη της Ύπα­της Αρμο­στεί­ας του ΟΗΕ, της ΕΕ, της Ευρω­παϊ­κής Επι­τρο­πής, με τις δομές της με τη βοή­θεια πολ­λών οργα­νώ­σε­ων μπο­ρεί να γίνει εκεί η δια­λο­γή, το άσυ­λο, να παίρ­νουν τα χαρ­τιά τους όσοι τα δικαιούνται.

Θα ήθε­λα να μην κλεί­σου­με μόνο με βαριά και δυσάρεστα. 

Ναι αλλά αυτό το ζήτη­μα κα Ζαχα­ρέα μπο­ρεί να τελειώ­σει. Όλοι μας δεν θέλου­με να έρχο­νται άνθρω­ποι να πνί­γο­νται στο Αιγαίο. Θα μπο­ρού­σαν να μεί­νουν στις χώρες τους, οι ίδιοι θέλουν να μεί­νουν στις χώρες τους, αλλά από εκεί εξα­να­γκά­ζο­νται και φεύ­γουν λόγω κυρί­ως των πολέ­μων, των επεμ­βά­σε­ων, της δύσκο­λης κατά­στα­σης που επι­κρα­τεί εκεί και ανα­γκά­ζο­νται και παίρ­νουν των ομμα­τιών τους για να πνί­γο­νται στα νερά της Μεσογείου…

Θέλω να σας πάω κάπου αλλού και λίγο προ­σω­πι­κά. Είστε αρχη­γός ενός κόμ­μα­τος που έχει ένα μικρό ποσο­στό όμως εσείς σαν πρό­σω­πο έχε­τε μια τερά­στια απή­χη­ση. Δηλα­δή ο άνθρω­πος Κου­τσού­μπας υπερ­βαί­νει κατά πολύ το ποσο­στό του ΚΚΕ. Σας είδα και τις προ­άλ­λες κιό­λας να πηγαί­νε­τε και με τούρ­τα να λέτε χρό­νια πολ­λά σε ένα νεα­ρό παι­δί. Είναι μια επι­κοι­νω­νια­κή τακτι­κή αυτή ή είναι κάτι αυθόρμητο; 

Όχι, κοι­τάξ­τε να δεί­τε. Εγώ και στις από­ψεις και στη συμπε­ρι­φο­ρά και τη στά­ση ταυ­τί­ζο­μαι με αυτό τον συλ­λο­γι­κό οργα­νι­σμό που λέγε­ται ΚΚΕ. Όχι, για­τί είμαι Γενι­κός Γραμ­μα­τέ­ας του την τελευ­ταία δεκα­ε­τία, αλλά για­τί συλ­λο­γι­κά επε­ξερ­γα­ζό­μα­στε τις πολι­τι­κές κυρί­ως απο­φά­σεις και νομί­ζω ότι το 7,23% που έδω­σε ο ελλη­νι­κός λαός και η ελλη­νι­κή νεο­λαία στο ΚΚΕ την 21η Μαΐ­ου και τώρα τον καλού­με να δώσει περισ­σό­τε­ρο ήταν σε αυτό, αφο­ρού­σε τις θέσεις του ΚΚΕ που με στα­θε­ρό­τη­τα λέγο­νται, με μαχη­τι­κό­τη­τα, κοι­τά­ζο­ντας πραγ­μα­τι­κά τον ελλη­νι­κό λαό στα μάτια. Δεν λέμε άλλα πράγ­μα­τα εδώ που είμα­στε σε ένα τηλε­ο­πτι­κό κανά­λι για παρά­δειγ­μα από­ψε και άλλα στη Βου­λή ή άλλα στους χώρους δου­λειάς ή στις γει­το­νιές όταν περιο­δεύ­ου­με ή όταν πάμε να αντι­με­τω­πί­σου­με ένα λαϊ­κό πρό­βλη­μα να το ανα­δεί­ξου­με, να το επι­λύ­σου­με κλπ.

Σας ευχα­ρι­στώ πάρα πολύ για τη συζή­τη­ση που είχα­με κ. Γραμματέα. 

Κι εγώ σας ευχα­ρι­στώ και θα ήθε­λα να απευ­θύ­νω κάλε­σμα, τελευ­ταί­ες μέρες που είναι τώρα, όσοι μας ψήφι­σαν να πάνε να ψηφί­σου­νε, να μην κάνουν απο­χή λόγω οικο­νο­μι­κών, προ­σω­πι­κών ή άλλων δυσκο­λιών επαγ­γελ­μα­τι­κών ή οτι­δή­πο­τε άλλο και αυτοί που το σκέ­φτη­καν, αλλά τελευ­ταία στιγ­μή δίστα­σαν, να το κάνουν πρά­ξη τώρα την 25η Ιου­νί­ου, την άλλη Κυρια­κή, ώστε να είναι ένα πολύ καλό απο­τέ­λε­σμα για το ΚΚΕ, να είμα­στε όντως η ισχυ­ρή 100% αντι­πο­λί­τευ­ση και στη Βου­λή και έξω απ’ αυτή στους αγώ­νες του λαού.

Ευχα­ρι­στώ πάρα πολύ. 

Κι εγώ ευχαριστώ».

902.gr

«Ναι, αλλά ο Στά­λιν…», του Νίκου Μόττα

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο