Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

Δ. Κουτσούμπας: Η διέξοδος για τον λαό, βρίσκεται στον δικό του δρόμο.

«Υπάρ­χει διέ­ξο­δος για τον λαό κι αυτή δεν βρί­σκε­ται στον καπι­τα­λι­στι­κό δρό­μο ανά­πτυ­ξης, δρό­μο μόνι­μα ανοι­χτό για τα κέρ­δη μιας χού­φτας ομί­λων, αλλά πάντα κλει­στό για τις ανά­γκες της εργα­τι­κής τάξης, του λαού, δεν βρί­σκε­ται στον δρό­μο του κεφα­λαί­ου και των ιμπε­ρια­λι­στι­κών συμ­μα­χιών του, της ΕΕ, των ΗΠΑ και του ΝΑΤΟ, εκεί που ανταλ­λά­σουν την αντι­λαϊ­κή σκυ­τά­λη τα κόμ­μα­τα και οι κυβερ­νή­σεις τους. Η διέ­ξο­δος για τον λαό, βρί­σκε­ται στον δικό του δρό­μο. Εκεί όπου θα συνα­ντιού­νται οι εργά­τες με τους ανθρώ­πους των λαϊ­κών στρω­μά­των, εκεί που θα ενι­σχύ­ουν τη δική τους κοι­νω­νι­κή συμ­μα­χία και θα παλεύ­ουν, όχι μόνο να πάρουν ανά­σες ανα­κού­φι­σης, να στα­θούν όρθιοι, αλλά θα προ­σπα­θούν να βγά­λουν από τη μέση τα εμπό­δια, και θα στε­ριώ­νουν την από­φα­σή τους να τρα­βή­ξουν μπρο­στά για τις δικές τους ανά­γκες», τόνι­σε ο ΓΓ της ΚΕ του ΚΚΕ, Δημή­τρης Κου­τσού­μπας, σε απο­ψι­νή του ομι­λία στο Ηρά­κλειο Κρήτης.

«Εκεί, το ΚΚΕ δια­θέ­τει όλες του τις δυνά­μεις. Κατα­θέ­τει το δικό του σχέ­διο, τη δική του πολι­τι­κή πρό­τα­ση διε­ξό­δου που αφο­ρά ακρι­βώς το πώς θα ικα­νο­ποι­η­θούν οι σύγ­χρο­νες ανά­γκες» τόνι­σε στη συνέ­χεια και προ­σέ­θε­σε: «Μόνο το ΚΚΕ έχει σχέ­διο για την ικα­νο­ποί­η­ση των λαϊ­κών ανα­γκών, σχέ­διο επε­ξερ­γα­σμέ­νο, επι­στη­μο­νι­κό, που πατά­ει στις παρα­γω­γι­κές δυνα­τό­τη­τες της χώρας μας, αξιο­ποιεί το εργα­τι­κό επι­στη­μο­νι­κό δυνα­μι­κό της και δίνει την απά­ντη­ση στο κρί­σι­μο ζήτη­μα: Ναι, ο λαός αυτού του τόπου, μπο­ρεί να ζήσει όπως του αξί­ζει, όπως ορί­ζει η εξέ­λι­ξη της επι­στή­μης και της τεχνο­λο­γί­ας, με τον ίδιο να κάνει κου­μά­ντο στην κοι­νω­νία και την οικονομία».

Ανα­φέρ­θη­κε στις ενδεί­ξεις πως ήδη η ΕΕ και η Ευρω­ζώ­νη, βρί­σκο­νται μπρο­στά σε νέα οικο­νο­μι­κή κρί­ση και στην αύξη­ση της πιθα­νό­τη­τας σοβα­ρής επι­βρά­δυν­σης της διε­θνούς οικο­νο­μί­ας. Σημεί­ω­σε ότι «το αισιό­δο­ξο κλί­μα που προ­σπα­θεί να καλ­λιερ­γή­σει η ελλη­νι­κή κυβέρ­νη­ση, με την έξο­δο από το καθε­στώς της ενι­σχυ­μέ­νης επο­πτεί­ας μέσα στο 2022, και τους ρυθ­μούς ανά­πτυ­ξης, δεν προ­κύ­πτει από που­θε­νά». Επί­σης, ανέ­φε­ρε ότι η κυβέρ­νη­ση για να καθυ­στε­ρή­σει τις όποιες δυσοί­ω­νες εξε­λι­ξεις στην οικο­νο­μία «ποντά­ρει, όπως έκα­ναν άλλω­στε όλες οι κυβερ­νή­σεις, στον κλά­δο του του­ρι­σμού» ενώ τελευ­ταία «μιλούν και για του­ρι­στι­κό θαύμα».

Είπε ότι «οι μόνοι που δικαιού­νται να μιλούν για “θαύ­μα” είναι οι μεγα­λο­ξε­νο­δό­χοι» και προ­σέ­θε­σε: «Οι εργα­ζό­με­νοι και οι αυτο­α­πα­σχο­λού­με­νοι, οι μικρές οικο­γε­νεια­κές επι­χει­ρή­σεις στον Του­ρι­σμό, πλη­ρώ­νουν πανά­κρι­βα και τους υψη­λούς ρυθ­μούς ανά­πτυ­ξης και το “του­ρι­στι­κό θαύ­μα” που δια­μορ­φώ­θη­κε στις γαλέ­ρες των μεγά­λων ξενο­δο­χεια­κών μονάδων».

Ανα­φέ­ρο­ντας ότι «στο πρό­γραμ­μα της επό­με­νης κυβέρ­νη­σης έχει ήδη γρα­φτεί, πώς θα στη­ρι­χθούν οι μεγά­λοι όμι­λοι, ιδιαί­τε­ρα της “Πρά­σι­νης Ανά­πτυ­ξης”, μέσα και από το Ταμείο Ανά­καμ­ψης, αυτό το νέο υπερ­μνη­μό­νιο που όλα τα κόμ­μα­τα έχουν στη­ρί­ξει», σημεί­ω­σε ότι «η μόνη δια­φο­ρά τους είναι σε ποιούς ομί­λους θα κατα­λή­ξουν αυτά τα κον­δύ­λια, που θα πλη­ρώ­σουν ξανά οι εργα­ζό­με­νοι, ο λαός».

«Οι προ­τά­σεις του ΚΚΕ για την ακρί­βεια στην ενέρ­γεια, μπο­ρούν να δώσουν ανά­σα στα λαϊ­κά νοι­κο­κυ­ριά κι εδώ στην Κρή­τη που αδυ­να­τούν να πλη­ρώ­σουν τους λογα­ρια­σμούς, που βρί­σκο­νται καθη­με­ρι­νά με την απει­λή δια­κο­πής του ρεύ­μα­τος. Μπο­ρούν να δώσουν ανά­σα στους αυτο­α­πα­σχο­λού­με­νους εμπό­ρους και επαγ­γελ­μα­τί­ες που συσ­σω­ρεύ­ουν χρέη πάνω στα χρέη αλλά και στους βιο­πα­λαι­στές αγρό­τες» υπογράμμισε.

«Στο πρό­γραμ­μα της επό­με­νης κυβέρ­νη­σης έχει ήδη γρα­φτεί με μεγά­λα γράμ­μα­τα η εμπλο­κή στα ιμπε­ρια­λι­στι­κά σχέ­δια των ΗΠΑ και του ΝΑΤΟ, σχέ­δια τα οποία όλοι χωρίς καμιά εξαί­ρε­ση υπη­ρέ­τη­σαν και υπη­ρε­τούν» είπε ο Δ. Κου­τσού­μπας, προ­σθέ­το­ντας στη συνέ­χεια ότι «και η κατά­λη­ψη των ελλη­νι­κών τάν­κερ από ιρα­νι­κές ένο­πλες δυνά­μεις που, όπως φαί­νε­ται, είναι αντί­ποι­να για­τί οι ελλη­νι­κές αρχές είχαν κατα­σχέ­σει πριν λίγο και­ρό δικό τους φορ­τίο πετρε­λαί­ου, σύμ­φω­να με τις οδη­γί­ες των ΗΠΑ, απο­δει­κνύ­ει στην πρά­ξη τους κιν­δύ­νους της εμπλο­κής στα σχέ­δια των ΗΠΑ».

Σχε­τι­κά με την κλι­μά­κω­ση της τουρ­κι­κής επι­θε­τι­κό­τη­τας είπε ότι απο­τε­λεί «από­δει­ξη πως οι αμε­ρι­κα­νο­ΝΑ­ΤΟϊ­κές υπο­δο­μές, οι βάσεις, όχι μόνο δεν απο­τε­λούν “ασπί­δα προ­στα­σί­ας” για τα κυριαρ­χι­κά μας δικαιώ­μα­τα, αλλά αντί­θε­τα απο­τε­λούν μαγνή­τη επι­θέ­σε­ων. Μέχρι την Αλε­ξαν­δρού­πο­λη έφτα­σαν τα τουρ­κι­κά μαχη­τι­κά. Λίγες μόλις μέρες μετά την ψήφι­ση της συμ­φω­νί­ας με τις ΗΠΑ και το ταξί­δι του Μητσο­τά­κη. Τέτοια είναι η στή­ρι­ξη των ιμπε­ρια­λι­στών συμ­μά­χων στην Ελλά­δα, που οι ΗΠΑ και το ΝΑΤΟ βαφτί­ζουν “δια­φω­νί­ες” τις προ­κλη­τι­κές αξιώ­σεις της Τουρ­κί­ας ενώ η ΕΕ δίνει συμ­βου­λές για “καλή συνερ­γα­σία”. Λογι­κό. Πώς αλλιώς, χωρίς “καλή συνερ­γα­σία” θα προ­χω­ρή­σουν οι επι­κίν­δυ­νοι συμ­βι­βα­σμοί για συνεκ­με­τάλ­λευ­ση στο Αιγαίο με τις ευλο­γί­ες όλων τους;».

«Μόνο που αυτές οι επι­κίν­δυ­νες εξε­λί­ξεις, δεν κλεί­νουν τα μέτω­πα αλλά ανοί­γουν μεγα­λύ­τε­ρα και πιο επι­κίν­δυ­να για το λαό μας» σημείωσε.

Είπε ότι στο κυβερ­νη­τι­κό πρό­γραμ­μα της ΝΔ, του ΣΥΡΙΖΑ και του ΠΑΣΟΚ «είναι γραμ­μέ­νο πως θα υλο­ποι­η­θούν οι κοι­νοί για τα αστι­κά κόμ­μα­τα, στρα­τη­γι­κοί στό­χοι του κεφα­λαί­ου τους οποί­ους πλη­ρώ­νει και θα συνε­χί­ζει να πλη­ρώ­νει ο λαός με την ακρί­βεια, τη φτώ­χεια και την ανα­σφά­λεια» ενώ «όταν υπάρ­χουν δυσκο­λί­ες για το αστι­κό πολι­τι­κό σύστη­μα, δεν φτά­νει ένας, μπο­ρεί να χρεια­στεί και δεύ­τε­ρος κυβερ­νη­τι­κός συνέ­ται­ρος για να βγει η δου­λειά. Το έργο το έχου­με ξανα­δεί και θα το ξανα­δού­με» και προ­σέ­θε­σε: «Σε όσους περι­μέ­νουν να δουν το κόμ­μα τους ξανά στην κυβερ­νη­τι­κή καρέ­κλα, όπως πιθα­νά συμ­βαί­νει με τους λαϊ­κούς ανθρώ­πους που στή­ρι­ξαν το ΠΑΣΟΚ και το ΣΥΡΙΖΑ τα προη­γού­με­να χρό­νια, τους λέμε: Μη σάς ξεγε­λά­νε τα φτια­σι­δώ­μα­τα! Αυτό που εμφα­νί­ζε­ται σαν “νέο”, είναι μέρος του παλιού και σάπιου πολι­τι­κού συστή­μα­τος. Και αν φαί­νε­ται ότι έχει αλλά­ξει, παγί­δα είναι για να εγκλω­βί­σει το λαό. Τώρα όμως, δεν είμα­στε ούτε στο 2012, ούτε στο 2015. Είμα­στε 10 χρό­νια μετά και τα είδα­με όλα. Πώς, με ποια παλιά και νέα κόμ­μα­τα στή­νο­νται οι παγί­δες στο λαό! Χώρια που ορι­σμέ­νοι από αυτούς του κυρί­ους, δεν είναι καθό­λου νέοι. Έχουν μαζέ­ψει μπό­λι­κη αντι­λαϊ­κή προ­ϋ­πη­ρε­σία και ως κυβέρ­νη­ση και ως αντι­πο­λί­τευ­ση, υπη­ρε­τώ­ντας τους στό­χους του κεφα­λαί­ου. Και τα χέρια τους δεν είναι λυμέ­να, όπως λέει ο ΣΥΡΙΖΑ. Είναι δεμέ­να με τις δεσμεύ­σεις του Ταμεί­ου Ανά­καμ­ψης, της δήθεν πρά­σι­νης μετά­βα­σης, των σχε­δια­σμών του ΝΑΤΟ και των ΗΠΑ. Ας αφή­σουν λοι­πόν αυτά που ξέρουν. Όπως τα ξέρει και το ΠΑΣΟΚ, ο “παλιός” κι ας προ­σπα­θεί να εμφα­νι­στεί ως ο “νέος” της σοσιαλ­δη­μο­κρα­τί­ας στην Ελλάδα».

«Τώρα αυτό που αξί­ζει να δού­με είναι, τι δρό­μους μπο­ρεί να ανοί­ξει η αγω­νι­στι­κή συμπό­ρευ­ση με το ΚΚΕ και την ΚΝΕ. Και οι φοι­τη­τι­κές εκλο­γές ήταν ένα ελπι­δο­φό­ρο μήνυ­μα» είπε ο Δ. Κου­τσού­μπας και σημεί­ω­σε: «Εδώ λοι­πόν, υπάρ­χει η ελπί­δα. Στη συμπό­ρευ­ση με το ΚΚΕ μέσα στους αγώ­νες, στο κίνη­μα, στις εκλο­γές, στις βου­λευ­τι­κές, στις δημο­τι­κές και περιφερειακές».

«Εμείς δε δια­χω­ρί­ζου­με καμιά μάχη. Σήμε­ρα δίνου­με τη μάχη μέσα στο κίνη­μα, να δυνα­μώ­σουν οι αγώ­νες για όλα τα επεί­γο­ντα ζητή­μα­τα, για το μισθό, τη συλ­λο­γι­κή σύμ­βα­ση, την επι­βί­ω­ση. Προ­σπα­θού­με, αυτοί οι αγώ­νες να βάζουν στο στό­χα­στρο τις κυβερ­νή­σεις, το σύστη­μα και την εξου­σία του. Επι­διώ­κου­με να ανοί­ξου­με το δρό­μο για το δικό μας πρό­γραμ­μα εργα­τι­κής- λαϊ­κής δια­κυ­βέρ­νη­σης, στην οποία και μόνο θα συμ­με­τέ­χει το ΚΚΕ. Για­τί αυτό είναι το πρό­γραμ­μα που θα γρά­φει και δεν θα ξεγρά­φει τις σύγ­χρο­νες ανά­γκες του λαού. Ελά­τε να βαδί­σου­με μαζί αυτό το δρό­μο. Για­τί τελι­κά μόνο ο λαός μπο­ρεί να σώσει το λαό, στο δρό­μο της ανα­τρο­πής με το ΚΚΕ» κατέ­λη­ξε στην ομι­λία του ο ΓΓ της ΚΕ του ΚΚΕ.

Κώστας Καρυω­τά­κης ΑΠΑΝΤΑ μια άλλη ανάγνωση

 

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο