Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

Δ. Κουτσούμπας: Η Ελπίδα υπάρχει αν ο λαός βαδίσει το δικό του δρόμο

“Η Ανά­στα­ση κι η ελπί­δα δε βρί­σκε­ται στα γεω­πο­λι­τι­κά παι­χνί­δια, στα σχέ­δια του ΝΑΤΟ και της ΕΕ, που βάζουν τους λαούς σε πολε­μι­κούς κιν­δύ­νους”, ανα­φέ­ρει ο γγ του ΚΚΕ, Δημή­τρης Κου­τσού­μπας και τονί­ζει στο πασχα­λι­νό του μήνυ­μα: “Η ελπί­δα υπάρ­χει, αν ο λαός απο­φα­σί­σει να βαδί­σει το δικό του δρό­μο, για μια κοι­νω­νία χωρίς φτώ­χεια, εκμε­τάλ­λευ­ση, οικο­νο­μι­κές κρί­σεις και πολέ­μους. Χρό­νια Πολ­λά και καλή δύνα­μη, με υγεία σε όλους και όλες!”

 

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο