Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

Δ. Κουτσούμπας: Η εμπλοκή στον ιμπεριαλιστικό πόλεμο ακουμπά και τις ελληνοτουρκικές διαφορές

Ο ΓΓ της ΚΕ του ΚΚΕ, Δημή­τρης Κου­τσού­μπας, σε συνέ­ντευ­ξή του στην εφη­με­ρί­δα «Ελευ­θε­ρία» της Λάρι­σας, χαρα­κτή­ρι­σε την επι­τυ­χία της πανελ­λα­δι­κής απερ­γί­ας «σημα­ντι­κό βήμα κλι­μά­κω­σης της πάλης του εργα­τι­κού-λαϊ­κού κινή­μα­τος. Για­τί οργα­νώ­θη­κε και πραγ­μα­το­ποι­ή­θη­κε σε συν­θή­κες εφαρ­μο­γής του νόμου Χατζη­δά­κη, που βάζει νέα εμπό­δια στο δικαί­ω­μα της απερ­γί­ας και στη συν­δι­κα­λι­στι­κή δρά­ση, για­τί γίνε­ται σε συν­θή­κες που όντως το εργα­τι­κό κίνη­μα δεν έχει περά­σει στην αντεπίθεση».

«Απο­τε­λεί σπου­δαία παρα­κα­τα­θή­κη για να γίνουν μεγα­λύ­τε­ρα βήμα­τα στην οργά­νω­ση της εργα­τι­κής-λαϊ­κής πάλης, κόντρα στις δυνά­μεις του συμ­βι­βα­σμού, του κυβερ­νη­τι­κού εργο­δο­τι­κού συν­δι­κα­λι­σμού που χρό­νια τώρα βάζουν πλά­τη στις κυβερ­νή­σεις και στη μεγα­λο­ερ­γο­δο­σία, φέρ­νο­ντας τις εργα­τι­κές διεκ­δι­κή­σεις στα μέτρα του κεφα­λαί­ου. Τελι­κά, να μη δεχτεί ο λαός να θυσιά­ζο­νται οι ανά­γκες του για τα κέρ­δη των επι­χει­ρη­μα­τι­κών ομί­λων και για την εμπλο­κή της Ελλά­δας στον πόλε­μο» αναφέρει.

Ερω­τη­θείς αν μετά την απερ­γία «βλέ­πει την κυβέρ­νη­ση να υπο­χω­ρεί σε κάτι» απά­ντη­σε ότι «το ζήτη­μα είναι οι εργα­ζό­με­νοι να μην υπο­χω­ρούν στις λογι­κές “δε ζητά­με πολ­λά, για­τί οι συν­θή­κες είναι δύσκο­λες” και η “οικο­νο­μία δεν αντέ­χει”, λογι­κές που προ­βά­λει τόσο η κυβέρ­νη­ση της ΝΔ, όσο και ο ΣΥΡΙΖΑ, τα άλλα κόμ­μα­τα και οι δυνά­μεις τους στο κίνη­μα. Τότε ναι, μπο­ρεί μια κυβέρ­νη­ση να υπο­χω­ρή­σει σε ένα ζήτημα.

Το θέμα είναι ο λαός να μην περι­μέ­νει κάποιους δήθεν “νέους σωτή­ρες”, οι οποί­οι δεν υπάρ­χουν, να γυρί­σουν την πλά­τη στα κόμ­μα­τα του κεφα­λαί­ου, να συμπο­ρευ­τούν με το ΚΚΕ, για­τί τελι­κά, όπως έχει πολ­λές φορές απο­δει­χτεί, “μόνο ο λαός μπο­ρεί να σώσει το λαό στο δρό­μο της ανα­τρο­πής”» προσθέτει.

Απα­ντώ­ντας στο «για­τί να χρε­ώ­νε­ται η κυβέρ­νη­ση την παν­δη­μία, την ενερ­γεια­κή κρί­ση και την ακρί­βεια» είπε ότι «η παν­δη­μία δεν τελειώ­νει επει­δή το εξήγ­γει­λε η κυβέρ­νη­ση της ΝΔ και ο πρω­θυ­πουρ­γός, μπο­ρεί όμως να περιο­ρι­στεί με μέτρα ενί­σχυ­σης του δημό­σιου συστή­μα­τος Υγεί­ας και μέτρα προ­στα­σί­ας στους κρί­σι­μους χώρους δια­σπο­ράς», όμως «δύο χρό­νια μετά είμα­στε στην ίδια και χει­ρό­τε­ρη κατά­στα­ση για­τί η κυβέρ­νη­ση συνε­χί­ζει στον ίδιο αδιέ­ξο­δο για το λαό δρό­μο εμπο­ρευ­μα­το­ποί­η­σης της υγεί­ας, υπο­τα­γής της δημό­σιας υγεί­ας στην καπι­τα­λι­στι­κή οικονομία».

«Αν δεν χρε­ώ­νε­ται η κυβέρ­νη­ση της ΝΔ την παν­δη­μία, το ίδιο το σύστη­μα που θυσιά­ζει τις λαϊ­κές ανά­γκες για τα κέρ­δη των λίγων, τότε ποιος;» ανα­φε­ρει χαρακτηριστικά.

Σχε­τι­κά με την ακρί­βεια στην ενέρ­γεια, είπε ότι η κυβέρ­νη­ση της ΝΔ «βολεύ­ε­ται να τα ρίχνει όλα στον ιμπε­ρια­λι­στι­κό πόλε­μο, όμως ο πόλε­μος απλά επι­δεί­νω­σε μια ήδη αρνη­τι­κή κατά­στα­ση. Για­τί αν οι τιμές στο ρεύ­μα και τα καύ­σι­μα έχουν πάρει την ανη­φό­ρα, είναι για­τί όλες οι κυβερ­νή­σεις “τρέ­χουν” την πολι­τι­κή απε­λευ­θέ­ρω­σης της ενέρ­γειας, με την “πρά­σι­νη μετά­βα­ση”, την απο­λι­γνι­το­ποί­η­ση, την απα­ξί­ω­ση των εγχώ­ριων πηγών ενέρ­γειας, προς όφε­λος των κερ­δών των ενερ­γεια­κών ομί­λων, κι ας ρίχνουν τώρα ο ένας στον άλλο τις ευθύ­νες, αφή­νο­ντας στο απυ­ρό­βλη­το την κοι­νή τους πολιτική».

«Πραγ­μα­τι­κή λύση για το λαό είναι τελι­κά η αξιο­ποί­η­ση όλων των ενερ­γεια­κών πηγών της χώρας μας, την οποία προ­τεί­νει μόνο το ΚΚΕ. Κι αυτό σημαί­νει συνο­λι­κή σχε­δια­σμέ­νη αξιο­ποί­η­ση του λιγνί­τη, των υδρο­γο­ναν­θρά­κων, της γεω­θερ­μί­ας, των ΑΠΕ, των υδά­των και άλλων πηγών προς όφε­λος των λαϊ­κών ανα­γκών, για να πάψει η ενέρ­γεια να απο­τε­λεί “εμπό­ρευ­μα”» τονίζει.

Ο Δ. Κου­τσού­μπας είπε ότι «αρνη­θή­κα­με να νομι­μο­ποι­ή­σου­με τη “μαριο­νέ­τα” του ΝΑΤΟ και των ΗΠΑ, την αντι­δρα­στι­κή κυβέρ­νη­ση Ζελέν­σκι και το ναζι­στι­κό τάγ­μα Αζόφ και δικαιω­θή­κα­με για την επι­λο­γή μας! Σε αντί­θε­ση βέβαια με την κυβέρ­νη­ση της ΝΔ, τον ΣΥΡΙΖΑ, τα κόμ­μα­τα του ΝΑΤΟϊ­κού τόξου, που με επι­κε­φα­λής τον κ. Μητσο­τά­κη και τον κ. Τσί­πρα χει­ρο­κρο­τού­σαν την Πέμ­πτη στη βου­λή τους ναζί του τάγ­μα­τος Αζόφ. Χει­ρο­κρο­τού­σαν μια κυβέρ­νη­ση που ευθύ­νε­ται και αυτή, όπως και η Ρωσία, για το δρά­μα του λαού της Ουκρανίας».

«Η άρνη­ση αυτή του ΚΚΕ απο­δεί­χτη­κε τελι­κά πως ήταν η καλύ­τε­ρη έκφρα­ση αλλη­λεγ­γύ­ης απέ­να­ντι στον λαό της Ουκρα­νί­ας, ο οποί­ος έχει γίνει “σάκος του μποξ” ανά­με­σα στη Ρωσία και στις ΗΠΑ — ΝΑΤΟ — ΕΕ και πλη­ρώ­νει εδώ και χρό­νια τους αντα­γω­νι­σμούς τους για το μοί­ρα­σμα των αγο­ρών, του ορυ­κτού πλού­του, της ενέρ­γειας, των εδα­φών, των αγω­γών και των δικτύ­ων μετα­φο­ράς εμπο­ρευ­μά­των» προσθέτει.

Ο Δ. Κου­τσού­μπας επι­ση­μαί­νει ότι «η απο­στο­λή στρα­τιω­τι­κού σώμα­τος στη Βουλ­γα­ρία για να στε­λε­χώ­σει ΝΑΤΟϊ­κό σχη­μα­τι­σμό μάχης, που συγκρο­τεί­ται στη Βουλ­γα­ρία, βαθαί­νει ακό­μα περισ­σό­τε­ρο την εμπλο­κή της Ελλά­δας στον ιμπε­ρια­λι­στι­κό πόλε­μο στην Ουκρα­νία» και τονί­ζει, μετα­ξύ άλλων, κατα­λή­γο­ντας στη συνέ­ντευ­ξή του:

«Η εμπλο­κή όντως ακου­μπά­ει και τις ελλη­νο­τουρ­κι­κές δια­φο­ρές, που είναι μέρος αυτής της μεγά­λης εικό­νας. Και τώρα, που το ΝΑΤΟ και οι ΗΠΑ εγκαι­νιά­ζουν τον “Στρα­τη­γι­κό Μηχα­νι­σμό ΗΠΑ — Τουρ­κί­ας για­τί θέλουν πάση θυσία την Τουρ­κία στο ΝΑΤΟϊ­κό στρα­τό­πε­δο, κατα­λα­βαί­νει κανείς τι σημαί­νουν όλα αυτά που λέγο­νται για «ΝΑΤΟϊ­κό έδα­φος» και “ΝΑΤΟϊ­κές θάλασ­σες”! Έχουν έτοι­μα τα σχέ­δια συνεκ­με­τάλ­λευ­σης σε βάρος των κυριαρ­χι­κών δικαιω­μά­των της χώρας. Συνεκ­με­τάλ­λευ­ση, όμως, σημαί­νει ένα παζά­ρι χωρίς αρχές, ανά­με­σα σε αμε­ρι­κά­νι­κα και ευρω­παϊ­κά ενερ­γεια­κά μονο­πώ­λια, το οποίο δεν θα οδη­γή­σει σε ειρή­νη και ασφά­λεια, αλλά θα δημιουρ­γή­σει και το έδα­φος για νέα μεγα­λύ­τε­ρη σύγκρουση».

Ν. Μπε­λο­γιάν­νης Ν. Πλου­μπί­δης – Στο σπί­τι των ηρώων

 

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο