Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

Δ. Κουτσούμπας: Η εργατική τάξη οργανώνεται και παλεύει για τα σύγχρονα δικαιώματα, ενάντια στον πόλεμο και την φτώχεια

Στην απερ­για­κή συγκέ­ντρω­σης της Αθή­νας, στο Σύνταγ­μα παρευ­ρί­σκε­ται ο ΓΓ της ΚΕ του ΚΚΕ, Δημή­τρης Κουτσούμπας.

Σε δήλω­σή του τόνισε:

«Σήμε­ρα μέρα Εργα­τι­κής Πρω­το­μα­γιάς, η παγκό­σμια εργα­τι­κή τάξη επι­θε­ω­ρεί τις δυνά­μεις της, μαζι­κο­ποιεί τα συν­δι­κά­τα της, αλλά­ζει τους αρνη­τι­κούς συσχε­τι­σμούς από κάτω μέχρι πάνω, οργα­νώ­νει και προ­ω­θεί την κοι­νω­νι­κή συμ­μα­χία της εργα­τι­κής τάξης με όλα τα λαϊ­κά στρώ­μα­τα, ενά­ντια στα μονο­πώ­λια, τον καπι­τα­λι­σμό. Και κυρί­ως οργα­νώ­νε­ται και παλεύ­ει για τα σύγ­χρο­να κοι­νω­νι­κά δικαιώ­μα­τα, όλα τα δικαιώ­μα­τα, στην εργα­σία, στην παι­δεία, στην υγεία, στον πολι­τι­σμό, ενά­ντια στον πόλε­μο και τη φτώ­χεια, για όλους τους τομείς της κοι­νω­νι­κής και προ­σω­πι­κής ζωής του κάθε εργά­τη, της κάθε εργά­τριας, του κάθε αυτο­α­πα­σχο­λού­με­νου επαγ­γελ­μα­τία, του αγρό­τη, των νέων και των γυναικών».

 

Να ακου­στεί μέχρι τη Γάζα: ΛΕΥΤΕΡΙΑ ΣΤΗΝ ΠΑΛΑΙΣΤΙΝΗ

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο