Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

Δ. Κουτσούμπας: «Η θέση των μαρμάρων του Παρθενώνα είναι στην κοιτίδα τους την Αθήνα»

Το ζήτη­μα της επι­στρο­φής των γλυ­πτών του Παρ­θε­νώ­να στην Ελλά­δα έθε­σε σε δηλώ­σεις του ο ΓΓ της ΚΕ του ΚΚΕ Δημή­τρης Κου­τσού­μπας, σε δηλώ­σεις του μετά την επί­σκε­ψη του στο Βρε­τα­νι­κό Μου­σείο το από­γευ­μα της Παρασκευής.

Πιο συγκε­κρι­μέ­να ο Δ. Κου­τσού­μπας δήλωσε:

«Η παρά­νο­μη κατο­χή των πολι­τι­στι­κών αρχαιο­τή­των της χώρας μας πρέ­πει επι­τέ­λους να στα­μα­τή­σει. Μέχρι σήμε­ρα οι ελλη­νι­κές κυβερ­νή­σεις δεν έκα­ναν με συνέ­χεια, με συνέ­πεια και στα­θε­ρό­τη­τα αυτό που έπρε­πε να κάνουν. Η θέση των μαρ­μά­ρων του Παρ­θε­νώ­να δεν είναι στο Βρε­τα­νι­κό Μου­σείο, είναι να επι­στρέ­ψουν στην κοι­τί­δα τους την Αθήνα».

Ο ΓΓ του ΚΚΕ πραγ­μα­το­ποιεί τρι­ή­με­ρη επί­σκε­ψη στη βρε­τα­νι­κή πρωτεύουσα.

koutsou london

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο