Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

Δ. Κουτσούμπας: Η ιεράρχηση και υλοποίηση δημοσίων έργων γίνεται με κριτήριο τα κέρδη μεγάλων ομίλων

Ο γγ της ΚΕ του ΚΚΕ, Δημή­τρης Κου­τσού­μπας, συνα­ντή­θη­κε σήμε­ρα με τον πρό­ε­δρο της Ενιαί­ας Ανε­ξάρ­τη­της Αρχής Δημο­σί­ων Συμ­βά­σε­ων, Γιώρ­γο Κατα­πό­δη. Στη συνά­ντη­ση συμ­με­τεί­χε επί­σης, ο Μάκης Παπα­δό­που­λος, μέλος του ΠΓ της ΚΕ του ΚΚΕ και ο Κων­στα­ντί­νος Βαρ­δα­κα­στά­νης, μέλος του ΔΣ της ΕΑΑΔΗΣΥ.

Ο Δ. Κου­τσού­μπας, αφού ενη­με­ρώ­θη­κε από τον πρό­ε­δρο της Αρχής για το έργο της, τόνι­σε πως «η ιεράρ­χη­ση και υλο­ποί­η­ση δημο­σί­ων έργων και η ανα­θε­ώ­ρη­ση του νομι­κού πλαι­σί­ου, γίνε­ται με κρι­τή­ρια τα κέρ­δη μεγά­λων ομί­λων και όχι για την ικα­νο­ποί­η­ση κοι­νω­νι­κών ανα­γκών, γι αυτό άλλω­στε και εμφα­νί­ζο­νται φαι­νό­με­να δια­φθο­ράς και κατα­σπα­τά­λη­σης δημο­σί­ου χρήματος».

Ο γγ της ΚΕ του ΚΚΕ επε­σή­μα­νε, πως τις δημό­σιες συμ­βά­σεις και το πώς υλο­ποιού­νται, το ΚΚΕ τις βλέ­πει «υπό το πρί­σμα της ικα­νο­ποί­η­σης κοι­νω­νι­κών ανα­γκών, όπως είναι η προ­στα­σία της υγεί­ας και του περι­βάλ­λο­ντος, ενώ δήλω­σε την αντί­θε­ση του κόμ­μα­τος στην φορο­λο­γι­κή επι­βά­ρυν­ση των λαϊ­κών στρω­μά­των για την κατα­σκευή και τη συντή­ρη­ση των δημο­σί­ων έργων».

Τέλος, ο Δ. Κου­τσού­μπας συμ­φώ­νη­σε πως η Ενιαία Ανε­ξάρ­τη­τη Αρχή Δημό­σιων Συμ­βά­σε­ων «πρέ­πει να στε­λε­χω­θεί για να μπο­ρεί να συμ­βάλ­λει με περισ­σό­τε­ρους προ­λη­πτι­κούς, δειγ­μα­το­λη­πτι­κούς ελέγ­χους, αλλά και στην εξέ­τα­ση έγγρα­φων καταγγελιών».

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο