Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

Δ. Κουτσούμπας: Η κυβέρνηση να σταματήσει να κρύβεται πίσω από τη μάσκα της ατομικής ευθύνης

«Η κυβέρ­νη­ση θα πρέ­πει να στα­μα­τή­σει, επι­τέ­λους, να κρύ­βε­ται πίσω από τη μάσκα της ατο­μι­κής ευθύ­νης. Η ευθύ­νη για τη θωρά­κι­ση του δημό­σιου συστή­μα­τος υγεί­ας και μέτρα προ­στα­σί­ας όπου είναι ανα­γκαίο είναι όλη δική της. Και μόνο αυτή μπο­ρεί να εμπε­δώ­σει το αίσθη­μα ασφά­λειας αλλά κι ευθύ­νης του λαού», δήλω­σε ο γγ της ΚΕ του ΚΚΕ, Δημή­τρης Κου­τσού­μπας, «για την εκτό­ξευ­ση των κρου­σμά­των κορονοϊού».

«Είναι σαφές, πλέ­ον, ότι τα όποια περιο­ρι­στι­κά μέτρα, από μόνα τους, δεν μπο­ρούν να απο­τρέ­ψουν τα χει­ρό­τε­ρα αν δεν συν­δυα­στούν με την άμε­ση επί­τα­ξη του ιδιω­τι­κού τομέα υγεί­ας και πρό­νοιας για να εξα­σφα­λι­στούν οι ανα­γκαί­ες ΜΕΘ, τα μαζι­κά δωρε­άν τεστ, ο δημό­σιος έλεγ­χος σε κρί­σι­μους χώρους, όπως είναι οι οίκοι ευγη­ρί­ας. Αν δεν συν­δυα­στούν επι­πλέ­ον με μέτρα στα μέσα μετα­φο­ράς, στα σχο­λεία, αλλά και στους χώρους δου­λειάς που εξε­λίσ­σο­νται σε εστί­ες υπερ­με­τά­δο­σης», τόνι­σε ο κ. Κου­τσού­μπας και κατέ­λη­ξε: «Η κυβέρ­νη­ση δεν μπο­ρεί πια να κωφεύ­ει! Οι εργα­ζό­με­νοι μαζι­κά, μαχη­τι­κά μπο­ρούν να διεκ­δι­κή­σουν και να επι­βάλ­λουν τα ανα­γκαία μέτρα προ­στα­σί­ας της υγεί­ας και της ζωής τους».gigien3

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο