Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

Δ. Κουτσούμπας: Η πεμπτουσία της τοποθέτησης του ΚΚΕ είναι τα δικαιώματα των παιδιών

Ο ΓΓ της ΚΕ του ΚΚΕ, Δημή­τρης Κου­τσού­μπας, στη ομι­λία του σήμε­ρα στη Βου­λή, επί του νομο­σχε­δί­ου για «την ισό­τη­τα στον πολι­τι­κό γάμο, τρο­πο­ποί­η­ση του Αστι­κού Κώδι­κα και άλλες δια­τά­ξεις» επι­σή­μα­νε ότι το νομο­σχέ­δο δεν έρχε­ται να ρυθ­μί­σει νομι­κά τη συμ­βί­ω­ση δύο ενή­λι­κων ανθρώ­πων που έχουν ομό­φυ­λο σεξουα­λι­κό προ­σα­να­το­λι­σμό το οποίο είναι ατο­μι­κό τους δικαί­ω­μα, αλλά «εδώ μιλά­με για τη σχέ­ση των ενή­λι­κων με τα παι­διά και από τη στιγ­μή που μιλά­με για τα παι­διά μιλά­με εξ ορι­σμού για ζήτη­μα που αφο­ρά την κοι­νω­νία και υπερ­βαί­νει την ατο­μι­κή επι­θυ­μία των ενηλίκων».

«Είναι δυνα­τόν» ανέ­φε­ρε στην αρχή της ομι­λί­ας του, «να είναι τόσο προ­ο­δευ­τι­κό και υπέρ των λαϊ­κών δικαιω­μά­των το συγκε­κρι­μέ­νο νομο­σχέ­διο της ΝΔ, που υπο­στη­ρί­ζουν και τα άλλα κόμ­μα­τα, από μία κυβέρ­νη­ση που αυτό το διά­στη­μα εξα­πο­λύ­ει μια μεγά­λη επί­θε­ση ενα­ντί­ον των φοι­τη­τών που αγω­νί­ζο­νται για το δικαί­ω­μά τους στη δημό­σια και δωρε­άν μόρ­φω­ση, στο δικαί­ω­μα των αγρο­τών για επι­βί­ω­ση και δια­τρο­φή με φθη­νά προ­ϊ­ό­ντα, στο δικαί­ω­μα στη δημό­σια και δωρε­άν Υγεία εγκαι­νιά­ζο­ντας απο­γευ­μα­τι­νά ιατρεία, στο δικαί­ω­μα στο 8ωρο που το έχει καταρ­γή­σει με τους νόμους Χατζη­δά­κη κ.ά.;».

Μιλώ­ντας επί του νομο­σχε­δί­ου επι­σή­μα­νε ότι «το ΚΚΕ τοπο­θε­τεί­ται με κύριο κρι­τή­ριο το συμ­φέ­ρον των παι­διών» το οποίο απο­τε­λεί και την πεμ­πτου­σία της θέσης του.

Πρό­σθε­σε ότι «το νομο­σχέ­διο δεν είναι ούτε ουδέ­τε­ρο, ούτε ασή­μα­ντο και δεν έρχε­ται απλώς να επι­λύ­σει ζητή­μα­τα που αφο­ρούν τη σχέ­ση των παι­διών που ήδη υπάρ­χουν με τον σύντρο­φο ή την σύντρο­φο του βιο­λο­γι­κού ή θετού γονέα, προ­βλή­μα­τα που σε μεγά­λο βαθ­μό μπο­ρούν να λυθούν με το υπάρ­χον νομι­κό πλαί­σιο. Αντί­θε­τα φέρ­νει ουσια­στι­κές αλλα­γές σε ό,τι αφο­ρά στην τεκνο­ποί­η­ση, στην τεκνο­θε­σία, στην κατεύ­θυν­ση ακό­μα πιο γενι­κευ­μέ­νης εμπο­ρευ­μα­το­ποί­η­σης, αλλά και στη νομι­κή κατο­χύ­ρω­ση της γονι­κής μέριμνας».

Υπεν­θύ­μι­σε, μετα­ξύ άλλων, ότι το ΚΚΕ έχει κατα­δι­κά­σει τις συμπε­ρι­φο­ρές και πρά­ξεις εις βάρος ανθρώ­πων με ομό­φυ­λο σεξουα­λι­κό προ­σα­να­το­λι­σμό, ενώ έχει κατα­θέ­σει και συγκε­κρι­μέ­νες προ­τά­σεις για την προ­στα­σία κάθε ανθρώ­που από κάθε είδους διακρίσεις.

Υπο­γράμ­μι­σε ότι «η πραγ­μα­τι­κή ασπί­δα προ­στα­σί­ας για κάθε άνθρω­πο που υφί­στα­ται την πολύ­μορ­φη βία χτί­ζε­ται καθη­με­ρι­νά σε εκδη­λώ­σεις της κοι­νω­νι­κής ζωής και γι’ αυτό το ΚΚΕ και η ΚΝΕ παίρ­νουν πρω­το­βου­λία σε χώρους δου­λειάς, σωμα­τεία, συλ­λό­γους, γει­το­νιές και κατα­δι­κά­ζουν τέτοια φαινόμενα».

Τόνι­σε ότι στον «ματω­μέ­νο δρό­μο των νόμων και των ευρω­παϊ­κών οδη­γιών που ψήφι­σαν όλες οι κυβερ­νή­σεις και αντι­με­τω­πί­ζουν τις σύγ­χρο­νες κοι­νω­νι­κές ανά­γκες ως “κόστος” που πρέ­πει να περιο­ρί­ζε­ται για­τί μειώ­νει την αντα­γω­νι­στι­κό­τη­τα και την κερ­δο­φο­ρία του εγχώ­ριου και του ευρω­ε­νω­σια­κού κεφα­λαί­ου και τις λεγό­με­νες “αντο­χές” της καπι­τα­λι­στι­κής οικο­νο­μί­ας, δεν μπο­ρεί να ανθί­σει κανέ­να ατο­μι­κό δικαί­ω­μα στις δια­προ­σω­πι­κές σχέσεις».

Απέρ­ρι­ψε τα περί «ομο­φο­βί­ας» του ΚΚΕ και έκα­νε λόγο για «συστη­μα­τι­κή δια­στρέ­βλω­ση» των θέσε­ων του κόμματος.

Σχε­τι­κά με τη συμ­βί­ω­ση είπε ότι το ΚΚΕ υπο­στη­ρί­ζει «οποια­δή­πο­τε πρό­τα­ση την ισό­τι­μη, πραγ­μα­τι­κά ελεύ­θε­ρη συμ­βί­ω­ση και όχι μια ή άλλη μορ­φή γάμου ως οικο­νο­μι­κή σχέ­ση ή ως θεσμό που δια­μορ­φώ­νει κοι­νή γονι­κή μέριμνα».

Είπε ότι «ο αστι­κός γάμος είναι ξεπε­ρα­σμέ­νος θεσμός» και υπο­γράμ­μι­σε, μετα­ξύ άλλων, ότι «με βάση το συμ­φέ­ρον των παι­διών, αν ήθε­λαν να δώσουν διέ­ξο­δο στις αγω­νί­ες των νέων θα υιο­θε­τού­σαν τις προ­τά­σεις του ΚΚΕ για τη ρύθ­μι­ση σει­ράς ζητημάτων».

Ανέ­φε­ρε ότι η κυβέρ­νη­ση «ισχυ­ρί­ζε­ται ότι θεσμο­θε­τεί το δικαί­ω­μα των ομό­φυ­λων ζευ­γα­ριών στην κοι­νή τεκνο­θε­σία απο­κρύ­πτο­ντας το αντι­δρα­στι­κό πλαί­σιο που έχουν δια­μορ­φώ­σει όλες οι κυβερ­νή­σεις στα ζητή­μα­τα παι­δι­κής προ­στα­σί­ας με την ιδιω­τι­κο­ποί­η­ση των υιο­θε­σιών και την εμπο­ρευ­μα­το­ποί­η­ση της αναδοχής».

Υπο­γράμ­μι­σε, μετα­ξύ άλλων, ότι η θέση του ΚΚΕ είναι πως «η στή­ρι­ξη των απρο­στά­τευ­των παι­διών πρέ­πει να είναι απο­κλει­στι­κή ευθύ­νη του κρά­τους με την ανά­πτυ­ξη και στε­λέ­χω­ση των απα­ραί­τη­των υποδομών».

Ο Δ. Κου­τσού­μπας κατέ­στη­σε απο­λύ­τως σαφές ότι «η καθα­ρή θέση του ΚΚΕ κατά του πολι­τι­κού γάμου των ομό­φυ­λων ζευ­γα­ριών έχει να κάνει με το ότι ο πολι­τι­κός γάμος παρά­γει αυτό­μα­τα την από κοι­νού γονι­κή μέρι­μνα και καταρ­γεί τη μητρό­τη­τα και πατρότητα.

«Όσο κι αν “χτυ­πιέ­ται” ο κ. Μητσο­τά­κης ότι το νομο­σχέ­διο δεν ανα­φέ­ρει γονέα 1, 2, 3, αυτό θα γίνε­ται αυτό­μα­τα», σημεί­ω­σε, επι­κα­λού­με­νος και το πιστο­ποι­η­τι­κό γονεϊ­κό­τη­τας που ενέ­κρι­νε η ΕΕ και το ψήφι­σαν όλα τα κόμ­μα­τα, εκτός του ΚΚΕ.

Κατα­λή­γο­ντας σημεί­ω­σε πως «το ΚΚΕ θα κατα­ψη­φί­σει επί της αρχής, θα κατα­ψη­φί­σει ορι­σμέ­να άρθρα και θα ψηφί­σει υπέρ ή “παρών”, σε κάποια άλλα που προ­ω­θούν κάποιους εκσυγ­χρο­νι­σμούς που αφο­ρούν και ομό­φυ­λα και ετε­ρό­φυ­λα ζευ­γά­ρια, αλλά σε καμία περί­πτω­ση δεν θα δώσει άλλο­θι μιας επί­πλα­στης προ­ο­δευ­τι­κό­τη­τας στην κυβέρ­νη­ση όπως κάνουν τα άλλα κόμματα».

 

Σαρλ Πιερ Μπω­ντλαίρ: Τ’ απα­γο­ρευ­μέ­να και τα επιλήψιμα

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο