Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

Δ. Κουτσούμπας: Η πολιτική της κυβέρνησης είναι η ενίσχυση της φορολεηλασίας των λαϊκών στρωμάτων

Ο γγ της ΚΕ του ΚΚΕ, Δημή­τρης Κου­τσού­μπας, στην ομι­λία του στην Βου­λή επί του φορο­λο­γι­κού νομο­σχε­δί­ου είπε ότι η πολι­τι­κή της κυβέρ­νη­σης είναι «η ενί­σχυ­ση της φορο­λε­η­λα­σί­ας των λαϊ­κών στρω­μά­των και η επέ­κτα­ση της φορο­α­παλ­λα­γής για το μεγά­λο κεφάλαιο».

Απευ­θυ­νό­με­νος, επί­σης, στον ΣΥΡΙΖΑ, «που σας έπια­σε τώρα τάχα­τες ο πόνος» όπως είπε, υπεν­θύ­μι­σε ότι ως κυβέρ­νη­ση είχε μειώ­σει τη φορο­λο­γία του κεφα­λαί­ου ακό­μα και τους τόκους στα δια­νε­μό­με­να κέρ­δη, και «φυσι­κά, τώρα έρχε­ται η ΝΔ να επε­κτεί­νει αυτή τη στρατηγική».

Ο Δ. Κου­τσού­μπας προ­έ­βλε­ψε ότι «αυτή η πολι­τι­κή θα απο­γειω­θεί το επό­με­νο διά­στη­μα, στο πλαί­σιο και της λει­τουρ­γί­ας του Ταμεί­ου Ανάκαμψης».

Πρό­σθε­σε ότι τα άλλα «δώρα» του πακέ­του του Ταμεί­ου Ανά­καμ­ψης, είναι:

-Α ποπλη­ρω­μή από το λαό των νέων δανεί­ων ύψους 12,5 δισ. ευρώ, που έρχο­νται να προ­στε­θούν στον ήδη υπέ­ρο­γκο δανει­σμό της Ελλάδας.

- Κατε­δά­φι­ση, όσων ασφα­λι­στι­κών δικαιω­μά­των είχαν απο­μεί­νει, με την προ­ώ­θη­ση της ιδιω­τι­κής ασφά­λι­σης και του αμι­γώς κεφα­λαιο­ποι­η­τι­κού συστήματος.

- Επέ­κτα­ση των «ευέ­λι­κτων» εργα­σια­κών σχέ­σε­ων και της χρη­μα­το­δό­τη­σης των εργο­δο­τών, στο όνο­μα της «στή­ρι­ξης της απασχόλησης».

- Παρο­χή κινή­τρων αύξη­σης του μεγέ­θους ορι­σμέ­νων «βιώ­σι­μων επι­χει­ρή­σε­ων», που θα αυξή­σει την πίε­ση και τα λου­κέ­τα για πολ­λές μικρές επι­χει­ρή­σεις και αυτοαπασχολούμενους.

- Επι­τά­χυν­ση της εξά­λει­ψης των λιγνι­τι­κών σταθ­μών, που αυξά­νει την ανερ­γία, ακυ­ρώ­νει την αξιο­ποί­η­ση εγχώ­ριων πηγών ενέρ­γειας και οδη­γεί σε σπα­τά­λη ενέρ­γειας με την αύξη­ση της χρή­σης του εισα­γό­με­νου φυσι­κού αερί­ου για ηλεκτροπαραγωγή.

«Το παρόν και το μέλ­λον για το ελλη­νι­κό λαό και για τους λαούς όλης της Ευρώ­πης, προ­δια­γρά­φε­ται μαύ­ρο, αν δεν αντι­δρά­σουν, αν δεν βγουν στο προ­σκή­νιο για να καθο­ρί­ζουν οι ίδιοι τις εξε­λί­ξεις» υπογράμμισε.

Ανέ­φε­ρε ότι «όλα τα ζοφε­ρά που προ­βλέ­πουν οι απο­φά­σεις της Συνό­δου Κορυ­φής θωρα­κί­ζο­νται με νέους ενιαί­ους μηχα­νι­σμούς επο­πτεί­ας, δηλα­δή με μνη­μό­νια διαρ­κεί­ας, ακό­μη κι αν τυπι­κά δεν ονο­μα­στούν έτσι».

Χαρα­κτή­ρι­σε βαθιά απο­προ­σα­να­το­λι­στι­κή την αντι­πα­ρά­θε­ση για το ύψος του ταμεί­ου ή του πακέ­του που ανα­λο­γεί στην Ελλά­δα, επι­ση­μαί­νο­ντας ότι για­τί «ωφε­λη­μέ­νοι θα είναι πάλι οι μεγά­λοι όμι­λοι, ειδι­κά αυτοί που δρα­στη­ριο­ποιού­νται στον τομέα της ψηφια­κής και πρά­σι­νης οικονομίας».

Είπε ότι επί­σης είναι κάλ­πι­κη η αντι­πα­ρά­θε­ση «μετα­ξύ Βόρειων “φει­δω­λών” και Νότιων “γαλα­ντό­μων”» για­τί «κανέ­να από αυτά τα δύο στρα­τό­πε­δα κρα­τών δεν νοιά­ζε­ται για τα συμ­φέ­ρο­ντα των λαών, ούτε καν των δικών τους λαών. Και όσοι είχαν κι έχουν κάνει σημαία τους, τη συμ­μα­χία των χωρών του Νότου, όπως ο ΣΥΡΙΖΑ, ασκώ­ντας μάλι­στα μια άσφαι­ρη κρι­τι­κή στις απο­φά­σεις της Συνό­δου, προ­σγειώ­νο­νται μάλ­λον απότομα».

Παρα­θέ­το­ντας δηλώ­σεις των κυβερ­νή­σε­ων των χωρών του Νότου, σημεί­ω­σε, ότι επι­βε­βαιώ­νουν τα όσα λέει το ΚΚΕ, δηλα­δή «ότι η ΕΕ είναι μια αντι­δρα­στι­κή συμ­μα­χία» και ότι «το μόνι­μο θύμα των προ­σω­ρι­νών και εύθραυ­στων συμ­βι­βα­σμών μετα­ξύ των κρα­τών της είναι οι εργα­ζό­με­νοι κι οι λαοί της Ευρώπης».

Είπε ότι η ωραιο­ποί­η­ση και ο απο­προ­σα­να­το­λι­σμός και από την κυβέρ­νη­ση της ΝΔ και από τα άλλα κόμ­μα­τα, δεν εξα­ντλεί­ται στις απο­φά­σεις της Συνό­δου, αλλά επε­κτεί­νε­ται και σε θέμα­τα όπως των ελλη­νο­τουρ­κι­κών σχέ­σε­ων, όπου, όπως ανέ­φε­ρε, «όλοι σας έχε­τε ενα­πο­θέ­σει τα κυριαρ­χι­κά δικαιώ­μα­τα της χώρας, την προ­ο­πτι­κή της ειρή­νης και της στα­θε­ρό­τη­τας στην περιο­χή, στο ΝΑΤΟ, τις ΗΠΑ, την ΕΕ, στα παζά­ρια των αστι­κών τάξε­ων Ελλά­δας — Τουρκίας».

«Δεν σας έχου­με εμπι­στο­σύ­νη. Δεν έχου­με καμία εμπι­στο­σύ­νη σε αυτήν την πολι­τι­κή, ούτε είμα­στε μέρος της ευρω­ΝΑ­ΤΟϊ­κής “ομο­ψυ­χί­ας” σας. Στο μόνο που έχου­με εμπι­στο­σύ­νη είναι στη δυνα­τό­τη­τα και το δικαί­ω­μα του λαού να εγγυ­η­θεί τα σύνο­ρα και τα κυριαρ­χι­κά δικαιώ­μα­τα της χώρας, να οικο­δο­μή­σει σχέ­σεις φιλί­ας κι αλλη­λεγ­γύ­ης με τους άλλους λαούς που θέλουν όλοι να ζήσουν ειρη­νι­κά. Η κοι­νή ανα­κοί­νω­ση του ΚΚΕ και του ΚΚ Τουρ­κί­ας είναι μια σημα­ντι­κή συμ­βο­λή σε αυτή την κατεύ­θυν­ση» υπογράμμισε.

Ανα­φο­ρι­κά με το νομο­σχέ­διο είπε ότι επι­βε­βαιώ­νει το ταξι­κό αντι­λαϊ­κό πρό­ση­μο της πολι­τι­κής της κυβέρ­νη­σης και στον τομέα της φορο­λο­γί­ας, με «νέες φορο­α­παλ­λα­γές για τους εφο­πλι­στές και το μεγά­λο κεφά­λαιο γενι­κό­τε­ρα» και «την ίδια στιγ­μή, που ο ελλη­νι­κός λαός υπο­φέ­ρει από την νέα κρί­ση, δεν προ­βλέ­πε­τε, παρά μόνο μια προ­σω­ρι­νή διευ­κό­λυν­ση για φέτος, που τελι­κά απλά μετα­θέ­τει τα βάρη για την επό­με­νη χρονιά».

«Η πολι­τι­κή σας είναι προ­κλη­τι­κή, αλλά ακό­μα πιο προ­κλη­τι­κή είναι η προ­σπά­θειά σας να εμφα­νί­σε­τε το σχέ­διο νόμου σαν να φέρ­νει φορο­α­παλ­λα­γές για το λαό στο σύνο­λό του για­τί την ίδια ώρα που μισθω­τοί και αυτο­α­πα­σχο­λού­με­νοι μικρο­ε­πι­χει­ρη­μα­τί­ες κατα­βάλ­λουν, με άμε­σους και έμμε­σους φόρους, πάνω απ’ το 90% των κρα­τι­κών εσό­δων, και το μεγά­λο κεφά­λαιο κατα­βά­λει λιγό­τε­ρο απ’ το 5%, φέρ­νε­τε νέες φορο­α­παλ­λα­γές για τους εφο­πλι­στές, για τους μεγα­λο­με­τό­χους των ομί­λων» πρόσθεσε.

Είπε ότι στό­χος της κυβέρ­νη­σης είναι η μετα­τρο­πή της Ελλά­δας «σε φορο­λο­γι­κό παρά­δει­σο για λίγους, για το μεγά­λο κεφά­λαιο και το εγχώ­ριο και το διε­θνές οικο­νο­μι­κό τζετ σετ σε βάρος των εργαζόμενων».

Ανέ­φε­ρε ότι το «χιλιο­δια­φη­μι­ζό­με­νο πρό­γραμ­μα “ΓΕΦΥΡΑ” είναι μια προ­σπά­θεια χρη­μα­το­δό­τη­σης των τρα­πε­ζών ώστε να μη δημιουρ­γη­θούν νέα κόκ­κι­να δάνεια» και πραγ­μα­τι­κός στό­χος του είναι «να μπο­ρούν οι τρά­πε­ζες να δανει­στούν απ’ τις ευρω­παϊ­κές αγο­ρές και να μην αλλοιω­θεί περαι­τέ­ρω το χαρ­το­φυ­λά­κιό τους».

Επι­σή­μα­νε ότι το πρό­γραμ­μα «πετά­ει εκτός, εκα­το­ντά­δες χιλιά­δες δανειο­λή­πτες που δεν εμπί­πτουν στα κρι­τή­ρια. Και κυρί­ως, στην ίδια ρότα με όλες τις προη­γού­με­νες ρυθ­μί­σεις, ΠΑΣΟΚ, του ΣΥΡΙΖΑ, στο­χεύ­ει στην “κουλ­τού­ρα πλη­ρω­μών”, στο να “στραγ­γί­ξει” τα υπερ­χρε­ω­μέ­να λαϊ­κά νοι­κο­κυ­ριά, με οτι­δή­πο­τε μπο­ρούν να απο­πλη­ρώ­σουν και να ανοί­ξει το δρό­μο για μαζι­κούς πλειστηριασμούς».

Ο Δ. Κου­τσού­μπας υπο­γράμ­μι­σε ότι είναι εξαι­ρε­τι­κά σημα­ντι­κή η πρό­τα­ση νόμου που κατέ­θε­σε η Κοι­νο­βου­λευ­τι­κή Ομά­δα του ΚΚΕ «για την ανα­κού­φι­ση της λαϊ­κής οικο­γέ­νειας από την υπερ­χρέ­ω­ση στην Εφο­ρία, τα Ασφα­λι­στι­κά Ταμεία, τους ΟΤΑ και στις Τρά­πε­ζες», προ­βλέ­πο­ντας την δρα­στι­κή μεί­ω­ση των χρε­ών των λαϊ­κών οικογενειών.

Υπεν­θύ­μι­σε και τις τρο­πο­λο­γί­ες που κατέ­θε­σε το ΚΚΕ στο παρόν νομο­σχέ­διο για την κατάρ­γη­ση του ΕΝΦΙΑ και του τέλους επιτηδεύματος.

«Την πρό­τα­ση νόμου του ΚΚΕ έπρε­πε να συζη­τά­με για­τί αυτή ανα­κου­φί­ζει πραγ­μα­τι­κά τους εργα­ζό­με­νους, τους αυτο­α­πα­σχο­λού­με­νους, μικρούς επι­χει­ρη­μα­τί­ες, τους αγρό­τες, τον ελλη­νι­κό λαό. Να είστε σίγου­ροι θα ότι μας βρεί­τε στους δρό­μους του αγώ­να, μαζί με τον ελλη­νι­κό λαό για την υπε­ρά­σπι­ση των συμ­φε­ρό­ντων του» κατέ­λη­ξε στην ομι­λία του ο Δ. Κουτσούμπας.

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο