Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

Δ. Κουτσούμπας: Η συγκυβέρνηση ΝΔ-ΣΥΡΙΖΑ, το πιο ρεαλιστικό σενάριο

Συνέ­ντευ­ξη στην εφη­με­ρί­δα «Νέα Σελί­δα» παρα­χώ­ρη­σε ο γενι­κός γραμ­μα­τέ­ας της Κεντρι­κής Επι­τρο­πής του ΚΚΕ, Δημή­τρης Κου­τσού­μπας.

Νέα Σελίδα συνέντευξη Κουτσούμπα

«Την ίδια ώρα που η ΝΔ εκβιά­ζει με διπλές εκλο­γές δίνο­ντας την ευκαι­ρία στον ΣΥΡΙΖΑ να πλα­σά­ρει την ξανα­ζε­στα­μέ­νη σού­πα της δήθεν “ κυβέρ­νη­σης προ­ο­δευ­τι­κών δυνά­με­ων” ας σκε­φτεί ο καθέ­νας ότι το πιο ρεα­λι­στι­κό σενά­ριο είναι τα παζά­ρια τους να κατα­λή­ξουν σε αυτό που τώρα όλοι ξορ­κί­ζουν, σε μια συγκυ­βέρ­νη­ση ΝΔ — ΣΥΡΙΖΑ».

Συμπλη­ρώ­νει, μάλι­στα, ότι «υπάρ­χει προη­γού­με­νο», αυτό της κυβέρ­νη­σης ΝΔ — ΠΑΣΟΚ. «Οπό­τε τώρα που και ο ίδιος ο ΣΥΡΙΖΑ επαί­ρε­ται ότι πήρε τη θέση του παλιού ΠΑΣΟΚ στο πολι­τι­κό σκη­νι­κό, πανεύ­κο­λο είναι να βαδί­ζει στα ίδια χνά­ρια», σχο­λιά­ζει.

Ερω­τώ­με­νος για την τουρ­κι­κή προ­κλη­τι­κό­τη­τα και τη συμ­φω­νία της γεί­το­νος χώρας με τη Λιβύη, σχο­λί­α­σε ότι «στον λαό μας τίθε­ται ένα εκβια­στι­κό δίλημ­μα: “ συνεκ­με­τάλ­λευ­ση με την Τουρ­κία ή σύγκρου­ση”».
«Το δίλημ­μα είναι πλα­στό. Η σύγκρου­ση μπο­ρεί να οδη­γή­σει σε συνεκ­με­τάλ­λευ­ση αλλά και η συνεκ­με­τάλ­λευ­ση προ­ε­τοι­μά­ζει την επό­με­νη σύγκρου­ση, με θύμα­τα ξανά τους λαούς αλλά και το περι­βάλ­λον», συμπλή­ρω­σε.

Ακό­μη, ο κ. Κου­τσού­μπας χαρα­κτη­ρί­ζει το προ­σφυ­γι­κό-μετα­να­στευ­τι­κό «μεί­ζον ζήτη­μα σε όλο τον κόσμο» και τονί­ζει την πρό­τα­ση του ΚΚΕ για «κατάρ­γη­ση των απα­ρά­δε­κτων συμ­φω­νιών της ΕΕ, επι­κε­ντρώ­νο­ντας στο ότι πρέ­πει να κλεί­σουν όλα τα hotspots και να μη δημιουρ­γη­θεί κανέ­να νέο κέντρο — φυλα­κή».

Τέλος, επι­κρί­νει την κυβέρ­νη­ση της ΝΔ ότι «έχει δώσει τα ρέστα της με την έντα­ση της κατα­στο­λής και του αυταρ­χι­σμού», έχο­ντας «σημαία το δόγ­μα της “ νόμος και τάξη”» και καλεί τον λαό σε αγώ­να κατά του νέου ασφα­λι­στι­κού και τους πλει­στη­ρια­σμούς πρώ­των κατοι­κιών.

Με πλη­ρο­φο­ρί­ες από amna.gr
ℹ️     Βλ |> neaselida.gr

902 click

Όλη η συνέ­ντευ­ξη στον 902

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο