Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

Δ. Κουτσούμπας: Ιστορικά επικίνδυνη για τον λαό η Ελληνοαμερικανική Συμφωνία για τις Βάσεις (VIDEO)

Είναι ιστο­ρι­κά επι­κίν­δυ­νη για τον λαό, ιστο­ρι­κά επι­ζή­μια για τα κυριαρ­χι­κά δικαιώ­μα­τα της χώρας, η Ελλη­νο­α­με­ρι­κα­νι­κή Συμ­φω­νία για τις Βάσεις και είναι ιστο­ρι­κές οι ευθύ­νες όσων την ψηφί­σουν, αλλά και όσων την προ­ε­τοί­μα­σαν, στο πλαί­σιο του στρα­τη­γι­κού δια­λό­γου με τις ΗΠΑ που εγκαι­νί­α­σε ο ΣΥΡΙΖΑ, με κατά­λη­ξη τη συμ­φω­νία — έκτρω­μα που θέλει να κομί­σει ο πρω­θυ­πουρ­γός στη συνά­ντη­ση με τον Αμε­ρι­κα­νό πρό­ε­δρο, τόνι­σε ο ΓΓ της ΚΕ του ΚΚΕ, Δημή­τρης Κου­τσού­μπας, μιλώ­ντας στην Ολο­μέ­λεια της Βουλής.

Σχο­λιά­ζο­ντας τα περί θωρά­κι­σης της χώρας από την τουρ­κι­κή επι­θε­τι­κό­τη­τα, σημεί­ω­σε ότι «ούτε οι δικοί σας δεν σας πιστεύ­ουν» και πρό­σθε­σε ότι πρό­κει­ται για ένα ιστο­ρι­κά πλή­ρως χρε­ο­κο­πη­μέ­νο επι­χεί­ρη­μα που χρη­σι­μο­ποί­η­σαν όλες οι κυβερ­νή­σεις για να δικαιο­λο­γή­σουν τη συμ­με­το­χή στα ΝΑΤΟι­κά σχέ­δια. Πρό­σθε­σε ότι η χώρα δένε­ται ακό­μα περισ­σό­τε­ρο στο ΝΑΤΟι­κό άρμα, διό­τι αυτό επι­βάλ­λουν τα συμ­φέ­ρο­ντα μερί­δων της άρχου­σας τάξης της Ελλάδας.

Ο Δημή­τρης Κου­τσού­μπας υπο­γράμ­μι­σε ότι το πανό που ανάρ­τη­σε το ΚΚΕ στην Ακρό­πο­λη, με σύν­θη­μα «Όχι στον πόλε­μο, καμία συμ­με­το­χή, όχι στις βάσεις του θανά­του» τίμη­σε την αγω­νι­στι­κό­τη­τα του λαού μας. Ολο­κλή­ρω­σε την ομι­λία του με τον στί­χο του Γιάν­νη Ρίτσου «Μικρός λαός και πολε­μά δίχως σπα­θιά και βόλια για όλου του κόσμου το ψωμί, το φως και το τρα­γού­δι», που είναι το ελπι­δο­φό­ρο μήνυ­μα που στέλ­νουν οι σημε­ρι­νές κινη­το­ποι­ή­σεις ενά­ντια στην επι­κύ­ρω­ση της Συμφωνίας.

902.gr

«Τσε Γκε­βά­ρα, πρε­σβευ­τής της Επα­νά­στα­σης», του Νίκου Μόττα

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο