Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

Δ. Κουτσούμπας: Καταγγέλλουμε με αποτροπιασμό τη νέα σημερινή δολοφονική επίθεση του κράτους–τρομοκράτη του Ισραήλ ενάντια στον παλαιστινιακό λαό

“Καταγ­γέλ­λου­με με απο­τρο­πια­σμό τη νέα σημε­ρι­νή δολο­φο­νι­κή επί­θε­ση του κρά­τους-τρο­μο­κρά­τη του Ισρα­ήλ ενά­ντια στον παλαι­στι­νια­κό λαό, που είχε σαν απο­τέ­λε­σμα, ήδη, να μετρά­με δεκά­δες νεκρούς και χιλιά­δες βαριά τραυ­μα­τί­ες, ανά­με­σά τους γυναί­κες και παι­διά, εκα­το­ντά­δες παι­διά, από αυτή τη δολο­φο­νι­κή μηχα­νή που ονο­μά­ζε­ται Ισρα­ήλ” δήλω­σε ο γ.γ. της ΚΕ του ΚΚΕ, Δημή­τρης Κου­τσού­μπας, κατά την παρά­στα­ση δια­μαρ­τυ­ρί­ας στην ισραη­λι­νή πρε­σβεία, που πραγ­μα­το­ποιεί η Ελλη­νι­κή Επι­τρο­πή για τη Διε­θνή Ύφε­ση και Ειρή­νη (ΕΕΔΥΕ) και άλλοι μαζι­κοί φορείς. Η δια­μαρ­τυ­ρία διορ­γα­νώ­θη­κε προ­κει­μέ­νου να καταγ­γελ­θεί η από­φα­ση των ΗΠΑ να μετα­φέ­ρουν την πρε­σβεία τους από το Τελ Αβίβ στην Ιερουσαλήμ.

Ο κ. Κου­τσού­μπας πρό­σθε­σε ότι “ταυ­τό­χρο­να, σήμε­ρα εκφρά­ζου­με την αμέ­ρι­στη συμπα­ρά­στα­σή μας σε όλο τον Παλαι­στι­νια­κό λαό, που διεκ­δι­κεί νόμι­μα και δίκαια το δικαί­ω­μα να έχει τη δική του πατρί­δα, το δικό του κρά­τος, ανε­ξάρ­τη­το, κυρί­αρ­χο, δίπλα στο Ισρα­ήλ, στα όρια του 1967 και με πρω­τεύ­ου­σα την Αν. Ιερουσαλήμ”.

“Η κατά­πτυ­στη παρά­νο­μη πρό­σφα­τη από­φα­ση του Τραμπ, η οποία υλο­ποιεί­ται σήμε­ρα, για μετα­φο­ρά της πρε­σβεί­ας από το Τελ Αβίβ στην Ιερου­σα­λήμ, που στην πρά­ξη, δηλα­δή de facto, κατο­χυ­ρώ­νει την Ιερου­σα­λήμ ως πρω­τεύ­ου­σα του Ισρα­ήλ, ταυ­τό­χρο­να με την απο­χώ­ρη­ση των ΗΠΑ από το πυρη­νι­κό πρό­γραμ­μα και τη συμ­φω­νία με το Ιράν, που έχουν κάνει με πολ­λές άλλες χώρες, καθώς κι οι συνε­χι­ζό­με­νες επεμ­βά­σεις και βομ­βαρ­δι­σμοί των Αμε­ρι­κά­νων ενά­ντια στο λαό της Συρί­ας, όλα αυτά δηλη­τη­ριά­ζουν, συνι­στούν παρα­πέ­ρα κλι­μά­κω­ση του ιμπε­ρια­λι­στι­κού πολέ­μου, κάνουν τον κίν­δυ­νο γενί­κευ­σης αυτού του ιμπε­ρια­λι­στι­κού πολέ­μου άμε­σο, σε όλη την ευρύ­τε­ρη περιο­χή. Και ξέρου­με ότι εδώ είναι η γει­το­νιά μας, και όταν έχει αρπά­ξει φωτιά το σπί­τι του γεί­το­να, γρή­γο­ρα θα φτά­σει και στο δικό μας σπί­τι” τόνι­σε ο κ. Κουτσούμπας.

“Γι’ αυτό, επα­γρύ­πνη­ση, αγώ­νας, κάθε μέρα στους δρό­μους για να απο­τρέ­ψου­με αυτές τις πολι­τι­κές που οδη­γούν τους λαούς μας στη σφα­γή” κατέ­λη­ξε ο γ.γ. της ΚΕ του ΚΚΕ.

Σφα­γή στη Γάζα – 52 δολο­φο­νη­μέ­νοι άμα­χοι Παλαι­στί­νιοι στην ανοι­χτή φυλα­κή – Απο­τρό­παιο έγκλη­μα πολέ­μου από το κρά­τος δολο­φό­νο Ισραήλ

 

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο