Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

Δ. Κουτσούμπας: Καταπέλτης η Συμφωνία των Πρεσπών για τους λαούς των Βαλκανίων

Το κρί­σι­μο είναι ο ίδιος ο λαός να κατα­ψη­φί­σει αυτή την κυβέρ­νη­ση και μέσα από τους καθη­με­ρι­νούς αγώ­νες και στις επι­κεί­με­νες εκλο­γές, τόνι­σε ο ΓΓ της ΚΕ του ΚΚΕ, Δημή­τρης Κου­τσού­μπας, στην ομι­λία του κατά τη δια­δι­κα­σία για την παρο­χή ψήφου εμπι­στο­σύ­νης στην κυβέρ­νη­ση, που διε­ξά­γε­ται στην Ολο­μέ­λεια της Βου­λή σήμε­ρα και αύριο Τετάρτη.

Τόνι­σε ότι το ΚΚΕ δεν δίνει ψήφο εμπι­στο­σύ­νης στην κυβέρ­νη­ση που θέλει να συνε­χί­σει την ίδια βάρ­βα­ρη πολι­τι­κή, ως συνέ­χεια της πολι­τι­κής των προη­γού­με­νων κυβερ­νή­σε­ων. Σημεί­ω­σε ότι έχει ανα­λά­βει τη βρώ­μι­κη δου­λειά για λογα­ρια­σμό του μεγά­λου κεφα­λαί­ου, του Τραμπ, της Μέρ­κελ και άλλων δυνα­στών του λαού μας.

Ανέ­φε­ρε ότι η συζή­τη­ση στη Βου­λή είναι η κατά­λη­ξη των παζα­ριών των προη­γού­με­νων ημε­ρών, ανά­με­σα στους κυβερ­νη­τι­κούς εταί­ρους, τον Αλέ­ξη Τσί­πρα και τον Πάνο Καμ­μέ­νο. Πρό­σθε­σε ότι η εξέ­λι­ξη αυτή βολεύ­ει και τους δυο, τον Αλ. Τσί­πρα για να δια­σώ­σει την κυβέρ­νη­σή του και τον Π. Καμ­μέ­νο για να δια­τη­ρή­σει την Κοι­νο­βου­λευ­τι­κή Ομά­δα των ΑΝΕΛ. Ανέ­φε­ρε ότι οι ΑΝΕΛ και ο Π. Καμ­μέ­νος όχι μόνο έβα­λαν πλά­τη, αλλά πρω­το­στά­στη­σαν στην υλο­ποί­η­ση της αντι­λαϊ­κής, μνη­μο­νια­κής πολιτικής.

Ο Δ. Κου­τσού­μπας υπο­γράμ­μι­σε ότι το ΚΚΕ θα κατα­ψη­φί­σει την συμ­φω­νία των Πρε­σπών, την οποία χαρα­κτή­ρι­σε «συμ­φω­νία-κατα­πέλ­τη» και σημεί­ω­σε ότι είναι μια βασι­κή πλευ­ρά των συνο­λι­κό­τε­ρων αμε­ρι­κα­νο­ΝΑ­ΤΟι­κών σχε­δια­σμών στην περιο­χή, που υπη­ρέ­τη­σαν οι Τσί­πρας — Καμ­μέ­νος, μετα­τρέ­πο­ντας τη χώρα σε απέ­ρα­ντο στρα­τό­πε­δο, από την Αλε­ξαν­δρού­πο­λη ως την Κρή­τη. Σχο­λιά­ζο­ντας τα περί ηγε­τι­κού ρόλου της χώρας που ανέ­φε­ρε ο Αλ. Τσί­πρας στην ομι­λία του, ο Δ. Κου­τσού­μπας τόνι­σε πως πρό­κει­ται για τον ηγε­τι­κό ρόλο στους εγκλη­μα­τι­κούς σχε­δια­σμούς των ιμπε­ρια­λι­στι­κών οργα­νι­σμών ΝΑΤΟ και ΕΕ, που θέτουν σε κιν­δύ­νους τον ελλη­νι­κό λαό. Ανέ­φε­ρε ακό­μα ότι η συμ­φω­νία των Πρε­σπών ενι­σχύ­σει στα Βαλ­κά­νια το δολο­φο­νι­κό μηχα­νι­σμό του ΝΑΤΟ, που αιμα­το­κύ­λι­σε λαούς και άλλα­ξε σύνο­ρα στην περιο­χή. Επι­πλέ­ον, όπως είπε, η συμ­φω­νία δεν βάζει τέλος στους αλυ­τρω­τι­σμούς, αφή­νο­ντας ανοι­χτό παρά­θυ­ρο για μελ­λο­ντι­κή αξιο­ποί­η­ση από τους ιμπεριαλιστές.

Σχο­λιά­ζο­ντας τις δια­κη­ρύ­ξεις του πρω­θυ­πουρ­γού περί προ­ό­δου, έκα­νε λόγο για δήθεν προ­ο­δευ­τι­κές συμ­μα­χί­ες που εφαρ­μό­ζουν αντι­λαϊ­κές πολι­τι­κές, που δεν μπο­ρούν να αντι­πα­λέ­ψουν το φασι­σμό, τον οποίο τρο­φο­δο­τούν. Σημεί­ω­σε ότι, πρό­ο­δος δεν είναι η ανα­πα­λαί­ω­ση ενός φθαρ­μέ­νου πολι­τι­κού συστή­μα­τος, αντί­θε­τα πρό­ο­δος είναι να είσαι ικα­νός να αξιο­ποι­ή­σεις τις δυσκο­λί­ες, την αστά­θεια του βάρ­βα­ρου συστή­μα­τος για να ανα­κό­πτεις μαζί με το λαό τα αντι­λαϊ­κά μέτρα, πρό­ο­δος είναι η απο­δέ­σμευ­ση από τους ιμπε­ρια­λι­στι­κούς οργα­νι­σμούς ΝΑΤΟ και ΕΕ.

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο