Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

Δ. Κουτσούμπας: Κοινός στόχος ΣΥΡΙΖΑ-ΝΔ ένα πολιτικό σύστημα για το κεφάλαιο

Ο γγ της ΚΕ του ΚΚΕ, Δημή­τρης Κου­τσού­μπας, στην ομι­λία του στη Βου­λή για τη Συνταγ­μα­τι­κή Ανα­θε­ώ­ρη­ση είπε ότι ο ΣΥΡΙΖΑ «όχι μόνο απο­δέ­χθη­κε τις προη­γού­με­νες αντι­δρα­στι­κές ανα­θε­ω­ρή­σεις των κυβερ­νή­σε­ων ΝΔ και ΠΑΣΟΚ αλλά επε­δί­ω­ξε να προ­σθέ­σει και νέες αντι­δρα­στι­κό­τε­ρες διατάξεις».

«Εδώ φαί­νο­νται οι μεγά­λες στρα­τη­γι­κού χαρα­κτή­ρα συγκλί­σεις με τη ΝΔ και το ΠΑΣΟΚ/. Πίσω από τα ψεύ­τι­κα διλήμ­μα­τα για “αντι­νε­ο­φι­λε­λεύ­θε­ρη και προ­ο­δευ­τι­κή ανα­θε­ώ­ρη­ση” κρύ­βε­ται ο κοι­νός στό­χος όλων για ένα θωρα­κι­σμέ­νο πολι­τι­κό σύστη­μα πιο ικα­νό να υλο­ποιεί την αντι­λαϊ­κή πολι­τι­κή, πιο εχθρι­κό απέ­να­ντι στο λαό και το κίνη­μά του», τόνισε.

Ο κ. Κου­τσού­μπας είπε οι προ­σπά­θειες του ΣΥΡΙΖΑ υπη­ρε­τούν προ­τε­ραιό­τη­τες της άρχου­σας τάξης με πρώ­τη την προ­σπά­θεια για εξα­σφά­λι­ση μεγα­λύ­τε­ρης κυβερ­νη­τι­κής στα­θε­ρό­τη­τας «που από μόνο του απο­τε­λεί την καλύ­τε­ρη από­δει­ξη ότι η επί­θε­ση του κεφα­λαί­ου στον εργα­ζό­με­νο λαό θα συνε­χι­στεί αμεί­ω­τη, ενώ αυτή η επί­θε­ση είναι και η ουσία της “δίκαι­ης ανά­πτυ­ξης”». Πρό­σθε­σε ότι αυτή η προ­σπά­θεια δεί­χνει και την ανη­συ­χία απέ­να­ντι στην αυξα­νό­με­νη δυσα­ρέ­σκεια και αγα­νά­κτη­ση και «γι’ αυτό η κυβέρ­νη­ση θεω­ρεί επι­τα­κτι­κό να προ­χω­ρή­σουν γρή­γο­ρα οι συνταγ­μα­τι­κές αλλα­γές έτσι ώστε να προ­χω­ρά απρό­σκο­πτα η αστι­κή πολι­τι­κή και το κρά­τος να είναι πιο απο­τε­λε­σμα­τι­κό είτε στην ενσω­μά­τω­ση είτε στην κατα­στο­λή αυτής της δυσαρέσκειας».

«Εκεί απο­σκο­πούν οι προ­τά­σεις για απο­σύν­δε­ση εκλο­γής του Προ­έ­δρου της Δημο­κρα­τί­ας από τη διά­λυ­ση της Βου­λής και οι προ­τά­σεις για την καθιέ­ρω­ση, πρώ­τη φορά, των κυβερ­νή­σε­ων μειο­ψη­φί­ας, είτε λέγο­νται “εποι­κο­δο­μη­τι­κή ψήφος δυσπι­στί­ας” κατά τον ΣΥΡΙΖΑ είτε “στα­θε­ρός και αδια­τά­ρα­κτος 4ετής κοι­νο­βου­λευ­τι­κός κυβερ­νη­τι­κός κύκλος” κατά τη ΝΔ», τόνισε.

Λίγο αργό­τε­ρα, ο κ. Κου­τσού­μπας σημεί­ω­σε ότι είναι κοι­νή η αγω­νία ΣΥΡΙΖΑ και ΝΔ να «εξα­σφα­λι­στεί η ανα­γκαία για το μεγά­λο κεφά­λαιο στα­θε­ρό­τη­τα» και γι’ αυτό «παρό­λο που δεν πέρα­σε στην πρώ­τη ψηφο­φο­ρία η πρό­τα­ση του ΣΥΡΙΖΑ για άμε­ση εκλο­γή του ΠτΔ από τον λαό με το οποίο δια­φω­νεί η ΝΔ, είναι πιθα­νό να δού­με να ξεδι­πλώ­νε­ται για μια ακό­μη φορά η τέχνη του ΣΥΡΙΖΑ στην αντι­στρο­φή της πραγ­μα­τι­κό­τη­τας όταν αυτή δεν τον βολεύει».

Είπε ότι δεύ­τε­ρη προ­τε­ραιό­τη­τα είναι «η συνταγ­μα­τι­κή κατο­χύ­ρω­ση του τσα­κί­σμα­τος της ζωής των λαϊ­κών στρω­μά­των την περί­ο­δο της κρί­σης» και σε αυτό απο­σκο­πούν «η κατο­χύ­ρω­ση της απο­δο­τι­κό­τη­τας στην κοι­νω­νι­κή ασφά­λι­ση, η μη κατο­χύ­ρω­ση της υπο­χρε­ω­τι­κά δωρε­άν καθο­λι­κής πρό­σβα­σης στην Υγεία και η συνταγ­μα­τι­κή κατο­χύ­ρω­ση του συμ­βι­βα­σμού με τη φτώ­χεια, είτε αυτή λέγε­ται “αξιο­πρε­πές επί­πε­δο δια­βί­ω­σης” κατά τον ΣΥΡΙΖΑ είτε “σύστη­μα ελά­χι­στου εγγυ­η­μέ­νου εισο­δή­μα­τος” κατά την ΝΔ».

Ανέ­φε­ρε ως τρί­τη προ­τε­ραιό­τη­τα τη «συνταγ­μα­τι­κή κατο­χύ­ρω­ση μέτρων για ανά­καμ­ψη του μεγά­λου κεφα­λαί­ου και την προ­σαρ­μο­γή του ρόλου του Κρά­τους στις νέες συν­θή­κες» με ρυθ­μί­σεις που προ­βλέ­πουν την ανά­δει­ξη με μικρό­τε­ρη πλειο­ψη­φία των διοι­κή­σε­ων των Ανε­ξάρ­τη­των Αρχών, τις προ­τά­σεις για άμε­σο πέρα­σμα στην ευθύ­νη της Τοπι­κής Διοί­κη­σης αρμο­διο­τή­των που μέχρι τώρα ανή­καν στην κεντρι­κή Διοί­κη­ση και η πρό­τα­ση του ΣΥΡΙΖΑ για κρα­τι­κή ιδιο­κτη­σία των δικτύ­ων δια­νο­μής νερού, ηλε­κτρι­κής ενέρ­γειας κ.ο.κ., ώστε το κρά­τος «να λει­τουρ­γεί πιο απο­τε­λε­σμα­τι­κά ως τρο­χο­νό­μος στον ενδο­μο­νο­πω­λια­κό ανταγωνισμό».

Ως τέταρ­τη προ­τε­ραιό­τη­τα ανέ­φε­ρε την «ανα­στή­λω­ση του σάπιου αστι­κού πολι­τι­κού συστή­μα­τος», σημειώ­νο­ντας ότι από την αρχή της σχε­τι­κής συζή­τη­σης φάνη­κε η «σοβα­ρή προ­σπά­θεια όλων των άλλων κομ­μά­των να φτιά­ξουν μια νέα κολυμ­βή­θρα του Σιλω­άμ για το αστι­κό πολι­τι­κό σύστη­μα στην οποία πρω­το­στά­τη­σε ο ΣΥΡΙΖΑ».

Είπε ακό­μα ότι ο ΣΥΡΙΖΑ, από κοι­νού με τη ΝΔ, κατέ­λη­ξαν σε μικρο­βελ­τιώ­σεις του άρθρου 86 περί ποι­νι­κής ευθύ­νης υπουρ­γών, αντί της συνο­λι­κής κατάρ­γη­σής του, όπως προ­τεί­νει το ΚΚΕ.

Ο κ. Κου­τσού­μπας τόνι­σε ότι ΣΥΡΙΖΑ και ΝΔ «συμ­φω­νούν στη συνταγ­μα­τι­κή κατο­χύ­ρω­ση του βασι­κού άξο­να των μέτρων όλων των προη­γού­με­νων κυβερ­νή­σε­ων και των τριών μνη­μο­νί­ων» και ζητούν πιο απο­τε­λε­σμα­τι­κή κρα­τι­κή παρέμ­βα­ση υπέρ του κεφα­λαί­ου στην οικο­νο­μία και να προ­χω­ρή­σει «ο συμ­βι­βα­σμός του λαού με τη φτώ­χεια και τα κου­τσου­ρε­μέ­να δικαιώματα».

Είπε ότι και ο ΣΥΡΙΖΑ, και η ΝΔ «δεν λένε κου­βέ­ντα για τα άρθρα 27 και 28 που κατο­χυ­ρώ­νουν την υπε­ρο­χή του ευρω­παϊ­κού ένα­ντι του εθνι­κού δικαί­ου, αφού αυτά απο­τε­λούν συχνά τη βάση για να καταρ­γού­νται στην πρά­ξη και τα όσα δικαιώ­μα­τα κατο­χυ­ρώ­νει φρα­στι­κά το Σύνταγ­μα», ενώ ομοί­ως «δεν λένε κου­βέ­ντα για τα άρθρα που εκχω­ρούν πακτω­λό χρη­μά­των σε ξένο και εφο­πλι­στι­κό κεφάλαιο».

Σε αυτό το σημείο ανα­φέρ­θη­κε στη «φιέ­στα που έστη­σε η κυβέρ­νη­ση ΣΥΡΙΖΑ με τους εφο­πλι­στές» για το συνυ­πο­σχε­τι­κό με τους εφο­πλι­στές με το οποίο «προ­σφέ­ρουν οικειο­θε­λώς το 10% των κερ­δών εισα­γο­μέ­νων μερι­σμά­των φυσι­κών προ­σώ­πων, αλλά απαλ­λάσ­σο­νται από κάθε άλλη υπο­χρέ­ω­ση και δεν θίγο­νται τα προ­νό­μια που τους εξα­σφα­λί­ζει το άρθρο 107».

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο