Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

Δ. Κουτσούμπας: Κύπρος ενιαία, χωρίς ξένες βάσεις, εγγυητές και τούρκικη κατοχή (VIDEO)

«Έγι­νε μια χρή­σι­μη αλλη­λο­ε­νη­μέ­ρω­ση για τις εξε­λί­ξεις, σε Ελλά­δα, Κύπρο και στον κόσμο με τον Πρό­ε­δρο της Κυπρια­κής Δημο­κρα­τί­ας. Εκφρά­σα­με την αλλη­λεγ­γύη μας στα­θε­ρά προς τον κυπρια­κό λαό και τον αγώ­να του. Θεω­ρού­με ότι η επί­λυ­ση του Κυπρια­κού ζητή­μα­τος πρέ­πει να προ­χω­ρή­σει. Αφο­ρά μια Κύπρο ενιαία, ένα κρά­τος όχι δύο κρά­τη, ενιαία ιθα­γέ­νεια, μια διε­θνή προ­σω­πι­κό­τη­τα, μια κυριαρ­χία, χωρίς ξένες βάσεις, χωρίς εγγυ­η­τές και προ­στά­τες, χωρίς την τούρ­κι­κη κατο­χή στο νησί, να φύγουν οι κατο­χι­κές δυνά­μεις, μια κοι­νή πατρί­δα, δηλα­δή, Ελλη­νο­κυ­πρί­ων και Τουρ­κο­κυ­πρί­ων», δήλω­σε ο γγ της ΚΕ του ΚΚΕ, Δημή­τρης Κου­τσού­μπας, μετά τη συνά­ντη­σή του με τον Πρό­ε­δρο της Κυπρια­κής Δημο­κρα­τί­ας, Νίκο Χριστοδουλίδη.

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο