Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

Δ. Κουτσούμπας: Λευτεριά στην Παλαιστίνη! Να σταματήσει η γενοκτονία από το κράτος — κατακτητή του Ισραήλ

Σε δήλω­ση του από την ολο­νύ­χτια δια­μαρ­τυ­ρία των Φοι­τη­τι­κών Συλ­λό­γων στα Προ­πύ­λαια, ο ΓΓ της ΚΕ του ΚΚΕ, Δημή­τρης Κου­τσού­μπας, τόνισε:

«Είμα­στε εδώ για να εκφρά­σου­με την αλλη­λεγ­γύη μας, για μία ακό­μη φορά, στο λαό της Παλαι­στί­νης, σε αυτή την ολο­νυ­χτία που οργα­νώ­νουν οι φοι­τη­τι­κοί σύλ­λο­γοι της Αθή­νας, οι εργα­ζό­με­νοι της Αθή­νας και την ίδια ώρα σε πολ­λές πόλεις, όχι μόνο της χώρας μας αλλά σε όλη την Ευρώ­πη, στην Αμε­ρι­κή, στη Βόρεια Αμε­ρι­κή οι φοι­τη­τές βρί­σκο­νται σε κατα­λή­ψεις των πανε­πι­στη­μί­ων τους και απαι­τούν “Λευ­τε­ριά στην Παλαι­στί­νη”, να στα­μα­τή­σει η γενο­κτο­νία του παλαι­στι­νια­κού λαού από το κρά­τος-κατα­κτη­τή, από το κρά­τος-τρο­μο­κρά­τη, από το κρά­τος-δολο­φό­νο του Ισρα­ήλ, που συνε­χί­ζε­ται για πάρα πολ­λούς μήνες με άλλο­θι τη δήθεν αυτο­ά­μυ­να που επι­κα­λεί­ται και η κυβέρ­νη­ση Μητσο­τά­κη εδώ στην Ελλά­δα αλλά και οι Ηνω­μέ­νες Πολι­τεί­ες και το ΝΑΤΟ και η Ευρω­παϊ­κή Ένωση.

Δεν υπάρ­χει αυτό το άλλο­θι. Ο λαός της Παλαι­στί­νης έχει δικαί­ω­μα στην αντί­στα­ση, έχει δικαί­ω­μα στη λευ­τε­ριά, έχει δικαί­ω­μα στην ανα­γνώ­ρι­ση του παλαι­στι­νια­κού κρά­τους στα όρια του ’67 με πρω­τεύ­ου­σα την Ανα­το­λι­κή Ιερουσαλήμ.

Μόνο αν επι­λυ­θεί αυτό το ζήτη­μα και στα­μα­τή­σει η κατο­χή της Παλαι­στί­νης εκ μέρους του Ισρα­ήλ θα υπάρ­ξει ειρή­νη στην ευρύ­τε­ρη περιοχή.

Απαι­τού­με η ελλη­νι­κή κυβέρ­νη­ση να πάψει να υπο­στη­ρί­ζει το κρά­τος του Ισρα­ήλ, να πάψει να στέλ­νει φρε­γά­τες και πολε­μι­κά εφό­δια στη Μέση Ανα­το­λή, στην Ερυ­θρά Θάλασ­σα για συμ­φέ­ρο­ντα άλλων.

Πρέ­πει αυτή τη στιγ­μή να υλο­ποι­η­θεί η πρό­τα­ση που κατέ­θε­σε σήμε­ρα σύσ­σω­μη η κοι­νο­βου­λευ­τι­κή ομά­δα του ΚΚΕ για ανα­γνώ­ρι­ση από την ελλη­νι­κή Βου­λή, η οποία έχει προη­γη­θεί η ομό­φω­νη από­φα­σή της για το παλαι­στι­νια­κό κρά­τος, και να γίνει πρά­ξη παλαι­στι­νια­κό κρά­τος δίπλα στο Ισρα­ήλ, στα όρια του ’67 με πρω­τεύ­ου­σα την Ανα­το­λι­κή Ιερου­σα­λήμ. Τελεία και παύλα.

Θα τα κατα­φέ­ρου­με! Ο λαός της Παλαι­στί­νης, οι λαοί όλου του κόσμου θα νικήσουν!»

 

Να ακου­στεί μέχρι τη Γάζα: ΛΕΥΤΕΡΙΑ ΣΤΗΝ ΠΑΛΑΙΣΤΙΝΗ

 

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο