Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

Δ. Κουτσούμπας: Μακρονησιώτες σύντροφοί μας σας τιμάμε κάθε μέρα με την πάλη μας! (ΦΩΤΟ)

«Σήμε­ρα είναι μία ξεχω­ρι­στή στιγ­μή για όλο το Κόμ­μα. Η ΚΕ εγκαι­νιά­ζει το Μνη­μείο προς τιμήν των αγω­νι­στών της Μακρο­νή­σου, της θυσί­ας τους και της αντο­χής τους. Κάθε φορά που πατά­με αυτόν τον βρά­χο νοιώ­θου­με χρέ­ος, τιμή και ευθύ­νη. Απέ­να­ντι σε όσους έζη­σαν στο πετσί τους την επι­στη­μο­νι­κή, οργα­νω­μέ­νη βία της αστι­κής τάξης με έναν και μονα­δι­κό σκο­πό: να υπο­τα­χτούν, να δηλώ­σουν μετά­νοια, να απο­κη­ρύ­ξουν το ΚΚΕ και τις ιδέ­ες τους» υπο­γράμ­μι­σε ο ΓΓ της ΚΕ του ΚΚΕ, Δημή­τρης Κου­τσού­μπας, στην ομι­λία του στην εκδή­λω­ση της ΚΕ του ΚΚΕ για τα απο­κα­λυ­πτή­ρια του μνη­μεί­ου στη Μακρόνησο.

«Δεν ξεχνά­με ότι αυτό το κολα­στή­ριο ξεκί­νη­σε την λει­τουρ­γία του το 1947. Έγι­νε σε στε­νή συνερ­γα­σία με τους Άγγλους και Αμε­ρι­κά­νους συμ­μά­χους της άρχου­σας τάξης για να τσα­κί­σουν το εργα­τι­κό λαϊ­κό κίνη­μα που διεκ­δι­κού­σε τη δικαί­ω­ση των θυσιών του για την απε­λευ­θέ­ρω­ση της Ελλά­δας από τον ζυγό της φασι­στι­κής και ναζι­στι­κής κατο­χής» είπε στη συνέχεια.

Όπως ανέ­φε­ρε, «η Ιστο­ρία της Μακρο­νή­σου δεν είναι απλά ένα στιγ­μιό­τυ­πο της σύγ­χρο­νης ιστο­ρί­ας και μία δυσά­ρε­στη στιγ­μή, όπως κάποιοι εσχά­τως υπο­κρι­τι­κά υπο­στη­ρί­ζουν» υπεν­θυ­μί­ζο­ντας την σφο­δρή επί­θε­ση που δέχθη­κε από την αστι­κή τάξη το εργα­τι­κό κίνη­μα στην Ελλά­δα από τα πρώ­τα του βήμα­τα, επί­θε­ση η οποία ανα­βαθ­μί­σθη­κε όταν «ως ώρι­μο τέκνο της ανά­γκης και της οργής ιδρύ­θη­κε το ΚΚΕ».

«Το κάτερ­γο της Μακρο­νή­σου ήταν συνέ­χεια των διώ­ξε­ων, σε βάρος του ΚΚΕ και των πρω­το­πό­ρων αγω­νι­στών από κοι­νο­βου­λευ­τι­κές κυβερ­νή­σεις, όπως του Βενι­ζέ­λου ή από δικτα­το­ρι­κές, όπως του Πάγκα­λου, του Μετα­ξά» πρόσθεσε.

Είπε ότι «από την πρώ­τη στιγ­μή η αστι­κή τάξη έδει­ξε το μίσος της, αλλά και το φόβο της, για­τί βλέ­πει στο ΚΚΕ αυτό που είναι το ΚΚΕ: H εμπρο­σθο­φυ­λα­κή της εργα­τι­κής τάξης και των συμ­μά­χων της στην πάλη για την ανα­τρο­πή του σάπιου καπι­τα­λι­στι­κού συστή­μα­τος. Στη μάχη για να πάρει η εργα­τι­κή τάξη την εξου­σία και να ανοί­ξει έναν νέο δρό­μο για την ελλη­νι­κή κοι­νω­νία, για τον Σοσιαλισμό».

«Πάντα έπαιρ­νε και παίρ­νει τα μέτρα της η άρχου­σα τάξη απέ­να­ντι στο ΚΚΕ. Προ­σαρ­μό­ζει και ξανα­προ­σαρ­μό­ζει την τακτι­κή της, πότε με το καρό­το, πότε με το μαστί­γιο. Με στό­χο η εργα­τι­κή τάξη να μην διεκ­δι­κεί, πολύ περισ­σό­τε­ρο να μην αμφι­σβη­τεί τα άγια δισκο­πό­τη­ρα της καπι­τα­λι­στι­κής εξου­σί­ας και ιδιο­κτη­σί­ας» τόνισε.

«Κατα­λα­βαί­νου­με πολύ καλά για­τί ενο­χλού­νται από τη δρά­ση του ΚΚΕ. Ξέρουν ότι η 100χρονη και πλέ­ον πορεία του Κόμ­μα­τος μας, οι λαμπρές σελί­δες που γρά­φτη­καν από την πάλη του ελλη­νι­κού λαού, είναι μόνο ο πρό­λο­γος στην ιστο­ρία μας. Είμα­στε σίγου­ροι πως ο λαός και οι νέες γενιές της πατρί­δας μας, όπως και οι άλλοι λαοί σε όλο τον κόσμο, θα γρά­ψουν τα υπό­λοι­πα κεφά­λαια με την δρά­ση τους. Θα μεγα­λουρ­γή­σουν ξανά, όπως το έχουν ξανα­κά­νει όπο­τε συνα­ντή­θη­καν με το ΚΚΕ και τις κομ­μου­νι­στι­κές ιδέ­ες. Κι αυτή την φορά θα νική­σουν, ορι­στι­κά και αμε­τά­κλη­τα» τόνισε.

Μιλώ­ντας για την απο­συρ­θεί­σα «μετά την κατα­κραυ­γή» παρου­σία εκπρο­σώ­που της κυβέρ­νη­σης, «σε αντι­κομ­μου­νι­στι­κή εκδή­λω­ση στον Γράμ­μο και το Βίτσι» είπε, μετα­ξύ άλλων, ότι δίπλα στον «περιο­δεύ­ο­ντα θία­σο του φασι­στα­ριού στά­θη­κε και η τοπι­κή οργά­νω­ση του κυβερ­νώ­ντος κόμματος».

Απα­ντώ­ντας σε «δήθεν αθώα και αφε­λή ερω­τή­μα­τα» τόνι­σε ότι «οι εκδη­λώ­σεις φασι­στοει­δών είναι εκδη­λώ­σεις μίσους απέ­να­ντι στο λαό μας και τους αγώ­νες του. Είναι εκδη­λώ­σεις μίσους, για­τί μιλά­με για την περί­ο­δο των πιο άγριων τρο­μα­κτι­κών διώ­ξε­ων, ενά­ντια σε κάθε αγω­νι­στή και αγω­νί­στρια που δε δεχό­ταν να είναι κυνη­γη­μέ­νοι και βασα­νι­σμέ­νοι, ενά­ντια σε όσους δεν δέχο­νταν μετα­πο­λε­μι­κά, αντί να δικαιώ­νε­ται ο λαός μας και η πάλη του, να δικαιώ­νο­νται οι συνερ­γά­τες των ναζί και οι από­ντες από τον αγώνα».

Όπως είπε η νίκη της άρχου­σας τάξης «στέ­ριω­σε πάνω στη Μακρό­νη­σο και στις σφα­γές στο Α’ Τάγ­μα, καθώς και στα απρο­κά­λυ­πτα λόγια: “Στρα­τη­γέ ιδού ο στρα­τός σας”!!! Στον όρκο υπο­τα­γής δηλα­δή στους ιμπε­ρια­λι­στές συμ­μά­χους της, που έρι­ξαν βόμ­βες ναπάλμ ενά­ντια στον αγω­νι­ζό­με­νο ελλη­νι­κό λαό».

«Αυτά τα λόγια ντρο­πής, βέβαια, δεί­χνουν ότι η εξου­σία του κεφα­λαί­ου, μόνο ως «στά­χτη στα μάτια του λαού» χρη­σι­μο­ποιεί τα εθνι­κά-πατριω­τι­κά συν­θή­μα­τα. Ότι η αστι­κή τάξη της Ελλά­δας ήταν πάντα «νύχι- κρέ­ας» με τον βρε­τα­νι­κό και αμε­ρι­κά­νι­κο ιμπε­ρια­λι­σμό» πρόσθεσε.

«Η άλλη πλευ­ρά της δια­στρέ­βλω­σης — πιο κομ­ψή, εξί­σου όμως επι­κίν­δυ­νη — είναι να παρι­στά­νουν πως τιμούν τον ΔΣΕ, αυτοί που έχτι­σαν πολι­τι­κή και ιδε­ο­λο­γι­κή καριέ­ρα, λοι­δο­ρώ­ντας την πάλη του ΔΣΕ, δηλα­δή ο εγχώ­ριος οπορ­του­νι­σμός και η αμαρ­τω­λή σοσιαλ­δη­μο­κρα­τία, όπως εκφρά­ζε­ται σήμε­ρα από τον ΣΥΡΙΖΑ. Για­τί το πολι­τι­κό ρεύ­μα που σήμε­ρα εκπρο­σω­πεί­ται από τον ΣΥΡΙΖΑ, ήταν αυτό που ιστο­ρι­κά έρι­ξε το ανά­θε­μα στον αγώ­να του ΔΣΕ, επει­δή τότε το ΚΚΕ προ­τί­μη­σε την ένο­πλη ανα­μέ­τρη­ση, αντί να στρογ­γυ­λο­κα­θί­σει στις καρέ­κλες της καπι­τα­λι­στι­κής εξου­σί­ας, προ­δί­δο­ντας αξί­ες, ιδα­νι­κά, τα ίδια τα συμ­φέ­ρο­ντα του ελλη­νι­κού λαού» είπε ο Δ. Κουτσούμπας.

Ανέ­φε­ρε ότι δίπλα στον πρω­τό­γο­νο αντι­κομ­μου­νι­σμό «έρχε­ται να κολ­λή­σει κι ένας δήθεν προ­ο­δευ­τι­κός «συμ­φι­λιω­τι­σμός», που απο­τε­λεί ασέλ­γεια, σε βάρος όλων των αγω­νι­στών του Δημο­κρα­τι­κού Στρα­τού, αλλά και των εξό­ρι­στων της περιόδου».

Απα­ντώ­ντας στις «πιο ψύχραι­μες αστι­κές πένες» που καλούν σε «υπέρ­βα­ση του διχα­σμού» και «απευ­θύ­νο­νται προς το ΚΚΕ για να ρίξει νερό στο κρα­σί του» είπε ότι «τον διχα­σμό στην ελλη­νι­κή κοι­νω­νία δεν τον δημιουρ­γεί το ΚΚΕ. Ο διχα­σμός στην ελλη­νι­κή κοι­νω­νία είναι ανά­με­σα σε αυτούς που με το μυα­λό και τα χέρια τους παρά­γουν τα πάντα και σε αυτούς, τους λίγους, που ιδιο­ποιού­νται, εκμε­ταλ­λεύ­ο­νται αυτά που παρά­γουν άλλοι.»

«Αυτός ο διχα­σμός θα πάψει να υπάρ­χει όταν ο καπι­τα­λι­σμός μπει στο μου­σείο της κοι­νω­νι­κής ιστο­ρί­ας, όπως έγι­νε πριν με τη φεου­δαρ­χία και τη δου­λο­κτη­σία και θα στε­ριώ­σει το νέο, ανώ­τε­ρο κοι­νω­νι­κό σύστη­μα, του σοσια­λι­σμού — κομ­μου­νι­σμού» τόνισε.

Όπως είπε, όσοι «δήθεν καλο­προ­αί­ρε­τα μας προ­τρέ­πουν να μην «διχά­ζου­με», εννο­ούν σε απλά ελλη­νι­κά, να το βου­λώ­σου­με. Για να παρα­μέ­νει και να διευ­ρύ­νε­ται χωρίς εμπό­δια, το χάσμα ανά­με­σα στους πολ­λούς που υφί­στα­νται την εκμε­τάλ­λευ­ση και στους λίγους εκμεταλλευτές».

«Η δρά­ση του ΔΣΕ δεν ήταν διχα­στι­κή, για­τί εξέ­φρα­ζε αντι­κει­με­νι­κά τα συμ­φέ­ρο­ντα της λαϊ­κής πλειο­ψη­φί­ας. Το κάλε­σμα του ΚΚΕ είναι ενω­τι­κό, για­τί απευ­θύ­νε­ται στην μεγά­λη πλειο­ψη­φία του λαού» είπε ο Δ. Κουτσούμπας.

Χαρα­κτή­ρι­σε ψευ­δε­πί­γρα­φη «μια «ουδέ­τε­ρη», «χωρίς πάθη» ή «ισόρ­ρο­πη» στά­ση απέ­να­ντι στην ιστο­ρία της περιό­δου 1940–1949» για­τί «προ­σπα­θεί να απο­κρύ­ψει ότι ενδια­φέ­ρο­νται για το παρελ­θόν, βλέ­πο­ντας το παρόν και το μέλ­λον από συγκε­κρι­μέ­νη ταξι­κή σκοπιά».

Όπως εξή­γη­σε, «ανη­συ­χούν για την εργα­τι­κή-λαϊ­κή αντί­δρα­ση στις συνέ­πειες της δικής τους αντι­φα­τι­κής αντι­λαϊ­κής πολιτικής».

«Τους ενδια­φέ­ρει ο λαός μας να παρα­κο­λου­θεί ως θεα­τής την εμπλο­κή της Ελλά­δας στους επι­κίν­δυ­νους σχε­δια­σμούς των ΗΠΑ, ΝΑΤΟ, ΕΕ για λογα­ρια­σμό των κερ­δών των μονο­πω­λί­ων κι από την άλλη να απο­δέ­χε­ται το παζά­ρι για τα κυριαρ­χι­κά δικαιώ­μα­τα της χώρας, στο όνο­μα μιας δήθεν ειρη­νι­κής συμ­φω­νί­ας συνεκ­με­τάλ­λευ­σης στο Αιγαίο και την Ανα­το­λι­κή Μεσό­γειο» πρόσθεσε.

«Ο συμ­βι­βα­σμός με την συνεκ­με­τάλ­λευ­ση προ­ε­τοι­μά­ζει την επό­με­νη σύγκρου­ση, τα επό­με­να πολε­μι­κά επει­σό­δια, με θύμα­τα όλους τους λαούς της περιο­χής, προ­φα­νώς και τον ελλη­νι­κό» τόνισε.

Είπε ότι τους ενδια­φέ­ρει «να μην υψω­θεί τώρα κίνη­μα διεκ­δί­κη­σης για ουσια­στι­κά μέτρα προ­στα­σί­ας της υγεί­ας, των δικαιω­μά­των των εργα­ζο­μέ­νων στους χώρους δου­λειάς και την ουσια­στι­κή θωρά­κι­ση και ενί­σχυ­ση του δημό­σιου τομέα υγείας».

«Τα νέα τερα­τουρ­γή­μα­τα που ετοι­μά­ζει η κυβέρ­νη­ση στα εργα­σια­κά, στην ιδιω­τι­κο­ποί­η­ση της ασφά­λι­σης, στην επι­τά­χυν­ση της ιδιω­τι­κο­ποί­η­σης της υγεί­ας κι άλλων κοι­νω­νι­κών παρο­χών, στε­ριώ­νουν πάνω σε όλο το αντι­λαϊ­κό νομο­θε­τι­κό οπλο­στά­σιο που δια­μορ­φώ­θη­κε από όλες τις προη­γού­με­νες κυβερ­νή­σεις των ΝΔ — ΠΑΣΟΚ και του ΣΥΡΙΖΑ» πρόσθεσε.

Είπε ότι οι εξε­λί­ξεις φέρ­νουν στο προ­σκή­νιο δύο μεγά­λες αλή­θειες με πρώ­τη «την ευθυ­γράμ­μι­ση όλων των αστι­κών κομ­μά­των στη στρα­τη­γι­κή του κεφα­λαί­ου που αφε­νός μετα­φρά­ζε­ται στη μετα­φο­ρά του βάρους της κρί­σης στον εργα­ζό­με­νο λαό και τη νεο­λαία και αφε­τέ­ρου αφο­ρά στην ανα­βαθ­μι­σμέ­νη εμπλο­κή της Ελλά­δας για λογα­ρια­σμό της άρχου­σας τάξης στους επι­κίν­δυ­νους σχε­δια­σμούς των ΗΠΑ, ΝΑΤΟ, ΕΕ στην περιο­χή μας».

«Η δεύ­τε­ρη αλή­θεια», τόνι­σε, είναι ότι «εμπό­δια στην σημε­ρι­νή βαρ­βα­ρό­τη­τα μπο­ρεί να βάλει μόνο το εργα­τι­κό-λαϊ­κό κίνη­μα, με ενί­σχυ­ση της κοι­νω­νι­κής συμ­μα­χί­ας όλων όσων σήμε­ρα πλήτ­το­νται από την εξου­σία των καπι­τα­λι­στών, με ενί­σχυ­ση του προ­σα­να­το­λι­σμού ρήξης με το κεφά­λαιο, την ΕΕ, τις κυβερ­νή­σεις και τα κόμ­μα­τα που τους υπη­ρε­τούν, με ενί­σχυ­ση της αντι­κα­πι­τα­λι­στι­κής — αντι­μο­νο­πω­λια­κής γραμ­μής πάλης».

Απηύ­θυ­νε κάλε­σμα αγω­νι­στι­κής συμπό­ρευ­σης με το ΚΚΕ και την ΚΝΕ, υπο­γραμ­μί­ζο­ντας «τώρα, μέσα στις πυκνές και επι­κίν­δυ­νες εξε­λί­ξεις πρέ­πει συνε­χώς να θέτου­με στον λαό το ερώ­τη­μα: Με την Ελλά­δα των κροί­σων και των μονο­πω­λια­κών κολοσ­σών ή με την Ελλά­δα των εργα­ζο­μέ­νων, των φτω­χών επαγ­γελ­μα­τιών, της νεο­λαί­ας που ζει μέσα στην ανασφάλεια;».

«Μακρο­νη­σιώ­τες σύντρο­φοί μας που εδώ περά­σα­τε τα πάν­δει­να αλλά βγή­κα­τε όρθιοι. Δε σας ξεχνά­με! Σας τιμά­με κάθε μέρα με την πάλη μας! Καμία θυσία δεν πήγε χαμέ­νη! Για­τί η σπο­ρά που αφή­σα­τε είναι πολύ δυνα­τή και είναι σήμε­ρα εδώ» υπο­γράμ­μι­σε ο Δ. Κουτσούμπας.

«Η ΚΕ του ΚΚΕ και από αυτό το βήμα, ευχα­ρι­στεί τον γλύ­πτη Μάρ­κο Γεωρ­γι­λά­κη, ο οποί­ος φιλο­τέ­χνη­σε το μνη­μείο που σήμε­ρα όλοι και όλες καμα­ρώ­νου­με, τις “Σκιές” που περ­πα­τά­νε νύχτα και μέρα πάνω στην Μακρό­νη­σο, ζητώ­ντας δικαίωση.

Ευχα­ρι­στού­με και τιμά­με τον Θάνο Μικρού­τσι­κο, την Καντά­τα του οποί­ου θα ακού­σου­με στη συνέ­χεια, σε ποί­η­ση Γιάν­νη Ρίτσου και με τη συμ­βο­λή σπου­δαί­ων καλ­λι­τε­χνών, όπως η Ρίτα Αντω­νο­πού­λου και ο Κώστας Θωμα­ΐ­δης, σε καλ­λι­τε­χνι­κή διεύ­θυν­ση και επι­μέ­λεια του Θύμιου Παπαδόπουλου.

Υπο­στη­ρί­ζου­με τις προ­τά­σεις της ΠΕΚΑΜ για την ανά­δει­ξη και προ­στα­σία της Μακρο­νή­σου ως ιστο­ρι­κού τόπου, οι οποί­ες μέχρι τώρα δεν έχουν υλοποιηθεί.

Τιμή και δόξα στους χιλιά­δες αγω­νι­στές που έδω­σαν τη ζωή τους για τα υψη­λό­τε­ρα ιδα­νι­κά που γνώ­ρι­σε έως σήμε­ρα η ανθρω­πό­τη­τα. Ζήτω το ηρω­ι­κό Κομ­μου­νι­στι­κό Κόμ­μα Ελλάδας!».κατέληξε στην ομι­λία του ο Δ. Κουτσούμπας.

makronhsos1 makronhsos2 makronhsos3 makronhsos4 makronhsos6 makronhsos11 makronhsos15 makronhsos16 makronhsos18 makronisos9

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο