Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

Δ. Κουτσούμπας: Μεγάλο παραμύθι η συνύπαρξη δημόσιου και ιδιωτικού τομέα στην Υγεία

Έχει καταρ­ρεύ­σει το μεγά­λο παρα­μύ­θι της δήθεν συνύ­παρ­ξης δημό­σιου και ιδιω­τι­κού τομέα στην Υγεία, ο ιδιω­τι­κός τομέ­ας κερ­δί­ζει και ο δημό­σιος φυτο­ζω­εί, τόνι­σε ο ΓΓ της ΚΕ του ΚΚΕ Δημή­τρης Κου­τσού­μπας κατά την επί­σκε­ψή του στο Πανε­πι­στη­μια­κό Γενι­κό Νοσο­κο­μείο Θεσ­σα­λο­νί­κης ΑΧΕΠΑ.

Ανα­φέρ­θη­κε επί­σης στις τερά­στιες ελλεί­ψεις του ΑΧΕΠΑ σε προ­σω­πι­κό και στο απα­ρά­δε­κτο γεγο­νός ότι ακό­μα δεν έχουν επι­στρέ­ψει οι υγειο­νο­μι­κοί που είναι σε αναστολή.

Υπο­γράμ­μι­σε ότι συνε­χί­ζε­ται η δια­χρο­νι­κή απα­ξί­ω­ση της Δημό­σιας Υγεί­ας από τις κυβερ­νή­σεις και πρό­σθε­σε ότι οι υγειο­νο­μι­κοί δίνουν ηρω­ι­κή μάχη.

Επίσκεψη στο ΑΧΕΠΑ

Στη συνά­ντη­ση ο διοι­κη­τής του ΑΧΕΠΑ ανέ­φε­ρε ότι το νοσο­κο­μείο επω­μί­στη­κε τερά­στιο βάρος με τον κορο­νο­ϊό και ότι τα κατά­φε­ρε με τον καλύ­τε­ρο δυνα­τό τρό­πο. Πρό­σθε­σε ότι επι­στρέ­φου­με στην κανο­νι­κό­τη­τα αλλά εξα­κο­λου­θούν να υπάρ­χουν προβλήματα.

Οι υγειο­νο­μι­κοί έκα­ναν το καλύ­τε­ρο δυνα­τό στην παν­δη­μία, το πρό­βλη­μα είναι η συνο­λι­κή πολι­τι­κή στην Υγεία σημεί­ω­σε ο Δημή­τρης Κου­τσού­μπας. Ανα­φέρ­θη­κε στις μεγά­λες ελλεί­ψεις σε δομές, μηχα­νή­μα­τα και σε προ­σω­πι­κό, όπως επί­σης και στην έλλει­ψη της ανα­γκαί­ας χρηματοδότησης.

Στη συνέ­χεια ο Δ. Κου­τσού­μπας μίλη­σε σε συγκέ­ντρω­ση υγειο­νο­μι­κών στο κεντρι­κό αμφι­θέ­α­τρο του ΑΧΕΠΑ.

902.gr

«Τσε Γκε­βά­ρα, πρε­σβευ­τής της Επα­νά­στα­σης», του Νίκου Μόττα

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο