Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

Δ. Κουτσούμπας: Με αισιοδοξία στον αγώνα και την πάλη για την ικανοποίηση όλων των αναγκών και δικαιωμάτων του λαού

Στην Και­σα­ρια­νή, στις εκδη­λώ­σεις που διορ­γα­νώ­νει ο Δήμος για τα Κού­λου­μα, στα “Ξύλι­να”, βρέ­θη­κε σήμε­ρα ο γενι­κός γραμ­μα­τέ­ας του ΚΚΕ , Δημή­τρης Κουτσούμπας.

Ο γγ ΚΚΕ έγι­νε δεκτός με μεγά­λη εγκαρ­διό­τη­τα από τον κόσμο που συμ­με­τεί­χε στις εκδη­λώ­σεις, ενώ τον συνό­δευαν ο Ηλί­ας Στα­μέ­λος, δήμαρ­χος Και­σα­ρια­νής και ο Θέμης Γκιώ­νης, μέλος του ΠΓ της ΚΕ του ΚΚΕ.

Ο κ. Κου­τσού­μπας, προ­σερ­χό­με­νος, έκα­νε την ακό­λου­θη δήλω­ση: «Χρό­νια πολ­λά, καλή δύνα­μη και υγεία σε όλους και όλες! Με αισιο­δο­ξία και απο­φα­σι­στι­κό­τη­τα στον αγώ­να και την πάλη μας για την ικα­νο­ποί­η­ση όλων των σύγ­χρο­νων λαϊ­κών καθη­με­ρι­νών ανα­γκών και δικαιω­μά­των του ελλη­νι­κού λαού».

 

Ο δαί­μων του τυπο­γρα­φεί­ου, του Ηρα­κλή Κακαβάνη

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο