Δ. Κουτσούμπας: Με αισιοδοξία στον αγώνα και την πάλη για την ικανοποίηση όλων των αναγκών και δικαιωμάτων του λαού

Στην Και­σα­ρια­νή, στις εκδη­λώ­σεις που διορ­γα­νώ­νει ο Δήμος για τα Κού­λου­μα, στα “Ξύλι­να”, βρέ­θη­κε σήμε­ρα ο γενι­κός γραμ­μα­τέ­ας του ΚΚΕ , Δημή­τρης Κου­τσού­μπας. Ο γγ ΚΚΕ έγι­νε δεκτός με μεγά­λη εγκαρ­διό­τη­τα από τον κόσμο που συμ­με­τεί­χε στις εκδη­λώ­σεις, ενώ τον συνό­δευαν ο Ηλί­ας Στα­μέ­λος, δήμαρ­χος Και­σα­ρια­νής και ο Θέμης Γκιώ­νης, μέλος του ΠΓ της ΚΕ … Συνε­χί­στε να δια­βά­ζε­τε το Δ. Κου­τσού­μπας: Με αισιο­δο­ξία στον αγώ­να και την πάλη για την ικα­νο­ποί­η­ση όλων των ανα­γκών και δικαιω­μά­των του λαού.