Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

Δ. Κουτσούμπας: Με δυνατό το ΚΚΕ μπορούμε να γράψουμε το δικό μας “σενάριο”, να βάλουμε τέλος στη σημερινή βαρβαρότητα 

«Με το ΚΚΕ μπο­ρού­με να τα κατα­φέ­ρου­με. Με δυνα­τό το ΚΚΕ, με μαζι­κή εργα­τι­κή-λαϊ­κή αντε­πί­θε­ση, να ανοί­ξου­με το δρό­μο για την ανα­τρο­πή, για τις ριζι­κές αλλα­γές στην κοι­νω­νία και την οικο­νο­μία, για να γίνει ο λαός μας μια ώρα αρχύ­τε­ρα νοι­κο­κύ­ρης στον τόπο του και στον κόπο του» τόνι­σε στο 48ο Φεστι­βάλ της ΚΝΕ-Οδη­γη­τή ο γενι­κός γραμ­μα­τέ­ας της ΚΕ του ΚΚΕ, Δημή­τρης Κουτσούμπας.

«Μπο­ρούν να το δουν στην πρά­ξη, η εργα­τι­κή τάξη, ο λαός και δω στη Θεσ­σα­λο­νί­κη πως η συμπό­ρευ­ση με το ΚΚΕ σε όλες τις μάχες παντού, στους χώρους δου­λειάς, εκπαί­δευ­σης, στις γει­το­νιές, αλλά και σε όλες τις κάλ­πες βου­λευ­τι­κών, δημο­τι­κών και περι­φε­ρεια­κών εκλο­γών, τους επό­με­νους μήνες, μπο­ρεί να δώσει ελπί­δα και αισιο­δο­ξία» υπο­γράμ­μι­σε ο κ Κου­τσού­μπας και πρό­σθε­σε: «Για να ανα­τεί­λει η ελπί­δα. Σε αυτό το δρό­μο σας προ­σκα­λού­με να περ­πα­τή­σου­με μαζί. Για «το μεγά­λο, το ωραίο, το συγκλο­νι­στι­κό». Για το σοσιαλισμό».

Ο κ. Κου­τσού­μπας υπεν­θύ­μι­σε ανα­φο­ρές, κατά τα πρώ­τα χρό­νια του φεστι­βάλ πριν από σαρά­ντα και πλέ­ον χρό­νια, των αεί­μνη­στων Μάνου Λοΐ­ζου και Κώστα Καζά­κου, για τη σημα­σία του Φεστι­βάλ της ΚΝΕ, ως μεγά­λο «πολι­τι­κό, πολι­τι­στι­κό γεγο­νός» για τη νέα γενιά, όπου «συνα­ντιέ­ται η νεα­νι­κή αμφι­σβή­τη­ση με την ανα­τρε­πτι­κή ιδε­ο­λο­γία, με την πολι­τι­κή πρό­τα­ση διε­ξό­δου του ΚΚΕ». Υπεν­θύ­μι­σε τους αγώ­νες των νεο­λαί­ων του ΚΚΕ, της ΚΝΕ, για «αξιο­πρε­πείς, δωρε­άν εστί­ες, βιβλία, καθη­γη­τές, εργα­στή­ρια», τις πρό­σφα­τες εκλο­γι­κές νίκες της «Παν­σπου­δα­στι­κής» και των σπου­δα­στών σε ΙΕΚ και ΟΑΕΔ, την αντί­θε­ση τους στην παρου­σία της αστυ­νο­μί­ας στα πανε­πι­στή­μια, τους αγώ­νες τους κατά του ναζι­σμού και του φασι­σμού στα σχο­λεία και στις γει­το­νιές και πρόσθεσε:

«Η νέα γενιά της Θεσ­σα­λο­νί­κης ξέρει από πρώ­το χέρι τι μπο­ρεί να σημαί­νει ισχυ­ρό ΚΚΕ, ισχυ­ρή ΚΝΕ, για την ίδια και τη ζωή της. Το ένιω­σαν από πρώ­το χέρι οι φοι­τη­τές του ΑΠΘ που με τους κομ­μου­νι­στές, με τις δυνά­μεις της ΚΝΕ μπρο­στά, τα έβα­λαν με τις δυνά­μεις κατα­στο­λής, απαί­τη­σαν να μην πατή­σει πόδι, να φύγει η αστυ­νο­μία από τις σχο­λές τους».

Ο κ. Κου­τσού­μπας υπο­γράμ­μι­σε ότι σήμε­ρα επι­βάλ­λε­ται, ο ίδιος ο λαός, οι εργά­τες, οι αυτο­α­πα­σχο­λού­με­νοι, οι επαγ­γελ­μα­τί­ες, οι αγρό­τες, οι νέοι, «να βάλουν τη δική τους σφρα­γί­δα» στις εξε­λί­ξεις, «με συμ­με­το­χή, με οργά­νω­ση και δρά­ση στο σωμα­τείο, στο σύλ­λο­γο, στην επι­τρο­πή αγώ­να», για­τί «στην ημε­ρή­σια διά­τα­ξη της κυβέρ­νη­σης της ΝΔ και των άλλων κομ­μά­των του κεφα­λαί­ου», βρί­σκε­ται, μονί­μως, η «υπε­ρά­σπι­ση των συμ­φε­ρό­ντων των λίγων» των καπι­τα­λι­στών και « νέες θυσί­ες και βάρη στο λαό» και πρόσθεσε:

«Γι’ αυτό επι­βάλ­λε­ται ο ίδιος ο λαός να γίνει πρω­τα­γω­νι­στής των εξε­λί­ξε­ων. Με τον αγώ­να του και τις πολι­τι­κές του επι­λο­γές. Και όχι να είναι κομπάρ­σος, περι­μέ­νο­ντας πότε και τι θα επι­λέ­ξει η άρχου­σα τάξη και το πολι­τι­κό της προ­σω­πι­κό, η ΝΔ, ο ΣΥΡΙΖΑ, το ΠΑΣΟΚ και άλλοι. Η σοσια­λι­στι­κή οργά­νω­ση της κοι­νω­νί­ας είναι το σύγ­χρο­νο, το πραγ­μα­τι­κά νέο στο 21ο αιώ­να που μπο­ρεί να εξα­σφα­λί­σει τα εργα­τι­κά λαϊ­κά συμ­φέ­ρο­ντα», ανέφερε.

Ο κ. Κου­τσού­μπας σημεί­ω­σε ότι μόνο το ΚΚΕ μιλά για την κατάρ­γη­ση όλων των αντερ­γα­τι­κών νόμων «για­τί όλοι τους, και ο ΣΥΡΙΖΑ και το ΠΑΣΟΚ έχουν βάλει πλά­τη, έχουν στη­ρί­ξει και έχουν ψηφί­σει, τους πιο εμβλη­μα­τι­κούς αντερ­γα­τι­κούς νόμους της ΝΔ», όπως επί­σης μόνο το ΚΚΕ μιλά για την κατάρ­γη­ση «όλου του σκο­τει­νού και αντι­δρα­στι­κού νομο­θε­τι­κού πλαι­σί­ου για τις παρα­κο­λου­θή­σεις και τις υπο­κλο­πές, ούτε ο ΣΥΡΙΖΑ που έχει βγει στα κερα­μί­δια, ούτε το ΠΑΣΟΚ που το λού­ζε­ται τώρα» και πρόσθεσε:

«Όλοι αυτοί βαδί­ζουν στον ίδιο δρό­μο της εξυ­πη­ρέ­τη­σης των συμ­φε­ρό­ντων του μεγά­λου κεφα­λαί­ου, των δεσμεύ­σε­ων της ΕΕ και των ΗΠΑ — ΝΑΤΟ, δεσμεύ­σεις που είναι πολύ βαριές και επι­κίν­δυ­νες για το λαό και τη χώρα. Υπάρ­χουν δηλα­δή, όλα αυτά τα στρα­τη­γι­κά ζητή­μα­τα, που τους ενώ­νουν. Και απο­δει­κνύ­ουν, πως μια χαρά μπο­ρούν να φτιά­ξουν την επό­με­νη αστι­κή κυβέρ­νη­σή τους, και αριθ­μη­τι­κά και κυρί­ως πολι­τι­κά, αν αυτό απαι­τή­σει το κεφά­λαιο και οι σύμ­μα­χοί του».

«Δεν το ξέρει αυτό ο Μητσο­τά­κης που μίλη­σε για «πολι­τι­κή — τερα­το­γέ­νε­ση», χώνο­ντας και το ΚΚΕ μέσα; Το ξέρει και παρα­ξέ­ρει. Λες και ο κόσμος καί­γε­ται για το δίλημ­μα των δύο+ καρε­κλο­κέ­νταυ­ρων : «Μητσο­τά­κης ή Τσί­πρας» είπε ο γενι­κός γραμ­μα­τέ­ας του ΚΚΕ και συνέχισε:

«Αφή­στε, λοι­πόν, όλοι σας έξω από τα βρώ­μι­κα παι­χνί­δια σας, το ΚΚΕ. Το ΚΚΕ, το ξέρε­τε καλά, όπως το ξέρει και όλος ο ελλη­νι­κός λαός, δεν πρό­κει­ται, όχι να σας στη­ρί­ξει, αλλά ούτε και να σας ανε­χτεί σε μία τέτοια κυβέρ­νη­ση της συμ­φο­ράς για το λαό. Όπως δεν το έκα­νε όλα αυτά τα χρόνια».

Ο κ. Κου­τσού­μπας, ανα­φε­ρό­με­νος στα μέτρα που εξήγ­γει­λε ο πρω­θυ­πουρ­γός στη ΔΕΘ, τον κάλε­σε να απα­ντή­σει «στην πρό­κλη­ση των δήθεν επι­δο­τή­σε­ων», υπο­στη­ρί­ζο­ντας ότι «τα όσα ελά­χι­στα ανα­κοί­νω­σε, είτε θα εξα­νε­μι­στούν αμέ­σως, είτε θα πλη­ρω­θούν από άλλη τσέ­πη από τον ίδιο το λαό», κατα­λή­γο­ντας τελι­κά «να ενι­σχύ­ουν μόνο τα κέρ­δη δια­φό­ρων ομίλων».

«Οι περιο­ρι­σμέ­νες αυξή­σεις στις συντά­ξεις που ανα­κοί­νω­σε ο Μητσο­τά­κης, υπο­λεί­πο­νται κατά πολύ της εκτί­να­ξης του πλη­θω­ρι­σμού. Μπο­ρεί να αντι­με­τω­πι­στεί η ακρί­βεια, αν δεν στη­ρι­χτεί το εισό­δη­μα με αυξή­σεις στους μισθούς και τις συντά­ξεις, με μειώ­σεις και πλα­φόν στις τιμές, αλλά και με κατάρ­γη­ση του ΦΠΑ στα βασι­κά είδη;» διε­ρω­τή­θη­κε ο κ. Κου­τσού­μπας και συνέχισε:

«Ποιον κοροϊ­δεύ­ουν με τις εξαγ­γε­λί­ες τους από την ΔΕΘ και ο κ.Μητσοτάκης την προη­γού­με­νη εβδο­μά­δα και ο κ.Τσίπρας πριν από λίγο από­ψε. Μπο­ρεί να υπάρ­ξει λύση στην ενερ­γεια­κή φτώ­χεια, αν δεν υπάρ­χει σχέ­διο άμε­σης αξιο­ποί­η­σης όλων των εγχώ­ριων πηγών ενέρ­γειας — όπως για παρά­δειγ­μα ο λιγνί­της, η γεω­θερ­μία, η υδροη­λε­κτρι­κή ενέρ­γεια και άλλα- κόντρα στις δεσμεύ­σεις της ΕΕ, με τα «πρά­σι­να άλο­γα» και το εμπό­ριο ρύπων;»

Προέβλεψε,ακόμη, ότι και τα μέτρα για τη στέ­γη με ΣΔΙΤ και δάνεια , αντί για προ­γράμ­μα­τα λαϊ­κής κατοι­κί­ας, θα οδη­γή­σουν «σε ακό­μη μεγα­λύ­τε­ρη υπερ­χρέ­ω­ση τα λαϊ­κά νοι­κο­κυ­ριά, εντεί­νο­ντας τους πλει­στη­ρια­σμούς και τις διώξεις».

«Καμιά ανα­μο­νή λοι­πόν, δεν πρέ­πει να δεί­ξει ο λαός μας. Καμιά ανοχή»

Σε άλλο σημείο, ο κ. Κου­τσού­μπας υπο­γράμ­μι­σε ότι η «ανα­τρο­πή του σοσια­λι­σμού και η διά­λυ­ση της Σοβιε­τι­κής Ένω­σης το 1991» έδω­σε το «εναρ­κτή­ριο λάκτι­σμα» για την όξυν­ση των καπι­τα­λι­στι­κών αντι­θέ­σε­ων για την πρω­το­κα­θε­δρία στο παγκό­σμιο σύστη­μα και για το «αιμα­το­κύ­λι­σμα» των λαών, «αφού όλα όσα με κόπους και θυσί­ες έχτι­σε ο σοβιε­τι­κός λαός για 70 χρό­νια, όπως και η ίδια η εργα­τι­κή δύνα­μη, έγι­ναν αντι­κεί­με­νο αγο­ρα­πω­λη­σί­ας» και πλέ­ον «λαοί, όπως ο ρωσι­κός και ο ουκρα­νι­κός, που μεγα­λούρ­γη­σαν μαζί, τότε, στα χρό­νια του σοσια­λι­σμού, σήμε­ρα αλληλοσκοτώνονται».

Ο κ. Κου­τσού­μπας υπο­στή­ρι­ξε ότι «η κυβέρ­νη­ση της ΝΔ, όπως και ο ΣΥΡΙΖΑ, το ΚΙΝΑΛ-ΠΑΣΟΚ, συνο­λι­κά οι δυνά­μεις που στη­ρί­ζουν το ΝΑΤΟ, έχουν τερά­στιες ευθύ­νες για την εμπλο­κή της χώρας» και την μετα­τρο­πή της σε ιμπε­ρια­λι­στι­κό «ορμη­τή­ριο», ζήτη­σε τον «απε­γκλω­βι­σμό της χώρας από τους ιμπε­ρια­λι­στι­κούς σχε­δια­σμούς» και πρό­σθε­σε: «Να στα­μα­τή­σει τώρα η εφαρ­μο­γή των αντι­ρω­σι­κών κυρώ­σε­ων, που προ­σθέ­τουν νέα οικο­νο­μι­κά βάρη στις πλά­τες των λαών της Ευρώπης».

Ο κ. Κου­τσού­μπας ανα­φέρ­θη­κε και στην επι­θε­τι­κό­τη­τα της Τουρ­κί­ας και στα επι­χει­ρή­μα­τα κυβερ­νη­τι­κών στε­λε­χών, ότι δεν πρέ­πει να επι­τρα­πεί ο ρωσι­κός «ανα­θε­ω­ρη­τι­σμός» του Πού­τιν, για­τί έτσι δυνα­μώ­νει ο «ανα­θε­ω­ρη­τι­σμός» του Ερντο­γάν ένα­ντι της Ελλά­δας και της Κύπρου.

«Ποιοι όμως είναι οι «πρώ­τοι διδά­ξα­ντες» του «ανα­θε­ω­ρη­τι­σμού»; Δεν ήταν αυτοί που διέ­λυ­σαν τη Γιου­γκο­σλα­βία; Δεν είναι το ΝΑΤΟ, η ΕΕ, οι ΗΠΑ;» ανέ­φε­ρε ο γ. γραμ­μα­τέ­ας του ΚΚΕ, στη­λι­τεύ­ο­ντας το ρόλο τους και σε Λιβύη, Συρία, Αφγα­νι­στάν και πρόσθεσε:

«Αλή­θεια, παρά­ξε­νη «συμ­μα­χία» αυτή του ΝΑΤΟ!… Όπου ο ένας «σύμ­μα­χος», απει­λεί τον άλλο «σύμ­μα­χο», πως «ίσως έρθει ένα βρά­δυ» με τα όπλα του …. Τι συμ­φέ­ρον έχουν οι λαοί της Ελλά­δας, της Τουρ­κί­ας, των άλλων χωρών, από μια τέτοια «συμμαχία.…Καμία εμπι­στο­σύ­νη στις αστι­κές κυβερ­νή­σεις, στα κόμ­μα­τα του ευρω­α­τλα­ντι­σμού, στους «ψευ­το­τσα­μπου­κά­δες», όπου, εναλ­λάσ­σο­νται τα «νταη­λί­κια γιοκ» με τους ενα­γκα­λι­σμούς τους στις Συνό­δους του ΝΑΤΟ και στα διά­φο­ρα επι­χει­ρη­μα­τι­κά συμ­βού­λια της καπι­τα­λι­στι­κής αγο­ράς. Η λύση για τους λαούς της Ελλά­δας, της Τουρ­κί­ας, των άλλων γει­το­νι­κών μας χωρών, βρί­σκε­ται στην πάλη για τον απε­γκλω­βι­σμό από τα συμ­φέ­ρο­ντα και τους σχε­δια­σμούς των αστι­κών τάξε­ων και των ιμπε­ρια­λι­στι­κών ενώ­σε­ών τους».

Αλή­θειες και ψέμα­τα για το λιμό στην Ουκρα­νία, Νίκος Μόττας

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο