Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

Δ. Κουτσούμπας: Μοναδική εγγύηση για να μη συγκαλυφθεί το έγκλημα είναι οι μεγάλες κινητοποιήσεις

Μονα­δι­κή εγγύ­η­ση για να μην κου­κου­λω­θεί το έγκλη­μα στα Τέμπη είναι οι μεγά­λοι αγώ­νες, οι μεγά­λες κινη­το­ποι­ή­σεις που ανα­πτύσ­σο­νται σε όλη τη χώρα, τόνι­σε από τη Βου­λή ο ΓΓ της ΚΕ του ΚΚΕ Δημή­τρης Κου­τσού­μπας μιλώ­ντας στο νομο­σχέ­διο για τη σχο­λι­κή βία.

Η τοπο­θέ­τη­ση για το έγκλη­μα στα Τέμπη:

«Σήμε­ρα, Παγκό­σμια Μέρα της Γυναί­κας, πέφτει βαριά η σκιά της θλί­ψης και της οργής από το τρα­γι­κό πολύ­νε­κρο δυστύ­χη­μα στα Τέμπη. Βλέ­πο­ντας τα μάτια των μητέ­ρων, των συγ­γε­νών να πλημ­μυ­ρί­ζουν από πόνο για τα αδι­κο­χα­μέ­να παι­διά, σφίγ­γου­με τα δόντια για­τί δεν έχου­με δικαί­ω­μα να σιωπήσουμε.

Και από αυτό εδώ το βήμα, μια βδο­μά­δα μετά την τρα­γω­δία στα Τέμπη που στοί­χι­σε τη ζωή σε 57 ανθρώ­πους, κυρί­ως νέα παι­διά, επα­να­λαμ­βά­νου­με αυτό που είπα­με από την πρώ­τη στιγ­μή: Δεν είναι ατύ­χη­μα, δεν είναι δυστύ­χη­μα, είναι προ­δια­γε­γραμ­μέ­νο έγκλημα!

Για έγκλη­μα μιλούν σήμε­ρα όχι μόνο οι μανά­δες και οι πατε­ρά­δες αυτών των παι­διών, αλλά όλες και όλοι μας. Για έγκλη­μα μιλούν οι εργα­ζό­με­νοι, οι μαθη­τές και οι φοι­τη­τές που βρί­σκο­νται τόσες μέρες και σήμε­ρα, αυτή την ώρα, στους δρό­μους. Το φωνά­ζουν οι χιλιά­δες μαθη­τές σε όλη την Ελλά­δα: “Το έγκλη­μα αυτό να μη συγκα­λυ­φθεί, όλων των νεκρών να γίνου­με η φωνή”!

Και όπως κάθε έγκλη­μα, έτσι κι αυτό, έχει και αιτί­ες, έχει και ενό­χους. Ένο­χη είναι η κυβέρ­νη­σή σας, για­τί στις καταγ­γε­λί­ες που έκα­ναν οι συν­δι­κα­λι­στές, τα σωμα­τεία των σιδη­ρο­δρο­μι­κών, αλλά και οι βου­λευ­τές του ΚΚΕ στη Βου­λή, για το κακο­συ­ντη­ρη­μέ­νο δίκτυο, για τις ελλεί­ψεις και τα κενά στα συστή­μα­τα ασφά­λειας, στο προ­σω­πι­κό, τις κρί­σι­μες υπο­δο­μές, όπως τέτοια είναι η σήμαν­ση, εσείς είχα­τε κλει­στά αυτιά.

Θυμί­ζω την ανα­κοί­νω­ση της παρά­τα­ξης που στη­ρί­ζει το ΠΑΜΕ στους σιδη­ρο­δρο­μι­κούς, η οποία έκα­νε και μια σοκα­ρι­στι­κή πρό­βλε­ψη: “Δεν θα περι­μέ­νου­με το δυστύ­χη­μα που έρχε­ται, για να τους δού­με να χύνουν κρο­κο­δεί­λια δάκρυα κάνο­ντας δια­πι­στώ­σεις”. Αυτά έγρα­φαν μόλις 20 μέρες πριν την τρα­γω­δία στα Τέμπη, στις 7 Φεβρουα­ρί­ου, και δυστυ­χώς επι­βε­βαιώ­θη­καν. Μακά­ρι να μην είχαν επιβεβαιωθεί…

Ό,τι και να κάνε­τε εσείς της κυβέρ­νη­σης της ΝΔ, όσο και αν προ­σπα­θεί­τε ‑με μοι­ρα­σμέ­νους ρόλους με τα άλλα κόμ­μα­τα που κυβέρ­νη­σαν αυτή τη χώρα- για να στρέ­ψε­τε τη συζή­τη­ση απο­κλει­στι­κά στις υπαρ­κτές ευθύ­νες ενός σταθ­μάρ­χη και στο αν αυτός ήταν ή δεν ήταν ρου­σφέ­τι, η αλή­θεια ‑και σε αυτή την περί­πτω­ση- δεν κρύ­βε­ται με τίποτα!

Ούτε ο κου­ρα­στι­κός και απο­κρου­στι­κός τσα­κω­μός σας αυτές τις μέρες με τον ΣΥΡΙΖΑ, κύριοι της ΝΔ, και το ΠΑΣΟΚ, για το πότε “κόλ­λη­σε και πότε ξεκόλ­λη­σε” η κάθε σύμ­βα­ση, μπο­ρεί να πεί­σει κανέ­ναν. Όλοι σας, δηλα­δή, λέτε ότι τα κάνα­τε περί­που σωστά, οι εργο­λά­βοι έφα­γαν και ξανα­έ­φα­γαν, αλλά το απο­τέ­λε­σμα, αυτό που έμα­θε όλος ο κόσμος με τον πιο τρα­γι­κό τρό­πο, είναι ότι εν έτει 2023, στην επο­χή της ψηφιο­ποί­η­σης, τα τρέ­να πηγαί­νουν στα κου­του­ρού και με προ­φο­ρι­κές οδη­γί­ες από τον ασύρ­μα­το, λες και είμα­στε στην επο­χή του Τρι­κού­πη. Οι πλει­στη­ρια­σμοί και οι κατα­σχέ­σεις ηλε­κτρο­νι­κοί και τα τρέ­να χειροκίνητα.

Αλλά, τέτοιοι είστε!

Εδώ μέσα σε αυτή την αίθου­σα, οι βου­λευ­τές του ΚΚΕ σας λέγα­με ότι:

- Η πολι­τι­κή της χρό­νιας υποχρηματοδότησης,

- της κατά­τμη­σης του σιδη­ρο­δρο­μι­κού έργου σε πολ­λά κομμάτια,

- η πολι­τι­κή της απε­λευ­θέ­ρω­σης με βάση τις κατευ­θύν­σεις της ΕΕ,

- της ιδιω­τι­κο­ποί­η­σης του κερ­δο­φό­ρου κομματιού,

- αυτή η πολι­τι­κή, βεβαί­ως, που ακο­λού­θη­σαν όλες οι κυβερ­νή­σεις των τελευ­ταί­ων χρό­νων, έχει δια­μορ­φώ­σει και τους όρους γι’ αυτές τις τρα­γω­δί­ες. Αφού, στο πλαί­σιό της, η ασφά­λεια των επι­βα­τών αντι­με­τω­πί­ζε­ται ως “κόστος” τόσο για τα αμι­γώς ιδιω­τι­κο­ποι­η­μέ­να κομ­μά­τια του σιδη­ρο­δρό­μου, όσο και για εκεί­να που δια­χει­ρί­ζε­ται το αστι­κό κράτος!

Όλα αυτά τα αγνο­ή­σα­τε! Και εσείς! Και οι διοι­κή­σεις του κρα­τι­κού ΟΣΕ! Και η ιτα­λι­κή εταιρεία!

Ξέρε­τε, αυτή η ιτα­λι­κή εται­ρεία, που, σύμ­φω­να με τις καταγ­γε­λί­ες, μας έφε­ρε τα σάπια τρέ­να που δεν τα ήθε­λαν στην Ελβε­τία και μας τα πλά­σα­ρε για υπερ­σύγ­χρο­να, 5 μέρες κρυ­βό­ταν και δεν μπο­ρού­σε να ενη­με­ρώ­σει ούτε για το πόσοι ήταν οι επι­βά­τες στο τρέ­νο! Και τώρα μας το παί­ζει και μεγα­λό­ψυ­χη, επει­δή δεν θα χρη­σι­μο­ποι­ή­σει ‑λέει- τη δυνα­τό­τη­τα που της έχε­τε δώσει εσείς και η ΕΕ, για να απαλ­λάσ­σε­ται από τις απο­ζη­μιώ­σεις! Μεγά­λη χάρη μας έκανε…

Να τους χαί­ρε­στε τους επεν­δυ­τές σας! Και εσείς κύριοι της κυβέρ­νη­σης και εσείς κύριοι του ΣΥΡΙΖΑ, που τους που­λή­σα­τε την ΤΡΑΙΝΟΣΕ για 45 εκα­τομ­μύ­ρια ευρώ για να τους χαρί­ζε­τε μετά, όλοι σας, 50 εκα­τομ­μύ­ρια ευρώ τον χρό­νο, ως επι­δό­τη­ση για τις δήθεν άγο­νες γραμ­μές! Τι ειρω­νεία. Άγο­νη γραμ­μή ονο­μά­σα­τε και τη γραμ­μή Αθή­να — Θεσσαλονίκη!

Αλή­θεια, αυτό δεν είναι αρκε­τά σοβα­ρό σκάν­δα­λο, για να απα­σχο­λή­σει τη μετα­ξύ σας αντι­πα­ρά­θε­ση, όπως τόσα και τόσα άλλα; Ρητο­ρι­κό φυσι­κά το ερώ­τη­μα. Τσί­πα δεν έχετε!

Ένο­χοι, λοι­πόν, είστε όλοι σας: Όλες οι κυβερ­νή­σεις. Και μην παρι­στά­νε­τε τους ανή­ξε­ρους. Σας θυμί­ζω ορι­σμέ­νους μόνο σημα­ντι­κούς σταθ­μούς της δια­κυ­βέρ­νη­σης όλων σας, για­τί ορι­σμέ­νοι μιλά­τε λες και έχε­τε πάθει αμνησία.

Έχου­με και λέμε λοιπόν:

- Το 2009 η κυβέρ­νη­ση του ΠΑΣΟΚ σπά­ει τον ΟΣΕ σε κομ­μά­τια για να παρα­δο­θούν τα πιο κερ­δο­φό­ρα στον “επεν­δυ­τή” και να φορ­τώ­σει τα ζημιο­γό­να στις πλά­τες του λαού μας. Τι έγι­νε στην πορεία;

- Απο­συν­δέ­θη­κε το τρέ­νο από τις ράγες, δηλα­δή απο­συν­δέ­θη­κε η δια­χεί­ρι­ση των τρέ­νων από τη δια­χεί­ρι­ση του σιδη­ρο­δρο­μι­κού δικτύ­ου. Και αν δεί­τε τη συζή­τη­ση που έγι­νε στην Ισπα­νία μετά από ένα τότε μεγά­λο δυστύ­χη­μα, η αιτία είπαν εκεί είναι ακρι­βώς αυτή.

- Το 2017 η κυβέρ­νη­ση ΣΥΡΙΖΑ — ΑΝΕΛ, παρα­χώ­ρη­σε σε ιτα­λι­κή εται­ρεία αντί 45 εκατ. ευρώ την ΤΡΑΙΝΟΣΕ. Το χρέ­ος του ΟΣΕ πέρα­σε στο κρά­τος, εργα­ζό­με­νοι στο όνο­μα της λεγό­με­νης εξυ­γί­αν­σης μετακινήθηκαν.

- Το 2019 ολο­κλη­ρώ­νε­ται η εξα­γο­ρά της ΤΡΑΙΝΟΣΕ με άλλα 22 εκατ. ευρώ. Όλοι μαζί ΝΔ — ΣΥΡΙΖΑ — ΠΑΣΟΚ ψηφί­ζε­τε το πακέ­το Οδη­γιών της ΕΕ για πλή­ρη “απε­λευ­θέ­ρω­ση” των σιδη­ρο­δρο­μι­κών μεταφορών.

Ένο­χο είναι, λοι­πόν, το σάπιο αστι­κό κρά­τος σας με τις περι­κο­πές και τις υπο­χρη­μα­το­δο­τή­σεις, ένο­χη είναι η ιτα­λι­κή εται­ρεία, που ήταν κρα­τι­κό μονο­πώ­λιο, αλλά χρε­ο­κό­πη­σε και αυτή μας έφε­ραν εδώ ως επεν­δύ­σεις οι κύριοι του ΣΥΡΙΖΑ. Οι διά­φο­ροι εργο­λά­βοι που τσέ­πω­ναν τα εκα­τομ­μύ­ρια και δεν προ­χω­ρού­σαν τα απα­ραί­τη­τα έργα.

Και επει­δή, όλοι αυτές τις μέρες, προ­σπα­θεί­τε να βγά­λε­τε λάδι την ΕΕ και την πολι­τι­κή σας φυσι­κά, σας λέμε λοι­πόν ότι αυτή η εγκλη­μα­τι­κή πολι­τι­κή της ΕΕ δεν κάνει εξαι­ρέ­σεις: Στην ΕΕ το 2021, μόνο σε ένα χρό­νο, κατα­γρά­φη­καν 1.389 σημα­ντι­κά σιδη­ρο­δρο­μι­κά ατυ­χή­μα­τα, με συνο­λι­κά 636 νεκρούς και 513 τραυ­μα­τί­ες, εκ των οποί­ων τα 97 αφο­ρού­σαν συγκρού­σεις τρένων.

Το είπα­με, θα το ξανα­πού­με, θα επι­μέ­νου­με: Το μαχαί­ρι πρέ­πει να φτά­σει στο κόκκαλο!

Να απο­δο­θούν όλες οι ευθύ­νες για να μην έχου­με ποτέ ξανά τέτοιο έγκλη­μα! Να μην υπάρ­ξει άλλο παι­δί στον 21ο αιώ­να που στο μήνυ­μα της μητέ­ρας του “στεί­λε όταν φτά­σεις” δεν θα απαντήσει…

Και μονα­δι­κή εγγύ­η­ση για να γίνει αυτό και για να μην τα κου­κου­λώ­σε­τε πάλι και ξεχα­στεί η υπό­θε­ση, είναι οι μεγά­λοι αγώ­νες, οι μεγά­λες κινη­το­ποι­ή­σεις που ανα­πτύσ­σο­νται σε όλη τη χώρα.

Θέλου­με από αυτό το βήμα, ξανά, να χαι­ρε­τί­σου­με τους χιλιά­δες απερ­γούς από πάρα πολ­λούς χώρους δου­λειάς που συμ­με­τέ­χουν στη σημε­ρι­νή κινη­το­ποί­η­ση. Ξέρου­με πως ιδιαί­τε­ρα η νέα γενιά, οι φοι­τη­τές, οι μαθη­τές βρά­ζουν από οργή και αγα­νά­κτη­ση για αυτό που έγι­νε. Για­τί όλοι κατα­λα­βαί­νουν ότι ο καθέ­νας θα μπο­ρού­σε να είναι στη θέση αυτών των παι­διών που χάθη­καν τόσο άδικα.

Τους λέμε το εξής: Είμα­στε μαζί σας! Σας στη­ρί­ζου­με με όλες μας τις δυνά­μεις! Έχου­με ευθύ­νη, όλοι μαζί, να γίνου­με η φωνή των νεκρών!

Το ΚΚΕ το δικό του μερί­διο ευθύ­νης το συναι­σθά­νε­ται και το ανα­λαμ­βά­νει. Θα κάνου­με τα πάντα για να μη θαφτεί η υπό­θε­ση, για να σπά­σου­με τη σιω­πή, την υπο­κρι­σία, την προ­πα­γάν­δα της ψευ­τιάς, που παρα­κο­λου­θού­με τόσες μέρες από τις τηλε­ο­ρά­σεις μας και μας έχει εξορ­γί­σει όλους!

Η δύνα­μη που έχουν οι αγώ­νες της νεο­λαί­ας φαί­νε­ται και από την ανη­συ­χία που έχει αρχί­σει και πιά­νει ορι­σμέ­νες πένες ‑φιλι­κές, τόσο προς τη ΝΔ, όσο και προς τον ΣΥΡΙΖΑ- για τον κίν­δυ­νο, όπως λένε, να δια­χυ­θεί η ευθύ­νη για το συμ­βάν σε όλο το πολι­τι­κό σύστη­μα των κομ­μά­των που έχουν κυβερ­νή­σει και να ενι­σχυ­θεί η αντι­συ­στη­μι­κή στά­ση και ψήφος.

Όμως, αυτοί ακρι­βώς οι φόβοι τους είναι που πρέ­πει να γίνουν πραγ­μα­τι­κό­τη­τα! Και ας αφή­σουν τις ύπου­λες ταυ­τί­σεις όλοι αυτοί, με θεω­ρί­ες των άκρων από την ανάποδη.

Για­τί η νέα γενιά κατα­λα­βαί­νει πολύ καλά τι είναι το πραγ­μα­τι­κά αντισυστημικό!

Ξέρει για παρά­δειγ­μα, πόσο φανα­τι­κά συστη­μι­κές είναι οι διά­φο­ρες φασι­στι­κές και ακρο­δε­ξιές ομά­δες και ξέρει και ποιοι είναι αυτοί που τα βάζουν στα­θε­ρά μαζί τους στα σχο­λεία, τις γει­το­νιές, παντού…»

 

«Ναι, αλλά ο Στά­λιν…», του Νίκου Μόττα

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο