Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

Δ.Κουτσούμπας: Μόνο ένα ισχυρό ΚΚΕ μπορεί να κάνει τη διαφορά, να αποτελέσει στήριγμα για το λαό

«Το πραγ­μα­τι­κό δίλημ­μα της επό­με­νης ημέ­ρας, από τη σκο­πιά του λαού και των συμ­φε­ρό­ντων του είναι: Ή να ξεκι­νή­σει μια μεγά­λη πορεία που θα μας οδη­γή­σει σε ανά­πτυ­ξη σε όφε­λος του λαού με αντε­πί­θε­ση και ένα πολύ πιο δυνα­τό ΚΚΕ ή συνέ­χι­ση του ίδιου δρό­μου της καπι­τα­λι­στι­κής ανά­πτυ­ξης που ‑απο­δε­δειγ­μέ­να πλέ­ον- φέρ­νει νέα δει­νά και κατα­στρο­φές με εναλ­λα­γή των ίδιων στην εξου­σία» υπο­γράμ­μι­σε ο γενι­κός γραμ­μα­τέ­ας της Κεντρι­κής Επι­τρο­πής του ΚΚΕ, Δημή­τρης Κου­τσού­μπας στην απο­ψι­νή του ομι­λία στο Φεστι­βάλ «100 χρό­νια ΚΚΕ-50 χρό­νια ΚΝΕ», στη Θεσσαλονίκη.

Χαρα­κτή­ρι­σε ξεχω­ρι­στό κομ­μά­τι στην προ­σφο­ρά του κόμ­μα­τος και της ΚΝΕ το Φεστι­βάλ της ΚΝΕ, τονί­ζο­ντας «την τιμή, το δέος, την ευθύ­νη και την περη­φά­νια για τον έναν αιώ­να ηρω­ι­κής πορεί­ας του ΚΚΕ» και για την πορεία της ΚΝΕ που «απο­τυ­πώ­νει τη νεα­νι­κή έφο­δο στο μέλ­λον, στη νέα, τη σοσια­λι­στι­κή κοινωνία».

Ανα­φέρ­θη­κε επί­σης στους μεγά­λους σταθ­μούς της ιστο­ρί­ας του εργα­τι­κού και κομ­μου­νι­στι­κού κινή­μα­τος στη Θεσ­σα­λο­νί­κη, στον αγώ­να-ορό­ση­μο του Μάη του 1936, καθώς και στις μεγά­λες αντι­ϊ­μπε­ρια­λι­στι­κές λαϊ­κές κινη­το­ποι­ή­σεις προ 20ετίας που δυσκό­λε­ψαν, όπως σημεί­ω­σε, «το πέρα­σμα στρα­τευ­μά­των και πολε­μι­κού υλι­κού όταν αυτά μετα­φέ­ρο­νταν για το “μακέ­λε­μα του λαού της Γιου­γκο­σλα­βί­ας” καθώς η Θεσ­σα­λο­νί­κη με ευθύ­νη της κυβέρ­νη­σης του ΠΑΣΟΚ, έπαι­ξε κομ­βι­κό ρόλο».

Πρό­σθε­σε ότι και τώρα με ευθύ­νη της κυβέρ­νη­σης ΣΥΡΙΖΑ-ΑΝΕΛ «ενι­σχύ­ο­νται επι­χει­ρη­σια­κά οι δομές του ΝΑΤΟ στην πόλη, το Σώμα Ταχεί­ας Αντί­δρα­σης και η Θεσ­σα­λο­νί­κη μπλέ­κε­ται ενερ­γά στα οικο­νο­μι­κά και στρα­τιω­τι­κά σχέ­δια των ΗΠΑ-ΝΑΤΟ στην αντι­πα­ρά­θε­σή τους με αντα­γω­νι­στι­κά σχέδια».

«Αυτή η κυβέρ­νη­ση είναι χωμέ­νη μέχρι τα μπού­νια στους ιμπε­ρια­λι­στι­κούς σχε­δια­σμούς σε ολό­κλη­ρη την περιο­χή, από τα Βαλ­κά­νια και τη Μέση Ανα­το­λή ως τη Μαύ­ρη Θάλασ­σα» ανέφερε.

Είπε ότι η συμ­φω­νία Τσί­πρα-Ζάεφ «προ­χώ­ρη­σε με την απρο­κά­λυ­πτη παρέμ­βα­ση των ΗΠΑ, του ΝΑΤΟ και της ΕΕ, έχει τη σφρα­γί­δα τους», και αυτό το δεί­χνει τόσο το ίδιο το κεί­με­νο της συμ­φω­νί­ας όσο και το ερώ­τη­μα στο δημο­ψή­φι­σμα που θα διε­ξα­χθεί στη γει­το­νι­κή χώρα.

Χαρα­κτή­ρι­σε τη συμ­φω­νία «γάντι» για τα συμ­φέ­ρο­ντα του ευρω-αμε­ρι­κά­νι­κου ιμπε­ρια­λι­σμού, αντί­θε­τη με τα συμ­φέ­ρο­ντα όλων των λαών της περιο­χή και φέρου­σα εντός της «το “σαρά­κι” της δια­τή­ρη­σης του αλυ­τρω­τι­σμού, με την απο­δο­χή από την ελλη­νι­κή κυβέρ­νη­ση των θέσε­ων περί “Μακε­δό­να πολί­τη” και “μακε­δο­νι­κής γλώσσας”».

«Το συμ­φέ­ρον των λαών της Βαλ­κα­νι­κής είναι να δυνα­μώ­σουν την πάλη για την από­κρου­ση λύσε­ων, που μαγει­ρεύ­ο­νται στους κόλ­πους των ιμπε­ρια­λι­στι­κών οργα­νι­σμών, όπως η συγκε­κρι­μέ­νη» συμπλήρωσε.

Έκρου­σε τον κώδω­να του κιν­δύ­νου ναρ­κο­θέ­τη­σης του μέλ­λο­ντος των λαών της Βαλ­κα­νι­κής εάν συνε­χι­στεί το γαϊ­τα­νά­κι της αλλα­γής συνό­ρων στην περιο­χή, «και μάλι­στα στο όνο­μα της “δια­σφά­λι­σης της ειρή­νης και της ασφά­λειας στα πλαί­σια του ΝΑΤΟ και της ΕΕ”» και προει­δο­ποί­η­σε ότι «το προ­ω­θού­με­νο σχέ­διο της “Μεγά­λης Αλβα­νί­ας” με πρώ­το στά­διο την αλλα­γή συνό­ρων ανά­με­σα σε Κόσο­βο και Σερ­βία και σε συνέ­χεια την οικο­νο­μι­κή και διπλω­μα­τι­κή ενσω­μά­τω­ση του Κοσό­βου στην Αλβα­νία, απο­τε­λεί ενέρ­γεια που μπο­ρεί να ανοί­ξει κι άλλες “πλη­γές” στην περιο­χή μας».

Σημεί­ω­σε ότι «η ενδε­χό­με­νη έντα­ξη της Αλβα­νί­ας στην ΕΕ δεν είναι υπέρ των συμ­φε­ρό­ντων της εργα­τι­κής τάξης και του λαού της Αλβα­νί­ας, ούτε πρό­κε­ται να βοη­θή­σει στο παρα­μι­κρό τις σχέ­σεις Ελλά­δας-Αλβα­νί­ας, όπως δεν την βοή­θη­σε και η έντα­ξη της Αλβα­νί­ας στο ΝΑΤΟ, ενώ την ίδια ώρα η ελλη­νο-αλβα­νι­κή συμ­φω­νία, που θα ανοί­ξει αυτή την “πόρ­τα”, και θα αφο­ρά και τα θαλάσ­σια σύνο­ρα, οπωσ­δή­πο­τε, θα παί­ξει “πιλο­τι­κό ρόλο” και για το “παζά­ρι” με την αστι­κή τάξη της Τουρκίας».

Ανέ­φε­ρε ότι η ρίζα της κακο­δαι­μο­νί­ας των σχέ­σε­ων Ελλά­δας-Τουρ­κί­ας βρί­σκε­ται στα συμ­φέ­ρο­ντα και στους αντα­γω­νι­σμούς των αστι­κών τάξε­ων Τουρ­κί­ας και Ελλά­δας, ενώ ρίχνει «βαριά τη σκιά της» και η εμπλο­κή ισχυ­ρό­τε­ρων δυνάμεων.

Είπε οτι η Τουρ­κία επι­διώ­κει διευ­ρευ­μέ­νο περι­φε­ρεια­κό ρόλο και αν μπο­ρέ­σει και παγκό­σμιο, και σε αυτό το πλαί­σιο αμφι­σβη­τεί τα κυριαρ­χι­κά δικαιώ­μα­τα της χώρας μας στο Αιγαίο, αλλά και τα κυριαρ­χι­κά δικαιώ­μα­τα της Κύπρου.

«Όπως κι η αστι­κή τάξη της Ελλά­δας, που επι­διώ­κει ως “σημαιο­φό­ρος” των ΗΠΑ και του ΝΑΤΟ, μια ανα­βάθ­μι­ση της γεω­πο­λι­τι­κής θέσης, προσ­δο­κά πως θα επω­φε­λη­θεί από την κόντρα των ΗΠΑ με την Τουρ­κία, που είναι σε εξέ­λι­ξη» πρό­σθε­σε, υπεν­θυ­μί­ζο­ντας τις καταγ­γε­λί­ες του ΚΚΕ για τον εκσυγ­χρο­νι­σμό και την επέ­κτα­ση αμε­ρι­κα­νο­ΝΑ­ΤΟϊ­κών βάσε­ων στην Ελλάδα.

«Η κυβέρ­νη­ση, αλλά και τα άλλα κόμ­μα­τα, όπως η ΝΔ, στη­ρί­ζουν αυτόν τον επι­κίν­δυ­νο αντα­γω­νι­σμό και ισχυ­ρί­ζο­νται πως αν είμα­στε με τις ΗΠΑ και το ΝΑΤΟ, αν οικο­δο­μή­σου­με πολι­τι­κό — στρα­τιω­τι­κές συμ­μα­χί­ες με κρά­τη δολο­φό­νους, όπως το Ισρα­ήλ, που δολο­φο­νεί τον παλαι­στι­νια­κό λαό, τότε δήθεν δεν κιν­δυ­νεύ­ου­με» είπε ο κ. Κουτσούμπας.

Επι­κα­λού­με­νος τα απο­τε­λέ­σμα­τα της Συμ­φω­νί­ας του Μονά­χου το 1938, όταν «με το επι­χεί­ρη­μα να απο­φευ­χθεί ο πόλε­μος Γερ­μα­νί­ας-Τσε­χο­σλο­βα­κί­ας, οι τότε “ισχυ­ροί σύμ­μα­χοι” της Τσε­χο­σλο­βα­κί­ας, δηλα­δή η Βρε­τα­νία και η Γαλ­λία, παρα­χώ­ρη­σαν στη φασι­στι­κή Γερ­μα­νία ‑σάρ­κα από τη σάρ­κα του καπι­τα­λι­στι­κού κόσμου ένα μεγά­λο μέρος της Τσε­χο­σλο­βα­κί­ας, τη λεγό­με­νη Σου­δη­τία» τόνι­σε και συμπλή­ρω­σε: «να τα θυμό­μα­στε αυτά, όταν τα άλλα κόμ­μα­τα μας λένε για τους ισχυ­ρούς μας “σύμ­μα­χους”, του ΝΑΤΟ και της ΕΕ, που δήθεν θα μας υπε­ρα­σπι­στούν από την επί­σης “σύμ­μα­χο” Τουρκία».

Ανα­φε­ρό­με­νος στο Κυπρια­κό είπε ότι «απο­δεί­χθη­κε πως η επι­λο­γή περί διζω­νι­κής δικοι­νο­τι­κής ομο­σπον­δί­ας όχι μόνον δε βοή­θη­σε στην επί­λυ­ση, αλλά αξιο­ποι­ή­θη­κε για διχο­το­μι­κές λύσεις, ενώ ως νέο στοι­χείο έχου­με την τουρ­κι­κή επι­δί­ω­ξη να στή­σει και να κατο­χυ­ρώ­σει στρα­τιω­τι­κή βάση στα κατε­χό­με­να». «Ο λαός της Κύπρου, που έχει την αμέ­ρι­στη στή­ρι­ξή μας στην πάλη του ενά­ντια στην κατο­χή, αξί­ζει μια πατρί­δα χωρίς ξένα στρα­τεύ­μα­τα και βάσεις, χωρίς προ­στά­τες, κοι­νή πατρί­δα των Κυπρί­ων, άσχε­τα από εθνι­κή κατα­γω­γή, γλώσ­σα και θρή­σκευ­μα, με το λαό αφέ­ντη στον τόπο του» είπε.

Χαρα­κτή­ρι­σε την κυβέρ­νη­ση «αρι­στε­ρό πλυ­ντή­ριο» των Αμε­ρι­κα­νών και Ευρω­παί­ων ιμπε­ρια­λι­στών, εξέ­φρα­σε την αλλη­λεγ­γύη του ΚΚΕ στον παλαι­στι­νια­κό και τον συρια­κό λαό και κάλε­σε τον λαό να κλι­μα­κώ­σει τον αγώ­να του ενά­ντια «στις ιμπε­ρια­λι­στι­κές επεμ­βά­σεις και τους πολέ­μους για το μοί­ρα­σμα και το ξανα­μοί­ρα­σμα των πλου­το­πα­ρα­γω­γι­κών πηγών και των αγο­ρών στην περιο­χή μας και για το κλεί­σι­μο της βάσης-ορμη­τη­ρί­ου της Σού­δας και των άλλων στρα­τιω­τι­κών βάσεων».

Ανέ­φε­ρε ότι ο Αλ.Τσίπρας παρου­σί­α­σε από τη ΔΕΘ «το μετα­μνη­μο­νια­κό του μνη­μό­νιο», επι­ση­μαί­νο­ντας, μετα­ξύ άλλων, ότι «αυτό που ο κ. Τσί­πρας ονο­μά­ζει Αρι­στε­ρά, είναι η “χρή­σι­μη αρι­στε­ρά” στο κεφά­λαιο και το σύστη­μά του, “αυτή που μπο­ρεί να κάνει πιο απο­τε­λε­σμα­τι­κά ό,τι δεν μπο­ρεί να κάνει η δεξιά”, όπως έλε­γε και ο μεγα­λο­βιο­μή­χα­νος Ανιέ­λι, αυτή η “αρι­στε­ρά” (που) λερώ­νει τα χέρια της ψηφί­ζο­ντας τους αντι­λαϊ­κούς νόμους, υλο­ποιώ­ντας τις δεσμεύ­σεις της ΕΕ, τους ιμπε­ρια­λι­στι­κούς σχε­δια­σμούς του ΝΑΤΟ».

«Έχουν μεγά­λο θρά­σος να επι­κα­λού­νται τις μεγά­λες ιστο­ρι­κές στιγ­μές της Αρι­στε­ράς για να δικαιο­λο­γή­σουν τις γονυ­κλι­σί­ες τους στο κεφά­λαιο, την ΕΕ, το ΝΑΤΟ» πρόσθεσε.

«Οι μόνοι που δίνουν πλέ­ον αρι­στε­ρά πιστο­ποι­η­τι­κά στο ΣΥΡΙΖΑ και την κυβέρ­νη­σή του είναι τα στε­λέ­χη της ΝΔ, που φτά­νουν μάλι­στα στο σημείο να παρου­σιά­ζουν το ΣΥΡΙΖΑ ως κομ­μου­νι­στι­κή δύνα­μη, ξεθά­βουν τον αντι­κομ­μου­νι­σμό τους για να απο­δώ­σουν στην υπο­τι­θέ­με­νη κομ­μου­νι­στι­κή ταυ­τό­τη­τα του ΣΥΡΙΖΑ, τα δει­νά της κυβερ­νη­τι­κής πολι­τι­κής» είπε ο κ. Κου­τσού­μπας προ­σθέ­το­ντας ότι στό­χος είναι «να κολ­λή­σουν στον κομ­μου­νι­σμό τη ρετσι­νιά της αντι­λαϊ­κής πολι­τι­κής που υλο­ποιεί η κυβέρ­νη­ση. Να τον ταυ­τί­σουν με τα μνη­μό­νια, τα αντι­λαϊ­κά μέτρα. Να πάρουν τα σκά­για και το ΚΚΕ για τα αντι­λαϊ­κά έργα και τις ημέ­ρες του ΣΥΡΙΖΑ».

Είπε ότι «ΣΥΡΙΖΑ και ΝΔ παί­ζουν το παι­χνί­δι του δικομ­μα­τι­σμού — διπο­λι­σμού, για να φτιά­χνουν ψεύ­τι­κες δια­χω­ρι­στι­κές γραμ­μές, να κρύ­βουν τη στρα­τη­γι­κή τους σύμπλευ­ση, για να εγκλω­βί­σουν τη λαϊ­κή δυσα­ρέ­σκεια», ενώ ο καυ­γάς τους αφο­ρά το «να απο­δεί­ξουν στο ποιος είναι πιο ικα­νός να εφαρ­μό­σει τις μεταρ­ρυθ­μί­σεις, που τσα­κί­ζουν τα δικαιώ­μα­τα των πολ­λών, για τα κέρ­δη των λίγων».

«Μόνο ένα ισχυ­ρό ΚΚΕ μπο­ρεί να κάνει τη δια­φο­ρά, να απο­τε­λέ­σει στή­ριγ­μα για το λαό, για­τί απο­τε­λεί το μονα­δι­κό αντί­πα­λο στις κυβερ­νή­σεις του κεφα­λαί­ου, την ΕΕ, τους σχε­δια­σμούς των ιμπε­ρια­λι­στών» είπε ο κ. Κου­τσού­μπας, καλώ­ντας τους ανθρώ­πους του μόχθου σε συμπό­ρευ­ση με το ΚΚΕ και τονί­ζο­ντας πως «στα επό­με­να χρό­νια θα κρι­θού­με από την ικα­νό­τη­τά μας και την απο­φα­σι­στι­κό­τη­τά μας να οργα­νώ­σου­με ένα πλα­τύ και μαζι­κό κίνη­μα ρήξης και ανα­τρο­πής της εξου­σί­ας του κεφαλαίου».

«Οι αλλα­γές που έχει ανά­γκη η εργα­τι­κή τάξη, η μικρο­με­σαία αγρο­τιά, οι αυτο­α­πα­σχο­λού­με­νοι και επι­στή­μο­νες θα προ­έλ­θουν από τα κάτω» τόνι­σε, προ­σθέ­το­ντας ότι το ΚΚΕ παλεύ­ει «να οργα­νώ­νει ο λαός τη δική του συμ­μα­χία, συνε­χούς, αμεί­ω­της και με όλα τα μέσα, πάλης απέ­να­ντι στα μονο­πώ­λια, στο κρά­τος, στις κυβερ­νή­σεις τους, στις ιμπε­ρια­λι­στι­κές συμ­μα­χί­ες», καθώς «μέσα από αυτό το δρό­μο θα δημιουρ­γού­νται οι συν­θή­κες για αλλα­γές κι ανα­τρο­πές προς όφε­λος των λαϊ­κών συμ­φε­ρό­ντων και θα μπο­ρέ­σει η κοι­νω­νι­κή συμ­μα­χία να κατα­κτή­σει τη δική της εξου­σία, την εργα­τι­κή εξουσία».

«Η ιστο­ρία γρά­φε­ται με ανυ­πα­κοή και πάλη ταξι­κή. Πάρ­τε τη θέση σας δίπλα στο κόμ­μα, στο Κομ­μου­νι­στι­κό Κόμ­μα Ελλά­δας, που παρά τα 100 χρό­νια του παρα­μέ­νει το πιο νεα­νι­κό κόμ­μα. Για­τί ο Κομ­μου­νι­σμός είναι η νιό­τη του κόσμου» κατέ­λη­ξε στην ομι­λία του ο ΓΓ της ΚΕ του ΚΚΕ.

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο