Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

Δ. Κουτσούμπας: Να αποσυρθεί τώρα το νομοσχέδιο για την ιδιωτικοποίηση του Παιδοογκολογικού Τμήματος του «Αγία Σοφία»

«Το ΚΚΕ στη­ρί­ζει τις κινη­το­ποι­ή­σεις των εργα­ζο­μέ­νων στα νοσο­κο­μεία Παί­δων και των συλ­λό­γων γονέ­ων ενά­ντια στην ιδιω­τι­κο­ποί­η­ση του Παι­δο­ο­γκο­λο­γι­κού Τμή­μα­τος του νοσο­κο­μεί­ου ”Αγία Σοφία”» δήλω­σε ο γγ της ΚΕ του ΚΚΕ, Δημή­τρης Κουτσούμπας.

«Ζητά­με την από­συρ­ση του νομο­σχε­δί­ου τώρα! Ένα νομο­σχέ­διο που χαρί­ζει τον πιο ευαί­σθη­το τομέα της παι­δια­τρι­κής υγεί­ας σε ιδιώ­τες, για να αυξή­σουν τα κέρ­δη τους, που ανα­τρέ­πει θεμε­λιώ­δη εργα­σια­κά δικαιώ­μα­τα για τους εργα­ζό­με­νους. Ανα­βάθ­μι­ση των υπη­ρε­σιών θα έρθει μόνο με πρό­σλη­ψη μόνι­μου προ­σω­πι­κού, μονι­μο­ποί­η­ση των ελα­στι­κά εργα­ζο­μέ­νων, πλή­ρη ιατρο­τε­χνο­λο­γι­κό εξο­πλι­σμό με αύξη­ση της κρα­τι­κής χρη­μα­το­δό­τη­σης» τόνι­σε ο κ. Κου­τσού­μπας κατα­λή­γο­ντας στη δήλω­σή του.

«Ναι, αλλά ο Στά­λιν…», του Νίκου Μόττα

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο