Δ. Κουτσούμπας: Να στείλουμε από την Ελλάδα πανευρωπαϊκό μήνυμα ελπίδας και ενδυνάμωσης των αγώνων, με ένα ακόμα πιο δυνατό ΚΚΕ στην Ελλάδα και στην Ευρώπη

«Την πολι­τι­κή μάχη για τις ευρω­ε­κλο­γές θα τη δώσου­με με ανοι­κτά τα μέτω­πα των αγώ­νων! Με εμβά­θυν­ση της κοι­νω­νι­κής συμ­μα­χί­ας σε αντι­κα­πι­τα­λι­στι­κή αντι­μο­νο­πω­λια­κή κατεύ­θυν­ση! Με δυνά­μω­μα του ρεύ­μα­τος αμφι­σβή­τη­σης και ενα­ντί­ω­σης στις ιμπε­ρια­λι­στι­κές ενώ­σεις της ΕΕ και του ΝΑΤΟ. Για­τί στο τέλος κι αυτής της μάχης, πρέ­πει να ανα­δει­χτεί πολύ πιο ισχυ­ρό συνο­λι­κά το ρεύ­μα … Συνε­χί­στε να δια­βά­ζε­τε το Δ. Κου­τσού­μπας: Να στεί­λου­με από την Ελλά­δα πανευ­ρω­παϊ­κό μήνυ­μα ελπί­δας και ενδυ­νά­μω­σης των αγώ­νων, με ένα ακό­μα πιο δυνα­τό ΚΚΕ στην Ελλά­δα και στην Ευρώ­πη.